Tolnai Népújság, 2015. november (26. évfolyam, 256-280. szám)

2015-11-24 / 275. szám

2015. NOVEMBER 24., KEDD Piactorzítás Balázs László laszlo.balazs@mediaworks.hu K ét új csátornát indít a közmédia: egy kulturális, és egy ok­tatási vagy ismertterjesztő tematikájút. A digitális szolgál­tatóknak az eddigi négy, kötelezően továbbított közszolgá­lati csatorna mellé két újabbat kell a programcsomagokban sze­repeltetniük, így a köztévé az immár nyolc csatornájával keres­kedelmi adókat szoríthat ki az alapcsomagból. A köztévé hírcsatornája március 15-én, a sportcsatornája júli­us 18-án indult el. Talán ez a két legdrágább tévés műfaj, nem vé­letlen, hogy a megszorításokat tervező BBC éppen a sportközvetí­téseket csökkentené, és a Forma-l-et is beáldozná. Nálunk erről szó nincs. Sőt, a köztévé kereskedelmi tévékkel versenyezve ha­talmas pénzeket fizetett közve­títési jogokért (OTP Bank Liga, Bajnokok Ligája, Formula-1). A csökkenő nézettség és az irdatlan pénzköltés ellenére a növekvő kiadásokra hivatkoz­va a kormány 47,2 milliárd fo- ri ntot átvállal a közmédia adós­ságából, így 9 milliárddal több juthat tartalom-előállításra. Jövő­re pedig marad a 80 milliárdos költségvetés. Összesen ez közel annyi, amennyit a felsőoktatás kiadásaira szánnak a büdzséből. Vagyis maradhat a minőség, bármit jelentsen ez a szó... Kormánypárti politikusok szerint az állami tévé a köztájékoz­tatási és közszolgálati feladatait elsődlegesen nem bevételmaxi­malizálás érdekében fejti ki - a televíziózáshoz kapcsolódó piaci elemzések megbízhatóságát is megkérdőjelezik. Szerintük a je­lenlegi nézettségi adatok nem jelentenek semmit, ezek hosszú tá­vú projektek. Úgy tűnik nem ismerik a média egyik aranyszabá­lyát, amely szerint egy olvasót vagy nézőt egyetlen nap alatt el le­het veszíteni, de visszanyerni évekbe is beletelhet. Jövőre pedig marad a 80 milliárdos költségvetés Indulnak a karitatív szerveze­tek gyűjtőkampányai, ame­lyek bevételéből azokon segí­tenek, akik számára az ünnep nem a bőségről szól. Adakozás­ra sok lehetőség adódik ilyen­kor, a megyében is. Budavári K. - Balázs L. TOLNA MEGYE A Balassa János Kór­ház szocioterápiás és rehabilitá­ciós osztályán nyílt meg a Bár­ka Művészeti Szalon jótékonysá­gi célt szolgáló kiállítása. A tol­nai gyökerű civil szervezet tagjai festményeket ajánlottak fel a Pa­lánkon található részlegnek, hogy így díszítsék a nemrégiben felújí­tott épület folyosóit. A megnyitón Rimán Andrea szociális munkás mondott köszöntőt, a kiállítást De- csi Kiss János újságíró, képzőmű­vész, Lönhárd Ferenc, a Bárka el­nöke és dr. Kertész Ágnes osztály- vezető főorvos nyitotta meg. Vers­sel közreműködött Víghné Szé­kely Rozália és a pszichiátriai re­habilitációs osztály művészetterá­piás csoportja. A segítség tehát lehet nem anya­gi jellegű is. Sokszor egy kis oda­figyelés, törődés, beszélgetés töb­bet érhet, mint az adomány. Aki­nek anyagiak híján erre van „ka­pacitása”, bár pénzben nehéz kife­jezni, de ugyanolyan értékes ada­kozó, mint aki anyagiakkal támo­gatja rászoruló embertársait. Ter­mészetesen az anyagi segítség­re is szükség van, több szervezet rendszeresen oszt csomagot ka­rácsony előtt, melybe elsősorban Cipősdoboz A „Legyen minden gyereknek ka­rácsony" 2011-ben indult Bony- hádon. Az első felhívás közzété­tele után nem sokkal folyamato­san érkeztek be a könyvtárba a csomagok, a vártnál nagyobb si­kert aratott a kezdeményezés. A siker titka valószínűleg az, hogy helyiek gyűjtenek helyieknek, hi­szen a behozott ajándékok első­sorban a Bonyhádon tanuló gye­rekekhez kerülnek. Az intézmény dolgozói az első években az is­kolás korosztályt célozták meg, de ahogy egyre több ajándék ér­kezett, lehetőségük nyílt bővíte­ni a kört: ma már nemcsak az is­kolások, hanem a bölcsödések, óvodások is kapnak ajándékot. Ezenfelül rendszeresen juttatnak ajándékokat a környező telepü­lések, így Váralja, Kisvejke hátrá­nyos helyzetű gyermekeinek is. A könyvtár cégeket is megnyert ügyének az eltelt években, (bk) tartós élelmiszer kerül. A Legyen minden gyereknek karácsony el­nevezésű akciót a bonyhádi Soly­már Imre Városi Könyvtár szer­vezi már évek óta, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek kedveznek. - Csomaggyűjtő ak­ciónkat a bonyhádi általános isko­lák osztályai között is meghirdet­jük, a legtöbb csomagot begyűjtő osztályt jutalmazzuk, és ők segí­tenek a Mikulásnak az ünnepsé­gen - tudtuk meg Schnell-Nagy Erika könyvtárostól. Bál és gyűjtés Ismét jó célt szolgál a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bony­hádi Csoportjának jótékonysá­gi bálja, melyet idén november 27-én tartanak. Surján József, a csoport vezetője elmondta, a be­vételt most is szegény, elesett embertársaik megsegítésére fordítják. A város adventi koszo­rúját a rendezvény kezdetén Wi­gand István plébános áldja meg, ezután az első gyertyát is meg­gyújtják. Az est védnöke a vá­ros polgármestere, Filóné Fe- rencz Ibolya. Surján Józseftől azt is megtudtuk, a már szintén ha­gyományos karácsony előtti tar­tós élelmiszert is megrendezik, nemcsak náluk, hiszen orszá­gos akcióról van szó. A bonyhá­di csoportvezetőtől megtudtuk, december 16. és 21. között a SPAR áruháznál fogadják a fel­ajánlásokat: lisztet, cukrot, ká­vét, tésztát, szaloncukrot, (bk) AZ ON ORVOSA ÉN VAGYOK^* HIRDETÉS Áy^Óy^ GASZTROENTEROLÓGtAi INTÉZET (7 •GYORS ELLÁTÁS • VÁRAKOZÁS NÉLKÜL • A LEGKORSZERŰBB DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZPARKKAL A DR. KIRÁLY GASTROENTEROLÓGIAI INTÉZETBEN! Áltatásos gyomor- és vastagbél tükrözés, vékony- és vastagbél kapszula-endoszkópia, hasi ultrahang, carotis Doppler, labor-, genetikai-, székletvizsgálatok, kilégzési tesztek, teljes test MRI szűrések, manometria, pH-impedancia mérés. Nyelészavar, reflux, gyomorfájdalom, 'véres székletürítés,, hasmenés, székrekedés, emésztési zavar, aranyér, fissura, proctológiai betegségek, epe- hasnyálmirigy betegségek, IBD, lisztérzékenység kezelése, gondozása. Dr. Király Ágnes Ph.D., med.Ilabil. (gasztroenterológia) Dr. Nemes Zsuzsanna (belgyógyászat) BEJELENTKEZES: +36 30 443 5259 Fácán dűlő iJELE CSKO1 KERESSE /\ KIADÓNKBAN'. Tolnai Népújság 0 Érdeklődni szerkesztőségünkben Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. vagy 06 74/511-503-as teiefonszámon! •Csak a Tolnai Népújság előfizetőinek. Jobbik: a 22-es csapdája az eladás SZEKSZÁRD Elfogadhatatlannak tatja a magyar föld eladását, a Jobbik Magyarországért Moz­galom. - A Fidesz az mondja, a magyar gazdákat szeretné föld­höz juttatni. Ezt aggályosnak tartjuk, ezért vagyunk jelen az árveréseken. A Jobbik minden nap, minden megyében ott lesz, és figyelni fog a részletekre - jelentette ki Szabó Balázs, párt városi elnöke. - Az a gyanúnk, hogy a nagytőkéseknek akar­ják kijátszani a még meglévő magyar földeket. Több gazdá­val, kis- és középvállalkozóval egyeztettünk a megyében. Ők elmondták, nagyon félnek at­tól, hogy nem fognak tudni föl­det vásárolni. Ennek több oka van. Az egyik, hogy ezek ösz- szefüggő, egyben lévő földterü­letek. Többségük több tízmillió forintos értéket képvisel. Már az adott táblára meghirdetett vételár 10 százalékának befize­tése is nagy terhet ró rájuk. Eb­ből adódik, hogy ismét a nagy­tőkének kedvez a földeladás. Szabó Balázs hozzátette: sze­retnék látni Lázár János 22-es listáját, ahol azok a nem ma­gyar emberek vannak megne­vezve, akik földet vásárolhat­nak. Magyar Zoltán (Jobbik) parlamenti képviselőnek a mi­niszterelnökséget vezető mi­niszter azt mondta, hogy ebbe betekintést enged - de nem ad­ja ki. B. L. é t Készülodnek A Szent Erzsébet Karitász szek­szárdi csoportja rendszere­sen oszt ruhát, cipőt és élelmi­szert, de karácsonykor ez utób­bit tekintve gazdagabb csoma­got kapnak az ügyfelek. Kovács Jánosné, a csoport vezetője el­mondta, az is hagyomány náluk, hogy megszervezik az adventi ta­lálkozót. Sokan nem tudják csa­ládi körben ünnepelni a kará­csonyt, nekik szól ez a délután, hiszen ilyenkor feltöltekezhetnek lélekben az ünnepre. A rendez­vényre idős, többségében egye­dül élő emberek kapnak meghí­vást. Az ideit a tervek szerint de­cember 17-én tartják, az ajándé­kot adományokból fedezik. Mű­sort a katolikus iskola diákjai ad­nak. A karácsonyi készülődés­be, a csomagok összeállításába a gimnazisták is „beszállnak”, hi­szen többen töltik a szervezetnél közösségi szolgálatukat. (bk)

Next

/
Oldalképek
Tartalom