Tolnai Népújság, 2015. december (26. évfolyam, 281-305. szám)

2015-12-02 / 282. szám

4 MEGYEI KÖRKÉP 2015. DECEMBER 2., SZERDA Kiss Lajos a bonyhádi Fűtőmű Kft. új ügyvezetője BONYHÁD A lakók régi vágya vált valóra azzal, hogy elkészült a Dr. Kolta László utca 31-33. szám alatti ingatlan mögött a 11 fé­rőhelyes parkoló - hangzott el azon a programon, amelyen Fi- lóné Ferencz Ibolya polgármes­ter, Kovács Ferenc, a körzet ön- kormányzati képviselője és dr. Farkas Attila, a kivitelező Bony- com Nkft. ügyvezető igazgatója adta át a közel 3,8 millió forint értékű beruházást. Vízin Balázs önkormányzati sajtóreferens tá­jékoztatása szerint 174 négyzet- méteres területen fekszik a tér- burkolatos parkoló, amelynek biztonságos használata érdeké­ben a mellette levő útszakasz egyirányúvá vált. Az átadást követően tartotta novemberi tanácskozását a vá­ros képviselő-testülete, amely valamennyi előterjesztésnek zöld utat adott. így többek kö­zött a Fűtőmű Kft. új ügyvezető­jének pályázatát is támogatták. A döntés értelmében 2016. janu­ár 1-től 2020. december 31-ig a bátaszéki Kiss Lajos irányítja a céget. B. K. Csomagokat várnak a könyvtárba BONYHÁD Játékokat, könyveket, írószereket várnak december 5-ig a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtárban a „Legyen minden gyereknek karácsony” elnevezésű akcióban. A kezde­tekkor a vártnál nagyobb sikert aratott a kezdeményezés, idén lassabban gyűlnek a csomagok. A behozott ajándékok elsősor­ban a Bonyhádon tanuló gyere­kekhez kerültek már 2011-ben is, és kerülnek majd most is. Az intézmény dolgozói az első évek­ben az iskolás korosztályt céloz­ták meg, ma már nemcsak az is­kolások, hanem a bölcsődések, óvodások is kapnak ajándékot. Ezen felül rendszeresen juttat­nak ajándékokat a környező te­lepülések, így Váralja, Kisvejke hátrányos helyzetű gyermekei­nek is. A használt, de jó állapo­tú, illetve új holmikat egy cipős- dobozba kell beletenni, és a cso­magra ráírni, hogy milyen idős gyereknek, illetve fiúnak vagy lánynak szól az ajándék. B. K. BONYHÁD Első önálló kiállítása nyílt meg Puskás Petrának kedden a bonyhádi művelődési központban. Az igencsak ifjú alkotó több mint harminc festményét láthatja a közönség december 18-ig. A tárlat anyaga elsősorban az utóbbi két év munkáiból áll, de a kiállított képek között egészen korai alkotások is vannak. Puskás Petra Alsónánáról származik, és nyolcadikos a várdombi általános isko­lában. Tehetségét több rajzpályázaton bizonyította már, elsősorban csendélete­ket, tájképeket fest. Képünkön Bőhler-Szalai Ágnes a kiállításon. B. K. Felparcellázzák a sporttelep egyik területét Telkek pálya helyett Új lakóterületet szeretnének kijelölni Dombóváron, a Katona József utcai sporttelep egyik edzőpályájának helyén. Már a képviselő-testületi határozat előtt vita folyt a témáról. Hanoi Erzsébet erzsebet.hanol@mediaworks.hu DOMBÓVÁR Felparcellázzák és la­kóterületként szeretnék hasznosí­tani a Dombóvári Ifjúsági Sport­telep egyik nagy méretű edzőpá­lyáját. Az erről szóló határozatot a hétfői rendkívüli testületi ülésen fogadták el a képviselők. A spor­tolók, az egyesületek 2016. június 30-ig használhatják a pályát. A te­rület felosztása a Katona József ut­ca, a Pázmány Péter utca és a Bát- hori utca által határolt tömböt érin­ti. Arról, hogy mekkora telkek je­lölhetőek ki, és hogy a helyi építési szabályzat milyen mértékű módo­sítása szükséges, várhatóan a de­cemberi ülésen döntenek. A pálya melletti favázas öltözővel is foglal­kozik a határozat, ugyanis az nem felel meg az érintésvédelmi elő­írásoknak, így használni sem le­hetne. Az öltözők fenntartásáról az MLSZ megyei igazgatóságával kezd egyeztetést a polgármester. + PRÓ ÉS KONTRA ^1 „MEGÜTKÖZÉSSEL értesültünk a dombóvári pol­gármester, Szabó Loránd előterjesztéséről, melyet a város képviselő-testületével a november 30-i ülé­sen kívánna elfogadtatni” - áll abban a sajtóközle­ményben, amelyet még az ülés előtt juttatott el szer­kesztőségünkbe Monostori János, a Jobbik dombó­vári szervezetének elnöke. Arról is írnak, hogy „az egyesület több mint egy tucat csapatnak ad otthont, és egyben a Bozsik-program Tolna megyei alköz­pontja is. A jelenlegi Katona József úti helyszín - a center- és az edzőpályával - alkalmas versenyek lebonyolítására, míg a kényszerű átköltöztetés egy másik, már így is túlterhelt sportcentrumba, elvi­selhetetlen feszültségeket és az utánpótlás-nevelés színvonalának drasztikus romlását eredményez­né. Meggyőződésünk, hogy csak önző egyéni érde­keknek és a háttérből befolyásoló befektetői szán­dékoknak kedvezne a DFC 3,6 hektáros, városköz­ponti területének a beépítése. Ezért is minden tör­vényes eszközzel tiltakozni kívánunk ezen lépés el­len, amely törekvésünkben Dombóvár sportszere­tő lakossága is támogat minket” - fogalmaznak a közleményben. A TESTÜLETI döntés megszületése után megkeres­tük Monostori Jánost, aki kifejtette, hogy bár a most elfogadott határozat csak a hátsó pályára vonatko­zik, mégis attól tartanak, hogy a későbbiekben na­gyobb terület is hasonló sorsra jut. - A közvagyon eladását nem támogatjuk, ezért ügydöntő népszava-. zást fogunk kezdeményezni a témában - mondta.- TERMÉSZETESEN Dombóvár csapata elsődleges feladatának tekinti városunk fejlődésének előmoz­dítását Legyen szó egészségügyről, szociális terü­letről, infrastruktúráról, sportról, mindent megte­szünk, hogy előrelépjünk. Ez utóbbi kapcsán is ja­vában megy a munka - reagált Szabó Loránd pol­gármester. Mint mondta, a város két sporttelepén - Dombóvári Ifjúsági Sporttelep, Szuhay Sportcent­rum - soha nem látott rend uralkodik, és tervek ké­szültek a Szuhay fejlesztésére. ELMONDTA, hogy Dombóváron bő két évtizeden ke­resztül két nagypálya állt a labdarúgók rendelke­zésre, majd elkészült egy füves kispálya is. - Ami­kor az államtól megkaptuk a vasút sporttelepét, egyértelmű lett, hogy csak ezt szabad jelentősen fejleszteni, hiszen az adottságai vitathatatlanul job­bak. Első lépésben felújítottuk az ott lévő nagypá­lyát, így most három nagypályát és egy kispályát le­het használni. Ezeket fenn kell tartani, ami jelentős költségekkel jár - részletezte a városvezető. A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI döntés alapján az Ifjúsá­gi Sporttelepen lévő edzőpálya helyett a Szuhay Sportcentrumban lévő üzemel majd. Áthelyezik a világítást, és a pálya talaját játékra alkalmassá te­szik, vagyis 2016 őszétől továbbra is három nagy és egy kispálya áll majd rendelkezésre, és az Ifjú­sági Sporttelepen lévő centerpályát, valamint kis­pályát nem bántják.- JÖVŐ kedden lakossági fórumot tartok az ügyben- tette hozzá Szabó Loránd. Talált hibát az ÁSZ a Gyulaj Zrt.-nél is TAMÁSI Befejezte az Állami Szám­vevőszék (ÁSZ) a Gyulaj Erdésze­ti és Vadászati Zrt. vagyongaz­dálkodásának ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a társa­ság mérlege nem a valós állapo­tot tükrözte, vagyonnyilvántartá­sa nem felelt meg a vonatkozó elő­írásoknak. A társaság a kezelt er­dőket és földingatlanokat mérle­gében nem szerepeltette, a kezelt vagyont mérlegtétel szerinti bon­tásban a kiegészítő mellékletében nem mutatta be, a könyvvizsgáló mindezek ellenére minden év­ben hitelesítő záradékkal látta el a beszámolót. A társaság a saját és kezelt vagyon jogszabályban előírt elkülönítését biztosította. Az 1996-ban kötött vagyonkeze­lési szerződést az ellenőrzött idő­szakban nem aktualizálták, a va­gyonkezelési díjak éves felülvizs­gálatára nem került sor. A Gyulaj Zrt. ugyanakkor a vagyongazdál­kodása során betartotta a nemze­ti vagyonról szóló törvényben elő­írt vagyongazdálkodási alapelve­ket, és érvényesítette az ágaza­ti jogszabályok vagyongazdálko­dáshoz kapcsolódó előírásait. A Gyulaj Zrt. meg­határozó foglalkoz­tató és adófizető Gőbölös Péter, a zrt. vezérigaz­gatója az ÁSZ közleményére a kö­vetkezőket válaszolta: „A Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. tevé­kenységét a rá vonatkozó jogsza­bályi előírásoknak, a vagyonke­zelési szerződésben foglaltak­nak és a tulajdonosi jogkör min­denkori gyakorlója által előírt el­várásoknak megfelelően, szigorú belső kontrollrendszer érvényesí­tésével, körültekintően végezte, a rábízott állami vagyon értékét folyamatosan növelte. A Gyulaj Zrt. meghatározó foglalkoztató és adófizető a Tolna megyei mű­ködési területein. Tevékenysé­günk maradéktalanul megfelel a tartamos erdő- és vadgazdálko­dás természetvédelmi előíráso­kat is szem előtt tartó követelmé­nyeinek. A Gyulaj Zrt. a szakte­rületén hazai és nemzetközi vi­szonylatban is elismert, érték­mentő és értékteremtő munkát végez, mindemellett az erdő köz­jóléti funkcióinak az érvényesü­lését erdei iskola és más turisz­tikai objektumok fenntartásával biztosítja.” M. I. Emelkedett hangulatú volt a györkönyi mikrotérségi kórustalálkozó Egyházi dalok csendültek fel GYÖRKÖNY Emelkedett hangulatú volt idén is a mikrotérségi kórus- találkozó, amelyet harmadszor rendezett meg a Györkönyi Ha­gyományőrző Egyesület. A kör­nyék énekkarai mutatták be rö­vid, legfeljebb negyedórás műso­rukat, majd együtt is énekeltek. A házigazda Györkönyi Vegyes­kar is bemutatkozott csakúgy, mint a szintén Fábián-Komáromi Virág által vezetett nagydorogi református kórus. Hívtak együt­test Pálfáról, Sárszentlőrincről, Kajdacsról is. Utóbbi helyszín­ről egyházi énekkar, a Sarlós Bol­dogasszony Kórus érkezett, akár­csak Tengelicről és Pusztahen- cséről, bár jellemzően mindenki főként egyházi dalokat választott az alkalomra, lévén a helyszín a györkönyi evangélikus templom volt. A látszólagos kakukktojást a paksi református gyülekezet kó­rusa jelentette, hiszen Paks kívül esik a mikrotérségen, de a szer­vezők minden évben gondoskod­nak arról, hogy új barátságok is szövődhessenek. Miután a kórustalálkozót min­dig advent idején rendezik, a kö­zös dal is ünnepet idézett, az ösz- szes fellépő együtt énekelte el a Csendes éjt, majd a község főteré­re vonultak, így tanúi voltak an­nak, amikor az adventi koszorú első gyertyáját meggyújtotta Tur- bucz Péter, a Györkönv-Bikácsi Társult Evangélikus Egyházköz­ség lelkésze. Vida T. A Sarlós Boldogasszony Kórus Kajdacsról érkezett a találkozóra Avatott kezek bontották a sertést KÖLESD Hagyományőrző Disznó­vágás volt Kölesden. Két nyolc­tagú böllércsapat kezdett dol­gozni Gazdag István és Szabó János irányításával. Miután ál­dozatul esett két fehér sertés és két fekete csüngő hasú, kezdőd­hetett a pörzsölés, kaparás, mo­sás, mígnem hófehér bőrrel asz­talra, rénfára kerültek a „nap hősei”. A bontást avatott kezek végezték, és a csepergélő eső miatt a csontozás, a húsok vá­logatása, a darálás, a kolbász és a hurka keverése sátor alatt zaj­lott. A munkát a hagymás sült vér elfogyasztása, a forralt bor és tea kortyolgatása is segítet­te, az ebédre készült pecsenye is kiváló volt. A jól végzett mun­ka után a Sportcsarnokban ke­rült sor a vacsorára, és az azt követő bálra. Greifensteinné Zsebe Anita köszöntője után dr. Kiszler Gyula köszönetét fe­jezte ki a résztvevő közremű­ködőknek, majd a Zönge Nép­dalkor vidám dalcsokra kapott hangos elismerést. A vacsorát az Önkormányzati Kft. készí­tette. A megjelent 260 éhes ven­dég először orja levest, répát és főtt húst, majd a toros káposztát tejföllel, vagy tejföl nélkül, sült hurkát és kolbászt, végül ré­test fogyasztott. A zenét a T1B- SA-BAND szolgáltatta, a kölesdi rendezvény védnöke és szerve­zője dr. Kiszler Gyula alpolgár­mester volt. B. K. é

Next

/
Oldalképek
Tartalom