Tolnai Népújság, 2016. január (27. évfolyam, 1-25. szám)

2016-01-26 / 21. szám

2016. JANUAR 26., KEDD KITEKINTŐ g Jubileumi évet kezdtek a dunaföldvári sporthorgászok Kiss Lajos Csaba elnök horgászik a kifiával,, ebből látszik, hogy a Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesületénél j biztosított az utánpótlás. Több mint 40 kilogramm^ if az eves fogási átlag. ezért is népszerű ez az egyesület ™ A migráció is téma lesz a találkozón TOLNA A különböző kultúrák együttélése és a migráció ki­emelt szerepet kap abban a nem­zetközi testvértelepülési projekt­ben, amelyre több, mint ötmillió forintnyi uniós pályázati forrást nyert el a tolnai önkormányzat - tudtuk meg a városházán. A rendezvénysorozat szep­temberben zajlik majd, Tolna mindhárom külföldi partnerte­lepülése - a németországi Stu- tensee, az erdélyi Uzon és a vaj­dasági Palics - bevonásával. A projekt legfontosabb célja a meglévő kapcsolatok erősítése mellett az európai sokszínűség és az egymás mellett élés pél­dáinak bemutatása, megvitatá­sa, különös tekintettel az Euró­pa jelenlegi legnagyobb kihívá­sának számító migrációra. Ki­emelendő, hogy mind a négy te­lepülésnek évszázados tapaszta­latai vannak a különböző nem­zetiségű és vallású csoportok bé­kés egymás mellett éléséről. A három napos programban kiemelt szerepet kap egy konfe­rencia a migrációs kérdésekről, az európai térség jövőjéről. Ter­vezik egy közös nyilatkozat elfo­gadását is. A fiatalok bevonása érdekében video-riport versenyt hirdetnek meg középiskolások számára, a projekt kiemelt témáival össze­függésben. A nemzetközi talál­kozó során a települések gasztro­nómiája és művészeti csoportjai is bemutatkoznak. S. K. Népszerű Tudomány a művházban DUNAFÖLDVÁR Nagyszerű előadás­sal folytatódott a Népszerű Tu­dományok sorozat a művelődé­si házban. A többszörös világre­korder íjász, Mónus József előadá­sára igen sokan voltak kíváncsi­ak. A Fehér Farkasként is emle­getett tradicionális távlövő íjász nemcsak sportpályafutásáról, ha­nem azt megelőző civil életéről is sok részletet elárult. Mónus József 2015-ben négy világcsúcsot állí­tott fel a távlövő íjászok világbaj­nokságán, amelyet a Utah állam­beli Wendover körzetében ren­deztek meg. Hat kategóriában in­dult, és mindet megnyerte. Duna- földváron tartott előadásán nem­csak erről, hanem korábbi emlé­kezetes versenyeiről is mesélt kö­zönségének. V. T. Vida Tünde vtunde67@gmail.com Oklevelet kaptak a Dunaföldvá­ri Sporthorgászok Egyesületé­nek közgyűlésén azok a horgá­szok, akik a legaktívabbak vol­tak az elmúlt öt esztendőben. Az egyesület húsz tagjának köszön­te meg ily módon a munkáját Kiss Lajos Csaba elnök. A vezető­ség tagjai nem voltak köztük, mi­vel az természetes, ők azt vállal­ták, hogy dolgoznak az egyesüle­tért, jegyezte meg. A hétfős grémi­um egy anyagilag, erkölcsileg le­nullázódott szervezetet vett át öt éve, fogalmazott Kiss Lajos Csa­ba, aki - mint mondta - bármihez fog, teljes elánnal végzi a munká­ját, fejlődést célul tűzve. így volt ez az 1946-ban alakult horgász­egyesület esetében is, amelynek jelentősen nőtt a létszáma. Akkor 450-en, most több mint hatszázan vannak, köztük 40-45 gyerek. Az elnök azt mondja, nem mindegy, hogy a rezsit, alkalmazottakat 150 vagy 300 területi jegyből fizetik. Az, hogy ilyen népes az egyesü­let, pályázatoknál is pozitív meg­ítélést jelent. Márpedig náluk ez fontos, mert amire lehet,, igényel­nek pályázati forrást. így újították fel a horgásztanyát, vettek kerék­párokat, építettek játszóteret, ren­deztek megannyi programot, ké­szítettek bemutatkozó anyagot. A taglétszám persze a társadalmi munkák során sem mindegy, hi­szen rendszeresen ily módon vég­zik el a horgászhelyek, mólók kar­bantartását, csónakok javítása, az évi hat-nyolc telepítést. Kiss Lajos Csaba azt mond­ta, vannak tagjaik Budapest­ről, Paksról, Székesfehérvár­ról, de Dunaföldvár mellett a legnagyobb létszámot a duna- egyháziak és Soltiak teszik ki. Normál vízállásnál 13 hektár a hozzájuk tartozó vízfelület, amelyre körülbelül 300 hor­gász jut. - Évi száz mázsát te­lepítünk. Az eddig leadott száz napló alapján több mint 40 ki­logramm az éves fogási átlag - jegyezte meg. Véletlen csupán,' de éppen ennyit fogott az egye­sület legidősebb, egyben legré­gebbi tagja. Nagy Imre bácsi 1965-ben lépett be. - Jól megy a dolog, szép a környezet, szép a táj, mindennel el vagyunk ké­nyeztetve - összegezte vélemé­nyét. Azt mondta, tavaly 111 al­kalommal voltam kint a vízen és 41 kiló pontyot fogott. Zsúfolt a pecások program naptára is. Évi 7-8 saját szer­vezésű versenyt tartanak. Alig pihenték ki az egyesületi disz­nóvágás fáradalmait, máris horgászbára készülnek, utána ismeretterjesztő előadás lesz, majd ismét társadalmi mun­ka, amelybe a város többi ci­vil szervezetét is szeretnék bevonni. A jövőt illetően vár­ják a Kis-Duna vízkezelési jo­gával kapcsolatos döntést ab­ban bízva, hogy a MOHOSZ-tól a következő 15 évre is meg­kapják haszonbérletbe. Az el­nök lapunk kérdésére azt is el­mondta, hogy úgy érzi, elnyer­te a tagság bizalmát a fiatal, ru­galmas, tettre kész vezetőség, amely az eddigi munka folyta­tását tűzte célul. Szeretnék to­vább javítani a horgászati felté­teleket, egy meglévő épület fel­újításával szállást létrehozni, illetve a környék növény- és ál­latvilágát bemutató tájékoztató táblákat kihelyezni. Jubileumi évet kezdett a Duna­földvári Sporthorgászok Egye­sülete. Idén hetven éve jött lét­re a szervezet, amelynek van mit ünnepelnie, hiszen a me­gye egyik legnépesebb, legjob­ban prosperáló egyesülete. Szépen fejlődik az egyesület Nagyon sok szempontból az első helyen állnak - fogalmazott Ge­ese Lajos, a Tolna Megyei Hor­gászegyesületek Szövetsége (To- hosz) elnöke, aki részt vett a Du­naföldvári Sporthorgászok Egye­sületének éves közgyűlésén. Vé­leménye szerint nemcsak a lét­szám és azon belül annak emel­kedése miatt sorolható az elsők közé a dunaföldvári egyesület, hanem a munka eredményessé­ge miatt is. Évtizedek óta rende­zetlen tulajdonviszonyokat tisz­táztak. több tízmilliónyi pályáza­ti forrást szereztek és fordítot­tak fejlesztésre, ami meglátszik a horgásztanyán, az irodán, tar­talmas munkát végeznek, sorol­ta az elnök. Bizalmat kaptak újabb öt évre Az elmúlt öt évben végzett mun­ka értékét, elismertségét jelzi, hogy a régi elnökség tagjainak nem akadtak kihívói, s megkap­ták a tagság bizalmát újabb öt évre. Változás az elnökség belső struktúrájában történt. Az elnök továbbra is Kiss Lajos Csaba, akinek immár két alelnöki Far­kas László és Müller Attila segí­ti a munkáját. Az elnökség tagja még Pala Attila, Úr Tibor, Dorkó Károly és Tóth László. A felügye­lőbizottság élén Téglár István, az ellenőrző bizottság élén Csesz­nek János áll. A vezetőség min­den tagjának megvan a „szak­területe”, ki a versenyekért, ki a társadalmi munkáért vagy ép­pen a haltelepítésért felel. Dönteni kell, majd átvezetni a változást SZEKSZÁRD Legkésőbb március 15-ig összhangba kell hozniuk a korlátolt felelősségű társaságoknak és a részvénytársaságoknak létesí­tő okiratukat a hatályos Polgári Tör­vénykönyv (Ptk.) rendelkezéseivel, hívja fel az érintettek figyelmét a Szekszárdi Törvényszék Cégbíró­sága. Ez röviden annyit jelent, hogy a létesítő okirat nem tartalmazhat olyan rendelkezést, ami a Ptk. kö­telező rendelkezéseibe ütközik. Ha az okirat csak általánosságban utal a gazdasági társaságokról szó­ló 2006. évi IV. törvény rendelkezé­seire, akkor nincs szükség a módo­sításra. Fontos szabály az is, hogy azon korlátolt felelősségű társasá­gok, amelyeknek a jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot, ugyancsak március 15-ig kötelesek törzstőkéjüket megemelni. A fenti módosítások átvezetésé­ről szóló kérelmet ingyenesen le­het benyújtani a cégbíróságra, de csak jogi képviselő közreműködé­sével, elektronikus úton. A kére­lem beérkezésének végső határ­ideje, a cégtörvény rendelkezései szerint a törvényi határidőt köve­tő 30. nap, azaz 2016. április 14. A Cégbíróság kéri, hogy az érintett cégek ne várjanak az utolsó pilla­natig. A dömpingérkezés elkerülé­se érdekében minél előbb fordulja­nak jogi képviselőhöz és ha szük­séges, nyújtsák be változásbejegy­zési kérelmüket. 1.1. A magyar kultúra napja TAMÁSI A Solymár Imre Városi Könyvtár a magyar kultúra napján vetélkedővel készült a diákok számára. Két helyi középiskola, a Perczel Mór Szakközépiskola és az Arany János Gimnázium csapatai mérték össze tu­dásukat játékos feladatokban magyar irodalom és művészet témában. Az összesen 38 versenyző közül vé­gül az Arany János Gimnázium tanulói végeztek az első három helyen. Első lett Biró Kristóf és Katona Mária (11. o.), 2. helyezett: Végh Szilvia és Nyúl Kinga (11. o.), 3. helyezett: Vál Gergő és Juhász Antal (10. o.). PROGRAMSOROLÓ KEDD MOZI Szekszárd: Az 5. hullám (amerikai fantasztikus thriller), 17 óra. Steve Jobs (amerikai életrajzi film), 19 óra. SZERDA MOZI Szekszárd: Az 5. hullám (amerikai fantasztikus thriller), 17 óra. Steve Jobs (amerikai életrajzi film), 19 óra. BIBLIAI ELŐADÁS Szekszárd Scarabeus terem (Béla király tér 5.): Hogyan győzhetünk a sértődékenység felett? - Simon Ju­dit tanár előadása, 18 óra. SZABADEGYETEM Szekszárd Babits Mihály Kultu­rális Központ, Csatár terem: „Ml, és a teremtett világ" - Nemes Má­tyás, fülöpjakabi biogazda előadá­sa, 18 óra. VÉRADÁS KEDD DDtnbŐWárKőriiáriwfeBdő 50014.00 Naffldorpg Sport Klub ____________11.00-15.00 SZ ERDA Ozora Öregek Napközi Otthona______10.00-12.00 TR AFFIPAX M6/M3-escsomopont5a) 05:00-07:00 Bonyhád, Árpád utca 38. 0900-10:40 631-es út 2. km 0900-1100 Szekszárd, Rákóczi u. 126. o^e-ii-oo 6-os főút 120. km 09.-00-11:30 M6 jobb 134. km 0930-1130 6-os főút 153. hm 11:00-14:30 _______M6/M9-es csomópont bal 13 :00-15.-00 56-os Kút 20. km 13:00-15:30 6-os főút 113. km laoo-i&oo M6 bel 120. km 14:00-16:00 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 64. 1500-1630 Szekszárd, Rákóczi it. 126. 15:30-17:30 Bátaszék. Budai utca 61. 16:00-21:00 M6/M9~es csomópont bal 16:30-18:30 Bonyhád, Perczel utca 123. 15:30-19«) M6 bal 120. km 17:00-19« Szekszárd, Keselyűsi út 20. 17«-19« 6-os főút 93. km 18:00-20:00 Várdomb, Kossuth u. 50/A. 21:00-23« 6-os főút 107. km VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár-125 cm, Paks 2 cm, Dombori 32 cm, ftwkapu 432 cm, Baja 153 cm. Mié Patánknál 1 196cm. Javaslatokat vár az önkormányzat PAKS Két díjra is várja az önkor­mányzat a javaslatokat. A Paks Város Közbiztonságért kitüntetés­re a rendőrség, tűzoltóság, polgár­védelem, mezőőri szolgálat, pol­gárőrség területén tevékenykedő személyt lehet jelölni, aki Pakson látja el szolgálatát, és munkáját lelküsmeretesen, tartósan magas színvonalon végzi. Az indoklással alátámasztott írásos javaslatokat február 24-ig illetve katasztrófa- védelmi dolgozó esetében márci­us 4-ig várják. A kitüntetést Szent György, ha a katasztrófavédelem­nél dolgozik a díjazott, akkor pe­dig Szent Flórián napjához kap­csolódó ünnepségen adják át. A Környezetünkért kitüntetést azon személyek kaphatják meg, akik munkájukkal hozzájárul­tak a város környezetének meg­óvásához és fejlesztéséhez. Az el­ismerést kétévente, a Föld napján adják át, az írásban tett javaslato­kat február 22-ig várják. Ezt a ki­tüntetést harmadik alkalommal adják át, először a Paksi Kertba­rátok Egyesület, majd az Ökocsi­ga Közhasznú Egyesület munká­ját díjazták vele. V. T. s t

Next

/
Oldalképek
Tartalom