Tolnai Népújság, 2015. december (26. évfolyam, 281-305. szám)

2015-12-11 / 290. szám

2015. DECEMBER 11., PÉNTEK KITEKINTŐ g A legtöbb cégnél találtak hibát TOLNA MEGYE A szabadsággal kapcsolatos szabályok betar­tására irányuló célellenó'rzést tartott a Tolna Megyei Kor­mányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztá­lya októberben és november­ben. A vizsgálatba bevont 36 munkáltató közül harmincnál, 82 munkavállaló közül 63-nál találtak valamilyen szabály­talanságot - olvasható a kor­mányhivatal sajtóközleményé­ben. Az ellenőrzött munkálta­tók közel fele a kereskedelmi ágazatban, ötödé az építőipar, a többi a vagyonvédelem, a ven­déglátás, és a feldolgozóipar te­rületén tevékenykedik. A legtöbb esetben a munka­idő-nyilvántartással kapcso­latos jogsértéseket tártak fel. Gyakoriak voltak a munka­idővel kapcsolatos szabályta­lanságok is, főként a munka­idő-beosztásra vonatkozó jog­szabályi rendelkezések meg­sértése. Feketefoglalkoztatás­sal a legtöbb esetben az épí­tőipar területén találkoztak, de minden ágazatban találtak ilyet. A szabadságra vonatkozó szabályok megszegését négy esetben állapította meg a ható­ság, de találtak még rendkívü­li munkavégzéssel kapcsolatos szabálytalanságot is. Egy esetben munkaügyi bír­ságot szabtak ki, a többi mun­káltató figyelmeztetésre szá­míthat, illetve a szabálytalan­ság megszüntetésére szólítják fel. H. E. Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 FOTÓJÁT, OLVASÓI LEVELÉT, INFORMÁCIÓJÁT VÁRJA BUDAVÁRI KATA! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06/30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu Telefon: 06-30/449-2954, hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Budavári Kata Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő: Árki Attila AZ OLVASÓ KÉRDEZ R ovatunkban szakértőink segítségével olyan kérdé­sekre keressük a választ, amelyeket személyesen nem tet­tek volna fel. Bármire kíváncsi­ak, forduljanak bizalommal Ma- uthner Ilonához, aki továbbítja a kérdést a megfelelő szakember­nek. Elérhetnek minket az ilona. mauthner@partner. mediaworks. hu e-mail címen, hívhatnak a 0630/650-3020-as számon mun­kaidőben, illetve küldhetnek le­velet is a 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. címre. Jelige: Az ol­vasó kérdez. Dunaszentgyörgyön, az ön- kormányzati hivatalban már ki is van függesztve az a föld­bérleti szerződés, mellyel kapcsolatban egy ottani ol­vasónk a következőket kér­dezte:- Megteheti-e a tulajdonos, hogy irreális áron adja bérbe a földjét, konkrétan ebben az esetben hektáronként 311 ezer forintról van szó. Szántó műve­lési ágú a föld, összesen 30,83 hektárról van szó. Öt évre adták bérbe, vagyis adóznia sem kell a tulajdonosnak a földbérletből adódó bevétele után. A földhivatal nem foglalkozik a bérleti díj mértékével, ezért a kamara véleményére lenne kí­váncsi olvasónk, hogy ez így rendben van-e? Neki az a véle­ménye, az ilyen magas díj arra való, hogy kiszorítsa a helyieket a művelésből. Olvasónk levelét a megyei agrárkamarának továbbítot­tuk, Hadházy Árpád megyei elnök pedig az alábbiakat vá­laszolta rá.-A földbérleti szerződésekről a mező- és erdőgazdasági föl­dek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi Törvény) IV. fejezete rendelke­zik. A törvényi előírás szerint a föld használatának átengedésé­ről szóló szerződés a mezőgaz­dasági igazgatási szerv, azaz az illetékes Járási Hivatal Föld- hivatali Osztálya hagyja jóvá, ennek folyamatában a Nemze­ti Agrárgazdasági Kamarának nincs szerepe. A Földforgalmi Törvény 53.§ (2) bekezdésében foglaltak sze­rint a földhivatali osztály meg­tagadhatja a haszonbérleti szer­ződés jóváhagyását, különösen, ha a haszonbérleti szerződés szerinti ellenszolgáltatás (ha­szonbér) értékének aránytalan­sága alkalmas arra, hogy a ha­szonbérlő elő-haszonbérletre jo­gosultat távol tartson az elő-ha­szonbérleti jogának gyakorlásá­tól. Mindezekből kitűnik, hogy a földhivatali főosztálynak tör­vényi kötelessége, hogy foglal­kozzon a bérleti díj mértéké­vel is, különösen akkor, ami­kor a kifüggesztett haszonbérle­ti szerződésre nem jelentkezett elő-haszonbérletre jogosult, és a haszonbérleti díj irreálisan magas. Az agrárkamara a tisztelt ol­vasó által is jelzett és más ha­sonló esetekben azt javasolja az elő-haszonbérleti joggal rendel­kező tagjainak, hogy észrevéte­leiket a szerződés kifüggesztésé­nek időtartama alatt jelezzék a járási földhivatali osztálynak. teol.hu • teol.hu • teol.hu Több mint hetven gyereknek osztott Bátaszéken csomagot szerdán, a Városházán a Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálata. A csoma­gokban élelmiszerek, játékok, déligyümölcsök és ruhák voltak. Kis ka­rácsonyi műsor tette emlékezetessé az ünnepséget a hátrányos hely­zetű gyermekek számára. M. I. A TOLNAI NÉPÚJSÁG,A havi bevásárlását mi álljuk!” elnevezésű nyere­ményjátékának elmúlt heti nyertese Zomba, Nagytormásról Balogh József előfizetőnk, aki örömmel vette át a 15000 Ft értékű vásárlási utalványt, így nyolc unokájával együtt szép karácsonya lesz. Nyugdíjas­ként a Tolna Népújságot naponta többször kézbe veszi, s minden cikk érdekli. Vajon ki lesz a következő szerencsés nyertes? PROGRAMSOROLÓ ORVOSI ÜGYELET TRAFFIPAX PÉNTEK MOZI Bölcske: Dínó tesó (amerikai animációs kalandfilm), 16 óra. 3 szív - A kegyetlen szerelmi há­romszög (francia-német-belga film), 18 óra. Az éhezők viadala - Befejező rész, 20.30. Szekszárd: Dínó tesó 3D (ame­rikai animációs kalandfilm), 15 óra. Szemekbe zárt titkok (ame­rikai fantasztikus thriller), 17 óra. Krampusz (amerikai horror film), 19 óra. HANGVERSENY Szekszárd Művészetek Háza: Fiatalok fiataloknak - Farkas Katalin és Kéry Tamás hege­dű-zongora kamarahangverse­nye, 17 óra. ÉLŐ SZERETET Szekszárd Béla király tér: program 17 órától. Táncos ad­venti percek a Szekszárdi Moz­gásművészeti Stúdióval, „Gyer­mekek az Ünnepért” - a Tolna Megyei Gyermekvédelmi és TE- GYESZ 1-3. sz. Gyermekottho­na lakóinak adventi műsora, „Karácsonyi hangvarázs” - Ko­vács Gergő énekes szólista elő­adásában, „A szeretet hangjai” - a Tücsök Zenés Színpad szó­listáinak műsora. VÁROSI KARÁCSONYFA ÜNNEPSÉG Bátaszék A Keresztély Gyu­la Városi Könyvtár előtti tér: a 16.30-kor kezdődő ünnepséget követően levetítik a Bátaszékről szóló filmet, majd a könyvtárban Szemekbe zárt titkok átadják a Bursa Hungarica ösz­töndíjakat. SZOMBAT MOZI Bölcske: Dínó tesó (amerikai animációs kalandfilm), 16 óra. 3 szív - A kegyetlen szerelmi há­romszög (francia-német-belga film), 18 óra. Az éhezők viadala - Befejező rész, 20.30. Szekszárd: Dínó tesó 3D (ame­rikai animációs kalandfilm), 15 óra. Szemekbe zárt titkok (ame­rikai fantasztikus thriller), 17 óra. Krampusz (amerikai horror film), 19 óra. SZEKSZÁRD ADVENT Szekszárd Béla király tér: Peter Sramek koncertje, 17 óra. KARÁCSONYI MŰSOR Bátaszék Petőfi Sándor Műve­lődési Ház: a Bátaszéki Széke­lyek Baráti Körének programja, istensegítsi betlehemes a csá- taljaiak előadásában, 18 óra. KARÁCSONYI BARKÁCSOLÁS Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: a foglalkozást Alföldi­né Ács Erika tartja, 15 óra. Elő­zetes bejelentkezés szükséges. ÜGYELETEK 2015. DECEMBER U-ÉN 16 ÓRÁTÓL 14-ÉN REGGEL 8 ÓRÁIG. Szekszárd: Felnőtt háziorvosi ügye­let: Vörösmarty u. 5. Telefon: 74/318- 104. Ellátási terület: Szekszárd, Harc, Szálka, Őcsény, Kölesd, Kistormás, Zomba, Decs, Sárpilis, Kéty, Murga, Felsőnána községek felnőtt lakossága, Medina, Sióagárd, Szedres felnőtt és gyermek lakossága. Gyermekorvosi ügyelet: Szent István tér 18. Telefon: 74/318-104. Ellátási terület: Szek­szárd, Harc, Szálka, Őcsény, Kölesd, Kistormás, Zomba, Decs, Sárpilis, Kéty, Murga, Felsőnána községek gyermek lakossága. Fogászati ügyelet (szom­baton és vasárnap 8-tól 14 óráig): Szekszárd, Szent István tér 18. Telefon: 74/315-454. Bátaszék: Kossuth u. 54. Telefon: 74/318-104. Ellátási terület: Bátaszék, Báta, Alsónyék, Mórágy, Pörböly, Alsó- nána, Várdomb. Bonyhád: Rendelőintézet, Bajcsy-Zs. u. 25. Telefon: 74/318-104. Ezen a te­lefonszámon hívhatják a Völgységi Központi Háziorvosi Ügyeletet Apar- hant, Bátaapáti, Bonyhád, Bonyhádva- rasd, Cikó, Grábóc, Győré, Izmény, Ka- kasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mőcsény, Mucsfa, Nagyvej­ke, Nagymányok, Tevel, Váralja és Zá- vod lakói. Dombóvár: A felnőtt ügyelet a kórház bőrgyógyászati osztályán, a gyermek körzeti ügyelet a kórház gyermek szak­rendelési helyiségében. Telefon: 74/462-385. Ellátási terület: Dombó­vár, Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Dal- mand, Döbrököz, Gyulaj, Jágónak, Ka- pospula, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Lápafő, Nak, Szakcs és Várong. Hőgyész: Kossuth tér 6. (a mentőállo­más mellett). Telefon: 74/488-008. El­látási terület: Hőgyész, Dúzs, Mucsi, Kalaznó, Szakály, Felsőnána, Murga, Kéty, Gyönk, Szakadát, Diósberény, Var­sád, Szárazd, Udvari, Miszla orvosi kör­zetei. Iregszemcse: Rákóczi u. 1. Telefon: 74/570-028. Ellátási terület: Regszem­cse, Nagyszokoly, Magyarkeszi, Felső­nyék orvosi körzetei. Paks: Rákóczi u. 1. (Rendelőintézet). Telefon: 75/410-222. Ellátási terület: Paks, Németkér, Dunaszentgyörgy, Du- naföldvár, Bölcske, Madocsa, Gerjen, Nagydorog, Kajdacs, Györköny, Sár- szentlőrinc és Tengelic orvosi körzetei. Simontornya: Bem u. 39. (a régi óvoda épülete). Telefon: 74/318-104. Ellátási terület: Simontornya, Pincehely, Ozora, Fürgéd, Tolnanémedi, Nagyszékely, Kis­székely, Belecska, Igar, Mezőszilas és Pálfa. Tamási: Dózsa Gy. u. 18-22. Telefon: 74/570-028. Ellátási terület: Tamási, Regöly, Nagykónyi, Értény orvosi körze­tei. Tolna: Garay u. 6. Telefon: 74/440-340. Ellátási terület: Tolna, Bogyiszló, Mözs, Fadd, Fácánkert. ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK: Szekszárdi Alma, Arany J. u. 31. Tel: 74/510-727. Bonyhád: Melissa, Dr. Kolta L. u. 41 Tel.: 74/506-040. Dombóvár: Calendula, Kórház u. 74. Tel.: 74/465-216. Dunaföldvár: Amarilisz, Rákóczi u. 1. Tel.: 75/541-069. Hőgyész: Szent Teréz, Fő u. 16. Tel.: 74/488-218. Paks: Kristály, Kishegyi, u. 52. Tel.: 75/311-620. Simontornya: Sándor, Templom u. 5. Tel.: 74/486-032. Tamási: Fagyöngy, Móricz Zs. Itp 8.. Tel.: 74/471-308. Tolna: Salvia, Bajcsy-Zs. u. 27. Tel.: 74/440-516. Lelkisegély internetes szolgálat: sós. lelkiposta@gmail.com 0830-1Ü» 6-os főút 141 km 09:00-11:00 Bonyhád, Rákóczi utca 78. 0900-1100 =14» Pala. Kishegyi a, 14. 09:00-11:00 M6 jobb 164. km 09304«-» 1100-12:00 Szekszárd, Rákóczi utca 34-40. 11:30-1230 6-os főút 90. tel 13:00-15:00 5113-as út 3. km 1300-1500 6535-ös tT»8éKút20.Kro 13:00-1500 M6 bal 153. km 13:00-1530 6-os főút 120, km 13:00-17:00 M6 jobb 84. km 1330-1500 Dunaföldvár, Páléi u. 92. 15:30-17:30 Várdomb. Kossuth u. 50/A. 1530-17:30 6-os főút 153. fan 1530-17:» M6 jobb 153. km 15:40-17» _____________6-os főút 117. km 17 00-19:00 6-os főút 107. km 1830-5900 __________6-08 főét 134. km 20 00-2130 Szekszárd, Rákóczi u. 126 20:30-22:30 Bonyhád, Perael utca 123. 21:00-23:00 Bátaszék, Budai utca 90. 21:00-2330 M6 jobb Hl, km 21:00-23:00 6-os főút 120. km SKANDINÁV LOTTÓ Gépi számsorsolás: 1,6,9.13,21,32,33 Kézi számsorsolás: 3,10.12.22,23.32.33 Nyeremények: Héttalálatos Odb OR Hattalálatos 127 db 174 745 R Öttalálatos 4 816 db 4 610 Ft Négytalálatos 63199 db 1030 Ft Jövő heti várható nyeremény: 360 000 000 Ft VÉRADÁS PÉNTEK Dombóvár Vasútállomás, váróterem _____9.0013.00 Sz étszórd Véradó Állomás 8.001400 Szekszárd Tesco 15.00-1S.00 VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár-91 cm, Paks 50 cm, Dombori 85 cm, Árvízkapu 467 cm, Baja 195 cm. A Sió Palánknál 175 cm. ÁLLATORVOSI ÜGYELET A HATÓSÁGI ÁLLATORVOSI SZOLGALAT 2015. DECEMBER 12-ÉN 16 ÓRÁTÓL 2015. DECEMBER 14-ÉN 08 ÓRÁIG TART Dr. Torma Csilla Mecseknádasd, Pető­fi S. u. 18. Tel.: 06/20/3844-787 Dr. Lückl Tibor Iregszemcse, Mikszáth K. u. 7. Tel.: 06/30/9816-466 MAGÁN ÁLLATORVOSI ÜGYELET 2015. DECEMBER 12-ÉN 16 ÓRÁTÓL 2015. DECEMBER 14-ÉN 08 ÓRÁIG TART. Dr. Kiszler Gyula Kölesd, Dózsa gy u. 14. Tel.: 30/555-6605 Dr. Szép László Őcsény, Pető­fi u. 6. Tel.. 74/495-998 ; 06/30/2264-433 Dr. Király László Paks, Szent István tér 14/A. Tel.: 06/70/272-3536 Dr. Lückl Tibor Tel.: 06/30/9816-466 Dombóvár, központi ügyelet telefonszá­ma: 06/30/444-7957 A Szekszárdi Állatkórház Szekszárd, Mikes u,14.sz.alatt (tel.:06-30-551- 4653) valamint a Túri Állatkórház Dunaföldvár, Beszé­des sor 1-3.SZ. (tel.. 06-30-2096-096) 0-24 órás állategészségügyi ké­szenléti ügyeleti szolgáltatást nyújt. Állandóan hívhatók az ál­latkórházi készenléti ügye­leti mobil telefonszámok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom