Tolnai Népújság, 2016. február (27. évfolyam, 26-50. szám)

2016-02-24 / 46. szám

2016. FEBRUAR 24., SZERDA KITEKINTŐ g BONYHÁD Eleven gyerekek, katonák, ápolónők, fáraók, karibi lányok, Sanyi bácsik, rendőrök - és még hosszasan lehetne sorolni, hogy mi mindennek öltöztek be a BÁI Széchenyi István Általános Iskola diákjai és pedagógusai a pénteken zajlott farsangi ünnepségükön. A jel­mezekre és a hangulatra sem volt panasz, amit a közönség szűnni nem akaró tapssal adott a szervezők tudtára. Vízin Balázstól, az önkor­mányzat kommunikációs munkatársától megtudtuk: pénteken a felső tagozatosok, vasárnap pedig az alsósok rukkoltak elő produkciók­kal, a két program során több mint 600 növendék űzte el a telet. B. K. Egy nap alatt negyvenezer palacsintát sütnének Rekordra készülnek Kéménybe épített gerenda izzott TOLNA megye A kéménybe épí­tett gerenda izzott szombaton délután egy diósberényi csalá­di ház padlásán. Boros Brigit­ta, a Tolna Megyei Katasztrófa- védelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy a bonyhádi és a dombóvári hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, akik visz- szahűtötték a gerendát, majd alátámasztották a sérült részt. A kémény használatát megtil­tották, a szolgáltatót értesítet­ték. Az épület lakható maradt, és a fűtés is megoldott, így a ház lakóinak ideiglenesen sem kel­lett elköltözniük. Kurdon, az egyik családi házban szintén a kéménybe épített gerenda izzott vasárnap reggel. Itt a dombóvá­ri hivatásos és a kurdi önkéntes tűzoltók avatkoztak be. A lakók itt is maradhattak. A nyitva hagyott kazánból esett ki az égő tüzelő, amely meggyújtotta a. környezetében lévő papírt Szekszárdon, az egyik Búzavirág utcai otthon­ban szombaton délután. A szek­szárdi hivatásos tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a tűz nem terjedt tovább, szemé­lyi sérülés nem történt. Szombaton késő este Ireg- szemcse közelében gyulladt ki egy személyautó a 6510-es úton. A lángokat a tamási ön- kormányzati tűzoltók fékezték meg. Személyi sérülés nem tör­tént. H. E. VÉRADÁS SZERDA Szekszárd Tűzoltóság 8.00-11.30 Szefezártt Jägwlbek» Kft. 1Z3MAX CSÜTÖRTÖK Dombóvár Kórházi véradó 8.00-14.00 Szakály Művelődési Hát 13.0015.00 VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár 139 cm, Paks 292 cm, Dombori 346 cm, Árvízkapu 713 cm, Baja 435 cm. A Sió Palánknál 344 cm. DUNAFÖLDVÁR Guinness-re- kordra készülnek, 24 óra alatt negyvenezer palacsin­tát szeretnének sütni a du- naföldváriak. Vida Tünde Május 1-jén, a majálison főpró­bát tartanak, tízezer palacsin­tát készítenek. A rekordkísérle­tet pedig szeptemberre a szüre­ti fesztiválra időzítik. A kezde­ményező Horváth Irén - ahogy a helyiek ismerik, Ircsi - vál­lalkozó, már más több akció­nak is élére állt. Azt is érde­mes róla tudni, hogy nem sza­lad el, ha néhány száz palacsin­tát kell „összedobni”. Mint me­sélte, táborokban,rendezvénye­ken szokott vállalkozni a sütés­re, két-három éve a Dunaföldvá- ri Sárga-Pincésgödör Egyesület által szervezett nyárbúcsúzta­tó gyereknapon készítettek na­gyobb tételben palacsintát - három tűzhelyen harminc kiló lisztből - aminek igen jó vissz­hangja volt. Tömött sorokban álltak sorba kicsik és nagyok is a népszerű édességért. A ta­valyi szüreti napon ismét sütőt ragadtak, és újra csak nagy si­kert arattak. Horváth Zsolt pol­gármester - és eddig minden­ki, akinek beszámoltak róla - támogatja a rekordállítás ötle­tét. Amikor ez felvetődött még Debrecen volt a csúcstartó, az­óta egy békési falu, Kevermes lakói ezt megdöntötték. A helyi plébános kezdeményezésére 24 óra alatt több mint 36 ezer dara­bot sütöttek, ezért tűzték ki cé­lul Dunaföldváron a negyven­ezer darabot. Ircsi azt mondja, már toborozzák a stábot, számí­tása szerint 300 emberre bizto­san szükség lesz, hiszen nem­csak sütni, hanem például töl­teni is kell. A hozzávalókat il­letően még csak becslései van­nak. Nagyjából egy tonna liszt­re, háromezer tojásra biztosan szükség lesz. A hozzávalókat adományból szeretnék megvá­sárolni. Ircsi szerint van segí­tőszándék a dunaföldváriak- ban, hiszen néhány éve, ami­kor folyt az árvízi védekezés és néhány kereskedővel ösz- szefogva megszervezték az ott dolgozók ellátását, zsíros ke­nyeret, innivalót, később ká­vét vittek nekik, sokan segítet­tek. A rekordkísérlet szervező­je hozzáfűzte, ahogy az akkori akció, úgy a mostani rekordkí­sérlet is közösségkovácsoló. Ezt mások is így gondolják, hiszen már most érkeznek az ajánlko­zók még vidékről is. Továbbra is várják azokat, akik kivennék részüket a munkából, hiszen 24 órán át majd’ negyven tűzhely előtt kell helytállni. De öröm­mel fogadják azokat is, akik el­fogyasztani segítenének. A terv egyébként az, hogy kapnak majd a temérdek palacsintából a város két szociális otthoná­nak lakói is, nemcsak a feszti- •válozók, mondta az ötletgazda. Mese volt a jutalom a cipősdobozokért KAPOSSZEKCSŐ Sebestyén Ist­vánt látták vendégül nemré­giben a kaposszekcsői Közös­ségi Házban. A bukovinai szé­kely származású mesemondót a Dombóvári Székely Kör hív­ta meg, így hálálva meg a falu­ban élő gyerekek segítőkészsé­gét. A Székely Kör még kará­csony előtt indított cipősdoboz akciót a határon túl élő gyere­kek számára, és kezdeménye­zésükhöz a szép számmal csat­lakoztak a kaposszekcsői isko­lából is. Az adományokkal a kárpátaljai Bene község gyer­mekeinek szereztek örömet. A mesemondó délelőttön a gye­rekek élvezettel hallgatták az ízes beszédet, és időnként ta­lálgatták, melyik szó mit je­lent. H. E. Örültek a kaposszekcsői gyerekek a székely meséknek Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 FOTÓJÁT, OLVASÓI LEVELÉT, INFORMÁCIÓJÁT VÁRJA BUDAVÁRI KATA! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06/30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu Telefon: 06-30/449-2954, hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Budavári Kata Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő: Árki Attila AZ OLVASÓ KÉRDEZ R ovatunkban szakértőink segítségével olyan kérdé­sekre keressük a választ, amelyeket személyesen nem tet­tek volna fel. Bármire kíváncsi­ak, forduljanak bizalommal Ma- uthner Ilonához, aki továbbítja a kérdést a megfelelő szakember­nek. Elérhetnek minket az ilona. mauthner@partner.mediaworks. hu e-mail címen, hívhatnak a 0630/650-3020-as számon mun­kaidőben, illetve küldhetnek leve­let is a 7100 Szekszárd, Liszt Fe­renc tér 3. címre. Jetige: Az olva­só kérdez. Szekszárdi olvasónk el­mondta, hogy régóta járnak Harkányba kezelésekre, koráb­ban volt közvetlen járat is oda. Hozzátette: nem az a l>aj, hogy át kell szállni, és önmagában az sem dühíti, hogy 30 percet kell várni a csatlakozásra. A gondja - és mint mondta, töb­bek problémája - hogy a 8 óra 20 perces Budafestről indu­ló járat pont úgy ér be Pécsre, hogy az onnan Siklósra induló busz 9 óra 30 perckor pont el­megy az orruk előtt. Ráadásul úgy, hogy nagyon kevesen ül­nek a járművön, míg az utána lévő esetében torlódás van, így rengeteg az utas. Tehát az a kérdése, hogy a 9.30-kor Pécsről Siklósra indu­ló járatot nem lehetne-e néhány perccel később indítani? A választ a Dél-dunántúli Köz­lekedési Központ Zrt. személyszál­lítási igazgatójától, Pintér Attilá­tól kaptuk meg.-A Budapestről 5 órakor, Szek­szárdiéi 8:20-kor Pécsre közleke­dő országos autóbuszjárat (a bu­dapesti székhelyű Volánbusz Zrt. közlekedteti) rendszeresen kés­ve érkezik Pécsre. Pécs és Siklós viszonylatban egyfajta ütemes menetrend került kialakításra, ' amelynek következtében az autó- buszjáratok a délelőtti órákban fél óránként közlekednek, kivételt képez ez alól a 9:30 és 10:30 kö­zötti 60 perces időszak A bara­nyai megyeszékhelyről 9:30 óra­kor Siklósra közlekedő 5662/13 sz. regionális autóbuszjárat Har­kány városban csatlakozást ad Harkányból 10:20 órakor Villá­nyon át Mohácsra közlekedő au­tóbuszjáratra. A pécsi autóbusz- járatról rendszeresen vannak át­szálló utasok Villány irányába. Amennyiben ezt a járatot később közlekedtetnénk, ez az átszállási lehetőség megszűnne. Az ütemes menetrend biztosí­tása, valamint a harkányi csatla­kozás további fenntartása érde­kében társaságunk a Pécs - Har­kány - Siklós autóbuszjárat későb­bi indítását nem támogatja. Ajánljuk a kedves olvasó figyel­mében, hogy Szekszárdról Har­kányba naponta 9:15-kor indul az 1131/1. sz. országos autóbusz- járat, amellyel az átszállás nélkü­li eljutás biztosított, mondta a sze­mélyszállítási igazgató. PROGRAMOK SZERDA MOZI Szekszárd: Hogyan legyünk szing- lik? (amerikai romantikus vígjá­ték), 17 óra. Deadpool (amerikai film), 19 óra. Tamási: Ha Isten úgy akarja (olasz vígjáték), 19 óra. MÚZEUMI ESTEK Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, könyvtárterem: Egy új politikai képződmény felemelke­dése és bukása. Az első Jugoszlá­via 1918-1941 - Hornyák Árpád előadása, 15 óra. SZÍNHÁZI eloadas Szekszárd Művészetek Háza: Lefitymálva - Szeret zsidózni, de nincs hol? - a Gólem Színház Hu­morfesztiválon díjazott előadása, 18 óra. ISMERETTERJESZTES Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: A maszk mögött - Mi- norics Tünde etnográfus és Ba­rátit Gábor busómaszk-készítő előadása, 17.30. EGESZ-SEG SZABADEGYETEM Szekszárd Babits Mihály Kultu­rális Központ: Tanmesék az em­beri testről - egészségünk egy másik nézőpontból - Kovács Mik­lós Imre „mesemondó” előadása, 17.30. CSÜTÖRTÖK Bölcske: A lovasíjász (magyar film), 18 óra. Gondolj rám (magyar film), 20.30. Szekszárd: Barbie: Titkos ügynö­kök (amerikai animációs film), 15 óra. Egyiptom istenei 3D ( ameri­kai kalandfilm), 17 óra. A nagy do­bás (amerikai életrajzi film), 19 óra. EMLÉKNAP Bonyhád Országzászló: megem­lékezés és koszorúzás a kommu­nizmus áldozatainak emléknap­ján. Beszédet mond Szabó Tibor, alpolgármester, verset mond Mi- kulecz Mónika, a Színes Mimes színjátszó kör tagja. Közreműkö­dik a Magyar Nemzetőrség, 17 óra. Szekszárd Babits Mihály Kultu­rális Központ: „Amikor megpró­bálták internálni az emberi szelle­met” - a kommunista diktatúra ál­dozatainak emlékére. Dr. Szeren­csés Károly, a történelemtudomá­nyok kandidátusának, egyetemi docens, író előadása, 10.30. KONCERT Szekszárd Babits Mihály Kultu­rális Központ: Varázsoljunk zenét - Szerelemcsütörtök, dobszerda. Korzenszky Klári népdalénekes gyermekműsora, 10 óra. TRAFFIPAX 05:0007:00 M6johbl64. km 08:30-10:30 _____Szekszárd, Rákóczi utca 3440. 09 001100______________So» ««120. kW 09 :00-11:00 09:30-11:30 Kéty, Rákóczi u. 96/A. M6 bal 114, km M6 jobb 164. km 09-3011-45 1100-12:00 Dombóvár, Rákóczi u. 48. 60s főút 141. km 12301530 13:00-14:30 Paks, Kishegyi u. 14. 61-es út 70. km 13:0015:00 M6 bal 153. km 13:00-1530 TolnaWözs, Béri B. Á u. 28. Bonyhád. Cikoí utca 33. M6 bal 111. km 1500-16:20 Tamási, Beiátóu. 3. 15:30-1700 Bonyhád 56102-es mellékút 2. km 15:30-18:30__. 1ÉftB>lwaBwilafBl0t7& 16 0019:00 M6 bal 108. km 16:3018:30 55ösf6útl20.km 17:0018:30 17001900 : 17301930 Hőgyész, Fő u. 108. 60s főút 113. km 21:0023:00 Bonyhád, Rákóczi utca 144. 60s főút 120. km t

Next

/
Oldalképek
Tartalom