Tolnai Népújság, 2016. február (27. évfolyam, 26-50. szám)

2016-02-06 / 31. szám

2016. FEBRUÁR 6., SZOMBAT KITEKINTŐ g .andesrat Számos akadályt kellett legyőz­niük azoknak, akik a mözsi né­metség hagyományainak megőr­zéséért igyekeztek tenni. Most eljött az ideje az erőfeszítések elismerésének. A 25 éve alakult Mözsi Német Nemzetiségi Klub elnyerte az Év Tolna Megyei Civil Szervezete Különdíjat. Steinbach Zsolt zsolt.steinbach@gmail.com TOLNA-MOZS Ha egy településnek a II. világháború borzalmai után nem sokkal olyan újabb traumát kell elszenvednie, amelynek so­rán lakosainak több mint felét kitelepítik Németországba, azon a településen a német nemzeti­ségi (sváb) hagyományok őrzé­se az általában megszokottnál valószínűleg jóval mélyebb ér­telmet nyer. Mözs egy ilyen tele­pülés, így a sváb tradíciók élet­ben tartásának céljával létreho­zott helyi civil szervezet, a Mö­zsi Német Nemzetiségi Klub tör­ténete is egy kicsit más megvi­lágítást kap. A 25 éve, 1991 szeptemberé­ben megszületett szervezet ala­pítása két gyökérből táplálkozott - meséli Koleszár Ferencné, aki a kezdetektől betölti a klub elnö­ki tisztét. Elmondása szerint az egyik fontos folyamat volt, hogy a kitelepített mözsi svábok a 70- 80-as évektől kezdtek szorosabb kapcsolatot ápolni odakint egy­mással, illetve a magyarorszá­gi mözsiekkel is. A másik vonu­lat pedig a civil közösségi szer­veződések rendszerváltás utá­ni kibontakozása volt, amihez a nemzetiségi identitás erősödése is hozzátartozott. A megyében ez a leglátványosabban talán a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál indulásában jelenítődött meg. Az ott fellépő német nemzetiségi művészeti csoportok közül a mö­zsi németeket - akkor még csak szemlélőként - a bátaszéki tán­cosok előadása ragadta meg leg­inkább. Úgy gondolták, ezen az úton ők is elindulhatnának, és haladni is tudnának rajta. Lényegében így alakult meg a Mözsi Német Nemzetiségi Klub, nagyjából 30 fővel, Koncz János- né „Sopi”, Rikker József, Scheid- lerné Föglein Mária és Koleszár Ferencné kezdeményezésére. Az indulás persze nehézsé­gekkel járt - emlékezett vissza az elnök. Többek között azérí, mert a kitelepítéssel a hagyomá­nyos mözsi viselet jelentős része is eltűnt a faluból. Az első feladat tehát az autentikus ruházat be­szerzése volt. Meg kellett keres­niük azokat a helyi asszonyokat, akik még tudták, hogyan kell megvarrni ezeket a ruhákat. És bár az idősebb korosztályban még élt az évtizedekkel ezelőt­ti történések miatti félelem, ha nyíltan nem is, a háttérből azért aktívan támogatták a fiatalok terveit. A ruhák elkészítéséhez szükséges pénzt a klub első, az országgyűlés egyik bizottsága által kiirt pályázaton nyerték el. • A hagyományos mözsi ruhane­műk elkészítésében pedig Rühl Gyuláné, Bien Bálintné, Lemle Leóné és Katzenberger Jánosné működött közre. A klubon belül énekkar ala­kult és tánccsoport szervező­dött. A kórus a helyi idősektől ta­nulta meg a régi dalokat, a tán­cosok a bátaszéki Glöckner Já­nos koreográfiáit kezdték el tán! colni. Az előrelépés nem ment köny- nyen, a szokásosnál valamivel több akadállyal kellett megküz­deniük a mözsieknek. így pél­dául azzal, hogy a Glöckner-fé- le koreográfiákat a hivatalos íté­szek kezdetben túl „magyaros­nak” találták, és évekig nem is­merték el. Az énekkar első mi­nősítőjén, Veszprémben, 1992- ben pedig a zsűri egyik tagja a mözsiek ruhájának eredetiségét kérdőjelezte meg. A kitartás azért meghozta a gyümölcsét. 1993-ban egy pá­lyázat keretében tradíció védje­gyet kaptak a mözsi viseletre, amelynek érdekessége, hogy a településen élő valamennyi nép­csoport hordta, nem csak a svá­bok. Ezekben a ruhákban még egy, a budapesti Gellért szálló­ban lebonyolított viseleti bemu­tatón is részt vettek a klub tag­jai. A tánccsoport 1996-ban, az el­ső minősítőjén még ezüst 2. ka­tegóriát kapott, 2006-ban vi­szont már arany minősítést szerzett - változatlanul a Glöck- ner-féle koreográfiákkal. Az el­nök szerint a kórus sokáig csak a- maguk szórakoztatására da­lolt, bár első minősítőjükön, sa­ját erőből így is ezüst minősítést kaptak. 2010-től vette át a zenei irányítást Bogiári Ágota, a mözsi kántor: 2013-ban már arany mi­nősítést szerzett a kórus. Koleszár Ferencné azt mond­ja: idén először pályáztak az év civil szervezete elismerésre, de egyáltalán nem számítottak rá, hogy a rengeteg társadalmi szer­vezet közül rájuk is eshet a vá­lasztás. A díjnak természetesen nagyon örülnek, ugyanakkor ez­zel újabb feladatokat is vállaltak. Hiszen az elismerés immár köte­lezi a klubot a címhez méltó ha­gyományőrző tevékenység foly­tatására. A tánccsoport időközben megszűnt Míg az énekkar ma is aktív, hely­ben, a megyében, az országban és Európa számos pontján fel­léptek már, a mözsi tánccsoport időközben megszűnt az utánpót­lás hiánya miatt. Annak ellenére, hogy a mözsi óvodában változat­lanul tanítják a kicsiknek a német nemzetiségi táncokat. Emellett a helyi sváb kultúra egyéb értéke­ivel is folyamatosan megismer­tetik a gyerekeket, de a szülőket, nagyszülőket is. E hagyományápo­ló tevékenységhez tartozik a mö­zsi civil házban látható sváb szo­ba létrehozása, amelyben hajda­ni használati tárgyakat, bútorokat, fényképeket gyűjtöttek össze. Szokásos klubélet és egyebek A klub a mözsi országos német nemzetiségi énekkari találkozók megrendezésében is fontos sze­repet játszi, ahogy a tavaly első alkalommal meghirdetett mözsi Kerwastrudl (kelt kalács) fesztivál lebonyolításából is oroszlánrészt vállaltak. Csakúgy, mint a Mözsről kitelepítettek emlékművének fel­avatásában. Mindezen tevékeny­ségek mellett a szokásos klubélet is folyik. A fellépéseken kívül ki­rándulásokat. közös programokat tartanak, baráti kapcsolatokat ápolnak. A szeptemberre terve­zett 25 éves jubileum különösen nagy .bulinak" ígérkezik, kiállítás­sal, folklórműsorral, sváb bállal. BONYHÁD Teffner Erika gobelin képeiből nyílt kiállítás a Solymár Imre Vá­rosi Könyvtárban. A megjelenteket Asztalosné Illés Tamara könyvtáros köszöntötte. A teveli alkotó csendéleteket és emberalakokat ábrázoló gobelineket is készít, emellett horgol is. Tárlata februárban a bibliotéka nyitva tartási idejében tekinthető meg. Az intézmény minden kiállítása ingyenes, csoportokat - előzetes bejelentkezéssel - is fogadnak. B. K. Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 FOTÓJÁT, OLVASÓI LEVELÉT, INFORMÁCIÓJÁT VÁRJA BUDAVÁRI KATA! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06/30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu Telefon: 06-30/449-2954, hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró:.Budavári Kata Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő: Finta Viktor PROGRAMSOROK) SZOMBAT MOZI Szekszárd: Breki, a békakirályfi (malajziai animációs családi film), 15 óra. Obsitos (magyar csalá­di játékfilm), 17 óra. A fekete öt­ven árnyalata (amerikai vígjáték), 19 óra. KIÁLLÍTÁS Tolna Both cukrászda: Sudár Lász- lóné Magdika kiállítását Verseghy Ferenc fazekas nyitja meg, közre­működik Koller Tímea (gitár) és Zá- dori Angelika (fuvola), 17 óra. TAVASZVÁRÓ MÉHÉSZNAPI Szekszárd Babits Mihály Kulturá­lis Központ: szakmai konferencia. Köszöntőt mond Halmai-Nagy Ró­bert, a kulturális központ igazgató­ja, majd fellépnek a Bartina Nép­táncegyüttes táncosai, 9 óra. ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ Kaposszekcső Közösségi Ház: a meghívott vendégek Ralf Domke, dr. Henrich Oppermann, Henrich Som­mer és Lötz Konrád. Bemutatják a kaposszekcsői svábságtöbb mint 200 éves történetét felölelő kétkö­tetes könyvüket, 15 óra. FARSANGI JÁTSZÓHÁZ Szekszárd Babits Mihály Kulturális Központ: álarcok, maszkok, kalapok ké­szítése, arcfestés, bábkészítés, babaját­szó, farsangi fánk kóstoló, 9-13 óra. VASÁRNAP MOZI Bölcske: A szüfrazsett (angol film), 18 óra. Nagyfater elszabadul (ame­rikai filmvígjáték), 16 óra és 20.30. KÖNYVAJÁNLÓ Darth Bane Képzeljük el, ahogy a hatalmas, tiszteletet parancsoló Vader nagyúr páncél nélkül, dagadó iz­mokkal, eszelős vigyorral szór­ja az erő-villámokat. Ha ez meg­van, akkor megkaptuk minden­idők leghatalmasabb sithjének, Darth Bane-nek a látványát. Rá­adásul ez a figura rendkívüli módon bánik mélyvörösen izzó fénykardjával, így elbújhatnak mellette a filmekből megismert jedi lovagok és sith nagyurak. Darth Bane valódi csapás (neve magyar jelentése csapás) mind­két rend számára. A bányász rabszolgák sorából menekült férfiben olyan hatalmas harag és gyűlölet tombol, hogy a ru- usani csata során még meste­rei is megrémülnek erejétől, és kiszakadnak az általa javasolt csata-meditációból, ami min­denki más halálához vezetett. Az összecsapást egyedül ő éli túl, és tanulmányait folytatva, a rá nagy hatást gyakorló Revan útját követi. Ősi sith temetkezé­si helyeket kutat fel, hogy a rég elfeledett nagymesterek tudá­sának megszerzésével tegyen szert még nagyobb erőre, hogy végzetes csapást mérhessen a Jedi-rendre. Bane teszi kötele­zővé a darth megnevezés hasz­nálatát, illetve a kettős szabályt: “Mindig ketten vannak. Egy mester és egy tanítvány". Az ő történetét mutatja be Drew Karpyshyn Darth Bane trilógiá­ja, azaz A pusztítás útja, A Kettő Szabálya és A gonosz dinasztia című könyve. K. B. SZOMBAT 0900-10:40 6-os főút 134. ion 09:00-11:00 M6 jobb 164. km 0900-11:00 M6 bal 92. km 09:00-11:00 Szekszárd. Béri B. Á. u. 106. 0900-11-00 6-os főút 93. km 09:00-11:00 6-os főút 153. km 12:00-1500 6-os teát 141 km 12:30-14:30 Kakasd, Kossuth u. 309. 1300-1500 ..................._..mwm.m 13 :00-15:30 6-os főút 100. km 1300-1600 M6 bal 111 km 1500-16:30 6-os főút 139. km 1500-1700 Bonyhád. Perczel u, 123. 1530-17:30 M6 jobb 153. km 1600-1700 5114-esút4.tan 17:00-19:00 Szekszárd, Keselyűsi út 20. 17:00-1900 6-os teát 113. km 18:00-19:00 Szekszárd, Rákóczi u. 126. 2030-2230 Bonyhád, Rákóczi u. 144. 2100-2300 Bátaszék, Budai u. 90. 21:00-2300 6-os teát 120. km 21:00-2330 M6 bal 108. km VASÁRNAP 05:00-07:00 Várdomb, Kossuth u. 126. 0900-1100 Szekszárd, Rákóczi u. 34-40. 09:00-11:00 6-os főút 120. km 0900-1100 Kakasd, Kossuth u. 309. 09:00-11:30 M6 jobb 98. km 09:15-1115 M6 bal 153. km 09:30-11:30 Dunafoldvár. Paksi u. 92. 1200-1400 1230-14:30 Szekszárd. Rákóczi u. 126 6-os főút 90. km 12:30-14:30 6-os főút 153. km 13:00-15:00 M6 bal 153. km 1300-45:30 M6 bal 92. km 13:00-15:30 6-os főút 113. km 14:30-1630 6-os teát 141 km 1500-17:00 Bonyhád, Perczel u. 123. 15:30-1700 6-os főút 134. km 1600-1900 M6 bal 108. km 16:30-13-30 Várdomb, Kossuth u. 126 1700-19:00 Szekszárd, Keselyősi u. 20. 1700-1900 6-os főút 100. tan 17.30-19.30 Bonyhád, Rákóczi u. 78. 18:00-19:00 Szekszárd. Rákóczi u. 126. 2100-2300 6-os főút 93. km Szekszárd: Breki, a békakirályfi (malajziai animációs családi film), 15 óra. Obsitos (magyar családi já­tékfilm), 17 óra. A fekete ötven ár­nyalata (amerikai vígjáték), 19 óra. FARSANGI JÁTSZÓHÁZ Paks ASE Sportcsarnok: játék, arc­festés, barkácsolás, légvár, csúsz­da, gyöngyfűzés, tánc és mozgás, 9-12 óra. KISÁLLAT KIÁLLÍTÁS Hőgyész Művelődési Ház: Amazo­nas kisállat kiállítás, 14-16 óra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom