Tolnai Népújság, 2015. október (26. évfolyam, 230-255. szám)

2015-10-08 / 236. szám

2015. OKTÓBER 8., CSÜTÖRTÖK KITEKINTŐ g Új anyaggal és a barátaival érkezett a kiállításra a simontornyai grafikus Igazi értéket teremt és ad át Könyv István János simontor­nyai grafikus volt a meghívott vendége a szekszárdi I. Béla Gimnázium kollégiumi galériá­jában rendezett kiállítássoro­zatnak. Az alkotó barátokat is hozott magával. Munkatársunktól tolnai.nepuJsag@mediaworks.hu SZEKSZÁRD Bemutatom a barátai­mat elnevezéssel indult új soro­zat az I. Béla Gimnázium kol­légiumi galériájában. Mint azt Kubanek Miklós, a program szervezője elmondta, a meghí­vott kiállítók nem csak művei­ket, hanem barátaikat is elhoz­zák a megnyitóra, így a közön­ség nem csak egy alkotót ismer­het meg. Az októberi vendég a simontornyai Könyv István Já­nos grafikusművész volt, aki a közelmúltban vehette át a Ma­gyar Művészetért Ex libris dí­jat. A barátok, akiket maguk­kal hozott: Venter Marianna, a Tolnai Népújság újságírója és a Komjáth(y)i zenekar. Könyv István János, aki az idén ünnepelte élete 60. és pá­lyája 40. évfordulóját, a kiállí­tásra egy teljesen új anyagot hozott, amely a rajzot és a leg­újabb digitális technikát ötvözi, témájában pedig a magyarság szakrális múltját, ennek üze­netét dolgozza fel. Mint mond­ta, vendégeit azok közül hívta, akik választott hivatásukban A közönség a képek mellett megismerkedhetett a fesztiválszervezés történetével is az értéket képviselik és adják tovább. A Komjáth(y)iak zenéje mellett Könyv István János nem csak munkáiról, az alkalma­zott új és különleges techniká­ról beszélt a közönségnek. Szá­mos anekdotával fűszerezve el­mondta, hogyan lett ő - a sors ál­tal küldött véletlenek csodás so­rozatának köszönhetően - fesz­tiválszervező, és hogyan ismer­kedett meg a hasonszőrű honi rendezvények fényes, kevésbé fényes, és olykor csöppet árnyé­kos oldalával. Ételt zsűrizett Boban Markovié Könyv István János volt a fő­szervezője a Régiók Össz- művészeti Fesztiváljának, amely első ízben 2000-ben a Millennium jegyében zaj­lott, a későbbiekben pedig az a cél vezérelte a szervező­ket, hogy ízelítőt adjanak a kontinens, az ország és a ré­gió kulturális életéből. Hang­súlyos elemként jelent meg a népzene, a néptánc, a szá­mos kézműves- és iparos­mesterség, valamint a szín­ház- és a filmművészet. A fesztivál egyik meghívott vendége volt a méltán híres Boban Markovié Orkestar Szerbiából. Igen ám, csak­hogy mikor a rekkenő hő­ségben várták a zenekart, kiderült, hogy a nagy kavaro­dásban mind a szállás, mind az ellátás ügyében vannak apróbb elmaradások. Mo­mentán sem szállás, sem el­látás, sem erre elég pénz. Ahogy a mondás tartja, ahol a legnagyobb a kétség, ott van legközelebb a segítség, így az utolsó pillanatban si­került a református hittan tábornak helyet adó faházat megkapni - emeletes vas­ágyakkal -, a vacsorát pe-. dig fedezte a sebtiben meg­hirdetett, de szerencsére jó fogadtatásra talált főzőver­seny. A zenekar nem csak a koncerten tett ki magáért, mint a főzőverseny zsűrije, becsülettel elfogyasztotta a jóféle simontornyai bogrács­ételeket is. Dalban mondanak verset A Komjáth(y)iak, azaz Kom­játhy Attila, Komjáthy Péter és Komjáthy Tamás alkot­ta zenekar 2001-ben ala­kult a megyeszékhelyen. A három testvért a vers és a zene szeretete indítot­ta arra, hogy együtt muzsi­káljanak, eleinte saját örö­mükre és szűk baráti kör előtt tették ezt. majd egyre szélesebb plénum előtt ad­ták és adják elő dalaikat. A klasszikus költők verse­in túl fontosnak tartják a kortárs Tolna megyei köl­tők verseinek megzenésí­tését és előadását, így Kis Pál István, Gacsályi József és Dicső Zsolt versei dal­ban - gitárral, furulyával és ütőhangszerekkel kísérve - szólalnak meg a közön­ség előtt. A Metropolitan fotósai jártak itt TOLNA MEGYE A szokottnál jóval több fotós szorgoskodott azon, hogy megörökítse az elmúlt hét­vége Tolna megyei eseményeit. Hajdú D. András érkezett a ta­nítványaival terepgyakorlatra a megyébe. Miként a sokszorosan díjazott fiatal fotós elmondta, harmadjára jöttek a megyébe, azon belül is Bátaapátiba, ahol a Kúriában nagyon jó szállásra leltek. Innen indultak csillagtú- raszerűen a fotóspalánták, hogy minden olyan közeli eseményt górcső alá vegyenek, ami vizuá­lis feldolgozásra érdemes. A fél­tucatnyi fotós a Budapesti Met­ropolitan Főiskolán tanul, ez ko­rábban a Budapesti Kommuni­kációs és Üzleti Főiskola nevet viselte. Jártak a fotográfusok Győrén, ahol a falunap forgata­gába csöppentek bele, elmentek Őcsénybe, ahol igazi csemege, egy hőlégballon találkozó pilla­natképeit örökíthették meg, sőt némelyikük még megye Il-es fo­cimeccsen is bőszen kattintgatta a fényképezőgépét.- A történet ilyenkor arról szól, hogy terepen próbáljuk ki magunkat. Bátaapáti és a kör­nyék tökéletes helyszín erre. Az emberek kedvesek, segítő­készek, sokkal egyszerűbb itt dolgozni, mint nagyvárosban - magyarázta Hajdú D. And­rás. Azt mondta „portrézni" és „eseményfotózni” kellett a hall­gatóknak, amihez ő minden se­gítséget igyekezett megadni. - Sokkal nehezebb úgy, ha egye­dül vannak a terepen, és nincs segítségük. Ilyenkor bármilyen problémájuk, kérdésük van, tu­dok segíteni. Nemcsak abban, hogy hogyan lehet jobban, ügye­sebben fotózni, hanem abban is, hogyan kell közben kommuni­kálni az emberekkel - részle­tezte tolnai terepgyakorlatuk lé­nyegét. Vida T. A terepgyakorlat egyik állomása a györei Hajdina fesztivál volt Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 fotojat, olvasói levelet, információját varja budavári katai Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06/30/411-4816 E-mail: kata. budava ri@med iaworks. hu Telefon: 06-30/449-2954, hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Budavári Kata Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő:Finta Viktor PROGRAMSOROLO CSÜTÖRTÖK ' MOZI Bölcske: Divat a szerelem (fran­cia filmvígjáték), 16 óra. Én, Earl és a csaj, aki megfog halni (ame­rikai filmdráma), 18 óra. Az aján­dék (amerikai horror-thriller), 20.30. Szekszárd: Hotel Transylvania 2. 3D - Ahol még mindig szörnyen jó (amerikai animációs családi film), 17 óra. Mentőexpedíció 3D (amerikai sci-fi), 19 óra. ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK Bátaszék Keresztély Gyula Vá­rosi Könyvtár: Répácska meséi - könyvbemutató, 10 óra. Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Napsugár szabadidő klub - a bonyhádi Harmónia Al­ternatív Gyógyító Ház szolgálta­tásait Istenes Tímea mutatja be, 15 óra. English is fun! - ovis an­gol Kovács Gabriellával, 16 óra. Szekszárd Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár: Interaktív író-ol­vasó találkozó Sohonyai Edittel, 14 óra. Olvasóklub megalakítá­sa az olvasóteremben, 16.30. Beszélgetés Fazekas István, a 25 éves Fekete Sas Kiadó alapí­tójával, 17.15. Tamási Könnyű László Városi Könyvtár: A mérsékelt radika­lizmus lehetőségei és a népván­dorlás - Mráz Ágoston politoló­gus, a Nézőpont Intézet vezető­jének előadása, 18 óra. KÖNYVBEMUTATÓ Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, könyvtárterem: Gaál Attila - Hadikfalviné Mányoki Elza: „Embersorsok a viharban” (Nagy- mányokiak az 1026-os lágerben) című kötetét dr. Gesztesi Enikő, a Tolna Megyei Egyed Antal Honis­mereti Egyesület elnöke mutatja be, díszvendég dr. Havasi János, a párizsi Magyar Kulturális Intézet igazgatója, közreműködnek a Ga­ray Gimnázium honismereti szak­körének diákjai, 16 óra. BAKA ISTVÁN EMLÉKÉV Szekszárd Magyarországi Német Színház: Dinnyés József „daltulaj­donos” saját megzenésítésében Baka István verseit adja elő Orbán György előadóművész közreműkö­désével, 17 óra. MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA Bonyhád Völgységi Múzeum: Ki­taszítva, kényszermigráció, nem­zetpolitika és földreform... 1944- 1948 - dr. Gonda Gábor könyvét dr. Szőts Zoltán múzeumigazgató mutatja be, 18 óra. A „kibeszélet- len" témák oktatása az általános és középiskolákban - a műhelybe­szélgetést Andorka Gábor gimnázi­umi igazgató vezeti, 19 óra. „Ház és ember” - múzeumi órák az új állandó kiállításban: Lohn Annamá­ria történész, muzeológus, 20 óra. Völgységi borok bemutatása a pin­cetárlatban, 21 óra. Kötetlen be­szélgetés zenei háttérrel, 22 óra. SZÜLŐK ISKOLÁJA Bátaszék Művelődési Ház: A fér­fi-nő együttműködésen alapuló harmonikus, boldog családi élet. Férfi oldalról Pál Feri atya tart elő­adást Elégedett férfi - boldog apa címmel, 18 óra. PÉNTEK Bölcske: Divat a szerelem (fran­cia filmvígjáték), 16 óra. Én, Earl és a csaj, aki megfog halni (ameri­kai filmdráma), 18 óra. Az ajándék (amerikai horror-thriller), 20.30. Szekszárd: Hotel Transylvania 2. 3D - Ahol még mindig szörnyen jó (amerikai animációs családi film), 15 és 17 óra. Mentőexpedíció 3D (amerikai sci-fi), 19 óra. ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK Bátaszék Keresztély Gyula Városi Könyvtár: Dolgozz kezem - kézmű­veskedés, 10 óra. Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: „A pincétől a padlásig”- könyvtárbemutatások óránkén­ti turnusokban. Mini Mozi - pro- jektoros filmvetítés iskolásoknak, 16 óra. Szekszárd Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár: A család napjaink kihívásai közepette - Bíró László püspök előadása, 10 óra. Teleki Júlia Göröngyös utakon című köny­vének bemutatója, 17 óra. Gyer­mekkönyvtár: Piroska és a farkas- Bogiári Tamás bábszínész elő­adása, 14 óra. VÉRADÁS CSÜTÖRTÖK Dombóvár Véradó Állomás ___________8.00-14.00 Zom ba Művelődési Ház 14.00-17.00 PÉNTEK Szekszárd Csapó Szakközépiskola 9.00-13.00 KERESZTREJTVÉNY Érvényes előfizetéssel rendel­kező olvasóink a csütörtöki Ke­resztrejtvény melléklet 1. olda­lán lévő rejtvény megfejtését a nevükkel, címükkel feltüntet­ve sms-ben küldhetik be a 06- 30/235-0333-as (nem emelt díjas) telefonszámunkra, illet­ve postai úton a 7627 Pécs, En­gel János u. 8. címre a Dunán­túli Napló Szerkesztőségébe. A mai feladvány megfejtésének beérkezési határideje: 2015. október 14., szerda, 9 óra. A he­lyes megfejtések beküldői kö­zött most egy darab Családi íz­utazás szakácskönyvet sorso­lunk ki. (A beküldők hozzájárul­nak nevük közzétételéhez.) A 40. heti feladványunk helyes megfejtése: A herceg haladéka; Idő van; Érzékek Iskolája. A sze­rencsés nyertes: Haraszti László (Dombóvár). Gratulálunk! TRAFFIPAX 08:40-09:40 Szekszárd. Rákóczi u. 34. 09SO-11:00 6232«$ út 2. km 09:00-11:00 M6 bal 92. km 09130-11:45 UHU - 65ósföút24.km 09:30-11:15 M6 bal 153. km 1030-1200 65-ästöitO. km 1300-15:00 Tolna, Alkotmány u. 73. 13.00-15:00 6«s főút 100. km 13:10-15:00 Högyész, Fő u. 35. 1130-15:00 M6 jobb 153. km. 14:15-16:00 65ös főút 60. km 15:10-1730 65-ös főút 24. km 1530-17:30 Szedres, Rákóczi u. 77. 15:45-17:45 Dunafotdvar, Kossuth u. 25. 16:45-18:30 61-es főút 68. km 1700-18:45____ M6 jobb 164. km 18:00-19:00 &os főút 139. km 2130-23:30 ; ____M6 bal 92. km t

Next

/
Oldalképek
Tartalom