Tolnai Népújság, 2015. október (26. évfolyam, 230-255. szám)

2015-10-29 / 253. szám

KITEKINTŐ g 2015. OKTÓBER 29., CSÜTÖRTÖK A születés az egyik legszebb és legveszélyesebb szakasza az életnek Háromezer babát segített világra Nyolc éve ment nyugdíjba, negyven évig szülész-nőgyó­gyász főorvosként dolgozott Szekszárdon, háromezer körü­li babát segített a világra, na­gyon sok családnak okozva ez­zel örömet. Dr. Nagy József két felnőtt leány boldog édesapja, és az elmúlt nyolc évben telje­sen átrendezte az életét. Mauthner Ilona ilona.mauthner@partner.mediaworks.hu SZEKSZÄRD Nem volt könnyű a főorvost utolérni, hiszen még a mobilszáma is megváltozott, er­re ő csak annyit mondott: vala­mikor abba kell hagyni, idén márciustól már a magánrende­lését is befejezte.- A nyugdíjaséveknek is meg van a maga öröme. A ház kö­rül van egy kis szőlőm, 25 gyü­mölcsfám, konyhakert, így min­dig van mit tenni. Ha van időm, akkor elmegyek a Duna mellé, ahol van egy horgásztanyám, ott is szeretek lenni. Naponta rendszeresen eljárok úszni, pén­tekenként - már negyven éve - focizok az öregfiúk csapatában. Van egy négyéves lány unokám, vele is szeretnék annyit lenni, amennyit csak lehet. A kisebbik lányom pedig másodéves orvos- tanhallgató.- Fiatalon, hatvanévesen ment nyugdíjba a kórháztól, melynek osztályvezető főorvosa volt, mi­ért?- Maradhattam volna még, de elég volt, elfáradtam. A szülész­nőgyógyászat az egyik legstrapá- sabb orvosi terület, sok az éjsza­kázás, hiszen a szülések egy része ebben az időben indul meg, en­nek élettani magyarázata van. Ha nem éjszakáztam, akkor gyakran behívtak egy-egy bonyolultabb esethez, vagy éppen ügyeletes vol­tam. Az elmúlt 40 évben közel 3 ezer kisbabát segítettem a vi­lágra, bár nem számol­tam őket, de ennyien születhettek nálam. Ahogy visszagon­dolok az elmúlt évtizedekre, volt egy-két rizikós szülés, például egy bátaszéki hölgy kisfia farral jött a világra, és amíg a kórház­ban vol­tak, a ba­ba az egyik karját nem na­gyon tudta mozgatni. Kértem az anyukát, ér­tesítsen róla, hogyan alakult a kicsi állapota. Évekkel később talál­koztunk és elmondta, a kisfia a legelevenebb az óvodá­ban. Jó volt hallani, hogy minden rendeződött.- Bizonyára sok szép emléke van, de én mégis azt kérdezem, volt-e olyan, ami mély nyomot hagyott Önben?- A születés az egyik legszebb és legveszélyesebb szakasza az életnek. Van, aki alig vajúdik, és mégis úgy éli meg, hogy sokat szenvedett, van aki há­rom napig görcsöl, mire megszüle­tik a pici, mégis azt mondja, nem is volt olyan fáj­dalmas. A negy­ven év alatt ne­kem egy olyan negatív él­ni é n y e m volt, amit szakma­ilag ma sem tud­tam fel­dolgozni, pedig nem vétettem hibát. Százszor is átgondoltam. Eseménytelennek tű­nő ikerterhesség végén jártunk, amikor még a kórházi felvétel előtt méhen belül az egyik csecsemő elhalt, a má­sikat császármetszés­! sei segítettem a világ­5 ra. Pár óra múlva ezt '2 £ a csecsemőt bölcsoha­Meg keil beszélni a dolgokat Nagy főorvos szerint nagyon fon­tos a beteg és az orvosa között a kommunikáció. Sajnos ezt ma azért nehéz megoldani, mert ke­vesebb az orvosok és kevesebb idő jut egy-egy betegre. Erről se az egészségügyi dolgozó nem tehet, se a beteg, a helyzet mégis fe­szültséget okoz. Az egészségügyi pereket felére lehetne csökkente­ni. ha az orvos többet beszélget­ne (tájékoztatná) a beteggel vagy annak családtagjaival. - Egy rá­kos betegemnél, akin sajnos már nem lehetett segíteni operáció­val sem, behívtam a családtago­kat, és megbeszéltük a lehetősé­geket, ha megoperálom, csövek­kel a testében, a kórházban fog meghalni, ha nem, otthon, szeret­tei körében. A család döntött, és nem érezték úgy, hogy az orvos nem tett meg mindent a betegért - mondta a főorvos. Két személyért felelős az orvos Minden híresztelés ellenére a vég­zős orvostanhallgatók között ma már a szülész-nőgyógyász nem tartozik a top-szakok közé. Ennek oka, hogy az egyik legveszélyesebb terület az orvosláson belül, mond­ta dr. Nagy József. Gyors és megis­mételhetetlen döntéseket kell hoz­ni, ha rendkívüli helyzet adódik, melyre nem lehet előre készülni. Ráadásul nem egy, hanem két sze­mélyért felel egyszerre az orvos. Manapság divatos az otthonszülés­ről beszélni, szerencsére megszab­ták mára itthon is ennek a kritéri­umait. Nyugati országokban a bá­bával együtt szinte az egész szülé­szet oda költözik, ahol ezt vállalják. Még a szokványosnak látszó vá­randósságnál is felléphet egyik pil­lanatról a másikra váratlan fordu­lat, például egy erős vérzés. Iái érte, de észrevették az ápolók, így újraélesztettük. Sajnos a kicsi sérült maradt, oxigénhiány miatt. - Szakorvosként mennyire izgult, amikor a nagyobbik lánya szült?- Nem kapkodta el a dolgot, hi­szen 37 éves volt, amikor az uno­kám megszületett. Néha figyel­meztettem, hogy kifut az időből, ilyenkor mindig mosolygott. A ma már 4 éves unokám Malajziában született, a szülei ugyanis éppen ott dolgoztak. Voltak fenntartása­im, milyenek lehetnek ott a körül­mények, aztán amikor elmentem hozzájuk, kiderült, jobban felsze­relt a kórházuk mint itthon, bár­melyik. Néhány megoldásuk később főiskolai tananyag lett Ők voltak a legelsők PAKS Huszonöt év után találkoz­tak a város első képviselő-testü­letének tagjai az akkori polgár- mester, Bor Imre kezdeményezé­sére. Mint mondta, ha saját mun­káját nem is tudja megítélni ne­gyedszázad távlatából, a képvi­selő-testületről markáns vélemé­nye van. Mint aláhúzta, egészen biztos, hogy példa lehet az öt kö­vető hat testületnek, ami befejez­te a munkáját, a mostanit, miu­tán még csak egy éve regnál, sza­vai szerint, még nem lehet érté­kelni. S, hogy minden szolgál­hat például? Abban, hogy sem személyi ambíciók, sem pártpo­litikai törekvések, sem gazdasá­gi érdekek nem befolyásolták a négy év során hozott döntések­ben a testület tagjait - hangsú­lyozta. Azt mondta, nagyon há­lás azért, hogy 27 évesen meg­választották polgármesterré, és azért, mert a fent említett okok miatt nem akarták befolyásolni. Egészen biztosan hozott a gré­mium olyan döntéseket, ame­lyek nem állták ki az idők pró­báját, de Bor Imre ezúttal „csak a szépre emlékezett”. Legfonto­sabb eredményként hozta fel azt az 1994-ben, tehát választási év­ben született döntést, amellyel megadták az átmeneti tároló épí­téséhez az engedélyt, és sikerrel „kezelték” az ezt ellenző állam- polgári mozgalmat. - Ez alapve­tő jelentőségű esemény volt a vá­ros életében, hiszen az elmúlt 25 év biztonságos és nyugodt atom- erőművi működése e nélkül el­képzelhetetlen lett volna. Dr. Ró- naky József egykori képviselő ar­ra emlékeztetett, hogy bár akkor „amatőr volt mindenki”, néhány megoldásunkat később tanítot­ták az államigazgatási főiskolán. A testület tagja volt 1990 és 1994 között dr. Gálos István, Kő- váry László, dr. Hajdók Károly, Loparits Pál, Király Gyula, Her- czeg József, Barnabás István, Fa­ragó Péter, Hajdú János, Lász­ló Imre, Hanoi István, Horányi György, dr. Széchenyi Attila, dr. Vábró László, Komáromi János, Szalai Dobos István, Brebovsz- ky János, Jákli Péter és dr. Róna- ky József. V. T. Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 FOTOJAT, OLVASÓI LEVELET, INFORMÁCIÓJÁT VARJA BUDAVÁRI KATA! Telefon: 06-30/449-2954, Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06/30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Hanoi Erzsébet Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő: Mácz Katalin PROGRAMSOROM) CSÜTÖRTÖK MOZI Bölcske: Hotel Transylvania 2. - Ahol még mindig szörnyen jó (amerikai animációs családi film), 16 óra. Mentőexpedíció (amerikai akció-sci-fi), 18 óra. Csodapirula (svéd filmvígjáték), 20.30. Szekszárd: Pán 3D (amerikai csa­ládi film), 16.30. Bíborhegy (ame­rikai horrorfilm), 19 óra. KIÁLLÍTÁS Őcsény Közösségi Ház: Skorday Gabriella iparművész kiállítását dr. Balázs Kovács Sándor etnográfus nyitja meg, közreműködik Vighné Székely Rozália (vers) és a Bogár István Hagyományőrző Egyesület utánpótlás csoportja, 18 óra. A tárlat november 30-ig látható. ISMERETTERJESZTÉS Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: „Mozdulj minden-kor, mindenhol!" - Monspart Sarol­ta tájfutó világbajnok előadása az egészséges táplálkozás és a rendszeres testedzés egyensúlyá­ról, 17 óra. ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ Bátaszék Keresztély Gyula Vá­rosi Könyvtár: „Indiától a hazáig" - Rostás-Farkas György író, költő, műfordító, újságíró eddigi mun­kásságát mutatja be, 17 óra. TÖKFARAGÁS Bonyhád Solymár Imre Váro­si Könyvtár gyermekkönyvtára: töklámpás készítés, 16 óra. PÉNTEK MOZI Bölcske: Hotel Transylvania 2. - Ahol még mindig szörnyen jó (amerikai animációs családi film), 16 óra. Mentőexpedíció (amerikai akció-sci-fi), 18 óra. Csodapirula (svéd filmvígjáték), 20.30. Dunaföldvár: Éjjelek és nappalok (amerikai vígjáték), 19 óra. Szekszárd: Pán 3D (amerikai csa­ládi film), 16.30. Bíborhegy (ame­rikai horrorfilm), 19 óra. KIÁLLÍTÁS Szekszárd Babits Mihály Kul­turális Központ, Bakta-terem: Gyurgyonovics Gyula fafaragásai­ból nyílik kiállítás, megnyitja Kon­dor Katalin újságíró, köszöntőt mond Halmai-Nagy Róbert igaz­gató, közreműködik Korbuly Pé­ter színész és a Pántlika együttes, 17 óra. ÓTÉKONYSÁGI KONCER Szekszárd Piac tér: fellépnek a Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió táncosai, 15.30. A Bythe- way koncertje a szekszárdi kutya- menhely javára, 16 óra. ISMERETTERJESZTÉS Bátaszék Petőfi Sándor Mű­velődési Ház: „A Magyar Királyi Csendőrség” - dr. Parádi József előadása, 18 óra. TÖKFARAGÁS Bátaszék Petőfi Sándor Műve­lődési Ház: töklámpás készítés Tihanyiné Kismődi Rita vezeté­sével, 17 óra. Faragnivaló tökről, késről és mécsesről a résztvevők­nek maguknak kell gondoskodnia. VÉRADÁS CSÜTÖRTÖK Dombóvár Véradó Állomás 8.00- 14.00 Szedres Általános Iskola 10.30-14.30 PÉNTEK Szekszárd Véradó Állomás 8.00- 14.00 _______VÍZÁLLÁS_______ A Dunán tegnap délelőtt 9 órakor: Dunaföldvár -106 cm, Paks 26 cm, Dombori 55 cm, Árvízkapu 450 cm, Baja 175 cm. A Sió Palánknál 218 cm. DrNagyJÓ2sefszeHnt|H valamikor abba kell hagyni. március óta már WSSSSj^

Next

/
Oldalképek
Tartalom