Tolnai Népújság, 2015. október (26. évfolyam, 230-255. szám)

2015-10-07 / 235. szám

2015. OKTÓBER 7., SZERDA KITEKINTŐ g Négyszer is telt ház előtt mutatta be új darabját a Bölcskei Blandl Ibolya színtársulat Elsöprő sikert aratott A cigány Nagy sikert aratott a BÖBI leg­újabb előadása. A Blandl Bélá- né Törjék Ibolya vezette amatőr színtársulat Szigligeti Ede: A cigány című darabját mutatta be egymás után négyszer telt ház előtt. Vida Tünde vtunde67@gmail.com BÖLCSKE Negyedszer is megtöltöt­te az IKSZT szépen felújított szín­háztermének széksorait a BÖ- BI, azaz a Bölcskei Blandl Ibolya színtársulat.- Az unokám játszik - mondta Erzsébet, aki törzsnézőnek szá­mít, hiszen minden darabot látott. - Csodálatos érzés látni, nagyon tetszik az előadás, tisztelet illeti mindazokat, akik ebben dolgoz­nak. Jöttek Soltról vendégeink, meg voltak lepve, hogy egy ekko­ra faluban ilyen színtársulat van. Mindeközben a színfalak mö­gött ki izgatottan, ki profikhoz il­lő nyugalommal várt a színre lé­pésre. - Kurta Gyuri - mutatko­zik be egy fess fiatalember. Majd mosolyogva hozzáteszi: Fazekas Richárd. Januárban, lett tagja a társulatnak. Sosem volt vissza­húzódó gyerek, sőt, kifejezetten szeret szerepelni, így testhezálló­nak érzi a színjátszást. - Nagysze­rű érzés, amikor kimegyek a szín­padra, és látom, telt ház van, min­denki rám figyel - meséli. Hoz­záfűzte, ő nem az a fajta, aki ott­hon szöveget magol. Eleinte szö­vegkönyvvel a kezében játszott, hagyatkozott a súgóra, mostanra viszont már nemcsak a saját, ha­nem a többiek szövegét is megta­nulta. A társulatban nemcsak fi­atalok vannak, hanem negyvene­sek is, de jól kijönnek egymással, árulta el. A 18 esztendős Frigyer And­rea is jól érzi magát a társulatban, ahova Ibi néni hívta még az elő­ző darabba, a Csókos asszonyba. Most Rózsit, a cigánylányt játssza. A színpad számára nem újdon­ság, ló éve néptáncol. - Nagyon jó, felszabadító érzés színészked­ni. Évente egy darabot adunk elő, heti rendszerességgel próbálunk, négy-öt előadásunk van - sorol­tál. A cigány teljesen más, mint az előző darab, kicsit könnyedebb, de nagyon tetszik neki. Minden elő­adás fergeteges volt, telt házzal ment - tette hozzá. A két fiatal azt mondta, izgatottan várják, hogy mi lesz a következő darab. Több élményt megosztani nem maradt idő, Rausch-Tinyei Melin­da kért figyelmet a közönségtől, hogy felkonferálja az előadást. Be­szélt arról, hogy a bölcskei szín­játszás történte Bátor Marci bácsi idejébe nyúlik vissza, majd sok­éves kihagyás után Füstös Va­li irányításával kelt újra életre. 2011-ben a színházterem felújí­tása nyomán szerveződött új tár­sulat az egyik egykori színjátszó, Blandl Béláné vezetésével. Ibi fel­élesztette a színjátszást, jó csa­patot kovácsolt, immár a harma­dik darabot vitte színre. Gondos­kodik az utánpótlásról is, hiszen már gyermek színjátszócsoport is van Bölcskén, sőt Madocsára is meghívták, ahol egy másik fel­nőtt, amatőr társaság létrejötté­nél bábáskodott. Még sok részletet megtudhat­tak a nézőtéren ülők, majd eljött a várva várt pillanat: a szétgördü­lő függöny mögött feltűnt a profi színházakat megszégyenítő dísz­let, majd sorra a szereplők: Zsi­ga, a cigány: Lajkó Ferenc, Rózsi, a lánya: Frigyer Andrea, Peti, a fia: Méhes István, Márton nagy­gazda: Szabó Attila, Örzse, a ne­je: Kovácsné Szigeti Mariann, Évi, a lányuk: Volf Melinda, Gyu­ri: Fazekas Richárd, Kurta: Tar- czal Zoltán, Hajdú: Ujcz Ferenc és Várszegi világjáró úr: Kiss Fe­renc. 0 is játszik majd- Óriási dolog, hogy bennünket a bölcskei közönség a tenyerén hord. Nagyon aranyos, hűséges, összetartó a csapat - mondta lelkesen a rendező, Blandl Belő­né Törjék Ibolya. Elárulta, hogy többet nem lesz ilyen, mint a mostani darabban, hogy ő nem szerepel, mert imádja a színpa­dot, imád játszani. A darabvá­lasztásnál - mint az előző két alkalommal is - a nosztalgia került a fókuszba, azért válasz­totta A cigányt, mert 16 evesen játszott Rózsi szerepében. El­árulta azt is, hogy a következő az Indul a bakterház lesz, már megtalálta Bendegúz alakítóját egy diákszínjátszó fiúcska sze­mélyében. - Én leszek a téns- asszony - fűzte hozzá. A pró­bák rövidesen kezdődnek, de most a madocsai társulatra na­gyobb figyelmet keli szánni, hi­szen első ízben álltak színpad­ra, A terv az, hogy a két társulat majd vendégszerepei egymás­nál, és vannak már meghívások PROGRAMSOROM) SZERDA Szekszárd: A kezdő (amerikai komé­dia), 16.30. Én, Earl és a csaj, aki megfog halni (amerikai filmdráma), 19 óra. ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK Bátaszék Keresztély Gyula Városi Könyvtár: Könyvtár, könyvtár merre vagy? Várjuk az óvodásokat, 10 óra. Bonyhád Solymár Imre Városi Könyv­tár: Zenebölcsi, 10 óra. Egészsége­sen Manyikéval. Hogyan készüljünk a Télre? - Halászná Manyika klub- foglalkozása, 13.30. „Gondosko­dunk, tehát vagyunk!” - Szolgáltatá­sait bemutatja a bonyhádi Gondozá­si Központ, 15 óra. A gemenci erdő vadvilága - Jillingné Németh Júlia ki­állítása, megnyitja Link Judit, 17 óra. Szekszárd Tolna Megyei Illyés Gyu­la Könyvtár: író-olvasó találkozó Fábián Jankával, 17 óra. Gyermek- könyvtár: Szekszárdi szüret - in­teraktív foglalkozás az egészséges életmód jegyében, 14 óra. Tamási Könnyű László Városi Könyvtár: Kocsiúton - Ékes László könyvbemutatója, 18 óra. CSÜTÖRTÖK MOZI Bölcske: Divat a szerelem (fran­cia filmvígjáték), 16 óra. Én, Earl és a csaj, aki meg fog halni (ame­rikai filmdráma), 18 óra. Az ajándék (amerikai horror-thriller), 20.30. Szekszárd: Hotel Transylvania 2. 3D - Ahol még mindig szörnyen jó (amerikai animációs családi film), 17 óra. Mentőexpedíció 3D (ameri­kai sci-fi), 19 óra. ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK Bátaszék Keresztély Gyula Városi Könyvtár: Répácska meséi - könyv- bemutató, 10 óra. Bonyhád Solymár Imre Városi Könyv­tár: Napsugár szabadidő klub - a bonyhádi Harmónia Alternatív Gyógyí­tó Ház szolgáltatásait Istenes Tímea mutatja be, 15 óra. English is fun! - ovis angol Kovács Gabriellával, 16 óra. Szekszárd Tolna Megyei Illyés Gyu­la Könyvtár: Interaktív író-olvasó ta­lálkozó Sohonyai Edittel, 14 óra. Olva­sóklub megalakítása az olvasóterem­ben, 16.30. Beszélgetés Fazekas Ist­ván, a 25 éves Fekete Sas Kiadó ala­pítójával, 17.15. KÖNYVBEMUTATÓ Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, könyvtárterem: Gaál Atti­la - Hadikfalviné Mányoki Elza: „Em­bersorsok a viharban" (Nagymányo- kiak az 1026-os lágerben) című kö­tetét dr. Gesztesi Enikő, a Tolna Me­gyei Egyed Antal Honismereti Egye­sület elnöke mutatja be, díszvendég dr. Havasi János, a párizsi Magyar Kulturális Intézet igazgatója, közre­működnek a Garay Gimnázium hon­ismereti szakkörének diákjai, 16 óra. BAKA ISTVÁN EMLÉKÉV Szekszárd Magyarországi Német Színház: Dinnyés József „daltulajdo­nos” saját megzenésítésében Baka Ist­ván verseit adja elő Orbán György elő­adóművész közreműködésével, 17 óra. MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA Bonyhád Völgységi Múzeum: Kita­szítva, kényszermigráció, nemzetpo­litika és földreform... 1944-1948 ­dr. Gonda Gábor könyvét dr. Szőts Zoltán múzeumigazgató mutatja be, 18 óra. A „kibeszéletlen” témák ok­tatása az általános és középiskolák­ban - a műhelybeszélgetést Andor- ka Gábor gimnáziumi igazgató veze­ti, 19 óra. „Ház és ember” - múze­umi órák az új állandó kiállításban: Lohn Annamária történész, muzeo­lógus, 20 óra. Völgységi borok be­mutatása a pincetárlatban, 21 óra. Kötetlen beszélgetés zenei háttér­rel, 22 óra. SZÜLÖK ISKOLÁJA Bátaszék Művelődési Ház: A fér­fi-nő együttműködésen alapuló har­monikus, boldog családi élet. Férfi oldalról Pál Feri atya tart előadást Elégedett férfi - boldog apa cím­mel, 18 óra. AZ OLVASÓ KÜLDTE SZEKSZÁRD Most, hogy előttem a lehetőség, hát nem is tudom. Buda­pestre mennék? Vagy Pécsre, esetleg Mohácsra? Mi lenne, ha követ­ném a nyilat, a szívemet, és egyszerűen csak lehajtanék a dzsindzsás- ba? Egyébként is, nem véletlen, hogy ide tették ezt a táblát. Végül is ilyen esetekben kötelező a kikerülési irány. Vagy nem? B. K. Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 FOTÓJÁT, OLVASÓI LEVELÉT, INFORMÁCIÓJÁT VÁRJA BUDAVÁRI KATA! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06/30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu Telefon: 06-30/449-2954, hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Budavári Kata Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő:Finta Viktor SZEKSZÁRD Ferkovics József grafikus és festő (képünkön) műveiből nyílt kiállítás az Illyés Gyula megyei könyvtár portagalériájában. Az alkotó képei számos kiállításon szerepeltek már, nem csak itthon, külföldön is. A szek­szárdi közönség október 30-ig láthatja munkáit. V. M. i i s i POSTABONTÁS Ezúton szeretnék köszönetét mon­dani annak a kedves hölgynek és házaspárnak, akik segítségemre voltak 2015. október másodikán Szekszárdon, a buszpályaudvar épületében. Ismeretlenül is segítet­tek, s a mentő kiérkezéséig mellet­tem voltak! Jó tudni, hogy ilyen Em­berek is vannak! A mentőápolóknak is köszönettel tartozom, s a munká­jukhoz jó egészséget kívánok! Sze­retném, hogy magukra ismerjenek az ismeretlen segítők. Sajnos a ne­vüket nem tudom, így közvetlenül nem tudom a köszönetemet kife­jezni. Katona Józsefné, Ozora VÉRADÁS .......................SZERDA _ Dun aföídvár Művelődési Házi 3,00-17.30 CSÜTÖRTÖK Zomba Művelődési Ház 8.00- 14.00 14.00- 1700 VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföídvár Paks Domborl Árvízkapu Baja A Sió Palánknál-162 cm, -43 cm, -31 cm, 372 cm, 81 cm. 170 cm. 1 TRAFFIPAX 09.00-10.00 Dombóvár, Pannónia u. 20. Németkér, Széchenyi u. 45. 09.00-11.45 61-es főút 53. km 09.15-1130 0930-11.30 Dombóvár, Hunyadi tér 23. M6jobbULkm 09.30-11.30 M6 jobb 164 km 10.30-1230 Szekszárd, Rákóczi u. 34-40. 11.00-12.00 Paks, Kishegyi u. 14. 13.00-14.00 61-es főút 70. km 13.00-14.00 Paks, Elkerülő út Dunacenter 13.00-15.00 Szekszárd. Béri Balogh Á. u. 106. 13.15-15.30 M6jobbl53.km 14.15-15.15 61-es főút 58. km 14.15-15.15 fros főút 120. km 14.15-1600 Naffltónyi, Hasúi, 86. 1600-18.00 M6 bal 111. km 16.45-18.30 65-ös főút 55, km 1730-18.45 M6 jobb 164. km « » í, E Egy jelenet a BÖBI legújabb előadásából, z Szigligeti Ede A cigány című darabjából

Next

/
Oldalképek
Tartalom