Tolnai Népújság, 2015. november (26. évfolyam, 256-280. szám)

2015-11-28 / 279. szám

2015. NOVEMBER 28., SZOMBAT KITEKINTŐ g Nem a különleges sztorit tartották fontosnak, hanem a segítő szándékot Csellengők: ritka a hepiend A legnézettebb műsor volt Incze Zsuzsa a Csellengők című televíziós műsor producer-szerkesztője volt a szakmai nap vendége ték továbbküldeni. Nem is tör­tént semmi az ügyben. Az édesanya, aki addig sem­mit nem tudott elérni lánya ér­dekében, ezután a Csellengők­höz fordult. A történetet bemu­tatták a tévében, a nyilvános­ság hatott: a nagymamájához került az akkorra már 17 éves lány. Készítettek vele is egy be­szélgetést, amiben mindent el­mesélt, azt is, hogy kényszerí­tették, rosszul bántak vele stb. Okosan, éretten nyilatkozott a saját jövőjéről, szép terveiről is. Fél év múlva aztán mégis visz- szament a férfihez. Egyre több az eltűnt gyermek, akikre komoly veszélyek lesel­kednek. Az érintett családok­nak segítséget kínáló Csellen­gők című tévéműsor ugyan­akkor nemrégiben megszűnt. A tévés produkció szerkesz­tő-producere nemrég Tolnán tartott előadást. Steinbach Zsolt Nagy sláger volt az egész vilá­gon a ’90-es évek első felében a Soul Asylum nevű együttes Ru­naway train című száma, amely­nek videoklipjében eltűnt gye­rekek fényképei, nevei is látha­tók voltak. Tulajdonképpen ez a dal adta az ötletet Incze Zsuzsá­nak az utóbbi két évtized egyik legnézettebb közszolgálati te­levíziós műsora, a Csellengők megalkotásához. A szerkesztő-producer a Tol­nai Családsegítő Központ idei szakmai napjának egyik elő­adója volt. Referátumából ki­derült: nem csupán az érzel­mileg és fizikailag rossz kö­rülmények között élő családok­ból tűnhetnek el gyerekek. Ép, szeretetteljes, jómódú családok okos és normális gyerekeire is leselkednek ilyen jellegű veszé­lyek, különösen az uniós csat­lakozás, az országhatárok aka­dálytalan átjárhatósága óta. Er­re említette példaként egy szak- középiskolába járó lány esetét, amelyet korábban a Csellengők­ben is bemutattak. A diáklány nyári gyakorlata során megis­merkedett két fiúval, akik szó­rakozni hívták. Beült az autó­jukba, aztán már csak Hollan­diában ébredt fel. Emberkeres­kedők csapdájába került, egy házaspárnál helyezték el, akik vigyáztak rá, hogy meg ne szök­jön. A lány azonban talpraesett volt. A lakásba érkező számla­levelekből kiderítette a lakcí­mét, megfigyelte fogva tartóik számítógépének belépési kód­ját, és amikor egyszer egyedül maradt a lakásban, e-mailben megírta a szüleinek, hol tartják fogva. A szülők azonnal a rend­őrséghez fordultak. Még aznap este civil ruhás kommandósok kiszabadították a lányt. Mivel nem egyenruhások akciója volt, a bűnszövetkezet tagjai azt hit­ték, hogy egy rivális banda vit­te el a lányt. A gyanú elaltatásá- val viszont a rendőrségnek egy négy országra kiterjedő bűn­szövetkezetet sikerült később felszámolnia. Korántsem minden eset vég­ződik azonban hepienddel. Elő­fordul az is, hogy nem bűnban­da kereskedik a gyerekekkel, hanem mondjuk a saját apja ad el valakit. Incze Zsuzsa előadá­sa alapján ez történt néhány éve egy Tolna megyei településen is. A szülők elváltak, az apa elérte, hogy hozzá kerüljön a gyermek, aztán pedig úgymond eladta a 12 éves kislányt egy hely­béli, jómódú férfinek. Évek teltek el, a lány többször is a nagy­mamához mene­kült. A települé­sen sokan tud­ták, mi történt, de féltek. Az­tán a lány egy­szer elment az osztályfőnöké­hez, és elmesélt ne­ki mindent. A pedagó­gus az illetékes szervhez fordult, ám a felvett jegyző könyvet állítólag elfelejtet­Beperelték Bár a húsz év alatt számos „rá­zós” sztorit tárt a nyilvánosság elé, a szerkesztőt nemrég pe­relték be először. Méghozzá az egyik műsorban bemutatott történet szereplője, egy ma­gyar származású külföldi fér­fi, akiről a műsor felkonferálá­sában az hangzott el: sajátos módját választotta a gyermek­rablásnak. Ez a szomorú törté­net sem kecsegtet hepienddel. Incze Zsuzsa is csak annyit re­mél, hogy emiatt nem kerül börtönbe. PROGRAMSOROLÓ TRAFFIPAX SZOMBAT 08:40-10:00 6cs főút 139. km 09:00-11:00 M6 jobb 164. km 09:00-11:00 Bonyhád, Rákóczi u. 161 09:00-11:00 60s főút 120. km 09:00-1100 Paks. Pollack M. u. - Katona J. u. 10:15-11:45 60s főút 134. km 10:30-12:30 12:30-14:00 Szekszárd, Rákóczi is. 34-40, 6-os főút 117. km 12:30-15:30. ________________6« főút 107. km 13 :00-15:00 M6 bal 153. km 13:00-15:00 M6 jobb 120. km 13:00-15:00 Bonyhád, Cikói u. 33. taoo-isflo Szekszárd, Bérl&Á.«. 106 14:40-16:40 1600-1800 Szekszárd, Rákóczi u. 126. M9esautóút7.km 16:00-18:00 6-os főút 100. km 1600-1800 16:00-18:30 _______ Bonyhád, Perczel u. 123. M6 j obb 108. km 1700-18:40 Szekszárd, Keselyúsi u. 20. 21:00-23:00 Várdomb, Kossuth u. 50/A. 2100-23:00 Paks, Tolna! ót 48. VASÁRNAP 08:40-10:40 .............. Szekszárd, Rákóczi ti. 126. 09 :00-11:00 Szedres. Rákóczi u. 77. 0900-11:00 Bonyhád, Räköca u. 144, 09:00-11:00 60s (out 102. Km 09:30-11:30 M6 bal 153. km 09:30-11:30 M6 bal 106. km 1100-12:00 Tolna-Mózs, Béri B. Á u, 28. 12:50-14:00 Tolna, Alkotmány u. 73. 1300-15:00 M6 bal 114. km 13:00-15:00 Paks. Kishegyi u. 14. 1300-1600 Szekszárd, Rákóczi u. 126. 13:30-15:30 6-os főút 153. km 1400-161» M6 jobb 153. km 14:30-16:30 Álló ellenőrzés: Tolnán és az 51366-os számú út Tolna-Dombon szakaszán 1600-18:00 6«s főút 120. km 1600-1800 Bonyhád, Kossuth u. 64. 1600-1800 M6 bal 120. km 16:30-18:30 M6 jobb 164. km 1700-19:00 Várdomb, Kossuth u. 126. 17:30-18:50 631-os út 2. km 2100-23.00 Paks, Tolnai út 6/a SZOMBAT Szekszárd: Blinky Bill - A film (auszt­rál animációs film), 15 óra. Apák és lányaik (amerikai filmdráma), 17 óra. Az éjszakám a nappalod (magyar fe­kete komédia), 19 óra. SZÍNHÁZ Bonyhád Vörösmarty Mihály Mű­velődési Központ: Ken Ludwig: Bot­rány az operában - komédia két részben a Budapesti Bulvárszínház előadásában, 19 óra. ADVENTI KONCERT Tamási Evangélikus templom: jóté­konysági koncert a templomtorony felújí­tására, 16 óra. Fellép Mayer Marianna (ének), Cs. Mayer Katalin (ének), Kocsis Éva és tanítványai (fuvola), Cseke István (zongora), Kovács Róbert (orgona), Ótus László (szaxofon) és a Rozmaring Német Nemzetiségi Kórus. Az előadás előtt to­ronyzenével várják a vendégeket. KARÁCSONYI BARKÁCSOLÁS Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: a foglalkozást Alföldiné Ács Erika tartja, 15 óra. Előzetes bejelentkezés szükséges. VASÁRNAP MOZI Bölcske: Hárommal több esküvő (spanyol filmvígjáték), 16 óra. Éjje­lek és nappalok (amerikai filmvígjá­ték), 18 óra. Az utolsó boszorkány­vadász (amerikai akció-fantasy), 20.30. Szekszárd: Apák és lányaik (ameri­kai filmdráma), 17 óra. Az éjszakám a nappalod (magyar fekete komé­dia), 19 óra. KIÁLLÍTÁS Gyönk Evangélikus templom: az „Édes Gyönk" mézeskalács kiállítás és a „Gyönki életképek” babakiállítás megnyitója, 14 óra. Köszöntőt mond Kollár Zsolt evangélikus lelkész, a kiál­lításokat Petki Krisztina cukrász nyitja meg. Fellép az Alisca Brass Band és a belecskai Mechwart András Otthon lakói. A Művelődési Házban folytató­dik a program, ahol 16 órától fellép a Grüne Wiese utánpótlás csoportja és a Mechwart András Otthon lakói. A tárlat december 10-ig látható. ADVENT Őcsény Hősi emlékmű: ünnepi be­szédet mond Kovács László refor­mátus lelkipásztor, az első adven­ti gyertyát a Perczel Mór Diáksport- kör tagjai, 17 óra. Utána templomtú­ra lesz. Az érdeklődők megtekinthe­tik Csók István: Őcsényi keresztelő című képét, aki kedvet érez hozzá, megszólaltathatja az orgonát és fel­mehet a toronyba. A szervezők me­leg teával, pogácsával vendégelik meg a résztvevőket. Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 FOTOJAT, OLVASÓI LEVELET, INFORMÁCIÓJÁT VARJA BUDAVÁRI KATA! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06/30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu Telefon: 06-30/449-2954, hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Venter Marianna Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő: Mácz Katalin AZ OLVASO KERDEZ ROVATUNKBAN SZAKÉRTŐINK se­gítségével olyan kérdésekre ke­ressük a választ, amelyeket sze­mélyesen nem tettek volna fel. Bármire kíváncsiak, fordulja­nak bizalommal Mauthner Ilo­nához, aki továbbítja a kérdést a megfelelő szakembernek. Elér­hetnek minket az ilona.mauth- ner@partner.mediaworks. hu e mail címen, hívhatnak munkaidőben a 0630/650- 3020-as számon, illetve küldhet­nek levelet is a 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. címre. Jelige: Az olvasó kérdez. édesapja után ki kaphat hadi- gyámolt járadékot? Olvasónk 1950-ben született. Valami oknál fogva nem vették gyermekként nyilvántartásba, de az egyössze­gű, 50 ezer forintos hadigondo­zott támogatást megkapta. A kérdésre a a megyei kor­mányhivatal Szekszárdi Járási Hivatalának hatósági osztálya az alábbi választ adta: A hadi- gyámolt járadékkal kapcsola­tos kérdésre az alábbi tájékozta­tást kaptuk: - A hadigondozás­ról szóló 1994. évi XLV. törvény 7/A. § (2) bekezdése szerint „volt hadigyámolt, akit szülője hadi- rokkantsága miatt hadigyám- oltként hadigondozásba vettek, vagy aki okirattal bizonyítja, hogy ezen ellátások valamelyi­ke iránti igénye fennállt, ha a 4. §-ban meghatározott feltételek már nem állnak fenn.” A jogsza­bály annak a volt hadigyámolt- nak teszi lehetővé a járadék megállapítását, „akit 1949. ja­nuár 1-jét megelőzően nyilván­tartásba vettek, de pénzellátá­sát nagykorúvá válása miatt, vagy politikai okból megszün­tették vagy szüneteltették, illet­ve ilyen ellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, Mivel az olvasó 1950-ben szüle­tett (és vélhetően az édesapja ezt megelőzően lett hadirok­kant), ezért korábban nem vet­ték nyilvántartásba. A volthadi- gyámoltak egyösszegű térítésé­ben azért részesülhetett, mert az egyösszegű térítés feltétele­ként vagy azt kell bizonyítani, hogy 1944. december 22-ét kö­vetően a pénzellátást megszün­tették, szüneteltették, vagy azt, hogy az ellátást azért nem folyó­sították, mert a kérelmet politi­kai okból elutasították, vagy az politikai okból nem került elő­terjesztésre. Ennek igazolására az ügyfél írásos nyilatkozata is elegendő. Összegezve: a volt ha­digyámolt járadékára a jelenleg hatályos rendelkezések szerint akkor lenne jogosult, ha a jogo­sultsága 1949. január 1-jét meg­előzően fennállt volna; mivel az olvasó 1950-ben született, nem jogosult a volt hadigyámolt já­radékára. A Csellengők sorozat 1994 ben indult. Nem a ma divatos csa­ládegyesítő műsorok tematiká­ját követte. Közszolgálati mű­sorként nem az iitos sztori volt a lényege, hanem, hogy segítsé­get tudjanak nyújtani az érintett családok számára. Hogy a nyil­vánosságon keresztül úgymond üzenhessenek a gyerekeknek, bemutassák, mennyire fáj sze­retteinek az ő hiányuk, és hogy rávilágítsanak arra. mi történhet a csellengőkkel, milyen veszé­lyek leselkednek rájuk. Húsz évig futott az igen nép szerű műsor, sok gyerek meg­került a segítségével. Előbb a Magyar Televízión ment. majd ott megszűnt és átke­rült a Duna TV-hez, ahol so­káig a csatorna legnézettebb adása volt. 2012-től. immár az MTVA-nál, kéthetente ment csak a tévében, a köztes he­tekben a rádióban jelentkezett a Csellengők. Idén márciusban megszűnt a műsor, ami mögött Incze Zsuzsa személyes oko­kat lát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom