Tolnai Népújság, 2015. június (26. évfolyam, 126-151. szám)

2015-06-15 / 138. szám

2015. JÚNIUS 15., HÉTFŐ MEGYEI KÖRKÉP g A borra épülő rendezvények | jelentik Szekszárd legnagyobb turisztikai vonzerejét . í/:?É{§ A turizmusról Venter Marianna marianna.venter@mediaworks.hu H a szavazni kellene arról, hogy itt, Tolna megyében, és főleg Szekszárd környékén, melyik az az ágazat, amely a legtöb­bet köszönheti a rendszerváltásnak, én a borászatra tippel­nék, és biztos vagyok benne, hogy nem tévednék nagyot. Az itt élők mindig is tudták, hogy különlegesen finom nedű terem a lankákon, ám központilag nem ez a terület volt kiemelt, a mozgástér, minden szempontból be volt határolva. A rendszerváltás után, mintegy varázsütésre, jobbnál jobb borá­szatok jelentek meg, mára pedig beérett a sok munka és fejlesztés gyümölcse, nincs olyan esztendő, hogy szekszárdi bor, illetve borá­szat, ne kapna országos és nemzetközi elismerést, mégpedig a legna­gyobbakat. A borászat fejlődésével kézen fogva jár a borturizmus, és ezen a téren is egyre több eredményt tudunk megyénkben felmutat­ni. A boros rendezvényeket pedig hosszan lehetne sorolni: metszési bemutató, Orbán-nap, Szent György-nap, Vince-nap, nyitott pincék, borszentelés, bormaraton, szüreti napok, na és a borversenyek, a he­lyitől a nemzetköziig. A jó borral pedig ide lehet csalogatni azokat, Jó borhoz jó ellátás és jó programok kellenek a turistáknak kékén, mint turisták. Megvan tehát az idegenforgalom zászlóshajó­ja, a feladat az, hogy még vonzóbbá tegyük a turisták számára a me­gyét. Jó szállás, jó ellátás és jó programok kellenek ehhez, és sze­rencsére az utóbbi években már ebben is egyre jobbak vagyunk. akik becsülik és értékelik ezt a kincset, és reménykedni abban, hogy Tolna dombjai és lankái, festői szépségű tájai, rendezett, szép települései, tiszta levegője, nyugalma, megszeretteti velük a megyét is, és szívesen töltenek majd hosszabb időt is a borvidé­Az egyre szélesebb körben elterjedő cafeteriának és SZÉP-kártyának köszönhető­en évről évre nő az itthon üdü­lők száma. Balázs László Iaszlo.balazs@mediaworks.hu TOLNA MEGYE A következő hetek­ben sokan kelnek útra, hogy belföldön vagy külföldön kipi­henjék az egész^ves fáradal­makat. A széles kínálatnak kö­szönhetően egyre többen töltik itthon a nyarat. Elmondható, hogy nőtt a programturizmus és az aktív, városnézős pihenés iránti igény a magyarok köré­ben. Ezt bizonyítja az is, egyes nagyvárosok idén először tud­tak bekerülni a tíz legnépsze­rűbb úti él közé Budapest és a neves fürdővárosok (Hajdúszo­boszló, Hévíz, Gyula) mellett.- Magyarország bővelkedik természeti és kulturális lát­nivalókban is, nem annyira fontos külföldre látogatni ah­hoz, hogy jól érezzük magun­kat - mondta Mészáros Zsa­nett a szekszárdi Hotel Me- ropsból.-- Úgy gondolom, min­dent megkaphatnak itthon az emberek, akár a látnivalókról, vagy gasztronómiáról beszé­lünk. A SZÉP-kártya nagyon elterjedt, de egyre népszerűb­bek az ajándékutalványok is. Ha van néhány napjuk a ven­dégeknek, szívesen választják úti célul Szekszárdot, ahol a borról szól minden. A magyar vendéglátás messze földön hí­res - főleg a gasztronómia -, erre ráépülve ma már szintén világszínvonalú a wellnesstu- rizmus, de egészségturiszti­kai és szépségipari szolgálta­tásokat is igénybe lehet venni sok helyen az országban. A ke­reslet egyre inkább a minőség felé megy el. A belföldi turiz­mus fejlődésének az egyik oka, hogy - ellentétben a tíz-tizenöt évvel ezelőtti helyzettel - Ma­gyarországon is egyre több a minőségi szálláshely, és már nemcsak egy-egy régióban, ha­nem az ország több pontján. A statisztikák szerint na­gyon kevés azoknak a száma, akik csak külföldön nyaral­nak.- Meg tudom erősíteni, erő­södik a belföldi turizmus. Szekszárdot a bor miatt kere­sik fel elsődlegesen, minden rendezvény erre van felfűz­ve. A véleményem az, hogy a város lehetőségei túl nyúlnak a határain, és itt elsősorban Szálkára, Gemencre gondolok - hangoztatta Keszthelyi Sza­bolcs, a szekszárdi Szász Ét­terem üzletvezetője. - Az igé­nyes, jó városi rendezvények­ből (Bormaraton, Iván-völgyi Kadarka Túra, Szüreti Napok) kellene még több, ezekre van nagyon nagy igény. Hasonló színvonalú összejövetelekkel lehetne még több turistát a vá­rosba csábítani. A SZÉP-kár­tya domináns fizetési eszköz­zé vált. Amit örömmel látok és tapasztalok, hogy az elmúlt egy-két évben jó minőségű családi szállásokból, vendég­házakból egyre több van. De még mindig nem elég. Ez nagy pozitívum, hiszen néhány év­vel ezelőtt sok érdeklődő nem talált megfelelő szállást a me­gyeszékhelyen. Városi szinten az lenne jó, ha a turizmusból élő vállalkozók mindegyike - a saját szolgáltatásával - meg­találná helyét az egyre bővü­lő piacon. Nőtt a vendégéjszakák száma Az év első két hónapjában a ma­gyarországi szállodákban a bel ­földi vendégéjszakák száma 10 százalékkal, a külföldieké 7,6 százalékkal volt nagyobb a múlt évinél. A felmérése alapján ké­szült elemzés szerint a magyar- országi szállodákban a vendég- éjszakák száma országosan 8,8 ____________________________________ sz ázalékkal, Budapesten 10,8 százalékkal nőtt. A szállodák bruttó szobaárbevétele 19,5 mil­liárd forint volt, 18,5 százalékkal nagyobb a bázisnál, összes brut­tó forgalma pedig 14,6 százalék­kal haladta meg az előző év azo­nos időszakit, 36,903 milliárd fo­rint volt az első két hónapban. Budapest és Balaton a cél A legfontosabb célterület to­vábbra is Budapest és a Balaton, de egyre nagyobb szerepük van a vidéki szolgáltatóknak. A vidé­ki régiók főleg a szomszédos or­szágokból számíthatnak ven­dégekre. Ha nyár, akkor feszti­válszezon, melyet idén FesztlE- ger indított. Július 1-jén startol a Volt, Zamárdiban július 8-án a Balaton Sound. Idén megint lesz Hegyalja július 15. és 19. kö­zött; július 14-19. az időpontja a negyvenedik EFOTT-nak Velen­cén. A Bánkitó Fesztivál is újra megnyitja kapuit (július 16-18.). A Szigetet augusztus 10. és 17. között rendezik. Példaértékű együttműködés SZEKSZÁRD Vidékfejlesztési for­rások közös tervezéséről szóló szerződést kötött a Tolnai Hár­mas Összefogás Vidékfejleszté­si Szövetség a Tolna Megyei Ön- kormányzat Hivatalával, a Völgy- ségi Önkormányzatok Társulásá­val, valamint a Kapós-menti Te­rület- és Vidékfejlesztési Társu­lással. Az országosan is példa­értékű együttműködés a 2014- 2020 közötti finanszírozási idő­szak LEADER forrásainak terve­zését segíti. A szerző­dés aláírásával egy­bekötött sajtótájékoz­tatón részt vett Fe­hérvári Tamás, a me­gyei közgyűlés elnö­ke, dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző, valamint a tár­sulások elnökei: Filóné Ferencz Ibolya, Pintér Szilárd és Nasz- vadi Balázs. A Tolna megyei LE­ADER szervezetek üdvözölték a kezdeményezést, mely szerint a megyei önkormányzat segítséget nyújt a megyébe érkező vidék- fejlesztési források tervezésében - kezdte a tájékoztatást Fehérvá­ri Tamás. Mint elmondta, a for­rások eredményes lehívásának egyik fontos feltétele, hogy a te­rület- és vidékfejlesztési szerep­lők együttműködjenek a tervezés során. Kiemelte, hogy a 10 ezer fő alatti települések fejlesztési tevé­kenységének sikeréhez kíván­nak hozzájárulni, mind szakmai, mind erkölcsi segítségnyújtással. Ehhez a hivatal szervezeti átala­kítására lesz szükség, melynek eredményeként a területfejleszté­si osztály terület- és vidékfejlesz­tési osztállyá bővül, és a társulá­sok szereplőivel szo­ros együttműködés­ben biztosítja a szak­mai alapokat - jelen­tette ki az elnök. Fe­hérvári Tamás sze­rint a megye fő sze­repe a fejlesztések összehango­lása, ennek tükrében születik a megegyezés is. Gábor Ferenc fő­jegyző hangsúlyozta, a szerződé­sek megkötésével országosan is példaértékű összefogás valósul meg a hivatal és a vidékfejlesz­tési szereplők között, és a hivatal tevékenysége által minden pár­huzamosság kiszűrhető a projek­tek illetve források tervezése so­rán. V. M. A vidékfejlesz­tés is hang­súlyt és segít­séget kap Minden programnak megvolt a maga közönsége a hétvégi rendezvényen, mindenki talált kedvére valót Jól sikerült a jubileumi völgységi könyvfesztivál BONYHÁD Mind a szervezőket, mind a résztvevőket illetően be­váltotta a hozzá fűzött reménye­ket a XV. Völgységi Könyvfeszti­vál. Mint azt Kult Imréné, az or­szágos hírű rendezvényt szerve­ző Solymár Imre Városi Könyv­tár vezetője elmondta, a vára­kozásnak megfelelően jól sike­rült a fesztivál, minden egyes programnak megvolt a közönsé­ge, mégpedig szép számban. A pénteki napon nagy sikert ara­tott Sebestyén István Székely esti mesebeszéd című műsora, amelyet a Zsikó testvérek kon­certje követett. A közönséget le­nyűgözte a produkció, visszatap­solták az előadókat. A szombati napon a dr. Hegedűs Éva vezet­te Irodalmi Parnasszus megle­petéssel szolgált a közönségnek. A téma a kávé volt ugyanis, ép­pen ezért a hallgatóság nagy örö­mére, a közönséget finom „feke­tével” kínálták meg. Ugyancsak kellemes meglepetéssel szolgált Nyisztor Tinka Hétköznapok és ünnepek című könyvének be­mutatója. A kötet a moldvai ma­gyarok táplálkozásáról szól, és a programnak volt egy előre be nem jelentett része, mégpedig a nagy sikert arató ételkóstoló: az érdeklődők tőtikét és moldvai kelesztett kalácsot falatozhat­tak. A szombati nap zárásaként a gyerekeket bűvész, a felnőtte­ket pedig a Seven Club Singers szórakoztatta. A zárónap, vasár­A kézművesvásár igényes portékát kínált, a szerzőkkel beszélgetni is lehetett nap, a sportról szólt. A bemelegí- tő zumba után kezdődött a „Moz­dulj, Bonyhádi” futás, amelyen a nagy meleg ellenére sokan vet­tek részt. Ezt kővetően Lajkó Csaba futó nagykövettel beszél­gethetett a közönség. Sokan vol­tak kíváncsiak rá, a program két és fél óráig tartott. Ezt követően volt sportági bemutató, a gyere­keknek bohócműsor, és a prog­ram zárásaként a mindig na­gyon várt tombolasorsolás. A XV. Völgységi Könyvfeszti­vál az idén is teljesítette küldeté­sét, fiataloktól az idősekig min­den korosztályt a Perczel kertbe csábított a hétvégére változatos, színvonalas programjaival. Venter M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom