Tolnai Népújság, 2015. november (26. évfolyam, 256-280. szám)

2015-11-18 / 270. szám

2015. NOVEMBER 18., SZERDA KITEKINTŐ g Több országban tartottak konzultációt, lakossági fórumot Paks II. kapcsán Egy lépéssel közelebb a bővítés Számítanak a magyar vállalkozókra A kormányközi megállapodás­ban biztosított 10 milliárd eu- rós orosz hitelkeret egy részét már 2018 előtt felhasználják az előkészületekre, az első törlesz­tő részlet 2026 áprilisában tesz aktuális. Nemzetközi tapaszta­latok szerint a tervezési-enge­délyezési költség a teljes beru­házás 6-10 százalékát teszi ki. Az orosz fél a szerződés alap­ján törekszik arra. hogy a pro­jekt 40 százalékában magyaror­szági cégeket vonjon be. a beru­házás csúcsidejében több mint 8000 ember dolgozik majd a te­lephelyen. és 2000 ember köz­vetetten vesz részt a munkában. A Roszatom november 30-án és december 1-jén Budapesten tart konferenciát a lehetséges be­szállítók tájékoztatására. Az atom mellett másra is szükség lesz A 2008-as visszaesés után az utóbbi években évi 1 százalékkal nőtt a hazai bruttó villamosener- gia-felhasznáiás. Tavaly az áram 32 százaléka importból szárma­zott, elsősorban szénerőművek­ből, amelyek nem felelnek meg az EU klímapolitikájának. Az im­portfüggőség csökkentésére az ellátásbiztonság miatt is szükség van. A Mavir előrejelzése szerint mintegy 7300 megawatt új ka­pacitásra lesz szükség Magyar- országon 2030-ig. A kormány atom-zöld-szén forgatóköny­vet készített a pótlásra. A Pak­son építendő két új blokk 2000 megawatt új kapacitást jelent. A négy meglévő blokk 2032-37 kö­zött fejezi be üzemelését. A két új atomerőművi blokk lé­tesítéséhez kapcsolódó kör­nyezetvédelmi engedély hóna­pokon belül megszülethet, az ehhez kapcsolódó lakossági konzultációs szakasz lezárult. Vida Tünde vtunde67@gmail.com PAKS-BUDAPEST Miután negyven­egy magyar településen lakos­sági fórumot, Pakson közmeg­hallgatást tartottak az új atom­erőművi blokkokhoz kapcsoló­dó engedélyezési, előkészítési eljárás során, külföldön is vá­laszoltak a felmerülő kérdések­re a Paks II. beruházáson dolgo­zó szakemberek. Dr. Aszódi Atti­la kormánybiztos Budapesten, a paksi kapacitásfenntartási pro­jekt jelenlegi helyzetét taglaló tájékoztatón azt mondta, hogy a meghívott 30 országból 11 je­lezte részvételi szándékát. Az el­múlt hetekben kilenc helyszínen tartottak szakértői konzultációt, lakossági fórumot Münchenben két nap alatt 17 órán át válaszol­tak a kérdésekre szerény érdek­lődés mellett, hiszen Németor­szágból csupán 25-en mentek el a fórumra, elsősorban zöld szer­vezetek képviselői.- Ez nem fércmű - mondta a kétezer oldalas környezeti hatás- tanulmányról a kormánybiztos. Mint kiemelte, a tanulmány ki­tér minden kérdésre, ami a jog­szabályok szerint szükséges. Csak a Dunával több mint száz oldalon foglalkoznak. Kitér ar­ra, hogy az új blokkok esetében ugyancsak frissvízhűtést alkal­maznak, mint a jelenlegi négy­nél. - Ez már 30 éve jól működik, láthatóan káros környezeti ha­tás nélkül - hangsúlyozta. A je­lenlegi négy blokk működéséhez 100, az ötös-hatoshoz 130 köbmé­ter vízre van szükség másodper­cenként. A tanulmány részlete­sen foglalkozik a víz mennyisé­gével és hőmérsékletével. Míg a jelenlegi blokkok esetében a visz- szabocsátott víz nyáron 11, télen 14 fokkal növeli meg a Duna vizé­nek hőmérsékletét, ez az érték az új blokkoknál 8 , Celsius. Miután nem egyszerre van kisvíz - mint a mostani időszakban -, illetve magas vízhőmérséklet, nem szá­molnak azzal, hogy a kapacitás­kihasználást gátolná a vízhiány. Ez - mint a kormánybiztos ki­fejtette - üzemeltetési, nem pe­dig biztonsági kérdés. A bizton­sági rendszer vízigénye csupán 1-2 köbméter másodpercenként, ennek biztosítására vannak al­ternatív megoldások. - Ez Euró­pa hűtővízzel ellátott telephelye - jegyezte meg dr. Aszódi Attila. A kormánybiztos azt mondta, hogy a szerződést érintő brüssze­li eljárásnak öt mérföldköve van, ebből három esetében Magyar- ország megkapta már a jóváha­gyást. Az állami támogatás vizs­gálata és a beszerzések ügyében még folyik az eljárás, az állami támogatás kérdésében akár na­pokon belül megszülethet a dön­tés. A környezetvédelmi enge­dély pedig - mint újságírói kér­désre válaszolva mondta - akár idén, akár jövő év elején megszü­lethet. A létesítési engedély meg­szerzését legkésőbb 2017 végére tervezik, hogy 2018-ban megkez­dődhessen az építkezés, amely közvetlenül 8000, közvetetten 2000 embernek adhat munkát csúcsidőben. A tervek szerint a két új paksi blokk 2025-ben, Il­letve 2026-ban kapcsolódhat be az áramtermelésbe. A kormány- biztos hangsúlyozta, számítása­ik alátámasztják, hogy megtérü­lő beruházásról van szó. A z Őcsényi Német Nemze­tiség Önkormányzat idén nagyszabású rendezvény­nyel készült Szent Márton napjá­ra, amelyre november 13-án ke­rült sor. A zenés lámpás felvonu­láson sok óvodás és iskolás gyer­mek gyújtotta meg az elkészített lámpásait, de nemcsak ők, ha­nem szüleik és a községben élő német kisebbség tagjai is csatla­koztak a menethez. A Közösségi Házban terített asztallal várták a résztvevőket, meleg teával és kug­lóffal kínálták őket. Ezután kul­turális estre hívták az érdeklő­dőket a Református Gyülekeze­ti Házba, amely zsúfolásig meg­telt nézőkkel. A rengeteg érdeklő­dő nem a véletlen műve, sok-sok fellépőt, színvonalas előadásokat hívtak a szervezők, német nyelv­től zengett az épület. Hamar Vil­POSTABONTÁS mos elnök nyitóbeszéde után az általános iskola nemzetiségi né­metet tanuló diákjai következ­tek, akik verssel, dallal elevení­tették fel Szent Márton püspök le­gendáját Holczerné Guth Erzsé­bet és Steiner Gáborné felkészí­tésével. A két órás előadás alatt sorra váltották egymást a fellé­pők, akiket vastapssal jutalma­zott a lelkes közönség. Színpad­ra lépett a Mözsi Német Nemzeti­ségi Klub Énekkara, a szekszárdi „Ifjú Szív" Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes, a „Mondschein” Szekszárdi Né­met Nemzetiségi Kórus, a „Silber Buam” zenekar, a Mözsi „Count­rywomen” Tánccsoport, valamint az Őcsényi „Bogár István ” Hagyo­mányőrző Egyesület táncosai. Az Őcsényi Német Nemzetiségi Önkormányzat remek péntek es­tével gazdagította a község kultu­rális életét. Mihályka-Dani Ildikó Adventkor rajtol a „Negyedik láng” DOMBÓVÁR Az adventi időszak­hoz kapcsolódóan élményfutást és gyaloglást terveznek Dombó­váron, amellyel szeretnének ha­gyományt teremteni. A „Negye­dik láng” elnevezésű programot december 20-án, advent utolsó vasárnapján rendezik. A szervezők három kategóriá­val készülnek. Lesz öt, valamint tíz kilométeres versenyfutás, hat állomásos váltófutás, illetve élményfutás és gyaloglás. A tá­vot a Hírességek útján jelölik ki. A váltófutás esetében a váltás az ismert emberek - Buzánszky Je­nő, Kodály Zoltán, Rózsa Nor­bert, Dombó Pál, Illyés Gyula és Tinódi Lantos Sebestyén - port­réja előtt lesz, és azok számá­ra, akik lassabb tempóban tel­jesítik a távot, minden állomás­ra egy-egy tematikus programot terveznek. A mezőny a Szállás- réti-tótól indul majd, és ide is ér­kezik vissza. A képviselő-testület már ko­rábban határozatot hozott arról, hogy egy úszó gyertyatartót he­lyeznek el a Szállásréti-tavon, így az adventi időszak programjait a tó környékére tervezik. H. E. Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 FOTÓJÁT, OLVASÓI LEVELÉT, INFORMÁCIÓJÁT VÁRJA BUDAVÁRI KATA! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06/30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu Telefon: 06-30/449-2954, hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Budavári Kata Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő:Finta Viktor TRAFFIPAX Jí PROGRAMSOROLO 5:40-07:40 .......................Szótok, Rákóqi u.34, 06 :00-07:30 6os főút 141 km 0810-10:10 654» főút 0. km 08:30-09:30 6-os főút 157. km 09:00-11-00 Dunaföldvár, Alsóbőlcskei u. 52. 09:00-11:00 M6 bal 92. km 0915-11:30 M6jobb.164.kro 10:00-12:00 Bonyhád. Rákóczi u.78. 10:40-12:00 Hőgyész, Fő u. 35. 12:30-15:30 60s főút 93. km 1250-14:50 65-os fojt 24. km 13:00-14:00 M6 bal 153. km 1500-15:00 Szekszárd, Rákóczi u. 34-40. 13:00-15:00 Paks, Tolnai út 48. 13:30-15:30 3 56102-es mellékút 2. km 15:00-17:00 Várdomb, Kossuth u. 126. 1530- tm Szekszárd, Béri B. 4 u. 106. 15:40-16:20 6-os főút 139. km 1000-1800 M6jobbll4.km 17:00-19:00 60s főút 100. km 17:30-18:45 M6 jobb 153. km 21:00-23:00 60s főút 120. km 21:30-23:30 M6 bal 92. km teol.hu VÍZÁLLÁS 1 A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár-168 cm, Paks-51 cm, Dombori-36 cm, Árvízkapu 394 cm, Baja 84 cm. A Sió Palánknál 185 cm. SZERDA MOZI Szekszárd: 007 SPECTRE - A fan­tom visszatér (angol-amerikai ak- ció-thriller), 16.30. TESTES-LELKES ESTEK Tolna Bezerédj Pál Szabadidő- központ: kick-box aerobic Link Kinga vezetésével, 19 óra. CSÜTÖRTÖK MOZI Bölcske: A kis herceg (francia ani­mációs fantasy), 16 óra. Dheepan - Egy menekült története (francia krimi), 18 óra. 007 SPECTRE - A fantom visszatér (angol-amerikai akció-thriller), 20.30. Szekszárd: Az éhezők viadala - A kiválasztott 2. rész 3D (amerikai kalandfilm), 16.30 és 19 óra. ISMERETTERJESZTÉS Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Flitelesség és protokoll az életünkben - Görög Ibolya protokoll szakértő előadása, 17.30. Szekszárd Babits Mihály Kulturális Központ: Az egészséges mindenna­pok - Monspart Sarolta tájfutó világ­bajnok előadása, 17 óra. Szekszárd Vármegyeháza: Kreml és a Közel-kelet - dr. Kun Miklós, egye­temi tanár, Széchenyi díjas történész, kremlinológus előadása, 18 óra. Daniel Craig, azaz a 007-es ügynök James Bond akcióban TV-AJÁNLÓ Csupa izgalom 2057, a Nap haldoklik. Már nem képes biztosítani azt az ener­giát és fényt, amire az embe­riségnek szüksége van. A Föld utolsó reménysége az Ikarosz 2 nevű űrhajó. A küldetés so­rán a nyolcfős legénységnek nukleáris eszközt kell a Napba juttatnia, a robbanás talán új életre kelti. Miután megszakad a kapcsolat az otthoniakkal, rá­bukkannak az előttük ott járt Ikarosz 1 űrhajóra, melyet hét évvel korábban, hasonló céllal indítottak útnak. És ettől kezd­ve a dolgok rosszra fordulnak. A Napfény című kalandfilmet sci-fi rajongóknak ajánljuk. AKI inkább járt utat választana szerda estére, annak itt A Bo- urne-ultimátum. Csak el akart tűnni. Ám ehelyett Jason Bo- urne-ra azok vadásznak, akik olyanná tették, amilyen. El­vesztette az emlékeit és az egyetlen embert, akit szere­tett. Nem riasztja a golyók zá­pora és a magasan képzett gyilkosok új nemzedéke sem. Egyetlen célja van: visszamen­ni a kezdetekig, és kideríteni, ki is ő valójában. A kémsoro­zat legújabb fejezetében Bour­ne becserkészi a múltját, hogy meglelje a jövőjét. Moszkván, Párizson, Londonon, Tangeren és New York Cityn keresztül ve­zet az útja az igazi Jason Bour­ne felé, miközben megpróbál­ja kicselezni a zsarukat, szö­vetségi nyomozókat és Inter­pol ügynököket, akik már cél­ba vették. B. K. NAPFÉNY: Filmcafe, 21.00 A BOURNE-ULTIMÁTUM: Viasat3, 21.00

Next

/
Oldalképek
Tartalom