Tolnai Népújság, 2016. január (27. évfolyam, 1-25. szám)

2016-01-19 / 15. szám

2016. JANUAR 19., KEDD KITEKINTŐ g Lencsefőzéssel egybekötött diavetítéssel kezdték az esztendőt Pörög a Bikácsi Nőegylet Szokás a Bikácsi Nőegylet­nél, hogy lencsefőzéssel egy­bekötött diavetítéssel kezdik az évet. Saját programjaik fotó­it nézegetve összegzik az évet, idézik fel az emlékeiket. 2015 - mint mondták - igen gazdag és eredményes volt. Vida Tünde vtunde67@gmail.com BIKÁCS Alapításkor, azaz 2011-ben abban állapodtak meg a Bikácsi Nőegylet tagjai, hogy évi hat ko­molyabb programot szerveznek. Ezt tavaly nem sikerült betarta­ni, tizenöt lett ugyanis a hatból. Az év során pedig összesen negy­venkilenc alkalommal találkoz­tak egymással a hölgyek, akik egyébként a település kettős jubi­leuma kapcsán találtak egymás­ra. Akkor háziasszonyi teendőket vállaltak a falu programján. Mos­tanra harmincöt rendes és nyolc pártoló tagot számlál a szervezet. Elnöke, Konczné Kasos Erika re­ményei szerint már faluszerte, sőt azon is túl tudják, hogy nem egy­szerű klub az övék. Értékmegőr­zésre, értékteremtésre szövetkez­tek egymással. Se szeri, se szá­ma a kezdeményezéseiknek. Van köztük persze a saját és mások szórakoztatását szolgáló prog­ram, például a Szent Iván éji ösz- szejövetel és színházlátogatások is, de olyan nemes cselekedetek is, mint a falu korábbi lelkészei sírjainak ápolása. Legutóbb Lágler István sírját hozták rendbe, szombaton tar­tanak egy megemlékezést a lel­kész halálának 165. évfordulójá­ra. Lágler István 36 évet szolgált Bikácson, ő volt, aki átvéve a sta­fétát Reiner Andrástól, befejezte a ma országos védettségű barokk templom építését. Ez az ötödik sír, amelyet gondozás alá vont a Nő­egylet, szombaton Turbucz Péter lelkész hirdet majd igét. Konczné Kasos Erika azt mond­ta, nagyon gazdag év volt 2015. lártak ismereteik bővítése érde­kében kirándulni, részt vettek a pálfai borbarátok hangulatos pin­ceszeri programján, Rákász Ger­gely paksi koncertjén. Évek óta megrendezik a szüreti napot, amihez ők társították az alma­napi vásárt. Ennek szimbóluma­ként korábban almafát is ültettek. Az eredmények közül kiemel­kedik a kertészet létrehozása. Ezen a téren még a tanuló idő­szakot tölti az egyesület, de van­nak már szép eredmények. Négy embernek adtak idénymunkát, de tervük az, hogy a foglalkozta­tás terén előrelépnek. Nagy az ér­deklődés a helyben lévő munka- lehetőség iránt. Erika azt mondta, nagy öröm, hogy a tavaly termelt összes paprikát, 730 kilogramm­nyit helyben értékesítették. Erre alapozva rendeztek egyébként le­csópartit is. A tavalyi év krónikájához tar­tozik, s az elnök szerint nagy eredmény, hogy pályázaton nyer­tek egy kisbuszt. A programokra visszatérve azt mondja, nagyon emelkedett hangulatú volt az idő­sek adventi délutánja, ahol Ékes Névjegy Konczné Kasos Erika már óvo­dáskorában tanító akart lenni. Huszonöt éven át dolgozott pe­dagógusként, és - bár sokan aggódtak érte - akkor is tal­pon maradt, amikor bezárták az iskolát, amit szívvel-léiekkel vezetett. Pályafutását Vajtán kezdte képesítés nélküli tanító­ként. Diplomát szerzett, majd minden szakmába vágó to­vábbképzésen részt vett. Anyai, nagyanyai teendői mellett a családi vállalkozások ügyeinek intézésében is szerepet vállal. A Bikácsi Nőegyletnek alapí­tója. elnöke. A szervezet azért munkálkodik, hogy összetart­sák a falu népét, gazdagítsák a bikácsiak életét, megőrizzék a falu értékeit, új értékeket, ha­gyományokat teremtsenek. László - elővéve harmonikáját - dalra fakasztotta az időseket. Az adventi hangversenynek már hí­re ment az elmúlt években, a kör­nyékből is látogatják. Konczné Kasos Erika szerint nem lehet egy falut életben tarta­ni, különösen nem fejleszteni kö­zösségek nélkül. Bikácson egyér­telműen a Nőegylet a húzóerő. Az, hogy éppen a hölgyek szerveződ­tek egyesületbe, annak gyökerei a családból erednek, hiszen egy családban is az asszonyok jelen­tik az összetartó erőt. A tavalyi Mészöly-napon a Mészöly Miklós-díjat a szegedi Szilasi László (jobbról), a plakettet Kis Pál István szekszárdi író, költő kapta MOZI Szekszárd: Megjött Apuci (ameri­kai vígjáték), 17 óra. Star Wars: Az ébredő Erő (amerikai sci-fi), 19 óra. Szekszárd Művészetek Háza: re­gisztráció, 9 óra. Köszöntőt mond dr. Haag Éva alpolgármester és Szörényi László irodalomtörté­nész, a Mészöly Miklós Egyesület elnöke, az MTA BTK Irodalomtudo­mányi Intézet és a Szegedi Tudo­mányegyetem emeritus profesz- szora, 9.30. Mészöly Miklós kon­ferencia előadásai, 9.40. Filmve­títés a Zalán Tiborról, a 2011-es Mészöly Miklós-díjasról, 10.40. A Mészöly Miklós Emlékplakett át­adása, a Mészöly Miklós-díj át­adása, 11.50. Mészöly Miklós emléktáblájának megkoszorúzá­sa az író szülőházánál (Bezerédj utca 2.), 13 óra. Beszélgetés a Mészöly Miklós-díjassal, 15 óra. Kísérőrendezvények. PTE KPVK: vers- és prózamondó verseny fia­talok számára, 10 óra. Wosinsky Mór Megyei Múzeum: „Megidéz­zük Polcz Alaine-t” szóval, han­goskönyvvel, fotókkal, személyes élményekkel - budapesti és szek­szárdi „örökösök”, tanítványok, barátok, érdeklődők találkozója a könyvtárban, 15 óra. KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: közönségtalálkozó a Hazajáró zenekarral, 17.30. SZERDA MOZI Szekszárd: Megjött Apuci (ame­rikai vígjáték), 17 óra. Star Wars: Az ébredő Erő (amerikai sci-fi), 19 óra. Tamási: Nagytudásúak 2. (francia vígjáték), 19 óra. BIBLIAI ELŐADÁSSOROZAT Szekszárd Scarabeus terem (Béla király tér. 5.): Hogyan győz­hetünk az indulatosság felett? - Farkas Szabolcs előadása, 18 óra. ISMERETTERJESZTÉS Szekszárd Babits Mihály Kulturá­lis Központ, Csatár terem: „ütés, váltás - győzelem". A Magyar Rák­ellenes Liga Szekszárdi Alapszerve­zetének vendégelőadója Balzsay Károly világbajnok ökölvívó, 17 óra. Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 FOTOJAT, OLVASÓI LEVELET, INFORMÁCIÓJÁT VARJA BUDAVÁRI KATA! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06/30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu Telefon: 06-30/449-2954, hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Mauthner Ilona Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő: Finta Viktor © a í Boszorkányok, királylányok, pillangó születése Hangulatos Garay-bál SZEKSZÁRD Jól sikerült pénteken este a már hagyományos Ga­ray-bál, amelyen nagyobb lét­számban az alsóbb évfolyamo­sok vettek részt. Ugyanakkor a három 12. évfolyam közül kettő is jelmezbe öltözött. A bál előtt, 18 órakor kezdődött a jelmeze­sek bemutatója. Voltak, akik pá­rosán, mások csoportosan, jel­lemzően osztályközösségben öl­töttek maskarát. A csoportok­ban részt vettek az osztályfőnö­kök is. Egyik közösség a világ nemzeteit jelenítette meg, elő­fordult, hogy lányok rémítget- ték a hercegnőnek, királylány­nak öltözött fiúkat. Szellemes volt a ll.B. osztály egy csoport­ja, akik jelmezeikkel végig kö­vették a lepkévé alakulás fázi­sait. El is vitték a pálmát, első helyezést értek el a jelmezver­senyen. A 9.D. osztály zebrát alko­tott, a legkönnyebb diák végig is ment rajta, illetve rajtuk. Ez­zel az ötlettel és kivitelezésével a második helyet szerezték meg. Sikert aratott a Pálinka, szerel­mem, légy az enyém! című ze­nés bemutató, amelynek hete­dikes résztvevői munkásoknak öltöztek. A 7. osztály másik fe­le pedig takarítónőként lépett a többiek elé. Harmadik helyet értek el a jelmezversenyen. A diákönkormányzat pénzdíjai az osztálykirándulások finan­szírozásához járultak hozzá, mondta lapunknak Rajos ludit igazgatóhelyettes. 1.1. A12.D. osztály boszorkái, akik a háttérben látható hercegnőnek öltözött fiúkat riogatták TV-AJÁNLÓ Gyilkosok otthon Nagy rajongója vagyok a törté­nelmi dokumentumfilmeknek. Különösen azoknak, amelyek­ből kiderül, miként élték hét­köznapjaikat elődeink. A film­készítők mostanság sokat fog­lalkoznak a viktoriánus korral, mely nekünk érdekes, de nem húsba vágó szelete a világtör­ténelemnek. A Viktoriánus kori alattomos gyilkosok című soro­zatban dr. Suzannah Lipscomb azt kutatja, milyen szempont­ból voltak a viktoriánusok a kí­sérleti alanyaink, akik elsőnek tapasztalták mega napi élet olyan ellenőrizetlen és kipróbá- latlan eszközeit, melyeket ma elfogadottnak tekintünk. A vik­toriánus kori otthont kiinduló­pontnak és kísérleti terepnek tekintve, a benne található lát­hatatlan gyilkosok után ku­tat Suzannah. Azt vizsgálja, ho­gyan kerültek alattomos gyilko­sok az ipari forradalom követ­kezményeként, a fejlődés ne­vében otthonainkba - és ho­gyan leplezte le ezeket először a tudomány, és hogyan kereste megszüntetésük módjait. Tapé­tában található arzénnel kísér­letezik, baktériumokat tenyészt cumisüvegekben és megpróbál lazítani a viktoriánus fűzőkön - mindezt a hétköznapi viktoriá­nus kori életmód végzetes kö­vetkezményei felfedése érde­kében teszi. B. K. Viktoriánus kori alattomos gyilkosok: Viasat History, 20.00 VÉRADÁS KEDD Dombóvár Kódtázi véradó aoo-14,00 Dunafóldvár Művelődési Ház 13.00-17.30 SZERDA Felsőnána Művelődési Ház 10.30-12.30 Kötesd Művelődési Ház 13.m6.0p TRAFFIPAX 04:00-09:00 __________M6/M0 csomópont bal 05 :00-07:00___________Bonyhád, Árpád u. 38. 05 00-07:30 8-os tout 122 km 08:40-10:40________Szekszárd, Rákóczi u. 126. 09 00*1100......... 6-os {óót 120. km 09 :30-11:30________________M6 bal 120, km 09 00-11:30................ 6-os főút 153. km 11 :00-14:30__________M6/M9 csomópont bal J3-00-15--00 13:00-15:30 5113-35 ót 3. km 6-os főút 113. km 14:00-16:00 2200-00.00 W6 jobb 134, kro Bonyhád, Kossuth u. 64. ootüeáo 63i-esút2km 15:30-17:30 Szekszárd, Rákóczi u. 126. 1C-0Ü “°Y ■ M6 jobb 164. km 16:30-18:30 Bonyhád, Dr. Kotta u. 43/A. lTÖG-teffl SP Szekszárd, Keselyűs! út 20. 17:00-19:00 6-os főút 100. km 1800-20.00 Szekszárd, Tartsayu. 2. 20:30-22:30 Szekszárd, Rákóczi u. 34-40. IVI6 bal 120. km TE OLDALAD. TE OLVASOD. Percenként frissülő Tolna megyei és országos hírek VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunafóldvár-35 cm, Paks 114 cm, Dom bori 156 cm, Árvízkapu 540 cm, Baja 266 cm. A Sió Palánknál 225 cm. l 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom