Tolnai Népújság, 2015. december (26. évfolyam, 281-305. szám)

2015-12-02 / 282. szám

2015. DECEMBER 2., SZERDA KITEKINTŐ g Igazi családi színdarab a mézeskalácsember története Karácsonyra hangol a DBU Der Lebkuchenmann címmel gyermekeknek szóló musicalt mutatott be a Deutsche Bühne Ungarn. Az adventi időszakban szinte csak ezt játssza a teát­rum, igazi karácsonyra hangoló darabról van szó. Budavári Kata kata.budavari@mediaworks.hu SZEKSZÁRD Éjfélkor, amikor az emberek alszanak, szokat­lan dolgok történnek: a kony­haszekrényben életre kelnek a mézeskalács figurák, az ele­gáns borsőrló', a ravasz Sószó­ró Uraság, hogy együtt táncol­janak és énekeljenek. Kakukk kisasszony a svájci órából szo­kása szerint minden órában kakukkol egyet, azonban ezen az estén bereked - és az a ve­szély fenyegeti, hogy házacská­jával együtt a szemétben landol. Persze ezt a barátai nem hagy­ják annyiban. A beteg torokra a méz a legjobb gyógyír. Itt a bök­kenő: a méz a legfelső polcon áll, ahol a magányos és gonosz teafilter asszonyság lakik teás­kanna-lakában. És még ott van Flitsch is, az éhes egér-maffió­zó, alias Bokavédő, aki szívesen elnassolná a mézeskalács em­berkét. Fantasztikus kaland ve­szi kezdetét. Az angol David Wood kedvelt gyerekmusicalje izgalmas tör­ténet a bátorságról, leleményes­ségről és arról, hogy mindig szükségünk van jó barátokra. Nagyon aranyos darab és köz­ben izgalmas is, így gyereket, felnőttet egyaránt szórakoztat. Decemberben szinte csak ez lesz műsoron a Deutsche Bűimé­ben, leszámítva egy monodrá­mát, illetve egy-két más gye­rekelőadást. A Der Lebkuchen­mann, azaz A mézeskalácsem­ber Claudia Nowotny 2008-as rendezésének felújítása, és So­roksáron, Budapesten is bemu­tatja a szekszárdi társulat. A da­rab szereplői Raul Ionescu, Me­lissa Fiermann, Horgász Dezső, Paula Donner, Lotz Kata és Bog­iári Tamás. A Német Színházban ugyan­akkor már az ünnepek utáni időszakra is készülnek. Január­ban a Julie kisasszony bemuta­tóját láthatja a közönség. A maj­dani turnédarabbal elsősorban a gimnazistákat célozza a De­utsche Bühne. Februárban szin­tén lesz premier, nem is akármi­lyen: Hitchcock 39 lépcsőfoka. A krimi nem nélkülözi a komé­dia elemeit sem, a hátborzonga­tóan jó darabot világszerte nagy sikerrel játszák a színházak. POSTABONTÁS N ovember idén is az egész­ség hónapja volt isko­lánkban. Ennek apropó­ján egy héten keresztül színes programokon vehettek részt a ta­nulóink, az alsó és felső tagoza­ton egyaránt. A hét mottójának választott „Tegyünk együtt az egészségünkért”jegyében, sok külső szakemberrel, segítővel, civil szervezettelfogtunk össze, és sokféle egészségnevelő prog­rammal, tevékenységgel vártuk a gyerekeket. Rajzpályázatot hir­dettünk a témában, az elkészült alkotásokból pedig közös tabló készült. Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub teadélutánra várta a nebu­lókat, ahol a gyógyteák megis­merése mellett különleges mag­vakat is kóstolhattak. Az isko­la testnevelői mozgásos délután­nal népszerűsítették a testmoz­gásfontosságát, és a helyes test­tartásra is felhívták a figyelmet. A védőnői hálózat munkatársai, valamint az osztályfőnökök elő­adásokkal bővítették a progra­mokat, a helyes táplálkozás, ká­ros szenvedélyek, családi élet­re nevelés témáiban ki-ki korosz­tályának megfelelő programot választhatott. A sikeres rendez­vénysorozatot egy kisebb kiállí­tással zártuk. Mihályka-Dani Ildikó, az őcsényi iskola pedagógusa Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub teadélutánt szervezett a diákoknak Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 fotojat, olvasói levelet, információját varja budavári katai Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06/30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu Telefon: 06-30/449-2954, hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Budavári Kata Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő: Finta Viktor AZOLVASO KERDEZ rovatunkban szakértőink se­gítségével olyan kérdésekre ke­ressük a választ, amelyeket sze­mélyesen nem tettek volna fel. Bármire kíváncsiak, fordulja­nak bizalommal Mauthner Ilo­nához, aki továbbítja a kérdést a megfelelő szakembernek. Elér­hetnek minket az ilona.mauth- ner@partner.mediaworks. hu e mail címen, munakidőben hívhatnak a 0630/650-3020-as számon, illetve küldhetnek leve­let is a 7100 Szekszárd, Liszt Fe­renc tér 3. címre. Jelige: Az olva­só kérdez. Bátán falusi szállásadással, Szekszárdon pedig fizetővendég­látással és albérlet kiadásával foglalkozik olvasónk mint egyé­ni vállalkozó, s teszi ezt nyugdíj mellett, kiegészítő tevékenység­ként. Mint írta, nyáron hallotta a rádióban, hogy a falusi szál­lásadóknak és a magán-szállás­adóknak is kötelezővé teszik az online pénztárgépek beszerzé­sét, melyeket a NAV-val kell ösz- szekötni a bevételek ellenőrzése végett. Olvasónk kérdése, hogy valóban tervezik-e ezt. A nav Tolna Megyei Igazgatósá­gának sajtószóvivője, Mózsik Szilvia a következőket válaszol­ta: „A 48/2013. számú NGM rendelet 1. számú melléklete ha­tározza meg azoknak a tevé­kenységeknek a körét, amelye­ket folytató adózók nyugtaadá­si kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget. Ide tartoznak az 55.1-55.3 TEÁ- OR szerinti szálláshely-szolgál­tatási tevékenységek is, mely szerint a falusi szállásadás (TE- ÁOR 55.2) egyértelműen pénz­tárgép használatára kötelezett, az albérlet kiadás (TEÁOR 68.2) viszont nem. A fizető-vendéglátással kap­csolatban pontosítani kellene, mely tevékenységet végzi az ol­vasó. Azt kell alapvetően meg­néznie az adózónak, hogy a te­vékenysége a 48/2013. NGM rendelet 1. sz. mellékletében benne van-e. Ha benne van, ak­kor pénztárgép használatára kötelezett, ha nem, akkor nem kötelezett. Célszerűnek tartjuk az ügyfélszolgálatunkon törté­nő egyeztetést a kötelezettség megítélése érdekében. A hagyo­mányos pénztárgépek egyéb­ként már nem üzemeltethetőek. Aki tehát kizárólag pénztárgép­pel tehet eleget nyugtaadási kö­telezettségének, az már csak online pénztárgépet használ­hat. FONTOS, HOGY az 50/2013. NGM rendelet alapján dönthet úgy az olvasó, ahogy a legtöbb szállás­adó teszi, hogy nyugtaadási kö­telezettségét számla kibocsátá­sával teljesíti, és akkor nem kell pénztárgépet használnia. A számlákról viszont havonta, elektronikus úton adatot kell szolgáltatnia az adóhivatal felé. Felhívjuk a figyelmet, hogy azok, akik kizárólag számlával teljesíthetik nyugtaadási kötele­zettségüket figyeljenek majd ar­ra, hogy milyen számlatömböt használnak, mert módosult a 23/2014-es NGM rendelet. A témában bővebb tájékoztatás kérhető telefonon a NAV Általá­nos Tájékoztató Rendszerén a 06-40/42-42-42-es telefonszá­mon, valamint ügyfélszolgála­tainkon.” WWW.ol.hu [Keresse a friss híreket már reggel a postaládájában! ________ Me grendelés a 06/40 SÍ 0-510-es telefonszámon 1 a hír velünk jár! PROGRAMSOROLÓ SZERDA MOZI Szekszárd: A szüfrazsett (angol film­dráma), 17 óra. Fekete mise (ameri­kai akciófilm), 19 óra. KIÁLLÍTÁS Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Markovics Mihály Pra­voszláv ikonok című kiállításának megnyitója és Lóczy István: Adam Müller-Guttenbrunn - A svábok be­jövetele című könyvének bemutató­ja, 18 óra. KÖNYVBEMUTATÓ Szekszárd Illyés Gyula Megyei Könyvtár: Patak Márta A test min­dent tud című kötetét Nagy Janka Teodóra etnográfus mutatja be, 16 óra. CSÜTÖRTÖK MOZI Bölcske: Ne zavarjatok - Csak egy óra nyugalmat! (francia filmvígjá­ték), 16 óra. Hercegnők éjszaká­ja (romantikus thriller), 18 óra. Va­lami követ (amerikai horror-thriller), 20.30. Szekszárd: Dínó tesó 3D (amerikai animációs kalandfilm), 15 óra. Szer­dai gyerek (magyar filmdráma), 17 óra. Kémek hídja (amerikai dráma), 19 óra. KÖNYVBEMUTATÓ Őcsény Könyvtár: Ékes László Ko- csiúton című novellás kötetének be­mutatója, 18 óra. KIÁLLÍTÁS Szekszárd Babits Mihály Kulturá­lis Központ: A titkos kert - a Colin Foster szobraiból nyíló kiállítást Ak­nai Tamás művészettörténész nyit­ja meg, közreműködik a Magyar Harsona Együttes, 17 óra. A tárlat 2016. január 15-ig látogatható, de december 23. és január 3. között zárva tart a ház. Szekszárd I. Béla Gimnázium Kol­légiumi galériája: Bemutatom a ba­rátaimat - a vendég Ábrahám Béla, a meghívott barátok Rell Kata kép­zőművész, Decsi Kiss János újság­író, képzőművész és Gaál László táncoktató, koreográfus, 17.30. ELMÉLKEDÉS Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Adventi, karácsonyi gon­dolatok - Mayer Mihály nyugalma­zott pécsi megyés püspök előadá­sa, 16 óra. TRAFFIPAX «Mii l;|T j'á 113. faji 09:00-11:00 653Sós mellékút 20. km 09:00-1100 6232-esút2.km 09:00-11:00 M6 jobb 164. km 0900-1100 _6oe fáit 141 km 09:00-11:30 M6 jobb 114. km 0930-11:45 Iregszemcse, Rákóczi u. 110. 12:40-14:40 Tamási, Fő u. 82. 13:00-1500 M6 bal 153. km 13:00-15:00 5113-as út 3. km 13:00-15:00 Bonyhád, CBffli utca 33, 13:00-15:30 6-os főút 100. km 13:00-16:30 7;.75~;;-::M6ballilliw 15:30-17:00 Bonyhád-cikoi bekötőút 2. km ÍS30-1730 M6 jobb 153. km 15:40-16:40 Dombóvár. Pannónia u. 20. 16:00- 18X30 Szekszárd, Keselytől út 20. 1700-18:00 611-es út 3. km 17:00-19:00 M6 bal 108. km 17:30-19:30 Bonyhád. Rákóczi u. 144. 18:30-20:30 Szekszárd. Rákóczi u. 128 2100-23.00 55os főút 120. km VÉRADÁS SZERDA Bátaszék Művelődési Ház9.00-16.00 csütörtök Magyarkeszi Művelődési Hazl0.0013.00 VÍZÁLLÁS 1 A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár-133 cm, Paks ...................................-4cm, Do mbori 20 cm, Árvízkapu 416 cm, Baia 140 cm. A Sió Palánknál 189 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom