Tolnai Népújság, 2015. november (26. évfolyam, 256-280. szám)

2015-11-04 / 258. szám

2015. NOVEMBER 4., SZERDA KITEKINTŐ g A Bonyhád BFC évek óta ott van már a strandlabdarúgás legszűkebb elitjében A Bajnokok Ligájára készülnek Az október 23-i ünnepi testüle­ti ülésen adták át a Boros De- zső-díjat, amelyet a Bonyhád Beachsoccer& Futsal Club csapatának ítélt oda a bonyhá­di képviselő-testület. Balázs László laszlo.balazs@mediaworks.hu BONYHÁD A Boros Dezső-díjat a helyi testnevelés, verseny- és tö­megsport fejlesztése területén elért kimagasló eredményeiért és a hosszabb időn át folytatott munka elismeréseként Bölcsföl­di Zoltán, az egyesület elnöke vehette át idén Filóné Ferencz Ibolya polgármestertől. A Bonyhád BFC a Bony- hád-Börzsöny SE keretein belül működő strandlabdarúgó- és fut- salcsapat, amely 2003-ban ala­kult, azóta szerepel a strandlab- darúgó-bajnokságokban. Az első évek lényegében az ismerkedés­sel teltek, jelentősebb sikereket ekkor még nem ért el a csapat, de a fejlődés, a gárda erősödése már megfigyelhető volt. A BFC legna­gyobb sikereit strandlabdarú­gásban érte el, az ország legjobb­jai között tartják számon, vagy ahogy az Európa Játékok közve­títésekor elhangzott: „Bonyhád a strandfoci egyik fellegvára Ma­gyarországon.” A strandfoci a világ egyik leg­dinamikusabban fejlődő sport­ága. A nyári Európa Játékokon a legnézettebb esemény volt, mely Bölcsföldi Zoltán, az egyesület elnöke Filóné Ferencz Ibolya polgármestertől vette át a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium testnevelő tanáráról, Boros Dezsőről elnevezett dijat hamarosan az olimpiai program­ban is szerepel majd. A magyar csapatban bonyhádi olimpiko­nért szoríthattunk: Sebestyén Norbert minden mérkőzésen pá­lyára lépett, Olaszország ellen két gólt is szerzett Bakuban.- Szeretném megköszönni a város vezetésének a díjat. Nagy és megtisztelő elismerés ez a csapat számára, amely megko­ronázza az együttes vezetőinek, edzőinek, segítőinek és persze játékosainak sokéves munká­ját - nyilatkozta Bölcsföldi Zol­tán csapatvezető. - 2003-ban, amikor létrehoztuk a csapatot, még álmodni sem mertünk róla, hogy egyszer oda jutunk, ahol most tartunk. Később, ahogy fo­kozatosan megerősödtünk, ta­pasztalatot szereztünk, elkezd­tünk ábrándozni róla, hogy mi­lyen jó is lenne egyszer a leg­jobbak közé tartozni. Ma, ami­kor évek óta az élmezőnybe tar­tozunk, már nem álmaink, ha­nem határozott céljaink vannak. Meg szeretnénk nyerni a hazai bajnokságot, és megfelelő mó­don képviselni hazánkat a nem­zetközi kupában, melyre 2016- ban lesz lehetőségünk. A csapat a strandfoci-Bajnokok Ligájában immár nemcsak Bonyhádot, ha­nem Magyarországot is képvi­selni fogja. Nehéz, de megtisz­telő feladat lesz, amelynek meg kell felelni. Jó érzés bonyhádi­nak lenni egy-egy hazai döntő alkalmával, reméljük, tavasszal Olaszországban is büszkék lehe­tünk majd a Bonyhád BFC-re - tette hozzá Bölcsföldi Zoltán. Bajnoki érmek A felnőttegyüttes állandó sze­replője az első osztályú bajnok­ságnak. ahol évek óta eljut a Fi­nal Fourba. és szereplését álta­lában éremmel koronázza meg. Céljuk a bajnoki cím és első bonyhádi csapatként a nemzet­közi kupaszereplés. Többjáté­kos szerepelt a magyar váloga­tottban. amely ma már szinte elképzelhetetlen bonyhádi nél­kül. Utánpótlás-nevelés terén a sportág legsikeresebbje a BFC, országos bajnoki címek és do­bogós helyezések sokaságát gyűjtötték be: két magyar baj­noki címet, négy ezüst- és két bronzérmet szereztek a fiatalok. A négy között A klub először 2006-ban került közel a sportág elitjéhez, de ak­kor még nem sikerült az áttörés. 2007 meghozta az első kiugró si­kert, a legjobbak közé bekerülve a dobogóig meg sem álltak: Czin- kon Szabolcs az év strandlab- darúgója lett, és első bonyhádi­ként bekerült a válogatottba. A si­kert 2008-ban nem sikerült meg­ismételni, de 2009-re beérett sok év építő munkája, a Bony­hád BFC ismét bejutott a legjobb négy közé, és azóta kirobbantha- tatlan onnan, három ezüstérmet és három bronzérmet szerzett. POSTABONTÁS A Tolnai Népújság hasábjain is szeretnénk köszönetünket ki­fejezni annak a rendőrnőnek és rendőrnek, aki 2015. október 29- én éjszaka 2:30-kor felébresztett bennünket, mert nyitva felejtet­tük a garázskaput, benne a nyit­va felejtett autónkkal. Az ébresz­tés is nagyon kíméletes volt. Vil­lámlásszerű fényvillanásokra éb­redtünk, aztán kinézve az abla­kon láttuk a házunk előtt álló rendőrautót. Érdeklődésünkre el­mondták, hogy mi történt. Felet­teseiknek már (névvel és címmel) telefonon, és e-mailben megkö­szöntük szolgáló és védő gondos­kodásukat, de azt gondoljuk, ez arra is méltó, hogy nyilvánossá­got kapjon. Köszönettel: egy szekszárdi olvasó Különleges élményben volt része azoknak a hölgyeknek, akik elfo­gadták a szedresi Kovács Fanni ré­gész, orientális táncoktató és szín­padi táncos meghívását a Községi és Iskolai Könyvtárba. Az előadó törökországi és egyiptomi élménye­it osztotta meg az érdeklődő kö­zönséggel, elsősorban a keleti éte­lekre, ruházatra, férfi és női szere­pekre összpontosítva. A tartalmas élménybeszámolót étel-, italkóstoló és táncbemutató fűszerezte. Barteczka Mária könyvtáros Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 FOTOJAT, OLVASÓI LEVELET, INFORMÁCIÓJÁT VÁRJA BUDAVÁRI KATA! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06/30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu Telefon: 06-30/449-2954, hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Budavári Kata Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő: Mácz Kata PROGRAMSOROLO SZERDA MOZI Szekszárd: Pán 3D (amerikai csalá­di film), 16.30. Bíborhegy (amerikai horrorfilm), 19 óra. MEGEMLÉKEZÉS Dombóvár Belvárosi Általános Is­kola: 1956-os mártírok napja, 17 óra. Beszédet mond Potápi Árpád János, Nemezetpolitikáért felelős ál­lamtitkár, közreműködnek az iskola diákjai. Az ünnepség után az emlé­kezés virágait, gyertyáit helyezik az '56-os emlékműnél. KIÁLLÍTÁS Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Szemcsuk István fafara­gó kiállítását Asztalos Zoltán, a Bu­kovinai Székelyek Országos Szövet­ségének elnöke nyitja meg, 17 óra. CSÜTÖRTÖK MOZI Bölcske: A csajom barátnője (fran­cia-belga vígjáték), 16 óra. Everest (angol-amerikai kalandfilm), 18 óra. Legenda (angol krimi-thriller), 20.30. Szekszárd: 007 SPECTRE - A fan­tom visszatér (amerikai kalandfilm), 19 óra. KIÁLLÍTÁS Szekszárd I. Béla Gimnázium Kol­légiumi galériája: Bemutatom a ba­rátaimat - bemutatják Biszák Lász­ló festőművész munkáit, a meghí­vott barátok dr. Balázs Kovács Sán­dor néprajzkutató, Hauck Leven­te fotós és Málinger Anita énekes, 17.30. ISMERETTERJESZTÉS Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: „Készüljünk fel a télre!" Gyógyteák és házi praktikák - Illés Tiborné előadása, 16 óra. AZ OLVASÓ KÉRDEZ R ovatunkban szakértőink segítségével olyan kérdé­sekre keressük a választ, amelyeket személyesen nem tet­tek volna fel. Bármire kíváncsi­ak, forduljanak bizalommal Ma- uthner Ilonához, aki továbbít­ja a kérdést a megfelelő szak­embernek. Elérhetnek minket az ilona.mauthner@partner.me- diaworks.hu e mail címen, hív­hatnak a 0630/650-3020-as számon, illetve küldhetnek leve­let is a 7100 Szekszárd, Liszt Fe­renc tér 3. címre. Jelige: Az olva­só kérdez. Egy olvasónk azzal keresett meg bennünket, hogy örököl­tek hárman testvérek (50-60 éve­sek) egy ingatlant, miután szü­leik meghaltak. Egy vevő jelent­kezett is, aki másfél millió forin­tot fizetne a falusi házért. Vagy­is fejenként 500 ezer forint jut­na a testvéreknek. Ám kiderült, hogy a házon jelzálog van az egyik testvér 2 millió forintos tar­tozása miatt. A tartozás miatt a végrehajtó azonnal jelentkezett, ahogy megtudták, hogy van vevő a házra. Olvasónk kérdése: ne­kik miért kell felelősséget vál­lalniuk a link testvérük miatt, vagyis ők miért veszítik el így az örökölt részüket? Mi a megoldás ebben a helyzetben? Dr. Gáli Ferenc szekszárdi ügyvéd, aki a Budapesti Ügyvé­di Kamarának a tagja, a követ­kező választ adta: „A leírt tényállásból arra le­het következtetni, hogy a né­hai szülők hozzájárultak dolo­gi jogi kötelezettként az ingat­lan fedezetként, jelzálog joggal történő terheléséhez. így az örö­kösök jelzálog joggal terhelten örökölték meg az ingatlant. Az adós testvér belátásától függ, hogy tehermentesíti-e az ingat­lant. Tehát a szülők még életük­ben rendelkeztek az ingatlan jelzálog joggal történő terhelésé­ről, emiatt - ha más tényállási elem nem kerül elő - a két má­sik testvér bírósági eljárásban kevés eséllyel kényszeríthetné az adós testvért fizetésre.” TRAFFIPAX 05:0007:00 M6 bal 120. km 050007:30 „ fks főút 100. km 08:40-10:00 6-os főút 139. km 09:0010:15 M6 bal 153. km 09:0011:00 M6 bal 114. km 090011-00 Paks. Étke ráki út (Dunacenter előtt) 09:3011:30 Zomba, Rákóczi u. 56. 10:15-1145 6os főút 134. km 10:3011:45 M6 bal 163. km 1130-15:00 IMS bal 108. km 12:3014:00 6-os főút 117. km 12:30-15:30 Paks, Újtempiom u. Z 13:0015:00 5113-as út 3. km 13:301600 ________ ; M6 bal 153. km 14: 0016:00 Bonyhád, Cikói u. 33. 14:2016:20 Paks, Kishegyi u. 14. 15:3017:30 Szekszárd, Béri B. Á u. 106. 160018:00 Paks, Tolnai út 48. 16:301830 Bonyhád, Rákóczi u. 144. 16:4018:40 6«s főút 90. km VÉRADÁS SZERDA Paks Energetikai Szakközépiskola 9.0015.00 CSÜTÖRTÖK Dombóvár Véradó ÁBomás ___8.00-14,00 Na gymányok Művelődési Ház 1100-16.00 VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár-133 cm, Paks-3 cm, Dom bori 21 cm, Árvízkapu 417 cm, Baja 139 cm. A Sió Palánknál 186 cm. HIRDETÉS Hirdetésfelvétel flrferarnfuftfR 74/511-534

Next

/
Oldalképek
Tartalom