Tolnai Népújság, 2015. december (26. évfolyam, 281-305. szám)

2015-12-03 / 283. szám

KITEKINTŐ g 2015. DECEMBER 3., CSÜTÖRTÖK Országos kitüntetést adtak át az életmentő szekszárdi polgárőrnek Nem habozott segíteni a férfin Életmentő Érdemérmet adomá­nyozott az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) Kuris István szekszárdi polgárőrnek, aki a kitüntetést a szervezet buda­pesti küldöttközgyűlésén vette át dr. Túrós Andrástól, az OPSZ elnökétől az elmúlt héten. Venter Marianna marianna.venter@mediaworks.hu SZEKSZÁRD - Nagyon fiatalon ma­gamra maradtam, tizenhat éves voltam, amikor meghalt az édes­anyám, és meg kellett állnom a saját lábamon, és el kellett dön­tenem, hogy milyen irányt vesz az életem - kezdi élete történe­tét a kitüntetett szekszárdi pol­gárőr. Akkor úgy döntött, hogy nem a könnyű utat választja, ha­nem a helyes utat. így amint le­hetett, jelentkezett katonának. Mint mondja, felejthetetlen volt számára a határőrségnél töltött időszak, ahol olyan volt, mint egy nagy család, egy életre szó­ló tartást adott számára. Addig maradt a honvédségnél, amíg lehetett. Jelenleg fegyveres biz­tonsági őr, a testületük tagjai őr­zik a kiemelt védettségű objek­tumokat. Aztán időközben a Szekszár­di Polgárőrségnek is tagja lett. - Egész életemben igyekeztem a maximumot nyújtani, vagy még inkább többet tenni, mint ami az elvárás volt. Úgy gondolom, ha a polgárőrség tagjaként hoz­zájárulok ahhoz, hogy akár csak egy százalékkal biztonságosabb legyen a város, már az is számít, már megérte a munka, amit sza­badidőmben végzek - mondja Kuris István. A kitüntetett polgárőr beszá­mol arról is, hogy számára ab­szolút természetes volt, hogy azonnal a bajba jutott férfi segít­ségére siet, ilyenkor nem mér­legel az ember, csak arra gon­dol, hogy segítenie kell. István nem tartja különlegesnek amit tett, mert mint mondja, nagyon A szekszárdi kapitányságon dolgozik Kuris István 1976-ban született Vácon. Miután kitanulta a pék­mesterséget, jelentkezett a Ma­gyar Honvédségbe, és 1995-ben a balassagyarmati határőrség­hez került, majd több más beosz­tásban is dolgozott a honvédség­nél. Tavaly helyezkedett el a Szek­szárdi Rendőrkapitányság köz­rendvédelmi osztályán mint fegy­veres biztonsági őr. Két éve tagja a Szekszárdi Polgárőrségnek. Párjával egy gyermeket nevel­nek. Hobbija a számítástech­nika, és szabadidejében szíve­sen végez kísebb-nagyobb bar- kács- és felújítási munkákat a lakásban. Kuris István örül | jS az elismerésnek. Rí és annak, hogy jjf ™ a családja büszke rá fontos, hogy felelősséget vállal­junk magunkért és egymásért. Annál is inkább, mert ő, aki na­gyon fiatalon maradt család és támasz nélkül, nagy fontossá­got tulajdonít annak, hogy a gyerekek, fiatalok előtt jó pél­dát mutassanak a felnőttek. Sajnos a mai világ értékrendje nem mindig kedvez az önzet­lenségnek, a régi, jó értelemben vett fegyelemnek, szorgalom­nak. Ő mindenesetre nem fog lemondani ezekről az értékek­ről, és továbbra is ezek mentén éli az életét. Az életmentő em­lékéremnek nagyon örül, és an­nak talán még ennél is jobban, hogy büszke rá a családja.- Nincs bakancslistám, nin­csenek konkrétan felsorolható, kitűzött céljaim. Ám van elkép­zelésem egy életről, amelyet élni szeretnék, amely jobb és szebb annál, ahogy én nőttem fel. Ezt az életet akarom biztosítani a családomnak. Azt szeretném el­érni, hogy ha a gyermekem fel­nő, akkor nyugodtan sétálhas­son végig az utcán, legyen akár nappal, akár este, és ne érezze veszélyben magát. Ha ezt sike­rül elérnem, már nem éltem hiá­ba - teszi hozzá. Felfigyelt a hosszan várakozó kocsira István egy késő szeptemberi délelőtt felfigyelt egy gépkocsi­ra, amely a megyeszékhely köz­pontjában parkolt, és mind a négy ajtaja ki volt tárva. Mivel ez elég szokatlan látvány, közelebb ment. és azt látta, hogy az autó­ban egy hölgy ül elöl, a hátsó ülé­sen pedig egy idősebb férfi foglal helyet, féloldalra dőlve. Megkér­dezte, hogy tud-e segíteni, mire a hölgy azt válaszolta, hogy más­kor is előfordult már ilyen rosz- szullét. néhány perc, és egészen biztosan jobban lesz a férje. Ist­ván nagyjából fél óra múlva is­mét odament az autóhoz, amely ugyanolyan állapotban, továbbra is nyitott ajtóval állt a parkolóban. Éppen akkor, amikor ismét meg­kérdezte. hogy segíthet-e valami­ben, a bácsi epilepsziás rohamot kapott, hevesen rángatózott, az arca pedig kékülni kezdett. István egy percig sem habozott, kifeszí­tette a fuldokló férfi száját, és ki­húzta a nyelvét, amely a torkára csúszva akadályozta a légzésben, majd oldalra fordította a fejét, ne­hogy megismétlődjön a veszélyes helyzet. A bácsi azonnal jobban lett. ő pedig addig tartotta a fe­jét, amíg a kihívott mentő a hely­színre érkezett. A mentőorvos el­mondta, hogy ha nem segít, a bá­csi meghalt volna. Mire a men­tő kórházba szállította, az idős úr már stabil állapotban volt. István reméli, hogy teljesen felépült, és azóta is jól van. A Kakasdi Sebestyén Ádám Székely Társulat Bécsbe kapott meghívást az első adventi gyertya meggyújtására. A bécsi magyarok Kaláka-Club­ja hívott meg minket a bukovi­nai székelyek karácsonyi népszo­kásának bemutatására. A Kalá­ka-Club vezetője, Wurst Erzsébet nagyon szép napot szervezett ne­künk az osztrák fővárosba. Dél­előtt megnéztük a város központ­ját, a városházát, a karácsonyi vásárt, a Szent István-székesegy- házat (Stephansdom) és más fon­tosabb épületeket. Délután öt óra­kor a Pázmániumban volt az ad­venti mise, és ugyanabban az épületben az előadóterem is, ahol POSTABONTÁS bemutattuk az andrásfalvi betle- hemes játékot. Csibi Krisztina, a budapesti Magyarok Háza igaz­gatója előadást tartott a bukovi­nai székelyek történetéről, majd a Csillagösvény Népdalkor egy ka­rácsonyi népdalcsokrot adott elő, amit Sebestyén István meséje kö­vetett. Végezetül a betlehemes já­tékkal zártuk az esti előadást. Mindenki nagyon köszönte az ad­venti megnyitó előadásunkat. A ház rektora, Varga János úr és a Bécsi Magyar Konzulátus vezető­sége is részt vett ezen az ünnep­ségen. Köszönöm mindenkinek a munkáját, s hogy ismételten büsz­kék lehetünk a kakasdi társulat­ra, és azt is, hogy részt vehettünk ezen az eseményen! Sebestyén Brigitta, a székely társulat elnöke Bécsben, a Pázmániumban mutatták be az andrásfalvi betlehemest VÉRADÁS VÍZÁLLÁS I A Dunán tegnap reggel 7 órakor: CSÜTÖRTÖK Dunaföldvár-133 cm, Dombóvár Véradó Állomás8.00-14.00 Paks-10 cm, Magyarkeszi Művelődési HázlO.00-13.00 ■11 Dombori 10 cm, PÉNTEK Árvízkapu 410 cm, Dombóvár Véradó Állomás8.00-16.00 Baja 129 cm. Szekszárd Véradó ÁBomás8.00-14.00 ______ A Sió Palánknál 185 cm. Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 FOTOJAT, OLVASÓI LEVELET, INFORMÁCIÓJÁT VARJA BUDAVÁRI KATA! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06/30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu Telefon: 06-30/449-2954, hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Ihárosi Ibolya Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő: Finta Viktor PROGRAMOK CSÜTÖRTÖK MOZI Bölcske: Ne zavarjatok - Csak egy óra nyugalmat! (francia filmvígjá­ték), 16 óra. Hercegnők éjszaká­ja (romantikus thriller), 18 óra. Va­lami követ (amerikai horror-thriller), 20.30. Szekszárd: Dínó tesó 3D (amerikai animációs kalandfilm), 15 óra. Szer­dai gyerek (magyar filmdráma), 17 óra. Kémek hídja (amerikai dráma), 19 óra. KÖNYVBEMUTATÓ Bátaszék Keresztély Gyula Vá­rosi Könyvtár: Adam Müller-Gut- tenbrunn A svábok bejövetele című könyvének bemutatója, 17 óra. Őcsény Könyvtár: Ékes László Ko- csiúton című novellás kötetének be­mutatója, 18 óra. KIÁLLÍTÁS Szekszárd Babits Mihály Kulturá­lis Központ: A titkos kert - a Colin Foster szobraiból nyíló kiállítást Ak­nai Tamás művészettörténész nyit­ja meg, közreműködik a Magyar Harsona Együttes, 17 óra. A tárlat 2016. január 15-ig látogatható, de december 23. és január 3. között zárva tart a ház. Szekszárd I. Béla Gimnázium Kol­légiumi galériája: Bemutatom a ba­rátaimat - a vendég Ábrahám Béla, a meghívott barátok Rell Kata kép­zőművész, Decsi Kiss János újság­író, képzőművész és Gaál László táncoktató, koreográfus, 17.30. Szekszárd Babits Mihály Kultu­rális Központ, színházterem: az I. Béla Gimnázium diákjainak műso­ra, 16.30. ELMÉLKEDÉS Bonyhád Solymárt Imre Városi Könyvtár: Adventi, karácsonyi gon­dolatok - Mayer Mihály nyugalma­zott pécsi megyés püspök előadá­sa, 16 óra. PÉNTEK MOZI Bölcske: Ne zavarjatok - Csak egy óra nyugalmat! (francia filmvígjá­ték), 16 óra. Hercegnők éjszaká­ja (romantikus thriller), 18 óra. Va­lami követ (amerikai horror-thriller), 20.30. Szekszárd: Dínó tesó 3D (amerikai animációs kalandfilm), 15 óra. Szer­dai gyerek (magyar filmdráma), 17 óra. Kémek hídja (amerikai dráma), 19 óra. KIÁLLÍTÁS Tamási Vályi Péter Szakképző Is­kola galériája: Dárdai Zsuzsanna és Saxon Szász János Kris-tájak és Poli-mezők című kiállítását Erdélyi Dániel nyitja meg, közreműködnek az iskola diákjai és a Tamási AMI Kamaracsoportja, 9 óra. Majd Poli- univerzum címmel workshopot tar­tanak. ADVENT Szekszárd Garay János Gimnázi­um, díszterem: a Szekszárdi Gárdo­nyi Zoltán Református Együttes ün­nepi Kodály hangversenye, 19.30. Közreműködik a Garay János Gim­názium „Nefelejcs" népdalköre, a budapesti Lónyai Utcai Református Gimnázium és Kollégium énekkara és a Pécsi Kamarakórus. Bonyhád A művelődési központ előtti tér: köszöntőt mond Filóné Ferencz Ibolya polgármester, közre­működnek a Liget óvoda óvodásai, a Vörösmarty Színjátszó Kör tagjai, a Vörösmarty Mihály Általános Isko­la kórusa, valamint a Mikulás és a krampuszok. Majd 16.40 körül kí­gyóinak az adventi fények. Tolna Bezerédj Pál Szabadidőköz­pont: „Üdvözlégy kis Jézuska” - a Csurgó zenekar koncertje, 10 óra. a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar adven­ti koncertje iskolásoknak, 13 óra. POP MIKULÁS Bonyhád Vörösmarty Mihály Műve­lődési Központ: közös program fo­gyatékkal élő és egészséges gyer­mekek számára, közreműködik az MDC zenekar és Parrag Tibor, 17.30. KERESZTREJTVÉNY Érvényes előfizetéssel rendelkező olvasóink a csütörtöki Keresztrejt­vény melléklet 1. oldalán lévő rejt­vény megfejtését a nevükkel, cí­mükkel feltüntetve sms-ben küld­hetik be a 06-30/235-0333-as (nem emelt díjas) telefonszámunk­ra, illetve postai úton a 7627 Pécs, Engel János u. 8. címre a Dunántúli Napló Szerkesztőségébe. A mai fel­advány megfejtésének beérkezé­si határideje: 2015. december 9., szerda, 9 óra. A helyes megfejté­sek beküldői között most egy darab Családi ízutazás szakácskönyvet sorsolunk ki. (A beküldők hozzájá­rulnak nevük közzétételéhez.) A 48. heti feladványunk helyes megfejté­se: Hány az óra vekker úr?; Utolsó rapszódia. A szerencsés nyertes: Végh Zoltánná (Fadd). Gratulálunk! TRAFFIPAX 05:00-07:00 Várdomb, Kossuth o. 126. 05:00-07:00 Bonyhád, Árpád u. 38. 0830-10:30 Szekszárd, Béri B. Á. u. 106. 09:00-10:40 Tolna, Alkotmány u. 73. oftoo-m» __ foa tout 153: ton 09:00-1100 6os főút 120. km 09:00-11:30 M6 bal 123. km 09:15-11:15 M6 bal 153. km 11:00-1200 Szekszárd, Rákóczi u. 34-40. 1330-15:00 M6bal 153. km 13.00-15.Ö0 Tolna, Béri Balogh Á.U. 28. 131X1-15:00 Kakasd, Kossuth u. 309. láOO-lSaO vCL: 60s fótit 93. km 1500-17:30 Szekszárd, Rákóczi u. 126. mm-im &os számú főút 93. km 15.30-17.30 Bonyhád, Kossuth u. 64. 1530-18:30 Tolna, Bajcsy-Zs. u. 79. 16:30-18:30 Várdomb, Kossuth u. 126 17:00-19:00 60s főút 106 km 18:00-19:00 Szekszárd, Keselyűst út 20. 21:00-23:00 60s főút 113. km 21:00-23:30 M6 jobb 108. km

Next

/
Oldalképek
Tartalom