Tolnai Népújság, 2015. november (26. évfolyam, 256-280. szám)

2015-11-03 / 257. szám

2015. NOVEMBER 3., KEDD KITEKINTŐ g Nézzünk más szemmel a keresztekre, kiskápolnákra TV-AJÁNLÓ Apró ékszerei a városnak Több lapot ki lehetne már cse­rélni a tavasszal megjelent Ke­resztek és kiskápolnák Szek- szárdon című könyvben. Leg­inkább azért, mert az érintett szakrális emlékek gondozóra találtak. Budavári Kata kata.budavari@mediaworks.hu SZEKSZÁRD Többségüket hálá­ból vagy fogadalomból állíttat­ták, és helyi védelem alatt áll­nak. Van téglából emelt, homok­kőből faragott, műkőből vagy éppen vasból készült. Nehéz ál­talánosítani, hiszen a szekszár­di keresztek, kiskápolnák és haranglábak ahányan vannak, annyi félék. Van, amelyiket fél­tő gonddal restauráltak, és olyan is, amelyik megmentőért kiált. Ilyen például a Jajdombi kereszt. Mindezt Baltaváriné Joó Mária mondja, aki férjével egy ideje már újítgatja a megyeszékhely keresztjeit, kiskápolnáit. Az ő ötlete volt, hogy a város köz- igazgatási területén található 43 szakrális emléket egy kötet­ben vegyék leltárba. És ha már Jajdomb, az idén húsvétkor meg­jelent Keresztek és kiskápol­nák Szekszárdon című színes kiadványból azt is megtudhat­juk, hogy az elnevezés a 19. szá­zadban keletkezett, és az egyko­ri vesztőhelyre utal. A keresztet 1948han újították fel utoljára, a szoborra pedig igencsak ráférne az újbóli renoválás. A kérdésre, hogy ma készülnek-e harang­lábak, kiskápolnák vagy éppen keresztek, Baltaváriné Joó Mária igennel válaszolt. Hozzátette: a közeljövőben is várható egy kis­kápolna felszentelése és néhány megújított objektum megáldása. Szerencsére magánszemélyek, intézmények, vállalkozók és cé­gek is kedvet kaptak a helyi ér­tékek ilyen jellegű védelméhez. A Baltavári házaspár néhány éve a Dánaikereszt állapotá­nak konzerválásával kezdett be­le a munkába. - Minden este ez előtt a kereszt előtt sétáltunk el, és láttuk, hogy pusztul a homok­kő. 2010-ben a Cseri János utca lakóival jótékonysági utcabált szerveztünk, aminek a bevételét a szobor romlásának megállítá­sára fordítottuk. Közben annyi­ra beleszerettünk ezekbe az em­lékekbe, hogy mára az alsóváro­si temető keresztjét és a kerítés­kápolnáját minden évben rend­be tesszük, illetve a temetővel szemben álló régi pincéket is le­meszeli a férjem - meséli Balta­váriné Joó Mária. Tevékenységüket a várossal egyeztetve. végzik, a kezdetek­kor Herr Teréz főépítésztől listát is kaptak, melyet aztán kiegészí­tettek. Nagy meglepetés volt pél­dául a Borszentelő kápolna a Riz- ling utcában, az egyik legszebb kereszt pedig a - remények sze­rint hamarosan megújuló - bi­zánci stílusú Parásztai kereszt. Baltaváriné Joó Mária A Keresztek és kiskápolnák Szekszárdon könyvvel Ertékvédők Baltaváriné Joó Máriától megtud­tuk. gyermekkorában parádi há­zuk előtt egy pléhkrisztus állt, va­lószínűleg ezért szereti ennyire ezeket a szobrokat. Úgy véli. ér­demes lenne országos kampányt indítani, és feltérképezni a táj­egységenként is eltérő szakrális objektumokat. Férjével, Baltavári Istvánnal Szekszárdon folytatják értékvédő munkájukat, A házas­pár a Dánaikereszt felújításának levezénylése után a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egye­sülettől emléklapot kapott, majd csatlakozott a szervezethez. Ab­ban bíznak, mások is kedvet kap­nak a helyi értékek védelméhez. Keresztjárás A Keresztek és kiskápolnák Szekszárdon című hiánypótló könyv szerkesztője Baltavári Ist­ván, szerzői dr. Gesztesi Enikő, Horváth Endréné, Elekes Eduárd- né, dr. Eszteri Zoltán Endre, Aradi Gergely és Baltaváriné Joó Mária. A fotókat Eiblinger Ferenc készí­tette. A könyvből sikerének való­színűleg az a titka, hogy sok csa­ládot érint. A kötet végén térkép található, és minden objektum GPS koordinátái is szerepelnek egyegy leírásnál. Érdemes testet, lelket üdítő kirándulást tenni az élő, szabadtéri múzeumban. Szigorúan felnőtteknek Ez az a film, amit gyermekeink­nek a lehető legkésőbb szabad csak megnézniük. Nem, nem azért, mert pornó, hanem mert olyan ugrások, vetődések van­nak benne, amilyeneket csak kaszkadőr végzettségű utóda­ink próbálhatnak ki úgy har­minc éves koruk körül, felté­ve, hogy mi nem szerzünk tudo­mást a dologról. A Yamakasik megalkották egy új utcai sport szabályait, és lassan meghó­dítják a várost - pontosabban a falakat, a tetőket, a hidakat. Macskaügyességgel ugrálnak egyik házról a másikra, villám­gyorsan kúsznak-másznak a fa­lakon, és könnyű szívvel néz­nek szembe a veszéllyel. A fia­talok csodálattal adóznak ne­kik, és megpróbálják utánoz­ni őket. (Hát ez az!!!) Egy nap beüt a katasztrófa: a kilenc­éves szívbeteg Djamel megpró­bálja utánozni társait, felmá­szik egy fára, de lezuhan. (Ugye megmondtam!) Sürgős szív- átültetésre van szüksége, eh­hez pedig pénzre, de azonnal! A Yamakasik átérzik felelőssé­güket, és mindenáron segíteni akarnak. Kockára teszik az éle­tüket, és megszegik a törvényt - most először. (Na, ja.) Amúgy a forgatókönyv írója Luc Besson, és ezt érezni is lehet erőst a filmen. A kritikusok egy része szerint lapos, a másik része szerint pörgős mozi, és pont ez kell a népnek. Olvasó­ink saját hatáskörben ítélkez­hetnek a műről. B. K. Yamakasi: Filmcafe, 21.00 VERADAS KEDD Dombóvár Véradó Állomás 8.00-14.00 Szekszáid Kolping Iskola 830-1130 SZERDA 9.00-15.00 VÍZÁLLÁS I A Dunán tegnap reggel 7 órakor; 1 Dunaföldvár-122 cm, Paks lem, Dombori 23 cm, Árvízkapu 421 cm, Baja 140 cm. A Sió Palánknál 193 cm. ; TRAFFIPAX 5:4007:40 Szekszárd, Rákóczi u. 34. 06:0007:30 ______ 6-os főút 141. km 08 :10-10:10 6&ös főút 0. km 08:300930 6-os főút 157. km 09:00-11:00 Dunaföldvár, Alsóbölcskei u. 52. 09:00*11:00 M6 bal 32. km 09:1541:30 M6 jobb 164. km 10:00-12:00 Bonybád, Rákóczi u.78. 10:40-12:00 _________Hőgyész, Fő u. 35. 12 :30-15:30 6osfőút93.km 12:50-14:50 6&ösfőút24.km 1300-1400 M6 bal 153. km 13:00-15:00 Paks, Tolnai út 48. 13:00-1500 Szekszárd. Rákóczi u. 3440. 13:3015:30 56102-es mellékút 2. km 15:00-1700 iS Várdomb, Kossuth u.m 15:3017:30 Szekszárd. Béri B. Á. u. 106. 15:4Ol£20 _ff_____6-os főút 139. km 16 :00-18:00 M6 jobb 114. km 17:00-1900 6-os főút 100. km 17:3018:45 M6 jobb 153. km 2100231» 6-os főút 120. km 21:3023:30 M6 bal 92. km r 'i Szerezzen örömet szeretteinek, köszöntse őket újságunkban jeles alkalmakkor! Telefonáljon: hétköznap: 8-16-ig 74/511-534; Telefon: 06-30/449-2954, hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Mauthner Ilona Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő: Finta Viktor PROGRAMSOROLÓ Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 FOTÓJÁT, OLVASÓI LEVELÉT, INFORMÁCIÓJÁT VÁRJA BUDAVÁRI KATA! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06/30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu KEDD MOZI Szekszárd: Pán 3D (amerikai csalá­di film), 16.30. Bíborhegy (amerikai horrorfilm), 19 óra. A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, könyvtárterem: Dend­ritektől az ikerkrisztallitokig - dr. Szabó Géza előadása, 9 óra. Ava­rok az Avar utcában. Régészeti ku­tatások a szekszárdi Ipari Park te­rületén (2008-2015) - Czövek Atti­la előadása, 9.20. Újból kinőnek a falak. Az ozorai várkastély kutatá­sának eredményei - dr. Vizi Márta előadása, 9.40. Vizek és vízgazdál­kodás a középkori Tolna megyében - dr. K. Németh András előadása, 10 óra. Két középbirtokos nemes levelezése a reformkorban. A tolnai Csapó Dániel és a somogyi Czindery László kapcsolata - dr. Balázs Ko­vács Sándor előadása, 10.20. Port­révázlat nemeskéri Kiss Pál (1799- 1863) fiumei kormányzóról - dr. Gaál Zsuzsanna előadása, 11 óra. Garay Ákos népi életképei, népraj­zi tárgyú munkái - Lovas Csilla elő­adása, 11.20. Fényképészek és mű­termek Tolna megyében. Interaktív térkép a látványtárban - dr. Kápol- nás Mária előadása, 11.40. Csalá­di tradíció és hagyományalkotás öt szekszárdi borászcsalád életében - Fuksz Márta előadása, 12 óra. Szekszárd PTE KPVK (egyetemi kar): A PTE KPVK Tudományos Bi­zottságának ünnepi ülése, köszön­tőt mond prof. dr. Horváth Béla dé­kán, 15 óra. A konverzációs visel­kedés jellemzői - dr. habil Boron- kai Dóra Phd adjunktus, tanszékve­zető előadása, 15.15. A PTE KPVK Tudományos Közlemények XVII. kö­tetének bemutatója, 15.45. A ma­gyar szakképzési rendszer szerepe a munka-alapú társadalomban - dr. habil Vámosi Phd adjunktus, köz­pontvezető előadása, 16.30. Illyés Gyula szobrának megkoszorúzása, 18 óra. Illyés Emlékünnepség, majd az lllyés-plakett átadása, 18.15. GYERMEKSZÍNHÁZ Szekszárd Babits Mihály Kulturá­lis Központ: Békaherceg - Grimm mese alapján. Zenés mesejáték a Pódium Színház Budapest előadá­sában, 14.30. SZERDA MOZI Szekszárd: Pán 3D (amerikai csalá­di film), 16.30. Bíborhegy (amerikai horrorfilm), 19 óra. KIÁLLÍTÁS Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Szemcsuk István fafara­gó kiállítását Asztalos Zoltán, a Bu­kovinai Székelyek Országos Szövet­ségének elnöke nyitja meg, 17 óra. A Bíborhegy főszereplői: Jessica Chastain, Tom Hiddleston és Mia Wasikowska POSTABONTÁS Nem szokványos ünnepet, Ki Mit Tud?-ot tartottunk Német- kéren, a művelődési házban, ahova 50-60 éves tanítványai­mat hívtam meg, hogy újra állja­nak a színpadra, úgy, mint gyer­mekkorukban. El is jöttek. Szív­ből jövő szép műsor volt, amit a közönség nagy tapssal köszön­tött. Örök emlék marad mindany- nyiunk számára ez a nap. Sike­rültösszehoznom ezt a találkozót itt Németkéren, ahol már jó né­hány éve nincs általános iskola, pedig nem is olyan kis iskola volt a mienk. 1970-ben 304 tanuló­ja volt, 18 pedagógus dolgozott, 1998-ban 186 tanulóval és 16 pe­dagógussal, 2004-ben 45 gyerek­kel és 6 pedagógussal működött. Ma már csak a paksi Rákóczi Fe­renc Általános Iskola tagiskolá­ja van a faluban az alsó tagoza­tosok számára, a felsősök bejár­nak Paks különböző iskoláiba. Hogy milyen élet volt itt, ami­kor aktív pedagógus voltam, bi­zonyítja ez a találkozó. Mindezt 84 éves koromban sikerült össze­hoznom. Lamm Jánosné, nyugdíjas tanár HIRDETÉS www.teol.hu HIRDETÉS Költségvetési megtakarítás a középületek energiamenedzsmentjével - Workshop A pályázati keretekből megvalósuló felújítások mellett, ener­giamenedzsment eszközökkel és kis értékű beruházásokkal, en­ergiatudatos szemléletmóddal, hosszú távon akár 3-10%-kal csökkenthető az épületek energiafogyasztása, mérhető megta­karítást elérve a fenntartásban. A „Költségvetési megtakarítás a középületek energiamenedzs­mentjével" c. workshopon a közszféra műszaki szakemberei és minden érdeklődő megismerheti azokat a gyakorlati alaplépéseket, amelyek az energiaracionalizálás révén fejlesztik az energiatuda­tosságot, és rámutatnak az energia megtakarítás pénzügyi-gazdasági jelentőségére is. A rendezvényen ismertetjük a következő uniós pro­gramozási időszak energetikai témájú pályázási irányait is. A részvétel helyszíni regisztrációhoz kötött. A regisztrált ven­dégek között a rendezvény második napjának programzárásakor egy Samsung Galaxy TAB 4 7.0 (SM-T230) tabletet sorsolunk ki. Időpont: 2015. november 4. és 5. (szerda-csütörtök). Regisztráció: 9.30-10.00-ig Programzárás: 15.00-kor Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ, 7100 Szekszárd, Szent István tér 10.

Next

/
Oldalképek
Tartalom