Tolnai Népújság, 2015. november (26. évfolyam, 256-280. szám)

2015-11-05 / 259. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2015. NOVEMBER 5., CSÜTÖRTÖK HÍREK Tökfaragással töltötték az időt H AK Tökfaragó napot tartottak a naki IKSZT-ben. Pap-Urbán Be­áta, a közösségi tér vezetője el­mondta, főként a gyerekek vet­ték ki a részüket a közös idő­töltésből, dé a felnőttek is a se­gítségükre voltak. A kisebbek megrajzolták a különleges min­tákat - a hagyományos minták mellett készült például farkast ábrázoló is -, az idősebbek pe­dig segítettek nekik megvalósí­tani az elképzeléseket. H. E. Új irodát nyitott az MSZP BONYHÁD MSZP képviselői iro­da és közösségi tér nyílt tegnap Bonyhádon, a Szabadság tér 3. alatt. A megnyitó kapcsán dr. Harangozó Tamás ország- gyűlési képviselő elmondta, az iroda találkozási pont lesz mind az MSZP-s országgyűlé­si-, mind az önkormányzati kép­viselők és a lakosság között. A saját szervezésű rendezvények mellett helyi civil szervezetek­nek is szívesen rendelkezésére bocsátják. Terveznek egy havi rendszerességgel jelentkező közéleti klubot is, amely közér­dekű témákat boncolgat majd. Az iroda hétfőtől szerdáig 8-16, pénteken 8-14 óra között tart nyitva. V. M. Cipősdobozokat gyűjt a könyvtár BONYHÁD Idén is elindítja cipős- doboz akcióját a Solymár Imre Városi Könyvtár. Az intézmény 4-14 éves korú rászoruló gyer­mekek megajándékozására gyűjti a dobozokat - mondta Matisz Nóra. A bibliotéka azt kéri, hogy a csomagra írják rá, fiúnak vagy lánynak szánják, és hány évesnek. Fontos, hogy az adományozók csak olyan tárgyakat adjanak, amit ma­guk is elfogadnának. Például megunt játékokat, vagy polco­kon „porosodó” könyveket, il­letve taneszközöket, tanszere­ket. A csomagokat november 10. és december 5. között vár­ják a könyvtárban. B. L. Ács Rezső polgármester {jobbról) aláírja az ügyvédi megbízási szerződést. Mellette dr. Molnár Péter (középen) es Csukle Tibor Figyelmet fordít a fedél nélkül élőkre szekszárd Kiemelt figyelmet for­dít az október közepétől már­cius végéig terjedő időszakban a rendőrség a hajléktalanokra, megelőzendő, hogy kihűlés miatt veszítsék életüket, mondta Mol­nár Ágnes, a megyei rendőr-fő­kapitányság sajtószóvivője. Év­ről évre felmérik, melyek azok a közterületek, amelyeket a hajlék­talanok rendszeresen, vagy idő­szakosan szálláshelyként hasz­nálnak. Tájékoztatják őket a kö­zelükben található melegedő he­lyekről és az ingyenes szálláshe­lyekről, szükség esetén segítsé­get hívnak hozzájuk. A téli időjárás veszélyeinek azonban nem csak a fedél nél­küliek, hanem a nehezebb anya­gi helyzetben lévő, főleg egyedül élő emberek is ki vannak téve. Amennyiben valaki azt tapasz­talja, hogy környezetében valakit a kihűlés fenyeget akár az ottho­nában, akár az utcán, hívja a 107- es vagy 112-es segélyhívók vala­melyikét, hogy a rendőrség érte­síteni tudja a megfelelő hatóságot, vagy további segítséget nyújthas­son a bajbajutottaknak. 1.1. Szerdától működik az önkor­mányzati jogsegélyszolgálat, amelyet a távhőszolgáltatással kapcsolatos lakossági ügyek segítésére működtet a szek­szárdi önkormányzat. Venter Marianna marianna.venter@gmail.com SZEKSZÁRD - ígéretet tettünk a la­kosságnak, hogy a város segítsé­get nyújt a távhőszolgáltatással kapcsolatos ügyintézéshez. Az ígéretet betartottuk, a mai naptól kezdve heti két alkalommal szak­értő jogi segítséget kapnak azok, akiknek a távhődíj-kompenzá- cióval, illetve az előző szolgálta­tó által jogtalanul beszedett díjjal kapcsolatban van problémájuk. A fentieket Ács Rezső, Szek- szárd polgármestere mondta el azon a sajtótájékoztatón, ame­lyet a városi fűtőmű irodaházá­ban tartottak. Információink sze­rint a hődíj-kompenzáció kap­csán azok, akik direkt levélben fordultak az Alfa Novához, töb­ben már visszakapták, ami jár nekik. Ezért aki teheti, tértive- vényes levélben kérje a neki já­ró visszatérítés kifizetését a ré­gi szolgáltatótól. így gyorsab­ban hozzájuthat pénzéhez. Mind­azoknak, akiknek erre valami­lyen okból kifolyólag nincsen le­hetőségük, az önkormányzat se­gítő kezet nyújt, és a kompenzá­ciót ez év végéig végrehajtja. Eh­hez azonban szükség van a felkí­nált jogi segítségre. A másik téma a jogtalanul be­szedett távhődíj volt. Sajnos sok fogyasztó befizette az előző szol­gáltató által jogtalanul kiküldött csekkeket, ennek a pénznek a visszaköveteléséhez is jogi segít­séget kaphatnak, akik erre meg­bízást adnak az ügyvédnek. A sajtótájékoztatón jelen volt dr. Molnár Péter ügyvéd, akit a város megbízott a jogsegélyszol­gálattal. Mint elmondta, egy hé­ten kétszer két órában várja a fo­gyasztókat. Szerdánként a fűtő­mű irodájában, a Sárvíz utca 4. szám alatt 14.00-től 16.00 óráig, csütörtökön pedig a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. irodájában, a Bezerédj utca 2. szám alatt 9.00- től 11.00 óráig. A szolgáltatásért ügyvédi munkadíjat és a kom­penzációval kapcsolatos költ­séget nem számolnak fel, ezt a város átvállalta. A tévesen kifi­zetett számlák ügyintézésével kapcsolatos hatósági díjat, ille­téket azonban az ügyfélnek kell Szekszárd önkormányzatának legutóbbi közgyűlésén ismét na­pirendre került a téma, mert még mindig vannak bizonytalan­ságok a lakosság körében az­zal kapcsolatban, hogy kinek kell, illetve nem kell fizetnie. Pe­dig a szolgáltatóváltást követően azonnal és több ízben felhívták a lakosság figyelmét, hogy ne fi­zessenek az Alfa Novának a to­megelőlegeznie. A jogsegély- szolgálat 2016. január 31-ig mű­ködik, tehát akinek a kompen­zációval, vagy a jogtalanul be­szedett díjak visszatérítésével kapcsolatos ügye van, az az ed­digi időpontig fordulhat dr. Mol­nár Péterhez. Csukle Tibor, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. fűtési üzlet­ágának vezetője elmondta, hogy a fenti időpontokon kívül a Sár­víz utcai iroda ügyfélszolgálatá­nál leadhatják a fogyasztók az adataikat, a jogsegélyhez szük­séges számláikat, egyéb doku­mentumaikat. Hangsúlyozta, hogy megfelelő dokumentumok híján nem tudnak érdemben in­tézkedni, a fogyasztónak meg kell tennie ezeket a lépéseket annak érdekében, hogy elinté­ződjenek az ügyei. vábbiakban. Két és fél hónap fo­lyamatos szolgáltatást követően a közelmúltban kapták kézhez a fogyasztók a hivatalos szol­gáltatótól, a vagyonkezelőtől az első számlákat. Az önkormány­zat kéri a lakosságot, hogy fizes­sék be a kiszámlázott összeget, mert a zavartalan működéshez és szolgáltatáshoz a bevételre a cégnek szüksége van. Lányoké volt a főszerep a versenyen BONYHÁD Első alkalommal, ha­gyományteremtő szándékkal rendezte meg angol szépkiejté­si versenyét a Solymár Imre Vá­rosi Könyvtár. A hét versenyző mindegyike 7-8. osztályos tanu­ló volt. Az első fordulóban az ál­taluk hozott szövegeket olvas­ták fel, a második körben pe­dig ismeretlen szöveget húztak. A zsűri tagja Magyariné Medve Alexandra és Sőreg Anikó an­golnyelvtanárok voltak. A kez­deményezés a jövőben folytató­dik, remélhetőleg ösztönzően hat a többi angolul tanuló diákra Bonyhádon és környékén. A leg­jobbak könyvutalványt kaptak, a különdíjas tanuló angol ke­resztrejtvény-gyűjteményt ve­hetett át. A jutalmazást a Nem­zeti Kulturális Alap támogatta - mondta el lapunknak Matisz Nó­ra könyvtáros. Eredmények: 1. Karancsi Noé­mi (8. osztályos), 2. Gergely Réka (8. osztályos), 3. Berényi Lili (8. osztályos). Különdíj: Illés Mar­tin (7. osztályos). Mindannyian a bonyhádi Széchenyi iskola ta­nulói. B. L. Határozatlan Időre szóló engedély Mint arról lapunkban is beszá­moltunk, a város augusztus 18- án felbontotta a távhőtermelői és -szolgáltatási szerződést az Alfa Nova Kft.-vel, ettől az idő­ponttól a Szekszárdi Vagyonke­zelő Kft. biztosítja a megyeszék­helyen a meleg vizet és a fűtést. E lépésre azért volt szükség, mert a régi szolgáltató nem tud­ta megnyugtatóan bizonyítani. hogy zavartalanul tud szolgáltat­ni. A szerződés felbontását kö­vetően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ki­adta a Szekszárdi Vagyonkeze­lő Kft. részére a távhőtermelői. illetve távhószolgáítatási enge­délyt, ezzel párhuzamosan pe­dig az Alfa Nova engedélyét visz- szavonta. A kiadott engedély ha­tározatlan időre szól. Vannak még bizonytalankodók Ködös időben a megfelelő sebességre, a világítási és az előzési szabályok betartására kell figyelni A nyálkás utakon megnő a balesetveszély TOLNA MEGYE Megnőtt a balesetve­szély a köd, a szitáló eső, a nyál­kás utak mindennapossá válása miatt. Farkas Kinga, a Tolna Me­gyei Rendőr-főkapitányság saj­tóreferense ezért a ősziessé, las­san téliessé váló utak kockázata­ira figyelmeztetett. Mint mond­ta, éjszaka és a nappali órákban egyre jellemzőbbek a fagypont körüli hőmérsékletek. A száraz és a vizes utak hirtelen válthat­ják egymást, amely különös óva­tosságot és figyelmet kíván. Érdemes nagyobb követési tá­volságot tartva, lassabban ha­ladni, így kisebb a balesetek be­következésének kockázata, hi­szen rossz manőverezés esetén a hibák könnyebben korrigálható­ak. Arra is figyelni kell, hogy az izzók fényereje sokévi haszná­lat után akár a felére is csökken­het, illetve szennyeződés, sár és vízpermet ugyancsak jelentősen ronthatja a fényerőt, ezért rend­szeresen kell ellenőrizni és kar­ban tartani azokat. Mindezek mellett a műsza­ki biztonság egyik alapkövetel­ménye a futómű és a gumik ki­fogástalan állapota. A megfele­lően megválasztott téli autógu­mikkal vészfékezés esetén je­lentősen lerövidül a féktávol­ság, amely nagy sebességgel va­ló közlekedés esetén akár életet is menthet. Ködös időben elsősorban a se­besség helyes megválasztásá­Ködös időben rizikósabb az előzés, legyünk körültekintőbbek! ra, a világítási és az előzési sza­bályok betartására kell nagy fi­gyelmet fordítani. Gyakori hi­ba, amikor a sofőr nem elég kö­rültekintően és a sebesség csök­kentése nélkül hajt bele a ködfol­tos területbe, majd ott pániksze­rűen fékez, és elveszíti a jármű feletti irányítást. A hirtelen fé­kezés meglepheti a mögötte ha­ladó jármű vezetőjét, akinek ki­csi az esélye a megállásra. A bal­eset-megelőzés érdekében azt tanácsolják, hogy a ködös sza­kasz kezdetét észlelve, még a jól belátható úton csökkentse a so­főr a sebességet, és a féklámpa felvillantásával figyelmeztesse a mögötte lévőt. A hirtelen féke­zést jobb elkerülni. H. E. Látni és látszani A Kerékpárosok és a gyalogosok is sokat tehetnek biztonságukért. A láthatóságukat sokszorosára nö­velhetik. ha fényvisszaverő anya­gokkal felszerelt ruházattal és jár­művel közlekednek. Ez különösen akkor fontos, ha szürkületben, éj­szaka vagy korlátozott látási viszo­nyok mellett kelnek útra Az autó­sok sokszor nem számolnak az­zal. hogy a kivilágított területekről a sötét zónába érve is keli veszély­helyzetek felbukkanására, példá­ul más közlekedőkre számítaniuk. Tehát folyamatosan tájékozódja­nak. főleg az úttesten való áthala­dáskor és irányváltoztatáskor. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom