Tolnai Népújság, 2015. október (26. évfolyam, 230-255. szám)

2015-10-31 / 255. szám

4 MEGYEI KÖRKÉP 2015. OKTÓBER 31., SZOMBAT Kapcsolatot ápoltak, könyvet vittek TOLNA MEGYE Románia több te­lepülésén is jártak az elmúlt napokban a Szekszárdról és Őcsényből indult kis küldött­ség tagjai. Az utazásuk célja a romániai magyar iskolák és a DASZK Csapó Dániel Mezőgaz­dasági Szakképző Iskola kö­zötti kapcsolatfelvétel volt. El­ső nap Nagyenyeden a Bethlen Gábor általános iskola igazga­tóhelyettese fogadta a magyaro­kat. Bemutatta az intézményt és megállapodás született a két is­kola között. Mivel Nagyenyeden az oktatás magyar nyelven fo­lyik, a két iskola közötti kommu­nikáció megkönnyíti a gyerekek érdekében végzett közös mun­kát. Szeretnék elindítani a „cse­rediák” programot, így biztosít­va új tapasztalatokat diákjaik számára. A következő állomás Csombord volt, ahol a mezőgaz­dasági iskolába látogattak el. A bemutatkozást követően Kiala­kult egy beszélgetés arról, hogy a palánki iskola segítséget tud adni a Csombordon tanuló fiata­lok szakmai gyakorlatában. Ezt követően Magyarigenre látoga­tott a küldöttség. Az itt élő refor­mátus lelkész a környéken élő magyar fiataloknak egy kisebb könyvtárat hozott létre, viszont kevés könyve volt. A bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár és az őcsényi teleház és könyv­tár jóvoltából sikerült bővíteni a kínálatot. M. I. Könyveket is vittek ajándékba Elkészült a járási program DOMBÓVÁR Elkészült a Járási Esélyegyenlőségi Program, ame­lyet a napokban mutattak be Dombóváron, a Tinódi Házban rendezett konferencián. Szabó Loránd polgármester elmondta, hogy a város 22 millió forint pá­lyázati támogatást nyert a járási szintű esélyegyenlőségi program elkészítésére, amelyhez Döb- rököz kivételével a térség vala­mennyi települése csatlakozott. Esélyegyenlőségi célcsoporto­kat határoztak meg, amelyekbe a mély szegénységben élők, a ro­mák, a fogyatékkal élők, a nők, valamint a gyermekek és idő­sek kerültek be. A konferencián ezen csoportok helyzetét is is­mertették. Szabó Loránd szerint a Járási Esélyegyenlőségi Prog­ram olyan alapdokumentum­nak tekinthető, amely hozzájá­rul ahhoz, hogy Dombóvár és az együttműködő önkormányzatok eredményesen tudjanak pályáz­ni a következő években várható felzárkóztatási és esélyegyenlő­ségi kiírásokra. H. E. I / PROMÓCIÓ Energetikában, muszerezettsegben is előreléptek Kunyhóból palota MADOCSA Pályázati támogatásból újította fel az egészségházat Ma- docsa Község Önkormányzata. Az esztétikai változások mellett az energetika és a műszerezett­ség terén történt komoly előrelé­pés a negyvenmillió forintos be­ruházásnak köszönhetően. Kunyhóból palota - így jelle­mezte a község háziorvosa azt a változást, ami energetikai szem­pontból az egészségházon tör­tént annak nyomán, hogy felújí­tották az épületet. Leszigetelték az épületet, kicserélték a nyílás­zárókat és „munkára fogták” a nap energiáját is. Dr. Sziget- hy András, aki 22 éve gyógyít­ja a betegeket Madocsán, arról is beszámolt, hogy az építkezés nagyon olajozottan ment, az ön- kormányzat gondoskodott ideig­lenes rendelőről, a betegek türel­mesek voltak. Hétfő óta rendel a megújult egészségházban, ahol új műszerek is segítik az ott dol­gozók munkáját. Egyebek között egy defibrillátort vásároltak, ami - az orvos szavai szerint - sanszot jelenthet a hirtelen szív­halál esetén, egy csúcsminősé­gű EKG-t, többféle laborgépet, légzésfunkciós készüléket és még egy sor, a betegek jobb ellá­tását szolgáló eszközt szereztek be. Természetesen a váróterem­ben is a felújítás a téma. - Nap­elem került a tetőre, új a parko­ló, van külön mosdó mozgáskor­látozottaknak. Nagyon szép lett - mondják a betegek. Gelencsérné Tolnai Klára pol­gármester arról számolt be, hogy a 40 millió forintot megha­ladó beruházást egy 2014-ben benyújtott támogatás nyert pá­lyázat nyomán önerő nélkül tud­ták megvalósítani. A 70-es években épült és az­óta csak kisebb felújításokon át­esett madocsai egészségház kül­ső-belső felújítását, megújuló erőforrások használatára is ala­pozó energetikai korszerűsítését a paksi BATU Kft. végezte el ki­váló minőségben, határidőre. Vida T. A madocsai egészségház felújítása és energetikai korszerűsítése, háziorvosi és védőnői szolgálat technikai fejlesztése a betegellátás színvonalának növelése érdekében elnevezésű, DDOP-3.1.3/G-14-2014-O141 számú pályázat keretében a költségeket teljes egészében a Magyar Állam és az Európai Unió fedezte, Ss«» Tolna megyében összesen 5872 hektár földterület kerül árverésre Az osztott bérlet még kérdéses TAMÁSI-GYÖRKÖNY Földet a gaz­dáknak címmel tartott tájé­koztatót két településen is a napokban a Nemzeti Agrár- gazdasági Kamara elnöke, Györffy Balázs. Az érdeklő­dőknek elmondta, az értékesí­tésre meghirdetett földek két­harmada 10 hektár alatti, a na­gyobb birtoktestek pedig jel­lemzően jelenleg is bérletben vannak, amit a vásárlást kö­vetően sem lehet felmondani. Kérdésként felmerült, hogy ko­rábban a gazdák polgárjogi tár­saságot alakítottak, így a bérbe vett földet egymás között meg­osztották. Például 100 hektárt vettek bérbe hárman, voltak, akik húszat, volt aki hatvanat. A jelenlegi szabályozás szerint azonban egy birtoktest, egy helyrajzi számhoz tartozik, és egy személy vásárolhatja meg. Györffy Balázs a gazdák kéré­sére ígéretet tett, hogy javasol­ni fogja ezen a területen a vál­toztatást. Tolna megyében 5872 hek­tár ingatlan kerül árverés­re, ez 225 földrészletet jelent. Harminc nappal korábban kell mindig nyilvánosságra hozni az ingatlanok jegyzékét, erről az NFA honlapján, a szekszárdi kormányhivatal honlapján, va­lamint az illetékes polgármes­teri hivatalok hirdetőtábláján lehet tájékozódni. A pályázókkal szemben ob­jektív feltételeket szabtak: hely­ben lakó, magyar állampolgár, illetve földművesként regiszt­rált természetes személy vehet részt a liciteken. Az árverésen regisztrációs díjat kell helyben fizetni, illetve az árverési ér­ték 10 százalékának előző nap 12 óráig történő banki befize­tését is igazolni kell. A jogsza­bály ügyvédkényszert írt elő. A megyei árverések helyszíne a kormányhivatal Élelmiszer­lánc-biztonsági és Állategész­ségügyi Igazgatóságának Tor- may Béla utcai épülete. M. I. A város tizenhárom pontján alakítanak ki ingyenes internetpontot Szabad szörfözés a világhálón Van, ahol már most is, de legkésőbb a hónap végéig 13 helyen lehet ingyen internetezni Pakson PAKS A város tizenhárom frek­ventált pontján biztosít ingyenes internet elérhetőség a város ön- kormányzata annak érdekében, hogy az itt élők vagy ideérkezők könnyen hozzájussanak az őket érdeklő információkhoz. A Free- WifiPaks márt több ponton mű­ködik, a kiépítés november vé­géig a többi kijelölt helyszínen is megtörténik. Miután ezen ke­resztül elsősorban a rendezvé­nyekről, eseményekről szeret­nének tájékoztatást adni, olyan helyszínek is vannak a kijelöltek között, amelyek rendezvények­nek szoktak helyet adni. Emel­lett a frekventált területeket vá­lasztották ki, ahol sok ember fordul meg és tartózkodik hosz- szabb-rövidebb ideig. Már most, vagy a hónap végétől szabadon lehet internetezni a polgármes­teri hivatal előtti téren, a Du- na-parti gesztenyesoron, a Sár­gödör téren, az Erzsébet Nagy Szálloda előtt, illetve a Csengey Dénes Kulturális Központ előtti területen. Szintén szabadon le­het kapcsolódni a világhálónál a két sportegyesület, azaz a PSE és az ASE centrumainál, a közép­iskoláknál, így az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Paksi Vak Bottyán Gimnázium előtt. Bekerült a kör­be az autóbusz pályaudvar kör­zete, a közeli Paksi Gyógyászati Központ, a Barátság úti rendelő- intézet és buszmegálló, valamint az Ürgemezőn lévő városi strand és az előtte található pihenőpark. A szolgáltatást a GovernSoft Kft. építette ki és üzemelteti, illet­ve fejleszti tovább. Az anyagi hát­teret az önkormányzat biztosít­ja. - Manapság az internet sokak esetében a mindennapi élet részé­vé vált. Otthon, vagy a munkahe­lyen könnyen hozzá lehet jutni a világhálón lévő információkhoz, a paksi rendszer - mint Zuschlag János ügyvezető kiemelte - azt te­szi lehetővé, hogy ugyanez bizto­sított legyen a város kijelölt pont­jain is. - Ezeken a területeken a város lakói, illetve bárki aki ép­pen ott tartózkodik, szabadon, minden megkötés nélkül igénybe veheti a normál felhasználás mér­tékéig a szolgáltatást. Tehát bön­gészhet az interneten, WEB lapo­kat nézhet meg, tájékozódhat, in­formációt gyűjthet - vázolta. A terv az, hogy tartalmat is társítanak majd a szabad inter­netetési lehetőséghez. Elsősor­ban a helyi programokról, ese­ményekről szeretnének napra­kész információval szolgálni. Vida Tünde Jobbik: közétkeztetés helyett közéheztetés SZEKSÍÁRD- Közéheztetésnek ne­vezzük a közétkeztetést, Szek- szárdon is közszájon forog az el­nevezés- kezdte pénteki sajtótá­jékoztatóját Szabó Balázs, a Job­bik Magyarországért Mozgalom városi elnöke. - Az Emmi ren­deleté azt a célt szolgálná, hogy egészségesebben étkezzenek a fiatalok. Óriási problémák van­nak, a fiatalok ugyanis az éte­leket nem ismerik, nem szere­tik, íztelenek. És a kalóriameny- nyiséget sem vették figyelem­be. Az önkormányzati képviselő példát is mondott: ugyanakkora adagot kap egy 4-6 éves óvodás, mint egy 14 éves fejlődő kamasz. Ez teljesen nonszensz a párt ál­láspontja szerint. Szabó Balázs hozzátette: a gyerekek egyébként meg sem eszik meg az ételeket, ott hagyják. A magyar konyha pedig az ördög konyhájának van kikiáltva, ami a párt szerint elké­pesztő. Megoldásként a Jobbik jö­vő héten felveszi az iskolaigazga­tókkal a kapcsolatot, és ahová a Diákétkeztetési Kft. szállítja az ételeket, aláírásgyűjtésbe kez­denek. Országosan jelenleg 447 óvodában zajlik ilyen akció. B. L. Ma vallási áhítat lesz Kismányokon KISMANYOK A Mindenszentek és Halottak napja (november else­je és másodika) a halottakra va­ló emlékezés ünnepe. Október 31-én közös vallási áhítatot ren­deznek a helyi temetőben, ame­lyet Aradi András evangélikus esperes, és Bagi Sándor atya ce­lebrál majd - mondta el lapunk­nak Simon László, Kismányok polgármestere. A hagyományos ájtatosságra ezúttal is várják az elhunytak hozzátartozóit. A tele­pülés polgármestere hozzátette: a szokásoknak megfelelően közös énekkel és verssel emlékeznek. A közös ima után a hozzátartozók a kegyelet virágait tűzhetik az elhunytak sírjára. Mindenszen­tek ünnepén a holtak lelki üdvé­ért gyertyát gyújtanak a sírokon: őseinkre, barátainkra, ismerőse­inkre gondolunk. ''Halottak nap­ján pedig megemlékezünk azok­ról, akik gondterhes életüket be­fejezve, megtörve és fáradtan az örök világosság után vágyódva, földi kínjukat levetve Istennél ta­láltak nyugalmat. B. L. Héber nyelvű nyomda is volt PAKS A Magyar Zsidó Múzeum levéltárának igazgatója, Toronyi Zsuzsanna volt a Pákolitz Ist­ván Városi Könyvtár helytörté­neti klubjának legutóbbi vendé­ge, annak apropójából, hogy 230 éves az egykori zsinagóga épü­lete, amely 1968 óta ad otthont a tékának. Az intézményvezető olyan képeket, történeti forráso­kat hozott magával, amelyekről az eredeti épület ismerhető meg. Paksra egyébként a 18. szá­zad elején érkeztek az első zsi­dó családok Morvaországból. A városban héber nyelvű nyomda is működött közel negyven éven át. Az előadás mellett kültéri ve­títéssel is készültek a szervezők az estre. V. T.

Next

/
Oldalképek
Tartalom