Tolnai Népújság, 2015. december (26. évfolyam, 281-305. szám)

2015-12-15 / 293. szám

2015. DECEMBER 15., KEDD KITEKINTŐ g SZEKSZÁRD Utolsó hetébe lépett a Mentálhigiénés Műhely által szervezett Élő Szeretet Embertársainknak elnevezésű adventi programsorozat. Hétfőn este a Comenius Általános Isko­la karácsonyi verses-zenés összeállítását láthatták a Béla király térre látogatók, majd a Decsi Hagyományőrző Férfi Kórus (képünkön) adott elő karácsonyváró énekeket. Karácsonyiné Tusa Anikó és lánya, Mészáros Rebeka énekeltek, műsoruk a »Legyen ünnep!’’ címet viselte. Befejezésül a Tücsök Zenés Színpad szólistái léptek színpadra, „A szeretet hangjai” című összeállításukat mutatták be. A Béla király téren péntekig lesznek műsorok, a Karácsonyi Szívküldi szolgálat pedig még vasárnap is várja a szeretetüzeneteket a szeretetfalnál. H, E. A határőr, a lelkész és a hazaszeretet érdekes története Másodszor is találkoztak Találkozó történhet megszer­vezve, szándékosan, vagy vélet­lenül, spontán módon. A törté­netünkben szereplő találkozás­ra egyik sem feltétlenül igaz. Molnár Béla értényi olvasónk levelét lejegyezte és szerkesztette: Budavári Kata ÉRTÉNY A barátomnak kisfia szü­letett 1964-ben, és engem hív­tak meg keresztapának. Én ek­kor töltöttem a tényleges katona­időmet a BM. Határőrség szom­bathelyi kerületének 4. számú őrsén, Peresznyén. Szabadságra jöttem haza, hogy eleget tehes­sek a megtisztelő felkérésnek. Meg is történt a templomi cere­mónia a katolikus hitvallás elő­írásai szerint... A keresztelő után követke­zett az ünnepi vendéglátás, ami­ben kis falum mindig is nagy volt! Akkoriban az a szokás jár­ta, hogy a szűk családon kívül meghívták a kicsit távolabbi ro­konokat is, és díszvendégként a keresztelést végző plébánost is. És ott volt a vendégek között Várnagy Lajos is, akiről minden­ki tudta a faluban, hogy csend­őr törzsőrmesterként egy határ­őrs parancsnoka volt a Jugoszláv határon, Hercegszőlősön. Az ott történtekről ő nem szokott be­szélni, mégis ismerték a falu la­kói a történetét. Ugyanis Kiss Já­nos - szintén a falu szülötte - a II. Világháború időszakában töl­tötte katonaidejét, mint határva­dász. Ő mesélte el, hogy mi is tör­tént az őrsön 1944. március 19- én, Magyarország német meg­szállásakor. Nem jut el a parancs Országos hadiparancsot ad­tak ki a Magyar Honvédségnek, a csendőrségnek és a határőrség­nek, hogy mindenben engedel­meskedni kell a németeknek. Bo­csássanak mindent a rendelkezé­sükre, és ne tanúsítsanak ellen­állást. Hogy az akkori távközlési technika vagy a partizánakciók miatt, azt nem tudni, de ez a hadi­parancs nem jutott el a hercegsző- lősi őrsre, és így ott nem tudtak a német megszállásról. Ezért az­tán, talán egyedül Magyarorszá­gon, az őrsparancsnok megszer­vezte az őrs védelmét, és a teher­autón érkező német katonákat el­fogta és lefegyverezte. Két napig tartották fogva a németeket, mire eljutott az őrsre a hadiparancs, és fény derült a tévedésre. A jó ebéd és a bor Visszatérve a keresztelő dísz­ebédjére, a menü minden fogása dicséretesen finom volt, a tyúk­húsleves után a csirke- és mar­hapörkölt, a sült húsok, a pecse­nye, majd sütemények tucatja zárta a sort. Persze az italkínálat sem volt rosszabb az ételsornál. Az asztalnál nem volt különö­sebb ülésrend, de a keresztapa (keresztanya még nem volt) és a plébános úr egymással szem­ben, az asztal közepe táján he­lyezkedtek el. A plébános mellé pedig Várnagy Lajos bácsi ült le. Róla azt is tudni kell, hogy nem Vetette meg a jó bort, de nem volt részeges. Viszont előfordult, hogy felöntött a garatra. Rólam a jelenlévők mindegyi­ke tudta, hogy katona vagyok és határőr. Kérdezősködtek is, hogy telik a szolgálat, hogy ér­zem magam, mit csinálunk, stb. Meséltem is egy-két dolgot, vi­gyázva arra, nehogy „haditit­kot” áruljak el olyan társaság­ban, ahol egy volt csendőr és az egyház is jelen van. Talán határőr voltomnak és az elfogyasztott pár pohár bornak köszönhetően Lajos bácsi el kezd­te mesélni az ő határőr történe­tét. Ahogy beszélt, lassan, tagol­va, minden szavának jelentősége volt. A plébános úr nagyon figyel­mesen hallgatta, néha-néha elmo­solyodott, de nem szólt közbe. Már találkoztak Onnét folytatom, amikor Lajos bácsi odaért mondanivalójával, hogy két nap múlva őt leváltot­ták őrsparancsnoki beosztásából, és letartóztatták. Elvitték a pécsi gyűjtőfogházba, de rangjától nem fosztották meg. A pécsi gyűjtő­fogházban mindenféle elítélt volt: a katonaszökevényektől a köztör­vényes bűnözőkön át a politikai elítéltekig. A nyilas hatalomátvé­tel után Szálasiék kegyelmet ígér­tek az elítélteknek, ha vállalják, hogy önként kimennek a frontra. A fogházban megjelent egy ma­gas rangú tiszt, hogy toborzást tartson. Az embereket kiterelték az udvarra, hogy hallgassák meg az ezredes beszédét. Várnagy La­jos csendőr törzsőrmester is ott volt a hátsó sorokban. Az ezredes meg csak beszélt, beszélt, ígérge­tett. Várnagy Lajos szép lassan hátat fordított az ezredes úrnak, és kezdte elhagyni a tömeget. Ek­kor találkozott szembe a tábori lelkésszel, aki megszólította: „Mi­ért mész el fiam, miért nem hall­gatod az ezredes urat, aki a haza­szeretetről beszél?” Ennél a mondatnál a plébános úr megállította a Lajos bácsi elbe­szélését, és ő folytatta: „Maga ha­tározottan, katonásan azt felelte a tábori lelkésznek, hogy köszö­nöm, de én a hazaszeretetemért kerültem ide!” Az ünnepi asztal­nál mindenkinek elállt a lélegze­te, csend lett, mert megértettük, hogy ez a két ember húsz év el­teltével ismét összetalálkozott, csak más helyen és más körül­mények között. Zárszó Úgy érzem, ezt a történetet le kellett írnom a legjobb emléke­zetem szerint, hogy megmarad­jon az utánunk jövőknek, mert ez is hozzátartozik szülőfalunk eseményeihez. Hercegszőlőst ma Knezevi Vinogradi-nak hív­ják. Hiábavaló volt Várnagy La­jos csendőr határőr-parancsnoki hazaszeretete. POSTABONTÁS a cikói önkormányzat az idei Mi­kulás napon gondolt a három éves és az annál fiatalabb gyere­kekre is. Eddig az óvodások és az iskolások kaptak ajándékcso­magot, a kisebbek nem. A Tél­apót megszemélyesítő Hunyadi István és krampusza, Beréti Mercédesz házhoz vitte a csórna­VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár-114 cm, Paks 14 cm, Dotnbori 38 cm, Árvízkapu 420 cm, Baja 148cm. A Sió Palánknál 182 cm. gokat. Ezúton szeretnénk köszö­netét mondani a szülők és a nagyszülők nevében Haures Csaba polgármesternek és a képviselőknek, valamint Hunya­di úrnak - aki feláldozta a va­sárnap délutánját -, hogy örö­möt szereztek a piciknek. Köszönettel: egy nagyszülő VÉRADÁS KEDD Dombóvár Véradó Állomás __________8.00-14.00 Bo nyháó Széchenyi Általán«)» Iskola 15.00-17.00 SZERDA Paks Inkubátor Ház 1100-15.00 SZEDRES Karácsony közeledtével szép mesékkel ajándékozták meg szüleiket, társaikat és nevelőiket a szedresi Bezerédj István Általános Iskola alsósai a Móra Ferenc mesemondó versenyen, tudtuk meg Barteczka Mária pe­dagógustól. Első lett Deckner Zsófia és Hajdú Eszter, 2. Szarka Viola és Zsók Csenge, 3. Serfel Liliána. Különdíjat kapott Fritz Dorina. Felkészítőik: Sáfrány Judit, Kaszáné Sipos Mária, Szigetfalvi Gáborné és Tóth Lászlőné. B. K, PROGRAMSOROLÓ KEDD MOZI Szekszárdi Krampusz (amerikai horror film), 19 óra. KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG Szekszárd Babits Mihály Kulturá­lis Központ: a Mentálhigiénés Mű­hely Önkéntes Nyugdíjas tagozatá­nak rendezvénye, 14 óra. ÉLŐ SZERETET Szekszárd Béla király tér: progra­mok 17 órától. Táncos karácsony- váró a Szekszárdi Mozgásművésze­ti Stúdióval, karácsonyi pásztorjáték a Szent József Iskolaközpont elő­adásában, adventi énekeket ad elő a Mözsi Német Nemzetiségi Klub énekkara, az Iberican Táncegyüt­tes karácsonyi műsora, karácsonyi dalokat énekel a Platán Nyugdíjas Klub kórusa. SZERDA MOZI Szekszárd: A szerelem útján (ameri­kai romantikus film), 17 óra. Tamási: A szerelem útján (amerikai romantikus film), 19 óra. ÉLŐ SZERETET Szekszárd Béla király tér: progra­mok 17 órától. A „Segíts Rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány adventi zenés-verses műsora, „Ka­rácsonyi dallamok” - a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda óvónőinek elő­adása, karácsonyi zumba bemutató a Fitt Fitnesszel, adventi dalokat és székely népdalokat énekelnek An- talné Bíró Jolán és Bíró Mária, kará­csonyi verseket szaval Vigh Ferenc- né, táncos karácsonyváró a Szek­szárdi Mozgásművészeti Stúdióval. HANGVERSENY Szekszárd Művészetek Háza: a Gagliarda Kamarakórus adven­ti hangversenye, köszöntőt mond Csillagné Szánthó Polixéna, 18 óra. KONCERT Bonyhád Katolikus templom: fel­lép a Bonyhádi Katolikus Kórus, a Bonyheart Együttes, a Charis Ka­marakórus, a Felvidékiek Egyesüle­tének Kórusa, a Német Nemezetisé- gi Kulturális Egyesületének Kórusa, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimná­zium Kórusa, a Seven Club Singers, a Székely Kör Kórusa és a Zimpazzo Énekegyüttes, 18 óra. KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG Szekszárd Nyugdíjas Érdekszövet­ség: a Szekszárdi Nyugdíjasok Terü­leti Érdekszövetségének rendezvé­nye, 10 óra. CSOBÁNOLÁS Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: bukovinai székely betle- hemes játék, 17.30. TRAFFIPAX 05:00-07:00 IVI6 jobb 164, $ti 05:00-07:00 ____________________M6 jobb 108. km 08:30-10:30 ........ Szetórd. Béri E, A. u. 106. 09:0 0-10:40____ 631-esót2.km 09 00-11,00 ...............................M6 jobb 86. km 09:00-11:00______________________6-os főút 113. km 09,00­1LO0________Bonyhád. Rákóczi u. 78. 09:3 0-1130 M6 jobb 164. km 4100-1200 >. SU3-asát3.km 13:00-15:00________________ M6 bal 153. km 13 :00-1500 Tolna-Mózs. Ben B. A. ti. 28. 13:00-15:00 65-ös főót Zomba, Rákóczi u. 56. iiliiisa 6-os főút 100. km 14:00-16:00________________________M6 bal 138. km 15 :00-1630____ Szekszárd, Keselyűs« ut 20. 15:30-17:30_____________Bonyhád, Rákóczi u. 76 15:30- 1&3£L_ Tolna, Bajcsy:Zstaakyu, 79. 16:30-18:30____________Várdomb, Kossuth u. 126. jl 6#rl»30_____________________M6 bal 120. len 17:00-19:00___________Szekszárd, Rákóczi u. 126 17 00-1900 ; Paks, Kishegyi u. 14. 17:30-19:30 Bonyhád, Dr. Kotta L u. 43/A. 21:00-2300 6-(«foot 120. km

Next

/
Oldalképek
Tartalom