Tolnai Népújság, 2016. február (27. évfolyam, 26-50. szám)

2016-02-03 / 28. szám

2016. FEBRUAR 3., SZERDA KITEKINTŐ g Darvas Ferenc: „Könnyedek, drámai, filozófiai töltetűek az írásaim” Szellemileg nem érzi magát nyolcvanévesnek a szekszár­di író-költő, Darvas Ferenc. A számtalan elismeréssel büsz­kélkedő, ma is aktív irodalmár éppen negyvenkilencedik kö­tetét készíti, s már azt is tudja, hogy karácsonyra meglesz a ju­bileumi, ötvenedik is. Rónai Gábor gabor.ronai@mediaworks.hu- Ilyen korban nem illetlenség megkérdezni: hogy szolgál az egészsége?- Köszönöm szépen, nem pa- naszkodhatom - felelte Darvas Ferenc. - Szellemileg egyálta­lán nem érzem magam nyolcvan- évesnek, csak a térdem rakoncát- lankodik. Kissé nehezen tudok menni, a feleségem nélkül nem igazán hagyom el a lakást. Pör- gős közösségi életet éltem koráb­ban, ez hiányzik. A barátok, a bo­rozgatások, a jó beszélgetések az életről, a szerelemről.- A tanyájába, a szőlejébe sem jár ki?- Ritkán. Korábban szinte mindennap kimentem, könnye­dén felgyalogoltam a hegyre, ma már csak akkor, ha Irén, a nejem elvisz a kis autónkkal. Tavaly pél­dául egyszer sem tudtam meg­permetezni a szőlőt. Meg is lát­szott a termésen.- Mekkora a birtok?- Hatszáz négyszögöl. Ebből négyszáz a kadarka, a többi fehér és másfajta vörös. Úgy három­száz-négyszáz liter bort szoktam csinálni a fénykorban. Tavaly nem sok termett, de annyi lett, amennyi itthon kell. Korábban az író-, költőbarátokkal, a have­rokkal, a rokonsággal elfogyasz­tottuk az egészet, most csak itt­hon iszogatunk, egy-egy flaská- val szoktam hazahozni, amikor kimegyünk.- Akkor felesleges is kérdeznem, hogy bor, vagy sör?- Istenigazából boros vagyok, de amikor a korábbi években a nagy melegben permeteztem a szőlőt, be kell vallanom, hogy egy-egy pohár hideg sör is lecsú­szott. Olyankor jól esik az ember­nek, de a bor az igazi. A magyar ember bort iszik, és ez így van rendjén.- A költőbarátokkal azért tartja még a kapcsolatot?- Nem igazán. Ahogy öregszik az ember, úgy nő a távolság. Ren­geteg írótalálkozón vettem részt, amikor fiatalabb voltam, Balaton- lelle, Budapest, Nagykanizsa nem volt távolság. Bejártam az orszá­got, volt, hogy napokat töltöttünk el a feleségemmel egy-egy ilyen összejövetelen. Berzsenyi-találko­zó, Csokonai-találkozó, rengeteg új embert ismeretem meg, ahová mindig vittem magammal egy- egy jófajta szekszárdit.- A vers kedvenc műfaja, de ahogy olvastam a könyveit, ki­tűnt, hogy nincs két egyforma belőle. Honnan a gondolatok?- A próza, a vers egy különle­ges műfaj. Transzcendens, misz­tikummal ölelt térből, dimenzió­ból jön. Gyorsan és azonnal kéri a rögzítését, mert később már híre- hamva sincs. E téren semmi tu­dálékosság, mesterkedés nincs. Ahogy jelentkezik, úgy íródik, nem avatkozom jöttének formá­jába, hagyom, hogy ilyen legyen. Spirituális volta mérvadó, való­színűleg ezért nem kell kitalálni és akármit gondolni olvasásakor. - Sokféle könyve jelent meg bo­rokról, szerelemről, erotikáról. Miből meríti a témáit?- Az életemből. Színes, változa­tos, küzdelmes, de örömteli évek vannak mögöttem, ezért könnye­dek, drámai, filozófiai töltetűek az írásaim. Erotikus töltetű ver­sesköteteim másfajta skatulyába illeszthetők. Nyilvánvaló, hogy engem is megérintett a kor ilyen dinamizmusa, úgy éreztem, hogy kötelességem ilyet is írni. Nem szeretném, hogy rám süs­senek akármilyen bélyeget, azt gondolom, változatos írásművek jellemzik munkásságomat.- Mikor kezdett írni?- Az elemi iskola negyedik osztályában. Sajnos szinte min­den korábbi írásom odaveszett Nagykanizsán a családi házban. Csupán 1990-től vannak rend­szerezve. Akkortól, amikor meg­jelent az . első kötetem, a Korall- színű ég.- Rég volt, több mint két és fél évtizede. Gondolta akkor, hogy ennyire termékeny lesz?- Nem hittem, sőt azt sem, hogy megérek egy ilyen kort. A nyolcvan évemmel elmondha­tom, az írói palettán ennyi évet megélő, jól érzékelő, valamint a lelki és szellemi világom okán már-már utolsó ilyen mohikán­ként könyvelhetem el magamat. Velem bizonyára lezárul egy olyan korszak, amelyet írásaim révén megismerhet a jövő embe­re, személyem által kitárul a tör­ténelem olyan szelete, amely ta­lán - sőt biztos - így soha nem íródott meg. Egyszer talán érde­kesek lehetnek majd vívódása­im, amelyek az emberi kapcsola­tokon keresztül rámutatnak ar­ra, milyen élet is lehetett ezen időkben.- Mit gondol a nyolcvanas szám­ról?- Bűvös számnak tartom, mint minden jeles évfordulót. Filozó­fiai eszmefuttatásom szerint a nyolcas elfektetve a végtelen je­le, és a nulla mellette az univer­zum képlete. Mivel azt elliptikus­nak képzelem, így a kettő együtt a végtelen felé mutató közeledést jelezheti. Ez egy másik dimenzió.- Negyvennyolc kötete sorakozik a polcokon. Meglesz a jubileumi, az ötvenedik?- Készülőben van a negyven­kilencedik. Egy 2008-as köny­vem kibővített változata lesz, ko­rábbi írások mellett újakkal szí­nesítve. És igen, meglesz az öt­venedik is. A feleségemmel kö­zösen írjuk. Magyarnak lenni, magyarnak maradni - ez lesz a címe. A nejem erdélyi lány, szá­mos művemhez ő adta az ihletet. A strandon ismertem meg, 1959- ben volt az esküvőnk, december 23-án lesz 57 éve. Rég volt. Az öt­venedik kötetem neki szól majd. TV-AJÁNLÖ A Skorpiókirály A múmia visszatér című filmből ismerhettük meg először a Skor­piókirály, Mathayus karakterét, aki a történet szerint Anubisz se­regeit vezetve pusztította el Thé- bát, és feléledésével fenyegeti a világot. Az expankrátor Dwayne ,The Rock' Johnson által alakított harcos olyannyira megtetszett a közönségnek, hogy saját, önálló előzmény filmet kapott. A 2002-es megjelenés idején, a Conan-filmek mesevilágára haja- zó, még csak egyszerűen A Skor­piókirálynak keresztelt filmben is­mét Dwayne Johnson személye­síthette meg a legendás harcost, akinek korai kalandját ismerhet­jük meg. A legfőbb konfliktust Go­morra hírhedt városának uralko­dója, Memmon király szolgáltat­ja, aki elhatározza, hogy kiirtja a sivatag nomád népeit. Mathayus persze kapva kap az alkalmon, és képességeit pénzé téve megindít­ja „hadjáratát" a zsarnok ellen. A Múmia-sorozat és ezen film si­kerein felbuzdulva már sokadik folytatását készítették el Matha­yus kalandjainak tavaly, de a fő­szerepet Johnson többé nem vál­lalta, ezzel kissé hiteltelenné lett a sorozat. K. B. A Skorpiókirály: TV2,21:20 TRAFFIPAX 05:00-07:30 6-os főút 120. km Q530-Cf7í» Szekszárd, Rákóczi o. 34-40. 09:00-1100 Zomba. Rákóczi u. 56. saao-ii3o M6jobbl34.km 09:15-11:15 M6 bal 153. km 09:30-11:40 Dombóvár, Kórháza. £ 1000-12.00 6-os főút 141. km 1300-1430 Nagytányf, flfegyíL 4. 13:00-15:00 M6 bal 153. tan íaoo-isi» Bonyhád, Cikói u. 33. 1300-1530 6-os főút 93. km 1300-1600 M6 bal 120. km 1400-1600 5113-as út 3. km 1500-1&20 MM Tamási, Szabadság u.82. 15:00-17:00 Cikói bekötőút 2. km 16:30-18:30 Szekszárd, Tartsayu. 2. 1630-18:30 Várdomb, Kossuth u. 126 16:30-1900 M6 bal 120. km 1700-18:00 65-ös főút 35. km 1700-1900 " , , 6-os főút 100. km 17:30-19:30 Bonyhád, Kossuth il 64. 21:00-2300 6-os főút 113. km VÉRADÁS SZERDA Tamás Rendőrkapitányság 09.00-12.00 CSÜTÖRTÖK ritázi véradó 8.00-14.00 Paks ESZI 9.00-1500 VÍZÁLLÁS í A Dunán tegnap reggel ? órakor: 1 Dunaföldvár-16 cm, Paks 126 cm, Dombori 161 cm, Arvfekapu 534 cm, Baja 257 cm. aH;«ÉK| 206 cm. Számos elismerése van Több mint húsz díjjal ismerték el költői, írói munkásságát. Meg­kapta a Berzsenyi-Helikon-dí- jat (1987), amelyet Jókai Anna adott át neki Keszthelyen. Át­vehette a Csokonai Irodalmi és Művészeti Társaság elisme­rő oklevelét (1999) Zalán Tibor Mészöly-díjas költőtől. Nagyon büszke a Szekszárdtól kapott Közjóért díjra (2007), és a me­gyei közgyűlés elnökétől kapott elismerő oklevélre (2006). Öt­ször szerepeltek érettségi tétel­ként a művei a szekszárdi és az ország más középiskoláiban. A Dicenty Dezső Kertbarát Kör ala­pító, egyben legidősebb tagja. Nehéz napok, könnyű napok „igazi családcentrikus férj, akivel könnyű együtt élni - mondja róla felesége, Pálf- fy Irén. - Persze egy hosszú kapcsolatban vannak köny- nyebb és nehezebb napok, de nagyon toleráns vagyok. Bár amikor hetekig írja a köteteit, verseit, regényeit, nem lehet hozzászólni, ak­kor sok megértésre, türe­lemre van szükség. Renge­teg író-olvasó találkozón vol­tunk együtt, nyolc kötetét, versét zenésítettem meg. és kísértem szintetizátoron. így én is kivehettem a részem az élete eme szeletéből." Köszönet a véradásért SZEDRES Többszörös véradókat köszöntött a szedresi Vöröskereszt alapszervezet és az önkormányzat. Fodor Antal, Junkuncz János, Kál- di Gyula 40, Kapás Ferenc 20, Barteczka Leszek, Palkó János, Péntek Zsolt és Rózsa Ferenc 10 alkalommal adott vért. Az ünnepeiteknek Gyurkovics Jánosné véradás szervező adta át az okleveleket és az aján­dékokat. Az iskolások ünnepi műsorral kedveskedtek. B. K. Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 FOTÓJÁT, OLVASÓI LEVELÉT, INFORMÁCIÓJÁT VÁRJA BUDAVÁRI KATA! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06/30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu Telefon: 06-30/449-2954, hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Mauthner Ilona Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő: Finta Viktor PROGRAMSOROLÓ SZERDA MOZI Szekszárd: Alvin és a mókusok - A mókás menet (amerikai családi víg­játék), 15 óra. Nagyfater elszabadul (amerikai komédia), 17 óra. ELŐADÁS Szekszárd Scarabeus rendezvény- terem (Béla király tér 5.): Hogyan győzhetünk a félelem felett? - dr. Prancz Zoltán filozófiatörténész elő­adása, 18 óra. Szekszárd Babits Mihály Kulturá­lis Központ, Csatár terem: író-olva­só találkozó Darvasi Lászlóval, a há­zigazda Ágoston Zoltán, a Jelenkor főszerkesztője, 18 óra. KIÁLLÍTÁS Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Teffner Erika gobelin-ki­állításának megnyitója, 17 óra. CSÜTÖRTÖK MOZI Bölcske: A szüfrazsett (angol film), 18 óra. Nagyfater elszabadul (ame­rikai filmvígjáték), 20.30. Szekszárd: A fekete ötven árnyalata (amerikai vígjáték), 19 óra. RÁKELLENES VILÁGNAP Bonyhád Rendelőintézet, karto- nozó: koleszterinszint mérés, vér- cukorszint mérés, tápláltsági álla­potfelmérés, vérnyomásmérés, di­abetes, szív- és érrendszeri kocká­zatbecslés, egészségügyi tanács­adás, életmód tanácsadás, mell önvizsgálat tanítása mulázson, here önvizsgálat tanítása mulá­zson. ELŐADÁS Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: „Barcelona - Gran Ca­naria: utazási élmények” - dr. Szé­ki Jolán nyugdíjas fogorvos vetítés­sel egybekötött élménybeszámoló­ja, 15.30. Hőgyész Művelődési Ház, kiste­rem: a Téli Esték előadássorozat témája ezúttal az újrahasznosítás, előadó: Hirt Nóra, a Zöld Hangya Egyesület elnöke, 17. KIÁLLÍTÁS Szekszárd I. Béla Gimnázium, kol­légiumi galériája: bemutatkozik Ba­logh László festőművész, a meghí­vott barátok: Vitéz Rotkay Zsuzsan­na, Ric József és Antalné Biró Jolán, 17.30.

Next

/
Oldalképek
Tartalom