Tolnai Népújság, 2015. október (26. évfolyam, 230-255. szám)

2015-10-10 / 238. szám

fl, MEGYEI KÖRKÉP 2015. OKTÓBER 10., SZOMBAT „Egy igaz barattoi kell búcsút vennünk” Megemlékezés Csorna Józsefről HIRDETÉS Díjak, elismerések Csorna József több év­tizedes munkáját szá­mos díjjal jutalmazták. A művelődés és okta­tás területén végzett munkájáért 1986-ban az Oktatási Minisztéri­um kitüntetését vehette át, 2010. március 14- én köztársasági elnö­ki kitüntetésben része­sült. 2014-ben a Győ­réi Polgárőr Egyesület részesítette elismerés­ben. 2015. szeptember 30-án a magyar önkor­mányzati rendszer meg­alakulásának 25. évfor­dulója alkalmából meg­tartott Magyar Önkor­mányzatok Napja ren­dezvényen Pintér Sán­dor belügyminisztertől díszoklevelet vehetett át a polgármesteri tevé­kenységért. HÍREK A legtöbben koccintottak GYÖNK-BUDAPEST Első helyezett lett a Tolnai Borvidéket illetően Gyönk városa a Koccintás 2015 elnevezésű országos akcióban. A város először vett részt a ren­dezvényen, a település lakói kö­zöl százharmincán emelték po­harukat, az akciót a Német Nemzetiségi Egyesület szervez­te. A gyönkiek nem akármivel koccintottak: poharukba a Si- migh Borászat cannes-i díjnyer­tes rozéja került. V. M. Az íróval találkoztak ■ SZEKSZÁRD Fábián Janka író­val találkozhattak az olvasók tegnap az Illyés Gyula megyei könyvtárban. A népszerű író így jellemzi könyveit: romanti­kus regények történelmi hát­térrel, és minden, ami ehhez kapcsolódik, szorosan, vagy la­zán. Arcok, történetek, szerel­mek és a nagybetűs történe­lem. V. M. Pillanatképek Gemencből BONYHÁD Az állatok világnapja al­kalmából nyílt szerdán kiállítás a Solymár Imre Városi Könyv­tárban. A tolnai amatőr festő­művész, Jillingné Németh Jú­lia „A gemenci erdő vadvilága’’ címmel állította ki tájképeit - mondta el lapunknak Csiki Éva, a könyvtár munkatársa. A tárla­tot Link Judit könyvtáros nyitot­ta meg. A megnyitó előtt egy ak­tív természetjáró szemszögé­ből Dománszky Zoltán osztotta meg gondoláit az érdeklődőkkel a Duna-Dráva Nemzeti Park táj­egységéről. B. L. Hétszázan énekeitek együtt DOMBÓVÁR Ének-zenei tagoza­tos iskola lévén a Belvárosi is­kolában különösen nagy hang­súlyt kapott a zene világnap­ja. Aznap a 7. a ifjú zenészei fu­rulya-, dob-, klarinét- és fuvo­laszóval jelezték a ki- és a be- csengetés idejét, Szenyériné Szabolcska Julianna igazgató pedig arról beszélt a nagyszü­netben, a zene hidat teremt az emberek, illetve a különböző nációk között. Az aulában ez­tán népdalok csendültek fel az évfolyamok előadásában, majd közösen, mintegy hétszázan énekelték együtt a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű dalt. H. E. Október hatodikán tragikus hirtelenséggel elhunyt Cso­rna József. Évtizedek óta ve­zette Győrét, de polgármesteri tisztsége mellett egyéb közéle­ti feladatokban is aktív szere­pet vállalt. 1995-ben egyik ala­pító tagja volt a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamará­nak, amelynek alelnöke is volt, valamint Szolgáltató Tagozatá­nak elnöke. Csorna József 65 évet élt. A nemrég elhunyt polgármes­terről a Tolna Megyei Kereske­delmi és Iparkamara vezetőivel, dr. Fischer Sándor elnökkel, va­lamint Hága László titkárral be­szélgettünk. Ez nem véletlen, hi­szen amellett, hogy Csorna József számos cikluson át vezette Győ­rét, sokat tett azért is, hogy Tol­na megyében létrejöjjön egy, a vállalkozók érdekeit védő és a vállalkozások fejlesztését segítő köztestület.- 1990-ben ismertem meg a Megyei Munkaügyi Tanács­ban - kezdi visszaemlékezését dr. Fischer Sándor, a Tolna Me­gyei Kereskedelmi és Iparkama­ra elnöke. Ebben a tanácsban je­len voltak a munkaadói és mun­kavállalói oldalról egyaránt, de szép számmal képviseltették magukat a települések polgár- mesterei is, köztük Csorna Jó­zsef. Mint Fischer Sándor fogal­mazott, Csorna József feJtűnően határozott és közvetlen, barátsá­gos stílusával, építőjellegű hoz­zászólásaival azon nyomban ki­tűnt a tanács tagjai közül. Mint az elnök elmondta, azonnal jó­ban lettek, olyannyira, hogy évekkel később már együtt tet­ték le a Tolna Megyei Kereske­delmi és Iparkamara alapjait. Egyszerűen nem volt olyan feladat, amelyet Józsi ne tudott volna megcsinálni. Hihetetlen munkabírású, szorgalmas em­ber volt, nem mellesleg megbíz­ható. Ha ő azt mondta, hogy x és y feladat el lesz intézve, akkor az bizony el volt intézve. Fischer Sándor emellett kiemelte, Cso­rna Józsefet nemcsak jó kollé­gának, hanem Igaz barátnak is tekintette. Csakúgy, mint Há­ga László, az iparkamara titká­ra, aki szintén évtizedekkel ez­előtt ismerte meg. - Nagyon ha­mar jó barátok lettünk, aztán 1997-ben, amikor a kamaránál kezdtem el dolgozni, még egy­szer összehozott minket a sors. Egy nagy teherbírású, mások ér­dekeit a magáénál mindig fon­tosabbnak tartó, állandóan ten­ni akaró ember volt. Előfordult például olyan, hogy egy pályá­zathoz szükség volt egy támoga­tói nyilatkozatra az általa veze­tett tagozattól. Alig két órára vol­tunk a leadási határidőtől, egy­szer csak Józsi megjelent az iro­dám előtt, hogy össze tudta hív­ni a tagozatot - a kezében termé­szetesen ott volt a szükséges nyi­latkozat. Mint a titkár elmondta, a pályázat nyert, amelynek kö­szönhetően az iparkamara tá­mogatni tudta a Tolna megyei vállalkozások fejlesztéseit. Jó­zsi nélkül ez nem sikerült volna. Nagyon fáj, hogy egy ilyen igaz baráttól kell búcsút vennünk. Pótolhatatlan űrt hagyott maga után - zárta le Hága László. Csorna Józsefet október 13- án, kedden a 14.15-kor kezdő­dő gyászmisét követően helye­zik örök nyugalomra a györei te­metőben. Nemzetközi konzultáció az epulo blokkokról PAKS-KUEV A nukleáris fűtőanyag Ukrajnán keresztüli szállítása és a Duna vízhőmérsékletének ala­kulása érdekelte leginkább azo­kat az ukrajnai civil szervezete­ket, amelyek képviselői részt vet­tek szerdán Kijevben a Paks II. beruházás környezeti hatásairól szóló nemzetközi konzultáció ke­retében tartott közmeghallgatá­son. Aszódi Attila, a paksi bőví­tés kormánybiztosa hangsúlyoz­ta, a friss és kiégett fűtőanya­gok szállítása szigorú biztonsá­gi követelmények mellett zajlik, és ez a jövőben is így lesz. Szavai szerint a szállítás kockázata Uk­rajnára nézve elhanyagolható. Amennyiben meghiúsul a nuk­leáris fűtőanyag-szállítás ezen az útvonalon, Magyarország más megoldást keres. Ukrajna előtt Romániában, illetve Auszt­riában is tartottak lakossági il­letve szakértői konzultációkat az épülő blokkok kapcsán. Minde­nütt elhangzott, határon átnyúló hatásra nem kell számítani sem az építkezés, sem az üzemeltetés alatt. V. T. Két megyei fürdő a nyolcban TOLNA MEGYE Szeptember 30-án lezárult az idén első alkalommal, de hagyományteremtő szándék­kal megrendezett Az Év Fürdője szavazás, amely a hazai termál és gyógyvízkincsre, illetve az erre épült fürdőkre szerette vol­na a figyelmet irányítani. Az Év Fürdője közönségszavazáson 170 ezer szavazat érkezett közel 200 hazai fürdőre. A termalfurdo.hu internetes oldal június 4. és szep­tember 30. között három kategó­riában - Az Év Fürdője 2015., Az Év Feltörekvő Fürdője 2015. és A Helyiek Kedvenc Fürdője 2015. - kereste Magyarország legjobb fürdőit. A kategóriák kialakítá­sára azért volt szükség, mert az „uszodák” rendkívül eltérő adott­ságokkal és lehetőségekkel ren­delkeznek. Két Tolna megyei für­dő található az első 15-ben: Az Év Feltörekvő Fürdője kategóriá­ban nyolcadik lett a Tamási Ter­málfürdő, míg A Helyiek Ked­venc Fürdője osztályban szintén a nyolcadik helyen zárt a Bonyhá­di Termálfürdő. B. L. Évtizedeket töltött a település szolgálatában Csorna József Győrén született 1950. szeptember 18-án. A köz- igazgatásban 1980-ban kezdett el dolgozni, ettől az évtől kezdve egészen 1985-ig volt a Györe-lz- mény Közösségi Közös Tanács tagja, 1982-től 1990-ig a ta­nács elnöke. 1990-től volt Győ­ré polgármestere. Vezetése alatt az egykori evangélikus templom romos épületéből alakították ki a Templom-iskolát, amelyet még 1985-ben vásároltak meg az evangélikus egyháztól. 1994- ben a felújított épületet Mayer Mihály megyés püspök avat­ta fel. Csorna József többször is hangsúlyozta, erre a fejlesztésre a legbüszkébb. Munkájának kő- - szönhetően mai napig is műkö­dik a településen 8 évfolyamos általános iskola. Polgármester­sége alatt kiépült a gáz-, az ivó­víz-, valamint a szennyvízháló­zat és a kábeltévé-, valamint a szélessávú optikai internethá­lózat. Mindezek mellett kulcs­szerepet játszott a Györei Önál­ló Háziorvosi körzet megszerve­zésében is. Tréning, workshop, színház és mentorálás az esélyegyenlőség erősítéséért TAMÁSI A Klebelsberg Intézmény­fenntartó Központ mint kedvez­ményezett, a Szekszárdi Szak­képzési Centrum Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégi­uma (Tamási, Deák Ferenc ut­ca 68.) mint szakmai megvalósí­tó 30 000 000 forint uniós támo­gatás segítségével valósította meg a TÁMOP3.3.8. B1220120015 azo­nosítószámú pályázat programja­it 2013.09.02. és 2015.10.15. kö­zött. A projekt fő célkitűzését tar­talmazza a teljes címe: „A halmo­zottan hátrányos helyzetű tanu­lók lemorzsolódásának csökken­tése, munkaerő-piaci esélyeik nö­velése, a pedagógiai módszertani kultúra és befogadó szemlélet nö­velésével, hatékony együttműkö­Porga Ferenc polgármester így dekorálnak a vályis diákok A diákok táncban sem rosszak dést támogató speciális hátrány­kezelő szolgáltatások biztosításá­val.” További cél a pedagógusok és a szülők közötti együttműkö­dés tudatos és programszerű fej­lesztése. Az esélyegyenlőség erő­sítése érdekében fejlesztési terve­ket készítettek a tanárok, és a hal­mozottan hátrányos helyzetű diá­kokkal mentorok foglalkoztak. Az intézmények közötti együtt­működést tréningek és worksho- pok támogatták, de a drámapeda­gógia is a projekt résztvevőinek segítségére volt. Puskásné Szalai Katalin projektvezető és Kissné Herczeg Anikó, a Vályi Szakképző Iskola korábbi igazgatója elmond­ták: nagy öröm, hogy egybeesik'' a város 700. születésnapja a pro­Projektzárás a Vályi Szakképzőben HIRDETÉS jekt zárásával és két jubileumuk­kal, hiszen 105 évvel ezelőtt indult a tanoncképzés Tamásiban, hat­van éve pedig a modem szakkép­zés. Az ünnep jó alkalom volt arra, hogy az általános iskolásoknak is kedvet csináljanak a Vályihoz. Por- ga Ferenc polgármester csütörtöki köszöntőjében hangsúlyozta: ma­radandót csak összefogva lehet al­kotni. A tamási szakképző pedig értékes, nyitott hely, ahol igazi kö­zösség alakult. A polgármester sze­rint az iskola vezetésének, oktatói gárdájának köszönhetően az itt ta­nulók közül most is sokan állnak sikeres életpálya előtt. B. K. I «

Next

/
Oldalképek
Tartalom