Tolnai Népújság, 2015. november (26. évfolyam, 256-280. szám)

2015-11-06 / 260. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2015. NOVEMBER 6., PENTEK HÍREK A felkészülésről szólt az előadás BONYHÁD „Készüljünk fel a tél­re!” címmel tartott Illés Tibor- né Cili (képünkön) előadást a Solymár Imre Városi Könyvtár­ban. Az érdeklődők gyógyte- ákkal és házi praktikákkal is­merkedhettek meg, az előadó, aki autodidaktaként mélyült el a témában, vetített képekkel erősítette mondandóját. A ren­dezvény az intézmény Napsu­gár Szabadidő Klubjának ösz- szejövetele volt, melyre könyv­tári tagságtól függetlenül vár­tak mindenkit. A klubban ha­vonta más és más, aktuális, többeket érdeklő témákban szerveznek előadásokat. B. K. Új nevet kapott a sporttelep DOMBÓVÁR Új nevet kapott a Ka­tona József utcai sportpálya. A képviselő-testület döntésének értelmében november 1-től a Dombóvári Ifjúsági Sporttelep elnevezést viseli az ingatlan, amely korábban hosszú ideig Spartacus Sporttelepként volt ismert, majd amikora Dombó­vári Futball Club üzemeltetésé­be került, a DFC sporttelep ne­vet viselte. Az ingatlan üzemel­tetője már nem a sportklub, amelynek csapatai egyébként is a Szuhay Sportcentrumban játsszák a mérkőzéseiket, ha­nem az önkormányzat. A pályát most elsősorban a Dombóvá­ri Focisuli Egyesület utánpótlás csapatai használják. H. E. Megáldja a püspök a templomot SZEKSZÁRD November 7-én 19.30-kor a 20 éves szekszár­di Arnold Balázs filmvetítéssel egybekötött élménybeszámo­lót tart a Szent Jakab út 800 kilométeres gyalogos zarán­doklatán Izerzett tapaszta­latairól a Szent Teréz Házban (Csopak u. 1.). Másnap pedig a felújított Belvárosi katolikus templom megáldása lesz a ll­es szentmise keretében, ame­lyet üdvardy György megyés­püspök celebrál. M. i. Nem megkapni szégyen a fejtetőt, hanem megtartani Közösségben teljed Fodrászoktól érkezett a jelzés szerkesztőségünkbe, hogy az iskolakezdéssel párhuzamosan megnő a fejtetves vendégek száma. A felnőttek vélhetően az iskolás-óvodás gyermekeik­től szerezték be a kellemetlen kis élősdiket. Venter Marianna marianna.venter@mediaworks.hu TOLNA MEGYE A fejtetvesség min­dig is jelen volt a közösségekben, és nem valószínű, hogy a közel­jövőben végleg fel lehetne szá­molni. Ma már azonban minden módszer és lehetőség megvan arra, hogy a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozzák a kis élősködők mind lelkileg, mind fizikailag, főként a gyermekek esetében. A témával kapcsolatban meg­kerestük a Tolna Megyei Kor­mányhivatal Népegészségügyi Főosztályát, amely az alábbi tájé­koztatást adta: felvételkor, illet­ve tanévkezdéskor valamennyi gyermekközösségben (bölcsőde, óvoda, iskola, bentlakásos intéz­mény) az intézmény orvosa és/ vagy az általa e feladattal meg­bízott védőnő a tetvesség előfor­dulására nézve is tüzetesen meg­vizsgálja a tanulókat/gondozot- takat. A tetvességgel észlelt sze­mély kezelését haladéktalanul meg kell kezdeni, ami elsődle­gesen az érintett személy, illetve törvényes képviselője feladata. Tolna megyében a különbö­ző közösségekben a fejtetvesség előfordulási aránya évek óta 2-5 százalék között mozog, ami azt jelenti, hogy főleg a kisgyerme­kek körében (óvoda, általános is­kola) ez a probléma folyamatosan jelen van. A helyzet felszámolá­sa érdekében a népegészségügyi főosztály munkatársai tanévkez­déskor szülői értekezleten a tet­vességgel kapcsolatban tájékoz­tatót tartanak (terjedése, felis­merése, helyes kezelése és a ser- kementesség megőrzése). Az is­kolai védőnők folyamatosan fel­ügyelik a helyzetet, azaz minden lehetőséget megragadnak a tet- vességi szűrővizsgálatok elvég­zésére. Probléma esetén, példá­ul ha a vizsgálatot ki kell terjesz­teni a kisgyermek otthoni közös­ségére is, értesítik a járási tiszti főorvost. Egészségőr és járvány­ügyi felügyelő munkatársaik a visszatérő tetvességgel jelzett kö­BA közhiedelemmel ||||j ellentétben a kis wi , ' *’1 élősködők | kimondottan a tiszta, ápolt hajzatot kedvelik zösségekben, családoknál igény szerint végeznek vizsgálatot, ke­zeléssel kiegészítve. A népegész­ségügyi jelentőségű problémára tekintettel a megyei tiszti főorvos utasítása értelmében nemcsak a területen dolgozó védőnők és köz­egészségügyi felügyelők munká­ja került megerősítésre, hanem a Szentgáli Gyula utca 2. alatti épü­letben szakképzett munkatárs fo­gadja az ügyfeleket, megmutatja a szülőknek, hogyan kell a vizs­gálatot elvégezni, a tetűmentessé- get elérni és fenntartani. Fül mögött és a tarkónál kell kezdeni Az Országos Epidemiológiai Köz­pont ( www.oek.hu ) honlapján sok hasznos információt talál­hatnak az érdeklődők a fejtet­vességgel. illetve a védekezés­sel kapcsolatban. A fejtetves­ség előfordulása a gyermekkö­zösségekben évről évre vissza­térőjelenség. Ártalma elsősor­ban a viszketés és vakarózás, amely felsebzi a bőrt, és ennek következtében másodlagos bőr­gyulladás alakulhat ki. A fejte­tő fertőző betegséget nem ter­jeszt. A fejtető elsősorban köz­vetlen érintkezés útján terjed, leggyakrabban úgy, hogy játék közben a gyerekek feje egymás­hoz ér. Azonban egyik személy­ről a másikra bizonyos, közösen használható tárgyakkal - példá­ul sapkával, fésúvel, hajkefével - is átvihető. Fejtetvesség gya­núja esetén a hajat elsősorban a fülek körül, valamint tarkótájéki területet kell gondosan megvizs­gálni. A tetvek elpusztítására al­kalmas irtószerek a gyógyszer­tárakban, esetleg a drogériák­ban vásárolhatók meg. A meg­vásárolt irtószert minden eset­ben a címkén lévő használa­ti utasítás szerint, nagy gondos­sággal kell alkalmazni. A hajmosás kevés- Sajnos még mindig vannak, akik azt hiszik, hogy a tető el­pusztul a hajmosástól, és nem tesznek semmi mást ellene, vagy észre sem veszik, hogy tet­vesek. így jönnek el frizurát csi­náltatni, az ember próbálja ne­kik diszkréten jelezni a prob­lémát, de van, aki még meg is sértődik. Mi pedig kezdhetjük el fertőtleníteni a fésűket, keféket, törülközőket, nehogy megtele­pedjenek bennük az élősködők. Nehéz elhinni, hogy a 21. szá­zadban még mindig itt tartunk - mondta egy magát megnevezni nem kívánó szekszárdi fodrász. HIRDETÉS Hajrájába ért a szekszárdi ivóvizes beruházás BOGYISZLÓ-SZEKSZÁRD - Legkö­zelebb - miként azt előttem már többen tették - vízzel koc­cintunk - ígérte Ács Rezső, a megyeszékhely polgármeste­re azon a sajtótájékoztatón, amelyet csütörtökön a Szek­szárdi Vízmű bogyiszlói tele­pén tartottak. A koccintás idő­pontja pedig már nincs mesz- sze, hiszen a tervek szerint no­vemberben befejeződik a be­ruházás. A tegnapi sajtótájékoztató apropóját az adta, hogy meg­kezdődött az új vízbázis mű­szaki átadás-átvétele. Ács Re­zső elmondta, hogy a kiemelt önkormányzati program 6,5 milliárd forintba kerül, és ezt az összeget teljes egészé­ben pályázati forrás biztosít­ja. „A Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című és KEOP-1.3.0/B/2F/09-2011-0002 jelű projekt .keretében Fadd- Domboriban, a Duna parton nyolc új termelő kutat fúrtak, innen egy 9,2 kilométeres ve­zetéken jut el a nyers víz az új vízműtelepre, ahol a szűrés után, a Bogyiszlói út mentén le­fektetett vezetéken jut el a víz a fogyasztókhoz. Mintegy 34 ezer ember és a Szekszárdon működő üzemek hosszú távú ivóvíz ellátása valósul meg ’ily módon. A projekt zárásáig a jelenle­gi kutakból nyerik az ivóvizet. Szűcs Tamás, a kivitelező Du­na Aszfalt Kft. területi igazga­tója elmondta, hogy az ezekből származó víz is egészséges, de egy háttérszennyezés akár ve­szélyt is jelenthet, ezért volt rendkívül fontos az új vízbázis létesítése. A bogyiszlói telepen az egyik legkorszerűbb tech­nológiát alkalmazzák, amely a második ilyen hazánkban. Az ózonoxidációs technika lénye­ge, hogy kevesebb vegyszert használnak, és ózon segítségé­vel oxidálják a vízben találha­tó anyagokat, amelyeket aztán szűrni tudnak. H. E. Frontálisan ütközött két autó TOLNA-FADD Frontálisan ütközött két személyautó csütörtökön ké­ső délután, 17 óra után a Tolna és Fadd közötti útszakaszon. A Tolna Megyei Katasztrófavéde­lem honlapján olvasható gyors- tájékoztató alapján az ütközés következtében az egyik kocsi az oldalára borult, a másik pedig az árokba hajtott. A balesethez Faddról az önkéntes tűzoltók ér­keztek ki elsőként, a sérülteket az autóból kiszabadították, a ko­csikat áramtalanították. Az elő­zetes információk szerint hár­man sérültek meg, őket a men­tők ellátták. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére az út­szakaszt teljes szélességében le­zárták. H. E. Jól gazdálkodnak, taroltak a paksi ESZI csapatai a PénzSztár vetélkedőn Ketten is bejutottak a régiós döntőbe BÁTASZÉK Országszerte 22 hely­színen rendezték meg szerdán a PénzSztár Országos Középis­kolai Pénzügyi-Gazdasági Ver­seny megyei selejtezőit. Össze­sen 110 csapat mérte össze a tu­dását, közülük 28 hazai és 4 ha­táron túli magyar csapat jutott tovább a november 19-én 8 hely­színen tartandó regionális kö­zépdöntőbe, tájékoztatta lapun­kat a szervező Hungária Taka­rék nevében Besenyei Anita tit­kársági vezető. A Tolna megyei selejtező Bátaszéken, a II. Gé­za Gimnázium épületében volt, ahol a következő csapatok verse­nyeztek egymással: 100 forintok (Energetikai Szakközépiskola és Kollégium, Paks), Benfenntesek ... ' -m * A regio legjobb második helyezettjeként szintén y a régiós döntőbe jutott ÁjSnH az Eszes Aktívák csapata (elöl) (Szekszárdi Szakképzési Cent­rum Bezerédj István Szakkép­ző Iskolája), EGKM Perczel (Per- czel Mór Szakképző Iskola és Kollégium, Bonyhád), EszesAk- tívák (ESZI, Paks), Money Ma­kers (Szekszárdi Szakképzési Centrum Bezerédj István Szak­képző Iskolája). A Tolna megyei döntőből az első helyen jutott to­vább a paksi ESZI 100 forintok nevű csapata, illetve a régió leg­jobb második helyezettjeként szintén az ESZI-ből az Eszes Ak­tívák csapata. A tudáspróba legfőbb célja, hogy felhívja a középiskolás fia­talok figyelmét a pénzügyi kul­túra fontosságára, bővítse az e téren szerzett ismereteiket. M. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom