Tolnai Népújság, 2015. november (26. évfolyam, 256-280. szám)

2015-11-19 / 271. szám

KITEKINTŐ g 2015. NOVEMBER 19., CSÜTÖRTÖK Érdekesen előadott tananyaggal, kísérletekkel lehet motiválni a diákokat Sokat számít a tanár hozzáállása A Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Pro Prog- ressio díját kapta kiemelkedő tehetséggondo­zó tevékenysége elismeréseként a Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium tanára, Sza­bó Judit. Balázs László laszlo.balazs@mediaworks.hu TAMÁSI - A tanári pálya iránti vonzalom onnan jött, hogy szeretem a gyerekeket - mondta Szabó Judit. - A középiskolai osztályom fele angolos, fele mate- kos volt. Szünetekben az angolosoknak magyaráz­tam a házit. Dolgozat előtt korrepetáltam őket, ez sikerélményt adott. Könnyen el tudtam mondani az összefüggéseket hétköznapi, érthető nyelven. Felsőfokú tanulmányait egyszakos fizikai kép­zéssel kezdte az ELTE n, egy év múlva matemati­ka-informatika szakra is felvették. Az informa­tikai képzés utolsó évében elment dolgozni a Ló- nyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium­ba - a kurzust levelezőn fejezte be. Fiat év után váltott, a Gundel Károly Vendéglátóipari Szakkö­zépiskolában folytatta pályáját. Aztán megismer­kedett egy pincehelyi fiatalemberrel, és gyorsan kiderült, hogy egymáshoz kötik az életüket. Kis­lányuk felcseperedése után tavaly jött Tamásiba tanítani. Azt mondja, furcsa paradoxon, hogy minél na­gyobb a technikai fejlettség egy országban, an­nál kevésbé érdekli a technika a diákokat. - Van­nak harcok, de nagyon fontos a tanár hozzáállása. Egy végzős osztályban mindenki tudja, mit szeret­ne. Felesleges a tanárnak azon idegesítenie magát, hogy a gyerek nem tanul. Persze van egy rninir műm követelmény, amit meg kell ütni. Akiket érde­kel, azokat trenírozzuk. A diákokat nem nehéz mo­tiválni. Érdekesen kell előadni a tananyagot: ren­geteg kísérletet csinálok velük, kreatívan kell taní­tani, a hétköznapi dolgokat is átbeszéljük - jegyez­te meg a fiatal pedagógus. Tíz tanár és 14 iskola kapott díjat A természettudományi, a műszaki és az informatika területén ki­emelkedő teljesítményt nyújtó középiskolákat, középiskolai ta­nárokat díjazott a BME Pro Progressio Alapítványa, amelynek legfontosabb tevékenysége - a középiskolától kezdve a dokto­ri képzésig - az innovatív gondolkodást elősegítő tehetséggon­dozás. 2015-ben 10 középiskolai tanár és 14 középiskola kap­ta meg a dijat. A kuratóriuma idén is olyan kiemelkedő eredmé­nyekkel rendelkező, 50 év alatti tanárokat részesített elismerés­ben, akiknek vannak nemzetközi és hazai versenyeken sikert el­ért tanítványaik, tanulóik jelentős számban érettségiznek emelt szinten, vagy hátrányos körülmények között oktatva végeznek példamutató oktató-nevelő munkát. Szabó Judit érdekességekkel dobja föl a tananyagot: rengeteg kísérlettel szeretteti meg a gyerekekkel a fizikát A fővárosba születve ő is nehezen képzelte el, hogy vidéken Is teljes életet lehet élni. - A tavalyi évem na­gyon nehéz volt. Borzasztóan nehezen szoktam meg itt. A kisvárosi létbe, a tanári közösségbe a mai na­pig nem tudtam beleszokni. Ami nem csak az én hi­bám. Egy nap alatt mindent a fővárosban hagytam: lakást, családot, munkát - szögezte le Szabó Judit. - A gyerekanyag azonban ugyanaz. Szeretek és lehet is a gyerekekkel dolgozni. A diákok miatt vagyok itt, és nem azért, hogy barátkozzam. A Pro Progressio díjra pályázni kellett. Szabó Ju­dit az intézmény fizikaszertárát szerette volna rend­be tenni, fejleszteni. - Iskolaszinten pályáztam, nem gondoltam, hogy tanárként is lehet. Vé­gül fizikatanárként nyertem. Az elisme­rést tízéves budapesti tevékenysége­mért kaptam. Ami elég sokrétű volt; a szakközépiskolában egyedüli fi­zikatanárként dolgoztam. Hiány van fizikatanárból, pont ezért van a díj, hogy megtartsa őket. Nagy részük nyugdíjas, vagy nyugdíj előtt áll: nincs után­pótlás. Szerencsére a diák­jaink között több is van, aki tanár szeretne len­ni. Ha megtanítjuk gon­dolkozni a gyerekeket, és nemcsak a törvényeket magoltatjuk be velük, tud- ■ nak következtetéseket levonni, gondol­kozni - húzta alá a gimnázium tanára. Szabó Judit hozzátette: a kitüntetés helyre rakta a lelkét. - Úgy tűnik, vala­mit mégis jól csinálok; nekem a gyere­kek a legfontosabbak. A díj nem változ­tat meg. Nekem az esik jól, amikor egy diák az mondja, hogy azért választja a fizikafakultációt, mert érdekes. Nem tanul tovább, de járni fog - közölte a pe­dagógus. - Ősz óta egyházi fenntartású A kertészkedés kapcsolja ki Szabó Judit 1978. január 1-jén született Budapesten. Alapfo­kú tanulmányait a XVIII. kerületi Kastélydombi Általános Is­kolában végezte, majd a Hunyadi Mátyás Gimnázium ma­tematika szakos osztályába járt. Az Eötvös Loránd Tudo­mányegyetemen 2002-ben szerzett fizikatanári oklevelet, majd ugyanitt 2004-ben informatikatanári diplomát ve­hetett át. 2014-ben került a tamási gimnáziumba. Hároméves kislányával, Borbálával és férjével Pin­cehelyen élnek. Sok időt tölt gyermekével, rengeteg közös programot szerveznek. Hobbija a kertészke­dés, mint mondja, az elméleti munka után virágül­tetéssel tud kikapcsolódni. intézmény vagyunk. Biztosan nem jön el a Kánaán, de az egyházi iskolákban a gyerekekre és a szakmai életre nagyon odafigyelnek. Szép eredményeket mu­tatott fel eddig is az iskola: sok nyelvvizsga, rengeteg felvett gyerek - a természettudománynak azonban még erősödnie kell. PROGRAMSOROLÓ CSÜTÖRTÖK Bölcske: A kis herceg (francia ani­mációs fantasy), 16 óra. Dheepan - Egy menekült története (francia kri­mi), 18 óra. 007 SPECTRE - A fan­tom visszatér (angol-amerikai ak- ció-thriller), 20.30. Szekszárd: Az éhezők viadala - A ki­választott 2. rész 3D (amerikai ka­landfilm), 16.30 és 19 óra. ISMERETTERJESZTÉS Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Hitelesség és protokoll az életünkben - Görög Ibolya proto­koll szakértő előadása, 17.30. Szekszárd Babits Mihály Kulturá­lis Központ: Az egészséges minden­napok - Monspart Sarolta tájfutó vi­lágbajnok előadása, 17 óra. Szekszárd Vármegyeháza: Kreml és a Közel-kelet - dr. Kun Miklós, egye­temi tanár, Széchenyi-díjas történész, kremlinológus előadása, 18 óra. PÉNTEK MOZI Bölcske: A kis herceg (francia ani­mációs fantasy), 16 óra. Dheepan - Egy menekült története (francia kri­mi), 18 óra. 007 SPECTRE - A fan­tom visszatér (angol-amerikai ak- ció-thriller), 20.30. Szekszárd: Az éhezők viadala - A ki­választott 2. rész 3D (amerikai ka­landfilm), 16.30 és 19 óra. ZENT ERZSÉBETÜNNE Tolna Katolikus templom: a szent­misén a Mözsi Bartók Béla Női Kar énekel, 17 óra. KÖNYVBEMUTATÓ Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Králl Mária és Horváth Miklós Nagy gluténmentes recep- tes könyvének bemutatója, 16 óra. KIÁLLÍTÁS Szekszárd Megyei kórház, folyosó­galéria: Mi világunk 2014 - a Me­zőföld Természetfotó Egyesület kiál­lítását Ritzel Zoltán természetfotós nyitja meg, 17 óra. Ezt követően dr. Almási István Két mangófa, avagy természetfotózás háborúban cím­mel tart vetítéses előadást. Bonyhád Vörösmarty Mihály Műve­lődési Központ: Galamb- és kisállat kiállítás, 10-16 óra között. ELŐADÁS Bátaszék Petőfi Sándor Művelődé­si Ház: A személy védelme - Farkas Zoltán kyokushin karate edző, com­bat lövész, taktikai közelharc oktató, előadása, 18 óra. Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 FOTÓJÁT, OLVASÓI LEVELÉT, INFORMÁCIÓJÁT VÁRJA BUDAVÁRI KATA! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06/30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu Telefon: 06-30/449-2954, hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Venter Marianna Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő:Finta Viktor TV-AJANLO OROKKE PÖRÖG A KÖRHINTA MIT lehet még elmondani egy olyan filmről, melyről talán már mindent elmondtak, leírtak. Biz­tosan sok mindent, hiszen a mi gyerekeink már egészen más vi­lágban nőnek fel, minta Körhin­ta főhősei. Ami változatlan: a szerelem, valamint Törőcsik Mari és Soós Imre egyszerre tünékeny és örök fiatalsága, ereje, melyet a filmkockák reményeink szerint örökre megőriznek. Aki nem lát­ta, nézze meg. A TÖRTÉNET RÖVIDEN: Pataki elhatá­rozza, hogy kilép a szövetkezet­ből, lányát Farkas Sándor egyé­ni gazdához adja, és így egyesítik szomszédos földjeiket. Mari azon­ban Bíró Mátét, a szövetkezet tagját szereti. Egy vidám vásá­ri mulatságon boldogan keringe­nek együtt a körhintán, amíg az apai szó vissza nem parancsol­ja a lányt. Egy lakodalmi mulatsá­gon nyílt összecsapásra kerül sor a két rivális között. Mari bejelenti apjának, hogy Mátét szereti. Apja baltával támad rá, a lány elmene­kül otthonról. Máté talál rá, haza­viszi, és közli Patakival házassá­gi szándékukat. Az apa kénytelen feladni a harcot. B. K. KÖRHINTA: Duna, 20.35 BONYHÁD A bonyhádi közgazdasági technikum egykori végzős diákjai közül tizenkilencen ünnepelték meg hatvan éves érettségi találkozójukat a közelmúltban. Mint azt az egyik résztvevő, Dózsa Gyuláné elmond­ta, az 1955-ben érettségizett egykori diáktársak pezsgővel köszöntötték egymást, majd a finom ebéd után felelevenítették a régi emlékeket, és mindenki elmesélte, mi történt vele a legutóbbi találkozó óta. A remek hangulatú rendezvényt Fábián Gergely és felesége, Nagy Piroska szervezte, meg. V. M. KERESZTREJTVÉNY Érvényes előfizetéssel rendelkező olvasóink a csütörtöki Keresztrejt­vény melléklet 1. oldalán lévő rejt­vény megfejtését a nevükkel, cí­mükkel feltüntetve sms-ben küld­hetik be a 06-30/235-0333-as (nem emelt díjas) telefonszámunk­ra, illetve postai úton a 7627 Pécs, Engel János u. 8. címre a Dunántú­li Napló Szerkesztőségébe. A mai feladvány megfejtésének beérke­zési határideje: 2015. november 25., szerda, 9 óra. A helyes megfej­tések beküldői között most egy da­rab Családi ízutazás szakácsköny­vet sorsolunk ki. (A beküldők hoz­zájárulnak nevük közzétételéhez.) A 46. heti feladványunk helyes megfejtése: Kojak Budapesten. Ajándék ez a nap. A szerencsés nyertes: Nagy Józsefné (Szekszárd). Gratulálunk! TRAFFIPAX O5fl0-OT:0ö M6 bal 120. km 05:00-07:30 6-os főút 100. km 08:40-10.00 (Fos főút 139. km 09:00-10:15 M6 bal 153. km 0900-1100 M6 bal 114. km 09:00-1100 Paks, Elkerülő út (Dunacenter előtt) 0930-1130 Zomba. Rákócáu. 56. 10:15-11:45 60s főút 134. km 10:30-1145 M6 bal 163. km 1130-15:00 M6 bal 108. km 1130-1400 f.TÖfcr.- 60s főút 117.km 12:30-15:30 Paks. Újtemplom u. 2. 1300-1500 5113-as út 3 tan 13:30-16:00 M6 bal 153. km 14:00-16:00 Bonyhád, Cikóiu. 33. 14:20-16:20 Paks, Kishegyi u. 14. 15:30-17:30 Szekszárd, Béri B. Á. u. 106. 16:00-18:00 Paks, Tolnai út 48. 16:30-1830 Bonj/tátl, Rákócziit. 144. 16:40-18:40 60s főút 90. km VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár-168 cm, Paks-53 cm, Dombori-38 cm, Árvízkapu 394 cm, Baja 79 cm. A Sió Palánknál 183 cm. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom