Tolnai Népújság, 2015. december (26. évfolyam, 281-305. szám)

2015-12-18 / 296. szám

0 GAZDASÁG 2015. DECEMBER 18., PÉNTEK A BUX index alakulása (pont) 2015. DECEMBER 17. MW-GRAFIKA FORRÁS: BÉT Nyertesek Részvény Utolsó ár (Ft) Változás (%) Millió Ft SYNERGON 23 4,55 1 FHB 642 0,94 73 RICHTER 5490 0,73 2676 APPENINN 212 0,47 5 ANY 1000 0,4 4 FORRÁS: BÉT Vesztesek Részvény Utolsó ar (Ft) Változás (%) Millió Ft CIG PANNÓNIA 144-2,04 6 MTELEKOM 400-1,23 2291 OTP 5930-0,67 3988 PANNERGY 372-0,53 3 EMASZ 23375-0,3 17 FORRÁS: BÉT BÉT-áruszekció (forint/tonna, 2015. december 17.) mm* Dátum Uj élsz. 1 ár (Ft) 1 MAIMI BÚZA 2016. március 51300 MAIMI BÚZA ndex 2016. március 51300 TAKARMÁNYBÚZA 2016. március ÁS 100 TAKARMÁNYKUKORICA 2016. március 47490 TAKARMÁNYKUKORICA 2016 május 48500 TAKARMÁNYNMORICA 2016. július 50500 TAKARMÁNYKUKORICA index 2016. március 47490 TAKARMÁNYKUKORICA ndex 2016. május 48500 TAKARMÁNYKUKORICA index 2016 július 47500 TAKARMÁNYÁRPA 2016 március 47500 OLAJNAPRAFORGÓ 2016. március 126000 OLAJNAPRAFORGÓ index 2016. március 126000 REPCE 2016. március 117000 FORRÁS: BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE MNB-árfolyamok Hivatalos devizaárfolyam (2015. december 17.) □ €/Ft 315,59 0,04 Ft □ S/Ft 290,73 1,82 Ft □ CHF/Ft 291,99 0,25Ft Valutaárfolyamok (forint/euró, 2015. december 17.) mám Veteti Eladási I Budapest Bank 306,41 325,37 CIB Bank 303,18 328,44 Citibank 302,95 328,85 Erste Bank 306,71 324,39 FHB Bank 306,64 324,96 K&H Bank 308,23 325,99 MKB Bank 305,23 324,77 OTP Bank 307,13 324,82 Raiffeisen Bank 312,29 318,59 Készülnek az éttermek az ünnepek előtti rohamra Házhoz is elviszik a karácsonyi vacsorát A halászlé elkészítése időt és hozzáértést igényel, G de minőségi alapanyagra is * szükség van hozzá Egyre több család ünnepi asz­talára kerülnek étteremből ren­delt fogások, de azoknak a szá­ma is nő, akik étteremben ka- rácsonyoznak. A halászlé és a töltött káposzta a sláger. Szabó Brigitta bi időkben az éttermek a szilvesz­teri menü helyett a la carte aján­latot kínálnak a vendégeknek, és egyre kevesebb a külön meg­szervezett program vagy műsor, mert ezek mind nagyobb költség­gel járnak, amit sok vállalkozás nem engedhet meg magának ­tartozó két további helyi étterem, valamint a Budapesten működő Szegedi Halászcsárdájuk össze­sen 9000 liter halászléalaplével és 4000 kiló bele való harcsa- és pontyfilével készül az ünnepek­re. Emellett 500-500 kiló süllőt és pisztrángot sütnek meg egész­kozpontiszerkesztoseg@mediaworks.hu MAGYARORSZÁG A jó éttermek for­galma kiemelkedően magas az év végi ünnepek alatt, de általá­ban is javultak a mutatók az el­múlt években. A karácsonyt a legtöbb család otthon tölti ugyan, de már vannak olyanok is, akik étteremben jönnek össze, illet­ve mind többen rendelik az ün­nepi menüt vagy annak egy részét profi konyháktól - mondta lapunk­nak Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestü­letének elnöke, a La Liesta Party Sevice ügyvezető igazgatója. Ka­rácsonyhoz képest szilveszterkor sokkal többen ünnepelnek ven­déglátóhelyeken, ám az óév bú­csúztatása is átalakult. Az utób­mondta az elnök. Az amúgy csendesebb kará­csony előtti napokat komolyan felpörgetik az ünnepi ételrendelé­sek. Ahogy Kovács László mond­ja, régóta jellemző, hogy a tradi­cionális ételeket jól bevált étter­mekből szerzik be a családok. A halászlé, a töltött káposzta vagy a bejgli a hagyomány része, ezért sokan ragaszkod­nak hozzájuk, ám a 20-40 éves generá­ció már nem tudja jól elkészíteni azo­kat, vagy tudná, de nem tud rászán­ni annyi időt. Nem véletlen tehát, hogy már van olyan étterem is, ahol az étlapon csak karácsony­kor szerepel a halászlé, és ilyen­kor több száz liter is elfogy belőle. A szegedi Roosevelt téri Halász- csárda, illetve a tulajdonosi körbe ben, vagy készítenek el a megren­delő igényei szerint - tudtuk meg. A megrendelt fogásokat már hét­főtől elvihetik a vendégek, de az igazi roham a szenteste előtti na­pon várható. Normál esetben egy vegyes halászlé 2600 forintba ke­rül a Roosevelt téri Halászcsárdá­ban, ám aki előre megrendeli, az csak 2000 forintot fizet. Két év­tizede Szegeden az egy főre jutó halfogyasztás 2,5-3 kilogramm volt, ami mostanra 10-12 kilóra emelkedett. A budapesti Bajai Halászcsár­da 15 éve vezette be a karácsonyi ételrendelés lehetőségét, s azóta évről évre több adagot ad el ka­rácsony előtt - mondta Büki Bá­lint a csárda képviseletében. Fő- leg a törzsvendégek viszik ha­za a csárda ételeit karácsonyes­tére, de mindig jönnek új vásár­lók is. Büki Bálint szerint sokan még mindig szentségtörésnek tartják, ha nem az otthoni kony­hában készül a karácsonyi vacso­ra, ám úgy látja, az elvitellel meg­könnyítik az ünnepi készülődést, hiszen egy halászlé vagy kocso­nya elkészítése időt és hozzáér­tést igényel. Nem véletlen, hogy folyamatosan bővítik az előren­delhető ételeik körét. Karácsony előtt egy hónappal kezdik a ren­delések felvételét, de a vendégek többsége az utolsó pillanatokban jelentkezik, és 85-95 százalékuk csak 24-én viszi el az ételt. A Bajai Halászcsárdában kü­lönben a bajai filézett pontyha­lászlé 1990 forint, a filézett har- csáhalászlé 2990 forint, de lehet rendelni rántott pontyot, fogast, harcsafiiét vagy éppen kocsonyát és töltött káposztát is. 750 forinttól indul a bejgli, de a minőségi süti drágább lesz. Gattyán erotikus cége nem volt adóelkerülő LUXEMBOURG/ BUDAPEST Nem te­kinthető adóelkerülésnek, hogy Gattyán György cége a Livejas- min.com erotikus oldal működte­tését egy másik EU-országba he­lyezte át az alacsonyabb áfakulcs miatt - állapította meg a luxembo­urgi Európai Bíróság. A Magyar- ország egyik leggazdagabb em­berének számító Gattyán cége, a WebMindLicenses a Livejasmin, com-hoz kapcsolódó know-how-t adott bérbe egy Lalib nevű portu­gál cégnek. A NAV szerint a szer­ződés célja az adószabályok kiját­szása volt, és a döntéseket tényle­gesen továbbra is Gattyán hozta meg. A NAV 21,5 milliárd forint adókülönbözet és -bírság megfi­zetésére kötelezte a WebMindLi- censest. A cég ezt vitatta. A bíróság szerint nem ellenté­tes az uniós joggal, ha az adóha­tóság egy párhuzamosan folyó és még le nem zárt büntetőeljárás keretében beszerzett bizonyíté­kokat használ fel, feltéve hogy az uniós jogokat tiszteletben tartják. A bíróság szerint a kommuniká­ció lehallgatása, az e-levelezés le­foglalása, amit a WebMindLicen- ses-szel szemben alkalmaztak, a magán és családi élet tiszteletben tartásához való jogot sértő beavat­kozásnak minősül, így azokat az arányosság elvének tiszteletben tartásával kell végrehajtani. Az ítélet szerint a NAV felada­ta azt vizsgálni, hogy az ilyen esz­közökkel beszerzett bizonyítékok adóhatóság által történt felhasz­nálása szabályos volt-e. Ha megállapítják, hogy a bizo­nyítékokat az EU Alapjogi Char­tájának megsértésével szerez­ték be, vagy ha a bíróság nem jo­gosult ilyen vizsgálatra, akkor a bizonyítékokat ki kell zárnia, a megtámadott határozatot hatá­lyon kívül kell helyeznie. MW Gattyán György - 21,5 milliárd a tét Három-öt év múlva a bankjegygyártási ráfordítás csökkenhet Egymilliárdba kerülhet a húszezresek cseréje Nehezebb hamisítani jából hasonló mennyiségben a forgalomban lévő, mintegy 127 millió tízezres megújításának évében, 2014-ben csaknem 3,7 milliárdot költöttek bankjegyek gyártására, 28 százalékkal többet az egy évvel korábbinál, amikor ilyen akcióra nem került sor. Ez egymilliárd körüli többletköltsé­get jelent, amit a címletcsere ma­gyarázhat. Az új bankjegysoro­zat kibocsátásával három-öt éven túl a bankjegygyártási ráfordítá­sok csökkenhetnek. Ám a gazda­ságosság nem kizárólagos döntési szempont volt, a hamisítás elleni védelem, és a készpénzforgalom­ban megkövetelt műszaki megfe­lelőség biztosítása legalább ekko­ra súllyal esett a latba. MW MAGYARORSZÁG Az új húszezresek bevezetése csaknem egymilliárd forintba kerülhet, míg a teljes cím­letcsere költsége hatmil- liárdba. A húszezres bankjegyek előállí­tásával kapcsola­tos idei ráfordítá­sokat a jegybank (MNB) az éves je­lentésében publi­kálja majd - vála­szolták a Világgaz­daságnak. így még várni kell arra, hogy megtudjuk, mibe kerül a hétfőn megjelent új pénzek előállítása. Némi fogódzkodót nyújthat azon­ban, hogy a június végén nagy­Karcagra kerül a magyar pavilon BUDAPEST Szőcs Géza, a milánói expó kormánybiztosa megerősí­tette: Karcagon építik fel a mi­lánói világkiállítás magyar pa­vilonját. Minőségi kifogások és túlszámlázás miatt elszámolási vitájuk volt az olasz kivitelező­vel, de az olasz cégnek az épü­letre vonatkozó lefoglalási ké­relmét a milánói bíróság vissza­utasította. Ettől a kivitelező akár még pereskedhet is. „Megpróbáltunk a lehető leg­gondosabban bánni a magyar adófizetők pénzével, és utána­néztünk, miért mennyivel tarto­zunk” - hangsúlyozta Szőcs Géza. A kormány dönté­sével Karcagra kerül az épület, és a magyar történelem sztyep­péi, lovas hagyományait mutat­ja majd be. (Szombathelyen mű­emlékvédelmi kifogások miatt nem volt lehetséges a pavilon el­helyezése.) A pavilon bontásá­nak végső határideje 2016. má­jus 31., az épület így 2017-ben nyitja meg kapuit a magyar kö­zönség előtt. A bontás, hazaszál­lítás és újrafelépítés munkáját elvégző céget közbeszerzéssel választják ki. Bruttó 5-6 milli­árd forint közötti összeget köl­töttek a terveztetéstől a haza­hozatalig a pavilonra és az expo programjaira. Mintegy harmada adók formájában visszakerült a magyar államkincstárba, egyéb­ként nagyrészt a fellépő magyar művészekhez került. MW

Next

/
Oldalképek
Tartalom