Tolnai Népújság, 2015. november (26. évfolyam, 256-280. szám)

2015-11-20 / 272. szám

Q GAZDASÁG 2015. NOVEMBER 20., PENTEK Földárverés: eddig ötmilliárdos bevétele van az államnak, jövőre folytatják Brüsszeli eljárás jön Paks miatt A brüsszeli kifogásokra két hónap alatt kell válaszolnia a kormánynak Kötelezettségszegési eljárást indított Brüsszel Magyarország ellen a paksi atomerőmű bőví­tésével kapcsolódóan a közbe­szerzésre vonatkozó uniós sza­bályok megsértése miatt. Két hónap van a magyar válaszra, Magyarország kész bíróság elé vinni az ügyet. Éber Sándor sandor.eber@mediaworks.hu BUDAPEST/PAKS/BRÜSSZEl Magyar- ország visszautasítja azt a politi­kát, amelyben Brüsszel megtilta­ná, hogy kereskedelmi megállapo­dást kössünk unión kívüli ország­gal, akár Oroszországgal, akár Kí­nával, akár arab országokkal - mondta tegnap Lázár lános, a Mi­niszterelnökséget vezető minisz­ter a kormányinfón. Az Európai Bizottság tegnap közölte, a paksi atomerőmű bővítésével kapcsoló­dóan a közbeszerzésre vonatkozó uniós szabályok megsértése miatt indított kötelezettségszegési eljá­rást Magyarország ellen. Hangsú­lyozta, Magyarország versenyez­tetés nélkül, nem átlátható folya­mat részeként ítélte oda a két új reaktorblokk építésére és két má­sik korszerűsítésére vonatkozó megbízást. Ez nincs összhangban az uniós közbeszerzési előírások­kal. Lucia Caudet bizottsági szóvi­vő kitérő választ adott arra, hogy elrendelték-e ezzel egy időben a projekthez kapcsolódó közbeszer­zések felfüggesztését. Az uniós irányelvek szerint az uniós köz- beszerzési szabályokat államkö­zi szerződés alapján akkor lehet mellőzni, ha maga a kormányközi megállapodás összhangban áll az uniós alapszerződéssel, a bizott­ság pont ezt vitatja. „Magyarország kész akár bíró­ság elé is vinni az ügyet, de ar­ra is, hogy a következő két hó­napban egyeztetéseket folytas­son a 12 milliárd eurós beruhá­zással kapcsolatban” - hangoz­tatta Lázár. Magyarország garan­tálja, hogy a projekt 60 százaléká­nak erejéig magyar és más uniós vállalkozások is bekapcsolódhas­sanak verseny keretében. Sze­rinte Magyarországhoz hason­lóan jelenleg nincs olyan atom- energetikai fejlesztés Európában (finn, francia példákat említett), amit tendereztettek volna. A kor­mány a végletekig fog ragaszkod­ni ahhoz, hogy kétoldalú megál­lapodásban megegyezzenek üzle­ti kérdésekről EU-n kívüli orszá­gokkal. „Nem politikai, hanem ke­reskedelmi vita folyik: azt nézik, hogy az európai nagyvállalatok­nak milyen szerepük lehet a szer­ződés megvalósításában” - han­goztatta a tárcavezető. Lázár elmondta, 2013 novem­berében tájékoztatták a bizottsá­got, Magyarország megállapodott Moszkvával, és Brüsszel ezt jóvá­hagyta. Kiemelte, 24 hónap gon­dolkozás! idő után jutott arra az unió, hogy kétséges a megállapo­dás, 2014. január 23-án viszont az unió nem élt elvi kifogással, a jo­gi kérdéseket azonban meg kell vizsgálni. „Vannak bürokrácia­csökkentő javaslataim Brüsszel­nek, hogy ne kelljen 24 hónapot várni egy válasz elkészítésére” - hangoztatta Lázár. A kormány­nak két hónapja van válaszra, ez­alatt be kell fagyasztania a pro­jekttel kapcsolatos beszerzéseket. Felülvizsgálat... „Rendezett formában zajlanak a földárverések, a gazdák már mintegy 60 milliárd forintnyi hi­telígérvényt kértek a Magyar Fej­lesztési Banktól” - mondta Lá­zár János. Eddig már több ezer hektár talált gazdára, s nagy­jából ötmilliárdos bevétele volt már az államnak, jövőre is foly­tatják a programot. A parlament elfogadta a földforgalmi törvény módosítását, így már felülvizs­gálható a haszonbérbe adott föl­dek bérleti díja. De elutasította, hogy korábbi haszonbérleti szer­ződések is felülvizsgálhatók le­gyenek. A kormány nem tesz le erről, meg akarja nyitni a korábbi földbérleti szerződések bérleti dí­jának felülvizsgálati lehetőségét, és erre hamarosan új javaslatot tesz le az asztalra. Nyertesek Részvény Utolso ar (Ft) Változás (%) Millió Ft FHB 682 0,59 18 GSPARK 2307 0,3 ■ 3 RICHTER 5125 0,25 1763 ANY 995 0,1 8 FORRÁS: BÉT Vesztesek Részvény Utolso ar (Ft) Változás (ni Millió Ft SYNERG0N 45-4,26 0 RABA 1359-2,09 11 OTP 5910-1,94 11197 M0L 13565-1,27 2036 APPENINN 206-0,96 5 FORRÁS: BÉT MNB-árfolyamok Hivatalos devizaárfolyam (2015. november 19.) □ €/Ft 309,95-1,14 Ft $/Ft 290,03-1,25 Ft □ CHF/Ft 284,73-2,59 Ft Valutaárfolyamok (forint/euró, 2015. november 19.) Vételi Eladási 1 Budapest Bank 301,17 319,79 CIB Bank 298,21 323,07 Citibank 297,24 322,83 Erste Bank 301,72 319,10 FHB Bank 301,45 319,45 K&H Bank 301,99 319,39 MKB Bank 300,39 319,61 OTP Bank 301,48 318,84 Raiffeisen Bank 301,11 319,73 HIRDETÉS A Raiffeisen Bank személyes tanácsadást is nyújt Egy szakértő partner Minden vállalkozásnak szük­sége van egy szakértő partner­re, a Raiffeisen Bank ilyen. A szekszárdi fiókigazgatót, Füle Krisztiánt a kihívásokról, az ügyfelek igényeiről, a vállalko­zók felkarolásáról kérdeztük.- Hogyan látja, milyen kihívások­kal néznek szembe a KKV-k a ré­gióban?- Egyre több a vállalkozók­nak az adminisztratív költsé­gük, ezért keresik azokat a le­hetőségeket, ahol ezeket csök­kenthetik. A személyes ügyinté­zés mellett egyre nagyobb szere­pet tulajdonítanak az internetes bankolásnak is.- Miben változtak a vállalkozók bankokkal szemben igényei az utóbbi években?- Elvárják, hogy tiszteljük az idejüket, és gördülékenyen, egy­szerűen intézzük a banki ügyei­ket. Cégük sikeres működtetése érdekében szakértő tanácsadást igényelnek, melyhez egyre in­kább személyes tanácsadóra van szükségük. Tudatosabbak lettek a pénzügyi döntéseikben, nagyobb figyelmet fordítanak a banki költségekre. Sokan kere­sik a díjmentes, kedvező árfo­lyamú azonnali devizaváltási le­hetőséget, de népszerűek a nul­la forintos havidíjú számlacso­magok is. Elvárják, hogy vállal­kozóként és magánszemélyként is kedvező ajánlatot kapjanak- Miért érdemes a Raiffeisennél bankolnia egy vállalkozásnak?- Ügyfeleinket partnerként ke­zeljük, proaktívan segítünk el­igazodni a pénzügyek világá­ban, a vállalkozás igényeinek megfelelő személyes tanács­adást nyújtunk, könnyen elér­hető, kompetens ügyintézés­sel. Cégreszabott számlaveze­tési ajánlatunk van, a feltételek teljesítése esetén korlátlan ide­ig ingyenes számlavezetési díj­jal, illetve kedvezményes díjú NAV átutalásokat biztosítunk az új számlanyitóknak. Speciális ajánlatcsomagjaink is vannak könyvelőknek, ügyvédeknek, illetve kedvező finanszírozá­si konstrukciókkal állunk part­nereink rendelkezésére. Több, mint 25 év szakmai tapasztalat áll a Raiffeisen bank mögött.- Napjainkban egyre többen ban­kóinak online - ez Önöknél lehet­séges?- A Raiffeisen Electra válla­lati online banki rendszerrel ügyfeleink interneten keresz­tül bárhol kényelmesen intéz­hetik cégük pénzügyeit, akár okostelefonon is. Az internet­bankon díjmentesért válthat­nak ügyfeleink devizát ked­vezményes árfolyamon, köny- nyen kezelhető azonnali devi­zaváltási rendszerrel.- Mennyi ügyintézéssel jár, ha valaki más banktól váltana át a Raiffeisenhez?- Teljes körű ügyintézéssel tá­mogatjuk a bankváltást, segí­tünk a partnerek kiértesítésé­ben és elintézzük a cégkivonat beszerzést, a hivatalos bejelen­téseket. Hétszaz hazai kkv-t tart el a Coop Varga Mihály BUDAPEST Több mint 80 száza­lékban magyar gyártású termé­ket forgalmaz, és ezzel 700 ma­gyar kkv-nak megélhetést, 3000 beszállítójának üzleti lehetősé­get nyújt a Coop. Ezt Varga Mi­hály nemzetgazdasági miniszter mondta a magyar üzletlánc ala­pításának 20. évfordulója alkal­mából tartott budapesti rendez­vényen. „A Coop sikere magyar siker, az üzletlánc a magyar gazdaság meghatározó szereplőjévé tudott válni, eredményesen felvette a versenyt a nagy nemzetközi lán­cokkal” - jelentette ki. Kiemelte, az áruházlánc 30 ezernél több dol­gozót foglalkoztat, közte 27 ezer nőt. A tárcavezető szerint az üz­letlánc jó példa arra, hogy a ma­gyar termékek többségi arányá­val is lehet sikeres Magyarorszá­gon egy vállalkozás. Hozzátette, hogy a számok azért fontosak, mert a Coopnál elköltött minden forint a magyar termelőket, a magyar vidéket, a mezőgazdasági termelést és a ha­zai munkahelyeket támogatja. Megemlítette még, hogy a Coop Csepeli Lajos forgalma folyamatosan emelke­dik, üzleteiket naponta mintegy másfél millió vásárló keresi fel. Az elért gazdasági eredmények­ről szólva a miniszter felidézte, hogy a kiskereskedelmi forga­lom 27 hónapja folyamatosan erő­södik Magyarországon, amiben a legfontosabb szerepet a ked­vező gazdasági folyamatok ját­szották: a növekedés felfutása, a munkában állók számának növe­kedése, a reálbérek emelkedése. A kiskereskedelmi forgalom 2016- ban is növekedni fog, az NGM elő­rejelzése szerint a háztartások fo­gyasztása csaknem 3 százalékkal bővül. Csepeli Lajos, a CO-OP Hun­gary Zrt. igazgatóságának elnö­ke azt emelte ki, hogy immár 3 ezer franchise boltot üzemeltet­nek 1700 településen. Tóth Géza vezérigazgató elmondta: a 3. leg­nagyobb kereskedelmi hálózat­ként és az elmúlt évtizedekben több mint 700 helyi őstermelőnek biztosítottak piacot. Tavalyi árbe­vételük elérte az 560 milliárd fo­rintot, idén 2-4 százalékos árbe­vétel-növekedést várnak. B. T. HIRDETÉS CÉGVEZETŐK FIGYELEM! Vállalkozói I ajánlat A Raiffeisen bankfiókban személyes tanácsadással várjuk! Vállalkozói Aktív Számlákkal 12 hónapig kedvezményesen utalhat a NAV felé. Részletek a kedvezmény feltételeiről: www.raiffeisen.hu AHOL MEGBECSÜLNEK Raiffeisen BANK » Füle Krisztián elmondta, a vállalkozóknak személyes tanácsadást nyújtana!

Next

/
Oldalképek
Tartalom