Tolnai Népújság, 2016. február (27. évfolyam, 26-50. szám)

2016-02-04 / 29. szám

2016. FEBRUÁR 4., CSÜTÖRTÖK KITEKINTŐ g Azonnali, helyben igénybe vehető segítséget ad az új városi áldozatsegítő Egyedülálló a paksi megoldás Modellértékű az a megoldás, ahogyan a jövőben Pakson el­látják az áldozatsegítő tevé­kenységet. Az önkormányzat köztisztviselőként foglalkozta­tott munkatársa a rendőrség­gel együttműködve nyújt a baj­bajutottaknak helyben segít­séget. Vida Tünde vtunde67@gmail.com PAKS Két éven át dolgoztak áldo­zatsegítő munkatársak a paksi rendőrkapitányságon egy uniós pályázat jóvoltából. A program lezárult, a rendőrség az önkor­mányzattal közösen igyekezett megoldást találni a folytatásra. Ez pedig most - mint Illés Lász­ló alezredes mondta - egyedülál­ló országosan, egy önkormány­zati köztisztviselő, jelesül Erdé­lyi Gabriella látja el a jövőben a feladatot. Őt kereshetik mindazok, akik segítségre szorulnak - hangzott el a városházán tartott mun­kaértekezleten, ahol az új refe­rens tevékenységéről egyeztet­tek. Miként megállapodtak, a város áldozatsegítő munkatár­sa a rendőrkapitányság mellett a megyei kormányhivatallal is igyekszik szoros munkakapcso­latot kialakítani. Az önkormány­zat és a rendőrség együttműkö­dési megállapodásban rögzíti a részleteket február végén. Mi­után Paks közbiztonsága jó, a Pakson országosan egyedülálló | módon egy önkormányzati köztisztviselő. Erdélyi Gabriella látja el az áldozatsegítői feladatot Szekszárdort kettőre is szükség van Az öt városi rendörkapitánysá- pitányság állományában vannak, gon eredetileg két-két áldozatse- A részletekről együttműködé- gítő dolgozott, jelenleg már csak si megállapodást kötnek az ön- a megyeszékhelyen vannak két- kormányzattal. Bonyhádon a ká­tén. Az uniós program zárását pitányság közalkalmazottja vég- követően a szekszárdi közgyű- zi ezt a munkát. Dombóváron és lés biztosított négymillió forintot Tamásiban közfoglalkoztatás ke- a folytatásra, utána Bátaszék és rétében működik áldozatsegí- Tolna jóvoltából maradhatott két tő. Már több mint két évvel túl- áldozatsegítő, majd 14 település élte az eredeti pályázati progra- összefogása tette lehetővé a foly- mot az áldozatsegítés ezen sike- tatást. A megyeszékhely közgyű- rés módja, lése legutóbbi ülésén döntött ar- - Nagyon hálásak az önkormány­ról, hogy újabb 12 hónapra bizto- zatoknak és szervezeteiknek, sít a 2016-os költségvetés terhé- hogy lehetővé teszik a folytatást re 5 millió 760 ezer forintot az ál- - mondta Illés László, az eredeti dozatsegítők bérére, akik a fóka- program szakmai vezetője. 1.1. Fontos feladat a prevenciós munka Paks új áldozatsegítője szerdán­ként 8 és 12 óra között a városi rendőrkapitányságon tart fogadó­órát, a hét többi munkanapján a közterület-felügyelet piactéri irodá­jában lehet megtalálni. - Az elkö­vetők kapnak segítséget, akár ki­rendelt védőjük is lehet, de az áldo­zatok sokszor magukra maradnak- fogalmazott Erdélyi Gabriella. Hangsúlyozta, hogy fontos felada­tának tekinti a prevenciós munkát. Tervei szerint felveszi a kapcsolatot a sértetti csoportokat, azaz az idő­seket, a nőket és a romákat kép­viselő intézményekkel, és közösen dolgoznak majd azért, hogy minél kevesebben váljanak áldozattá. bűncselekmények és így az ál­dozatok száma szerencsére nem túl magas, ezért Erdélyi Gabriel­lára a prevencióban is számíta­nak. Önkormányzati köztisztvi­selőként szociális ügyekbe is be­kapcsolódik az új áldozatsegítő. Ilyen terület lehet a bérlakások­kal kapcsolatos ügyintézés, a hajléktalanellátás.- Az áldozatsegítő, ha kell, jo­gi segítséget ad, nyomtatványok kitöltésében segít vagy pénz­ügyi segítséghez juttatja a krí­zishelyzetben lévőket. Olyan munkát vállaltunk fel közösen, amelynek célja, hogy helyben és gyorsan biztosítson segítséget a bajbajutottak számára - húz­ta alá dr. Kuti István rendőrka­pitány. Elhangzott az is, hogy Dunaföldváron a rendőrség és az önkormányzat munkatársai igyekeznek ellátni az áldozatse­gítői munkát, a nagydorogi rend­őrőrsön pedig egy önkéntes vég­zi ezt a tevékenységet. Ameny- nyiben a járás bármely telepü­lésén lakók szorulnak segítség­re a jövőben, a paksi áldozatse­gítő őket is várja. Munkája töb­bi szegmense csak Paksot érin­ti - tette hozzá az önkormányzat titkársági osztályának vezetője, Feilné Szombat Csilla. PROGRAMOK CSÜTÖRTÖK MOZI Bölcske: A szüfrazsett (angol film), 18 óra. Nagyfater elszaba­dul (amerikai filmvígjáték), 20.30. Szekszárd: Obsitos (magyar csa­ládijátékfilm), 17 óra. A fekete öt­ven árnyalata (amerikai vígjáték), 19 óra. RÁKELLENES VILÁGNAP Bonyhád Rendelőintézet, kar- tonozó: koleszterinszint mérés, vércukorszint mérés, tápláltsági állapotfelmérés, vérnyomásmé­rés, diabetes, szív- és érrend­szeri kockázatbecslés, egész­ségügyi tanácsadás, életmód tanácsadás, mell önvizsgálat tanítása mulázson, here önvizs­gálat tanítása mulázson, 8.30- 12.00. ELŐADÁS Bonyhád Solymár Imre Váro­si Könyvtár: „Barcelona - Gran Canaria: utazási élmények" - dr. Széki Jolán nyugdíjas fogorvos ve­títéssel egybekötött élménybeszá­molója, 15.30. Hőgyész Művelődési Központ, kisterem: a Téli Esték előadásso­rozat témája ezúttal az újrahasz­nosítás, előadó: Hirt Nóra, a Zöld Hangya Egyesület elnöke, 17 óra. VÍZÁLLÁS 1 A Dunán tegnap 10 órakor: Dunaföldvár 40 cm, Paks 164 cm, Dombori 191 cm, Árvízkapu 567 cm, Baja 282 cm. A Sió Palánknál 202 cm. BEMUTATOM A BARÁTAIMAT Szekszárd I. Béla Gimnázium, kollégiumi galériája: bemutat­ják Balogh László festőművészt, a meghívott barátok: Vitéz Rotkay Zsuzsanna, Ric József és Antalné Biró Jolán, 17.30. PÉNTEK MOZI Szekszárd: Breki, a békakirályfi (malajziai animációs családi film), 15 óra. Obsitos (magyar csalá­di játékfilm), 17 óra. A fekete öt­ven árnyalata (amerikai vígjáték), 19 óra. KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL Szekszárd Babits Mihály Kultu­rális Központ: az országos ren­dezvénysorozat hivatalos meg­nyitója, köszöntőt mond dr. Hop­pál Péter kultúráért felelős állam­titkár és Ács Rezső polgármester, közreműködik a Bartina Néptánc Egyesület, a Liszt Ferenc Peda­gógus Kórus, a Muslinca Férfikar, valamint a Szekszárdi Madrigálkó­rus, 14 óra. Csütörtök Dombóvár Kórházi véradó 8.00-14.00 Paks ESZI 9.00-15.00 Péntek Dombóvár Kórházi véradó 8.00-16.00 Szekszárd Véradó Állomás 8.00-14.00 Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 FOTÓJÁT, OLVASÓI LEVELÉT, INFORMÁCIÓJÁT VÁRJA BUDAVÁRI KATA! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06/30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu Telefon: 06-30/449-2954, hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Ihárosi Ibolya Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő: Finta Viktor Idén Is Salzstieglben síeltek a Babits-iskolások Tarolt a Tarr-család SZEKSZÁRD-SALZSTIEGL - A ragyo­gó napsütésnek, a jó pályáknak és a kiváló szállásunknak kö­szönhetően idén is szuper volt az iskolai sítábor - értékelt Nagy István, a szekszárdi Babits Mi­hály Általános Iskola testnevelő tanára, a tábor vezetője. Hozzá­tette, ugyan kissé melegebb volt idén a szokottnál, így délutánra az alsó régiókban kásás volt már a hó, de ez nem volt zavaró. Kollé­gájával, Klemné Koleszár Ildikó­val - és 21 szülővel - együtt ösz- szesen 27 diáknak biztosították a téli sportolás örömét. Néhány tanuló és felnőtt kísérő itt ismer­kedett meg a síelés alapjaival, s gyorsan fejlődött a tudásuk. A csapat hatodik alkalommal tért vissza az ausztriai Stájeror­szágban található Salzstieglbe. A családias síterepen 12 kilométer­nyi pályarendszer található 4 csá- kányos és 1 tányéros felvonóval. A tulajdonos hölgy, Regina Kal­tenegger kalauzolásával egy es­ti, fáklyás kirándulás során meg­ismerkedhettek a szekszárdiak a környezetbarát üzemeltetéssel: az áramellátást két szélerőmű, a hőellátást pedig helyben előállí­tott fenyőpellettel biztosítják. Az utolsó előtti napon rendezett házi versenyben senki sem ma­radt oklevél és csoki nélkül. Az abszolút kategóriát ifj. Tarr János (7. B.) nyerte Tarr Máté (4. B.) és Nyikos Balázs (7. B.) előtt. Finta V. TRAFFIPAX ÚB4Q-&M0 Sretazárd, Rákóczi u. 126, 09:00-11:00 _________________M6 jobb 164. km 09 30-1130...... M6 jobb 134. km 09 :00-11:00________________6-os főút 120. km 09 30-1130..............................6-os font 154. km 10:00-1200_______Szekszárd, Béri B.Áu. 106. 133 0-1500.......................... M6baU53.km 13 :00-15:00 Szekszárd, Rákóczi u. 34-40. 1330-1530________Bonyhád, Börzsöny 14. 130 0-1530_______________6-os főút 93. km 13 :30-16-30_________ M6jbtel34.loil 15 :00-16:30__________Tolna, Alkotmány u. 73. ai felT» : : 6-os főét 153. Ion 15:30-1730__________________M6 jobb 153. km 15 :30-17:30......................... 5113-os út 3. km 17 :00-18:30_______Tolna-Mözs, Béri B. Á. u. 28. 17 :00-18:30 M6 bal 120. Km 1730-1930_________________6-os főút 151. km 1730-1930 6-os Bút 130. km 1830-2030________Szekszárd, Rákóczi u. 126. 21:0 0-2330 Bátaszék, Budai u, 90. 2130-2230________________M6 bal 120. km 21:00-2330 6-os főút 113. km KERESZTREJTVÉNY Érvényes előfizetéssel rendel­kező olvasóink a csütörtöki Ke­resztrejtvény melléklet 1. olda­lán lévő rejtvény megfejtését a nevükkel, címükkel feltüntet­ve sms-ben küldhetik be a 06- 30/235-0333-as (nem emelt díjas) telefonszámunkra, illet­ve postai úton a 7627 Pécs, En­gel János u. 8. címre a Dunántú­li Napló Szerkesztőségébe. A mai feladvány megfejtésének beér­kezési határideje: 2015. február 10., szerda, 9 óra. A helyes meg­fejtések beküldői között most egy darab Családi ízutazás sza- • kácskönyvet sorsolunk ki. (A be­küldők hozzájárulnak nevük köz­zétételéhez.) A 4. heti feladványunk helyes megfejtése: Macskajátok. Szind- bád. A nagymama. A szerencsés nyertes: Rádi István (Iregszem- cse). Gratulálunk!

Next

/
Oldalképek
Tartalom