Tolnai Népújság, 2015. november (26. évfolyam, 256-280. szám)

2015-11-27 / 278. szám

2015. NOVEMBER 27., PÉNTEK KITEKINTŐ g A könyvtárba mentem, gyere utánam, hogy felfedezd a gyöngyszemeket! HIRDETÉS EGYASSZONY ✓ ■ : Y~/t, Jo magyartanarai voltak, a kötelező olvasmányokat mindig elolvasta. Ma is szívesen vesz a kezébe könyvet, és már jobban a sorok mögé lát : A vers, mint értékközvetítő Olvasás, könyv, könyvtár. Min­denkinek megvan a maga tör­ténete, az, ahogyan eljutott az első meséktől a komolyabb, fel­nőtteknek szóló művekig. így van ezzel dr. Béres Judit, a Szek­szárdi Járásbíróság elnöke is. Gyuricza Mihály mihaly.gyuricza@partner.mediaworks.hu Dr. Béres Judit azt mondja, zseniá­lis volt a tanító nénijük, Deme Jó- zsefné a bátaszéki általános isko­lában, a hatvanas években. Az el­ső osztály végén kivétel nélkül mindannyian nagyon jól tudtak olvasni. Annak idején még vol­tak úgynevezett beszélgetésórák is, amikor az olvasmányaikról mondták el véleményüket, gondo­lataikat. - Kezdettől fogva nagyon szerettem olvasni, s szívesen meg is beszéltem másokkal az olvas­mányélményeket. A szüleim is so­kat olvastak - osztja meg velünk emlékeit. Édesanyja pedagógus, az édesapja a vetőmag-termelte­tő vállalatnál körzeti felügyelő­ként dolgozott. - Abban az időben minden szabadidőmben olvas­tam. Akkor ugye mások voltak a viszonyok. Nem jártunk diszkó­ba, moziba is csak keveset. Barát- nőztünk, meg olvastunk. Internet sem volt, hála Istennek. Azt is ter­mészetesnek tartották, hogy be­iratkozzanak a könyvtárba. Ez a mentalitás egész életében megmaradt: általános iskolában, gimnáziumban... Mindig elolvas­ta a kötelező olvasmányokat, mert egyrészt kellett, másrészt érdekel­te a bennük feltáruló érdekes, szí­nes világ. Örömmel mondja, hogy nagyon jó magyartanárai voltak. - Nekik köszönhetően máig azt tartom, hogy a magyar irodalom a világ egyik legjobb irodalma: Jó­kaival, Mórával, Móriczcal, az új­ra felfedezettek közül Wass Al- berttel, Nyíró Józseffel... A verse­ket Is nagyon szerettem. Az em­ber a könyvekből, versekből min­dent megismerhet. Megtudhatja, mi a bátorság, mi a kitartás, a hű­ség, a szerelem, a becsület, a szor­galom, az egyenes gerinc. Volt olyan időszaka is, amely­ben kicsit háttérbe szorult az ol­vasás: amikor a gyerekei megszü­lettek. A három kisgyerek, meg a munka mellett másra nem na­gyon jutott idő. Gyesre anyagilag nem volt lehetőségük. Azt mond­ja, 25 és 40 éves kora között „abból élt”, amit addig olvasott. - Sokan azt tartják, hogy amit 25 éves ko­runkig nem olvasunk el, azt már nem is fogjuk, vagy már nem is ér­demes. Ez azért nem teljesen igaz, mert az ember mindig felfedez va­lami újat. Én is elolvastam Tolki­en A gyűrűk ura című trilógiá­ját, Erdélyben járván hazahoztuk Wass Albert nálunk akkor még nem nagyon ismert könyveit. Em­lékszem, az első volt ezek között az Adjátok vissza a hegyeimet! Hál’ Isten mindhárom fiam szere­tett és szeret olvasni. Igaz ugyan, hogy ők kezdetben nem kedvelték a verseket, amikor meg verset kel­lett elemezni, majdhogynem kibo­rultak. Ahogy viszont felettük is múlnak az évek, egyre több ver­set olvasnak. Amint jutott rá ideje, ismét sű­rűbben ment könyvtárba. Igaz ugyan, hogy az embernek van ott­hon sok könyve, de mindent nem lehet megvenni. A könyvtárban mindig vannak újdonságok, le­het böngészni. Nemrég ott fedez­te fel Illyés Gyula Puszták népe című könyvét. Ez volt az egyetlen kötelező olvasmány, amit annak idején nem olvasott el. Azt mond­ja, most látja, hogy mennyire zse­niális mű. - A könyvtárban fel­fedezhetjük azokat a gyöngysze­meket is, amelyeket vagy nem tu­dunk megvenni, vagy nem figye­lünk rájuk. Az ott lévő hölgyek is nagyon kedvesek, figyelnek ránk, olvasókra. Velem is előfordult, hogy nem volt bent egy pszicholó­giai tárgyú könyv, meghozatták, és telefonáltak, hogy mehetek ér­te. Mindenolvasó vagyok, érde­kel a történelem, az irodalom. A külföldiek közül nagy szerelmem Coelho, szeretem a kicsit filozofi­kus, kicsit elvont, olykor miszti­kus ködbe vesző könyveit. Koro­sodván másként olvas az ember, mint gyerekként. Jobban megrág­ja a gondolatokat. * Dr. Fisi István Sióagárd, Ber­csényi u. 1. Tel.: 74/437-028 ; 06/30/4074-973 Dr. Szabó Ákos Bátaszék, Bu­dai u. 41. Tel.: 74/491-660 ; 06/30/9572-650 Dr. Gergely János Zomba, Nagy­tormás pta. Tel.: 74/433-200; 06/30/3147-516 Dr. Karsai Gábor Paks, Gesz­tenyés u.19. 06/30/9473-814, 06/20/483-6549 Dr. Makláry Béla Felsőnyék, Kos­suth u. 24 Tel.: 74/478-558; 06/30/9690- 587 Dombóvár, központi ügyelet tele­fonszáma: 06/30/444-7957 Állandóan hívható állatkórhá­zi készenléti ügyeleti mobil te­lefonszámok: a Szekszárdi Állat­kórház Szekszárd, Mikes u. 14. Tel.:06/30/551-4653; Túri Állatkór­ház Dunaföldvár, Beszédes sor 1-3. sz. Tel: 06/30/2096-096 Ügyeletek 2015. november 28-án 16 órától november 30-án reggel 8 óráig: Szekszárd: Felnőtt háziorvosi ügye­let: Vörösmarty u. 5. Telefon: 74/318- 104. Az ügyelet szolgálat ideje: Hét­köznap 16 órától másnap reggel 8 óráig. Szombaton és vasárnap 8 órá­tól hétfő reggel 8 óráig folyamatos. Ünnepnapon 8 órától másnap reg­gel 8 óráig. Gyermekorvosi ügyelet: Szent István tér 18. Telefon: 74/318- 104. Fogászati ügyelet: szombaton és vasárnap. 8-14 óráig, Szekszárd, Szent I. tér 18. Tel: 74/315-454 Bátaszék: Kossuth u. 54. Telefon: 74/318-104. Bonyhád: (Rendelőintézet, Bajcsy-Zs. u. 25.) Az orvosi ügyelet hívószáma: 74/318-104. Dombóvár: a kórház bőrgyógyásza­ti, a gyermekkörzeti ügyelet a kórház gyermekszakrendelési helyiségében. Telefon: 74/462-385. Hőgyész: Kossuth tér 6. (mentőállo­más mellett) Telefon: 74/488-008. Iregszemcse: Rákóczi u. 1. Telefon: 74/570-028. Paks: Rendelőintézet (Rákóczi u. 1.) Telefon: 75/410-222. Simontornya: A központi orvosi ügye­let állandó helye: Simontornya, Bem u. 39. (a régi óvoda épülete). Telefon: 74/318-104. Tamási: Dózsa Gy. u. 18-22. Telefon: 74/570-028. Tolna: orvosi rendelő (Garay u. 6.). Te­lefon: 74/440-340. Ügyeletes gyógyszertárak: Szekszárd: BENU Balassa gyógyszer- tár, béri B. Á. u. 17-19. Tel: 74/510- 718 Bonyhád: Aranysas gyógyszertár, Sza­badság tér 8. Tel: 74/451-832 A hatósági szolgálat 2015. no­vember 27-én 16 órától november 30-án 8 óráig tart Dr. Bach Miklós Nagydorog, Jó­kai u. 39. Tel.: 75/532-011, 06/30/9935-676 Dr. Székely Attila Dombóvár, Kosz­tolányi D. u. 61. Tel.: 06/30/5050- 848 Magán állatorvosi ügyelet 2015. november 27-én 16 órától no­vember 30-án 8 óráig tart. Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 Névjegy 1955-ben született Bátaszéken, ott járt általános iskolába, a bátaszéki gimnáziumban érettségizett, s Pécsett végezte el a jogot. 1978-tól Vácon, az ügyészségen dolgozott. 1980-ban és 1982-ben születet meg az első két fia, Áron és Máté. 1984-ben visszakerült Szekszárdra, az ügyészségre. 1986-ban született Bence fia. 1989- ben került a Szekszárdi Járásbíróságra. Némi kőszegi kitérő után 2007-ben a visszajött Szekszárdra, a bíró­ságra, most ő a járásbíróság elnöke. Itt érzi otthon magát, azt mondja, más ez a déli mentalitás, mint például a nyugat-magyarországi. 2006-ban másodszor is férjhez ment, a férje, akivel gyerekkoruk óta ismerik egymást, együtt jártak gimnáziumba is, restaurátor. Neki hat unokája van, a férjének három, közöttük egy a kislány. Azt mondja, elégedett az életével, jól érzi magát a bőrében. A Gutenberg-galaxis jövőjét tekintve kicsit szkeptikus- Ha a Gutenberg-galaxis jövőjé­ről van szó, egy kicsit szkeptikus vagyok. Nem hiszem ugyan, hogy a könyveket fel- vagy leválthatná az internet, az elektronikus köny­vek, de mintha kezdenének lej­jebb menni az igények. A valóban jó minőségű, tartalmas, lelki vagy szellemi katarzist jelentő írások egyre kisebb helyet foglalnak el az emberek életében. Azt látom, hogy a fiatalok keveset olvasnak. Sokat utazom autóbuszon. Az if­jabb korosztály szinte elmerül az okostelefonjába, azt pötyögteti felszállástól leszállásig. Nem néz föl, nem beszélget a másikkal, nincs a kezében újság, könyv... Az okokat keresve néha arra gondo­lok, hogy elanyagiasodott a világ, a valódi eszmék értéke devalvá­lódott. Nekünk fantasztikus dolog volt a hazaszeretet, örömmel ol­vastunk egy igazi hősről, az úgy­nevezett hétköznapi hősökről. Ma szinte nem is használjuk a haza- szeretet szót, a globalizálódó vi­lágban szinte kiveszik ez a foga­lom. Én másokat is szeretek, de az én hazám mégis csak az én hazám, itt vagyok itthon, itt van­nak a gyökereim, itt értik meg a gondolkodásomat. FOTÓJÁT, OLVASÓI LEVELÉT, INFORMÁCIÓJÁT VÁRJA BUDAVÁRI KATA! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06/30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu Telefon: 06-30/449-2954, hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Venter Marianna Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő: Mácz Katalin Királyné és hajóskapitány Most hozta ki a Marie An­toinette életéről szóló köny­vet, amely nem regényesen, in­kább a tények alapján íródott. Örömmel tapasztalja, hogy is­mét kezdenek megjelenni Jack London könyvei. így aztán nála most párhuzamosan tárul fel a tengeri farkas és a szerencsét­len sorsú királyné sorsa. SZEKSZARDON 2015. december 4-én 18 órai kezdettel Péterfy-Novák Éva EGYASSZONY című monodrámáját láthatják a Német Színházban Tenki Réka szereplésével. A FÜGE és az Orlai Produkciós Iroda együttműködésében létrejött produkció Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Humán Bizottsága, a Magyarországi Német Színház valamint a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár támogatásával kerül bemutatásra. Jegyek 1200 forintos áron rendelhetők az alábbi telefonszámon: 74-316-533. PROGRAMSOROM) PÉNTEK MOZI Bölcske: Éjjelek és nappalok (ame­rikai filmvígjáték), 18 óra. Az utol­só boszorkányvadász (amerikai ak- ció-fantasy), 20.30. Dunaföldvár: Tökmag és Gázolaj - Vakáció négy keréken (francia vígjá­ték), 19 óra. Szekszárd: Blinky Bill - A film (auszt­rál animációs film), 15 óra. Apák és lányaik (amerikai filmdráma), 17 óra. Az éjszakám a nappalod (magyar fe­kete komédia), 19 óra. KIÁLLÍTÁS Tolna MAG-Ház: „Életem a habán" - Verseghy Ferenc, a népművészet mestere fazekas kiállítását Appels- hoffer Ágnes polgármester nyitja meg, közreműködik Kovács Gábor muzsikus, 17 óra. JÓTÉKONYSÁG!BAL Bonyhád Művelődési Központ: a Ma­gyar Máltai Szeretetszolgálat Bonyhá­di Csoportjának rendezvénye, 19 óra. SZOMBAT MOZI Szekszárd: Apák és lányaik (amerikai filmdráma), 17 óra. Az éjszakám a nap­palod (magyarfekete komédia), 19 óra. SZÍNHÁZ Bonyhád Vörösmarty Mihály Művelő­dési Központ: Ken Ludwig: Botrány az operában - komédia két részben a Bu­dapesti Bulvárszínhá, 19 óra. ADVENTI KONCERT Tamási Evangélikus templom: jóté­konysági koncert a templomtorony felújí­tására, 16 óra. Fellép Mayer Marianna (ének), Cs. Mayer Katalin (ének), Kocsis Éva és tanítványai (fuvola), Cseke István (zongora), Kovács Róbert (orgona), Ótus László (szaxofon) és a Rozmaring Német Nemzetiségi Kórus. Az előadás előtt to­ronyzenével várják a vendégeket. 3EEE Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: a foglalkozást Alföldiné Ács Erika tartja, 15 óra. Előzetes bejelent­kezés szükséges. ORVOSI UGYELETEK Dombóvár: BENU Pelikán gyógyszer- tár, Hunyadi tér 27. Tel: 74/565-488 Dunaföldvár: a helyi két gyógyszertár heti váltásban Tamási: DÁM gyógyszertár, Szabad­ság u. 56. Tel: 74/673-686 Paks: Borostyán gyógyszertár, Tolnai u. 2/1. Tel: 75/510-446 Simontornya: Sándor gyógyszertár, Templom u. 5. Tel: 74/486-032 Tolna: Tilia gyógyszertár, Alkotmány u. 24. Tel: 74/440-462 Lelkisegély internetes szolgálat: sos.lelkiposta@gmail.com ÁLLATORVOSI ÜGYELETEK

Next

/
Oldalképek
Tartalom