Tolnai Népújság, 2015. december (26. évfolyam, 281-305. szám)

2015-12-19 / 297. szám

2015. DECEMBER 19., SZOMBAT KITEKINTŐ g Kihalóban van egy szakma, lenne rá igény a borvidéken, de nincs, aki tanítsa Lenne jövőjük a kádároknak Pár évtizede szégyen lett vol­na, ha egy borvidéken egyetlen kádárt sem talál a helyi borász, és egy másik megyébe, ne­tán országhatáron kívülre kell utaznia a megfelelő szakembe­rért. A szekszárdi borvidéken most hasonló a helyzet. A 82 éves Mayer István még emlék­szik azokra az időkre amikor a kádárszakma nagyon megbe­csült volt a megyében. Mauthner Ilona ilona.mauthner@partner.mediaworks.hu TOLNA EGYE Volt valaha egy ká­dárokat is képező ktsz, a báta- széki, ahol nemcsak hordókat készítettek, de kiváló szakmun­kások is kikerültek innen. Ma­yer István is itt sajátította el a hordókészítés tudományát. Mint mondta, abban az időben a kör­nyékről, de még Véméndről, Pa- lotabozsokról is jártak ide diá­kok.- Harminc évig dolgoztam a szekszárdi állami gazdaságnál, ez idő alatt 25 évig hordókat is készítettem - mondta István bá­csi, aki hozzátette, nemcsak ké­szített hordókat, de javította is ezeket. Abban az időben minden „echte” szekszárdinak volt egy kis szőlője, ebből adódóan saját bora is. Igaz, hogy a kis méret­hez igazodva a legtöbb termelő 200-300 literes hordókat rendelt a kádártól. Már az 500 literes, úgynevezett ajtós hordó is hala­dást jelentett, mondta a nyugdí­jas mester. Maga a szakma akkor kezdett léket kapni, amikor a kárpótlást követően átrendeződtek a tulaj­donviszonyok. Egyre nagyobb szőlőbirtokok alakultak, a ki­csik pedig sorvadozni kezdtek. A nagy szőlőhöz pedig elkezd­ték vásárolni a borászok a mű­anyag, illetve acéltartályokat. Kinek kellett ebben az időben a fahordó? Szinte senkinek, hi­szen egyrészt még volt belőlük, másrészt a tartály lett a sláger. Mayer István elmondta, ő ha­mar észrevette, hogy váltani kell, és a kis méretű hordók he­lyett 10-20-40 hektósakat kez­dett el készíteni. A zömét tölgyfá­ból. A legnagyobb forgalma min­dig szüret előtti időben volt. Egy nagy hordó is elkészült egy hét alatt, igaz, a szükséges faanya­got előre felfűrészelték a dongák­ból. Az abroncsokat akkor még a vasboltokban is meg lehetett rendelni. A szakma felmorzso­lódásához az is hozzájárult, ami­kor az alapanyagokat egyre ne­hezebb lett beszerezni és a meg­rendelések is csökkentek. Mayer István utoljára 70 éve­sen készített fahordót, egy 10 hektósat, utána már csak ki­sebb javításokat vállalt el. Mint mondta, az végképp betette nála a kaput, amikor a barrique-hor- dók jöttek divatba, azt mondta, ezekkel ő már nem csúfítja el a kezét. Más a bor hordóban és tartályban A bor íze teljesen más. ha fa- hordóban érlelődött vagy ha acéltartályban tárolták. Az előbbiben az íze, a zamata. az egyedisége, a gyümölcsös- sége egyre jobb lesz, míg a tartályokban legfeljebb meg­őrzi azokat az értékeket, amelyek benne vannak a bor­ban, mondta Módos Ernő. az Alisca Borrend Nagymestere, maga is kiváló borász. Mint mondta, a napokban rendelt ő is fahordókat egy palotabo- zsoki kádártól, aki elmond­ta, egyre nehezebb megfele­lő faanyagot találni, mert leg­alább 50-60 centis átmérő­jű tölgyre lenne szükség ah­hoz, hogy megfelelő vastag­ságú dongákat tudjanak belő­le vágni. Sajnos a megyében nagyon kevesen maradtak, akik még egyáltalán javíta­nak hordókat. A kádárokkal olyan szakmakultúra halt ki. mellyel minden borvidék sze­gényebb lett. Régen Pakson, Bátaszéken kádárdinasztiák nőttek fel. mára a kevés meg­rendelés miatt teljesen kihalt ez a réteg. A barrique-hordó drága Sok vita van arról a szakmá­ban, hogy melyik bor jobb: a barrikolt vagy a sima hordós. De mi is az a barrique-hor­dó? Ez a hordófajta tölgyfá­ból készül, űrtartalma 225 li­ter. A hordógyártás műveletei közül kiemelt jelentőségű az égetés. Az elkészült fahordót nem „avatják be”, a betöltött bor a hordó fájának anyagait kioldja, így kiegészül a fa jel­legzetes anyagaival, íze és il­lata is megváltozik. Általában 9-24 hónapig érlelik benne a vörösborokat. Fehérborokat ritkábban készítenek barriko­lással, ezeket maximum 4-6 hónapig érlelik ezzel a mód­szerrel. A barrique-hordókat semmiképp nem használ­ják 2-3 évnél hosszabb ide­ig, mert ennél hosszabb idő elteltével jelentősen csök­ken az aromaátadó hatásuk. Barrique-hordós érlelésre ki­zárólag a nagyon jó minősé­gű borok alkalmasak. A barri- que-borok drágábbak a társa­iknál. Ennek az az oka, hogy egy ilyen hordó ára eléri akár a 100 ezer forintot is, és jel­lemzően csak három alka­lommal használják. PROGRAMSOROK) AZ OLVASÓ KÉRDEZ SZOMBAT MOZI Bölcske: Star Wars - Az ébredő erő (amerikai sci-fi), 16 és 19 óra. Szekszárd: Száva - A szív harcosa 3D (orosz animációs film), 15 óra. Star Wars - Az ébredő erő 3D (ame­rikai sci-fi), 16.30 és 19 óra. SZEKSZÁRDI ADVENT Szekszárd Művészetek Háza: a Tü­csök Zenés Színpad és a Szekszárd Jazz Quartet közös karácsonyi kon­certje, 16 óra. Béla király tér: Vágó Bernadett musical színésznő fellé­pése, 17 óra. KÖNYVBEMUTATÓ Szekszárd Tolna Megyei Illyés Gyu­la Könyvtár: Sallay Fanni Álom süti- kivitelben című könyvének bemuta­tója, közreműködik a Fekete Borpin­ce, 11 óra. FALUKARÁCSONY Decs Faluház: karácsonyi ünnep­ség, 17 óra. JÓTÉKONYSÁGI EST Szekszárd Evangélikus templom: karácsonyi műsort adnak a Waldorf Iskola tanulói, 18 óra. TÁNCSZÍNHÁZ Szekszárd Babits Mihály Kulturá­lis Központ: Hamupipőke - a Duna Művészegyüttes produkciója, 10 óra. KARÁCSONYI BARKÁCSOLÁS Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: a foglalkozást Alföldiné Ács Erika tartja, 15 óra. Előzetes bejelentkezés szükséges. HANGVERSENY Bátaszék Római katolikus temp­lom: fellép a KiSmődi Ferenc Ének- együttes, a Szent Cecília Kórus, a Bátaszéki Székely Kórus, a Báta- széki Pedagógus Kórus és a Báta­széki Ifjúsági Fúvószenekar, 17.45. VASÁRNAP Bölcske: Star Wars - Az ébredő erő (amerikai sci-fi), 16 és 19 óra. Szekszárd: Száva - A szív harcosa 3D (orosz animációs film), 15 óra. Star Wars - Az ébredő erő 3D (ame­rikai sci-fi), 16.30 és 19 óra. SZEKSZÁRDI ADVENT Szekszárd Béla király tér: a Csűr­döngölő Zenekar koncertje, közre­működik Herczeg Flóra, 17 óra. KARÁCSONYVÁRÓ Bátaszék Petőfi Sándor Művelő­dési Ház: Freude is Betlehem - ze­nés-táncos műsor, amelyben közre­működnek a Heimat Icirik-Picirik és a Heimat Német Nemzetiségi Tánc­csoport, 16 óra. Utána a Bátaszéki Ifjúsági Fúvószenekar ünnepi műso­ra következik. Szekszárd Szent István Ház: ün­nepi műsort adnak a Szent József Katolikus Iskola diákjai és a Szek- szárd-Újvárosi Római Katolikus Tár­saskörtagjainak gyermekei, unokái, 15 óra. ÖRÖMZENE Tolna-Mözs Művelődési Ház: a Mözs-Tolnai Református Társegy­házközség rendezvénye, közremű­ködik a Bartina zenekar, 15 óra. R ovatunkban szakértőink segítségével olyan kérdé­sekre keressük a választ, amelyeket személyesen nem tet­tek volna fel. Bármire kíváncsi­ak, forduljanak bizalommal Ma- uthner Ilonához, aki továbbítja a kérdést a megfelelő szakember­nek. Elérhetnek minket az Ilona. mauthner@partner. mediaworks. hu e-mail címen, hívhatnak a 0630/650-3020-as számon mun­kaidőben, illetve küldhetnek le­velet is a 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. címre. Jelige: Az ol­vasó kérdez. Nyugdíjas olvasónk elmesél­te, hogy az udvarán lévő dió­fa idén bőséges termést hozott, ezért úgy gondolta, megpróbál­ja pucoltan értékesíteni a diót. Jelentkezett egy felvásárló hir­detésére, de az üzletet végül nem tudták megkötni, mert a másik fél részéről kitétel volt, hogy őstermelői igazolvánnyal rendelkezzen. Olvasónk el­mondta, ha lenne igazolványa, akkor a piacon próbálná érté­kesíteni a diót, de mivel más terménye nincs, nem érné meg az igazolvány kiváltása. Csak az ünnepek előtt szerette volna egy kicsit kiegészíteni a nyug­díját. A kérdése az, van-e arra mód, hogy az őstermelői iga­zolvány kiváltása nélkül tudja értékesíteni a dióbelet. A megyei adóigazgatóságtól a következő választ kaptuk: „Igen, az olvasó ősterme­lői igazolvány kiváltása nél­kül is értékesítheti a dióbelet. Ez esetben az ebből származó jövedelme önálló tevékenység­ből származó jövedelemnek mi­nősül, melyhez adószám kivál­tása szükséges. Az önálló tevé­kenységből származó jövedel­met önadózóként az 53-as szá­mú személyi jövedelemadó be­vallásban kell majd feltüntetni. Az önálló tevékenységből szár­mazó jövedelem megállapításá­nál a magánszemély két mód­szer közül választhat. Az egyik módszer a tételes költségelszá­molás. E módszer választásá­nál valamennyi költséget szám­lával, bizonylattal kell igazolni. A másik módszer szerint a be­vételből igazolás (számlák, bi­zonylatok) nélkül levonható 10 százalék költséghányad, és a bevétel 90 százaléka a jövedel­me. Ez utóbbi módszer alkal­mazásánál nem alkalmazhat­ja a tételes költségelszámolást. Ez azt jelenti, hogy a költségté­rítés 90 százaléka is jövedelem­nek számít, mivel ebből a bevé­telből is csak a 10 százalék költ­séghányadot lehet levonni. Az ily’ módon megszerzett jövedel­met idén 16 százalék személyi jövedelemadó-fizetési kötelezett­ség terheli. Ha a bevétel kifize­tőtől származik, az adóelőleget a kifizető köteles megállapítani és levonni abban az esetben is, ha a kifizetés számla alapján történik. A magánszemélynek kell viszont az adóelőleget meg­állapítania és megfizetnie ak­kor, ha magánszemélytől (nem kifizetőtől) szerez bevételt. Az adóelőleget negyedévente, a ne­gyedévet követő hónap 12. nap­jáig kell megfizetni. Nem kell az adóelőleget megfizetni, ha a megállapított adóelőleg ösz- szege az adóév elejétől összesít­ve, vagy egyébként az adott ne­gyedévben nem haladja meg a 10 ezer forintot. Az olvasónak - mivel gazda­sági tevékenységet végez - az adóköteles tevékenysége után fő szabály szerint áfát kell felszá­mítania. Lehetősége van azon­ban arra is, hogy évi 6 millió fo­rint alatti bevételnél áfaalanyi adómentességet válasszon.” Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 FOTÓJÁT, OLVASÓI LEVELÉT, INFORMÁCIÓJÁT VÁRJA BUDAVÁRI KATA! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06/30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu Telefon: 06-30/449-2954, hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Ihárosi Ibolya Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő: Finta Viktor Tolnai Népújság TRAFFIPAX SZOMBAT 0503-07:00 55-Ő6fSútl20.km 09:00-10:40 6-os főút 134. km 0930-11:00 6-os főút 122. km 09:00-11:00 Rakasd, Kossuth u. 309. 09130-1130 Bdtsszók Budai u* 90 09:30-11:30 M6 bal 92. km 11:3043:30 6-05 főút 141 km 12:30-14:30 6-os főút 153. km 1300-15:30 6-os főút 120. km 13:30-15:30 M6 bal 153. km 1330-1730 M6 jobb 114, km 14:00-16:00 Várdomb, Kossuth u. 126. 15304230 6-os főút 139. km 15:00-17:00 Bonyhád, Perczel u. 123. 16:30-1330 Szekszárd, Kesetvűsi u. 20. 16:30-18:30 M6 jobb 153. km 17:00-1930 6-os főút 141. km 17:00-19:00 6-os főút 113. km 1930-2130 Szekszárd, Béri B.ítu. 106. 20.30-22.30 Bonyhád, Rákóczi u. 78. 2130-2330 6-os főút 100. km 22:00-0000 M6 jobb 120. tol VASÁRNAP 09:00-11:00 M6 jobb 109. km 0930-1130 Paks, Kishegyi u. 14. 09:00-11:00 Kakasd, Kossuth u. 309. 09:15-10:30 55-ös fő* műm 0930-11:30 Dunaföldvár, Paksi u. 92. 10:45-1230 Bétaszék, Budai u. 90. 11:00-13:00 Szekszárd, Béri B Á. 106. 1230-1430 6-os főút 90. km 12:30-14:30 6-os főút 153. km 1330-1530 6-0) főút 107. km 13:30-15:00 M6 bal 153. km 14:06-16:00 6-osfőítl41km 14:00-18:00 M6 bal 105. km 1530-1736 Bonyhád, Perezefu. 123. 15:30-17:00 6-os főút 134. km 1630-17.30 «46 jobb 153, Ion 1630-18:30 Szekszárd, Rákóczi u. 126. 1730-1930 6-os főút 120. lan 1730-1930 Bonyhád, Rákóczi u. 78. 1830-1930 Szekszárd, Keselyűs! út 20. 1930-21:00 Szekszárd, Tartsay u. 2. 2130-2330 «46 jobb 108. km 21:00-23:00 6-os főút 122. km VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 9 órakor: Dunaföldvár-140 cm, Paks-18 cm, Dom bori lem, Árvízkapu 400 cm, Baja 117 cm. A Sió Palánknál 178 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom