Tolnai Népújság, 2015. november (26. évfolyam, 256-280. szám)

2015-11-02 / 256. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2015. NOVEMBER 2., HÉTFŐ HÍREK Idén is faragtak töklámpást bonyhád Minden évben meg­hirdeti töklámpás faragó ese­ményét a Solymár Imre Városi Könyvtár. A gyermekkönyvtár­ban mindig nagy érdeklődés kíséri a programot. A lámpás elkészítése amellett, hogy re­mek családi program, a „jól sikerül tököket" versenyek­re is nevezni szokták - mond­ta el Matisz Nóra, a könyv­tár munkatársa. Ezúttal is egy kellemes csütörtök délutánt töltöttek el a résztvevők, a tökfaragás a bonyhádi kisgye­rekes családoknál szinte kö­telező program. Idén is szép számmal érkeztek gyerekek, hogy a Halloween szimbólu­mának számító lámpásokat kifaragják. B. L. Kóstolni is lehet a piacon :i Kéthetente lesz A 60. születésnapját ünneplő szobrász, Gyurgyonovics Gyula al­kotásaiból nyílt tárlat pénteken a Babits Mihály Kulturális Központ Bak- ta-termében. Az alkotásokban az emberi tulajdonságok, valamint az ember és környezete kapcsolatát örökíti meg a művész, aki a formák harmóniájá­ra törekszik. Köszöntőt mondott Halmai Nagy Róbert igazgató, a kiállítást a Magyar Rádió egykori elnöke, az újságíró Kondor Katalin nyitotta meg. A tár­lat november 15-ig naponta 10-től 18 óráig látogatható, (bl) Adózni kell majd a csigák és a csipkebogyó után is? A gombák kalapjai alá is belesne a NAV A gyerekek felkészítése is téma lesz SZEKSZÁRD A felelős társada­lom - a katasztrófavédelem és a közoktatás címmel tudomá­nyos, nemzetközi konferenci­át szervez a Tolna Megyei Ka­tasztrófavédelmi Igazgatóság és a Katasztrófavédelmi Tudo­mányos Tanács a Hanns Sei­del Alapítvány támogatásával. Boros Brigitta szóvivő a konfe­rencia kapcsán elmondta, hogy közoktatás fontos feladatának tartják, hogy felkészítsék a di­ákokat a veszélyhelyzetek, ka­tasztrófák során tanúsítandó helyes magatartási szabályok­ra, valamint a katasztrófák megelőzésére. Az elmúlt évek eseményei azt bizonyították, hogy a fel­készült, tájékozott közösségek könnyebben vészelik át a ve­szélyhelyzeteket, valamint a helyreállítás is rövidebb ideig tart és gördülékenyebb. Ezért rendkívül lényeges, hogy a gyerekek is tudják, mit kell tenniük egy adott helyzetben, és ismerjék a megfelelő ma­gatartási szabályokat. E tudás Könnyebben vé­szel át vészhelyze­tet, aki felkészült pénteki kóstolós piac a 6-os számú főút melletti régi csó­nakházban, mostani nevén Sió Termékházban. Hatvanöt fajta jó ízű, gazdag beltartalmú, mi­nőségi helyi terméket, élelmi­szert lehet kóstolni és vásárol­ni: borokat, kézműves söröket, lekvárokat, homoktövist, kecs­ke- és tehénsajtokat, bioter­mékeket. A piacon csak olyan termelők árulhatnak, akik a maguk által termelt nyersanya­gokból készítik az élelmiszere­ket. A következő piacot novem­ber 13-án, pénteken délután egy órától tartják. B. L. Ittasan ült autóba ■ah Ittas állapotban elkövetett járművezetés vétség megala­pozott gyanúja miatt indult el­járás egy paksi férfi ellen, aki­ről még augusztus elején, egy ellenőrzés során állapították meg a rendőrök, hogy szeszes­italt fogyasztott, mielőtt kocsi­ba ült. A jogosítványát a hely­színen elvették. A férfi elis­merte, hogy ittasan vezetett, a rendőrség most vádemelési ja­vaslattal zárta le az ügyet. B. L. A napokban egy új törvényjavas­lattal állt elő a kormány, mely­nek értelmében megadóztat­nák a gombaszedést, de ugyan­úgy fizetni kellene a gyógynövé­nyek és az éticsiga-szedőknek is. Próbáltunk utánajárni: vajon nyolc kiló gombából mennyi jut a NAV-nak? Erdős Csaba csaba.erdos@mediaworks.hu A jövő évi adótörvény-módosítá­si javaslatot böngészve egy igen érdekes dologra lehet bukkanni a sorok között. Rossz hír a „ma­gánemberként” gombaszedők számára: ha értékesíteni kíván­ják a begyűjtött kalaposokat, ak­kor bizony adózniuk kell utána. A szabály ráadásul messze nem csak a gombászokra vonatkozik, egy kalap alá veszi a vadon gyűjtött terméket, terményeket. így tehát a gyógy- és fűszernövények, vadon termő gyümölcsök és gombák, va­lamint még az éti csigák esetében is az értékesítéséből származó bevé­tel negyede jövedelemnek számít.- Ez az egész engem nagyon meglepett és egyben fel is háborí­tott - fejtette ki véleményét a téma kapcsán Urbán József, aki rend­szeresen gyűjt gombát, korábban piaci árusoknak is értékesített. - Én úgy vélem, hogy ez egy újabb „bőrlenyúzás” az emberekről, hi­szen korábban még a földesurak is megengedték a jobbágyaiknak, parasztjaiknak, hogy gombássza- nak. Igaz, most sem tiltott, de sok embert elriaszthat majd az a tény, hogy bizony, ha továbbra is bevé­telt remél a gombaszedésből, ak­kor adóznia kell utána. Eddig is már számos területen szigorítot­ták a gombászás feltételeit, erre most még adózással is el akar­ják venni a kedvét az embernek - magyarázta a tapasztalt gom­baszedő. József arra is kitért, nehezen lesz mindez ellenőrizhető, hiszen így is vannak olyan személyek, akik mindenféle papír nélkül ér­tékesítik a gombát a piacokon.- Vannak olyan csoportok, akik erre szakosodtak, ebből él­nek - magyarázta Urbán József. - Kocsikkal hordják az embere­ket a területre, majd a több zsák gombát viszik eladni. Semmit nem fizetnek ezután, pedig ez már egyértelmű kereskedelem. Én úgy látom, ennek kellene gá­tat szabni, és nem a kisnyugdíja­sokat megadóztatni, akik majd a maguk kis jövedelme mellé pró­bálnak még egy kis pénzt össze­szedni - jegyezte meg némi élc- cel. Néhány embert elrettenthet az erdőtől Egy általunk megkérdezett gom­baszedő véleményében kitért arra is, hogy a témáról beszélget­ve már most többen azon a vé­leményen vannak, nem éri meg az erdőt járni, hiszen a soroza­tos szankciók és szigorítások mi­att már igen drága lehet a vadon termő gomba. Emellett nem tud­ják még, hogy az esetleges adó­zással kapcsolatos ellenőrzések során milyen büntetésre számít­hatnak majd a gombászok, illet­ve ki, hogyan ellenőrizheti majd őket. miközben az erdőben vagy mezőn éppen gyűjtenek. Első olvasatra is eléggé sok kérdést vet fel a tervezet. Meg­kérdezünk egy szakembert: sze­rinte hogyan lesznek adóforintok a gombaszedésből?- Nemrég voltunk egy to­vábbképzésen, és már ott is té­ma volt ez a „gombás, gyógynö- vényes, csigás kérdés” - fogal­mazott az adóügyi szakember. - Néhány rész nem tiszta. Pél­dául mi a helyzet az ősterme­lőkkel, akik hatszázezer forin­tig adómentesek? És a vállalko­zókkal? Na és a gyakorlatban: mondjuk egy nyugdíjas miként fog adóbevallást készíteni a pi­acon értékesített gombája után, valamint ki fogja mindezt fel­ügyelni, és mindez hogyan sze­repel majd a bevallásban? Ha mindezekre az alapvető kér­désekre választ ad majd a tör­vény, akkor talán használha­tó lesz - tette hozzá a szakértő. Azt a még tisztázatlan kérdést is felvetette, mi történik akkor, ha valaki a leszedett mennyisé­get nem azonnal értékesíti, ha­nem azt például kiszárítja, hi­szen akkor a gomba már csak töredék súlyú lesz... megszerzését általában a diá­kok is fontosnak tartják. A konferencián a katasztró­favédelmi ismeretek oktatásá­nak helyzetét, módszertanát értékelik, valamint szeretnék meghatározni a jövőbeni fej­lesztési lehetőségeket és fel­adatokat. A rendezvényre a ka­tasztrófavédelmi felkészítés­ben résztvevő szakembereket, pedagógusokat, a kormányza­ti és az üzleti élet képviselőit, a téma iránt érdeklődő kollé­gákat, szakértőket várják. Az egyes szekciók során lehetőség nyílik mind az elméleti, mind a gyakorlati hasznosíthatóság szempontjából bemutatni a ka­tasztrófavédelem és a közokta­tás kapcsolatának részterüle­teit. A konferenciát noyember 18- án tartják Szekszárdon, a Ba­bits Mihály Kulturális Köz­pontban, fővédnöke dr. Toll­ár Tibor tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavé­delmi Főigazgatóság főigazga­tója. Regisztrálni a Tolna Me­gyei Katasztrófavédelmi Igaz­gatóság honlapján lehet, illet­ve a tolna.titkarsag@katved. gov.hu e-mail címen. H. E. ____I_______________________ Ja vítják az utakat Pakson PAKS A Kossuth utcában végez kátyúzási munkálatokat a DC Dunakom Plusz Kft. A cég az önkormányzattal kötött keretszerződés alapján javítja a városban az önkormányzati utakat. Puskás János ügyvezető tájékoz­tatása szerint az erre fordítható keretösszeg 70 millió forint. Most még meleg aszfaltozást alkalmaznak, de ha szükséges, a fagyok beállta után is „befoltozzák” az úthibákat, akkor hideg aszfaltot használnak. V. T. Kényszerkivágást is elrendelhet az önkormányzat Akác ihlette rendelet PAKS Akár kényszerkivágást is el­rendelhet az önkormányzat azo­kon a zártkerti ingatlanokon, ahol a szőlő és gyümölcs helyett akácfát ültettek a telektulajdono­sok. A képviselő-testület legutób­bi ülésén fogadta el az erre vonat­kozó rendeletet. Dr. Blazsek Ba­lázs címzetes főjegyző azt mond­ta, lakossági nyomásra fogott hoz­zá a rendelet megalkotásához a képviselő-testület. - Aki jár-kel Pakson, látja, különösen a nagy­dorogi út környékén, hogy a nad- rágszíj-telkeken, ahol régen sző­lő- és gyümölcstermesztés folyt, gombamód elszaporodtak az aká­cosok. Ezek zárt kerti ingatlanok, ahol a tulajdonosok önkényesen megváltoztatták a művelési ágat- vázolta a főjegyző. Kitért arra is, hogy az akác „jelenléte” hazánk­ban vitatott kérdés, agresszív fa­jok közé sorolták. Éppen ez a tu­lajdonsága az, ami miatt gondot okoz, a gyökérzete és a lombja is zavarja, gátolja a szőlőket és gyü­mölcsösöket. A rendelet alkotással a város- vezetés célja, hogy a telektulajdo­nosok, földtulajdonosok olyan nö­vényeket telepítsenek, amelyek nem okoznak a szomszédnak kárt, bosszúságot. A rendelet visz- szamenőleges, az öt évnél nem ré­gebbi telepítésnél akár kényszer­kivágást is elrendelhetnek. Habár elsősorban ez a problé­ma ihlette a rendeletet, szabályoz­ták a belterületi növénytelepítést is. A helyi szabályok kialakítás­kor figyelembe vették az ülteten­dő fa, kerti dísznövény várható növekedését, végleges magassá­gát, az árnyékvetés mértékét, a koronaszélességét - az átnyúlás miatt - , a gyökérzetének jellegét is. Mivel egyes ingatlanok fekvé­se, használata, a kialakult szom­szédi kapcsolatok eltérőek lehet­nek, a rendeletben - kérelemre - lehetővé tettük, hogy a jegyző el­térést engedélyezhessen a telepí­tési távolságok alól, ha a növény- telepítéssel érintett telekszom­széd ehhez írásban hozzájárul. A város főjegyzője azt mondta, alapvetően az a cél, hogy minden­ki úgy ültessen fát, ahogy ő elvár­ná a szomszédjától. V. T. ►

Next

/
Oldalképek
Tartalom