Tolnai Népújság, 2015. március (26. évfolyam, 51-76. szám)

2015-03-06 / 55. szám

4 KÖRKÉP 2015. MÁRCIUS 6., PÉNTEK A négy kamra alapterülete alig nagyobb egy átlagos portánál. A vasszerkezetek tengere azonban jelzi, hogy itt nem átlagos épület nő ki a földből A bővítésen dolgoznak átmeneti tároló Speciális elvárásoknak kell megfelelnie Meghirdették a gyógyszerészeknek szóló pályázatot A Magángyógyszerészek Or­szágos Szövetsége koordinálá­sával a Magyar Gyógyszerész­tudományi Társaság és a Ma­gyar Gyógyszerészi Kamara - a Roche Magyarország Kft. tá­mogatásával - ötödik alkalom­mal hirdeti meg pályázatát „Az év gyógyszerésze” cím elnye­résére. Az érdeklődők április 30-áig jelölhetik kedvenc pa­tikusukat a verseny honlap­ján. A szavazatok alapján hú­szán kapnak felkérést a pályá­zat megírására, előre meghatá­rozott témakörökben, majd ez alapján választja ki a zsűri a cím birtokosát. A pályázat célja országos nyilvánosságot és ki­emelkedő szakmai rangot adni a díjazott gyógyszerész mun­kájához, elismerve a követésre méltó minőséget. A díjakat a patikusok októ­berben rendezendő XXV. or­szágos kongresszusán, Siófo- , kon adják át. További informá­ciók a pályázatról a www.ev- gyogyszeresze.hu oldalon ol­vashatók. ■ B. L. A borász díjat vehetett át a bajnokságon A Magyar Sommelier Szövet­ség (Masosz) évente rendsze­resen biztosít szakmai meg- mérettetési lehetőséget a ha­zai sommelier szakma kivá­lóságainak. A bajnokságot eb­ben az évben is a Kávébár Ba­zár keretein belül rendezték meg a Hotel Corinthia Rendez­vényközpontban. A döntő előt­ti szünetben adták át öt kate­góriában a 2014-ben alapított Par Excellence a magyar bor­kultúráért díjat: idén Alkonyi László a szakíró, Bándoli Atti­la (Gundel étterem) a vendég­látás, Heimann Zoltán szek­szárdi borász a termelő, Ká­li Ildikó az oktató, Szalay Pé­ter (IFDT) pedig a kereske­dő kategóriában vehették át a plakettet. Az első helyezést és egyben a Magyarország Som­melier Bajnoka 2015. címet Szik Mátyás, a Prime steak and wine sommelier-je nyerte el, második helyen Vagra Nor­bert (Onyx), míg harmadik­ként Angerman László (Innio) végzett. ■ B. L. Újabb négy kamrát magá­ba foglaló modult építenek a paksi atomerőmű szom­szédságában lévő, jelenleg 20 kamrás Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában (KKÁT). Jelenleg a vasbeton elemek szerelése folyik. Vida Tünde A Kiégett Kazetták Átmene­ti Tárolójának bővítésén dol­goznak a szakemberek a Ra­dioaktív Hulladékokat Keze­lő Nonprofit Kft. paksi telep­helyén, az atomerőmű szom­szédságában. Jelenleg a vasbe­ton elemek szerelését végzik. Gyöngyösi Csaba beruházási- amit én igazán várok 2015-től, az az, hogy a tervezett kétszáz­hetven kiégett fűtőelem beszállí­tása és betárolása időre, a meg­szokott módon, problémamente­sen megtörténjen - idézi a KKAT vezetőjét, Tóth Róbertét az RHK Kft. honlapja. - A te­lephely vezetőjeként számomra a létesítmény üzemeltetésének biztonsága a legfontosabb. Ugyanakkor komoly fejlesztése­ket, technikai modernizációkat is hoz az új esztendő - fogalma­igazgató elmondta, a kivitele­zést tavaly kezdték el és a ter­vek szerint 2016 végéig fejezik be. Ezt az engedélyezés fél, há­romnegyed éves procedúrája követi, így 2017 közepén, má­sodik harmadában lehet foga­dóképes az új épületrész. - A 2017-re tervezett üzembe he­lyezés teljesen összhangban van az MVM Paksi Atomerő­mű Zrt. használt fűtőelem ki- szállítási programjával, ezzel az ütemtervvel tudjuk bizto­sítani a tárolás folyamatossá­gát - tájékoztatott a beruházá­si igazgató. Az atomerőmű mellett ma­gasodó nyurga építmény mel­lett egy házhelynyi terüle­ten dolgoznak a kivitelezők. A zott Tóth Róbert utalva az újabb kamrák építésére. A telephely vezetője szerint kiemelt jelentő­ségű fejlesztés az átrakógép irá­nyítástechnikai felújítása, me­lyet az eV második felében kez­denek meg. Fejleszteni fogják a sugárzásellenőrző rendszert, és új, korszerűbb mérőeszközök beszerzését is tervezik, szem előtt tartva a környezet védel­mét. Mindemellett az ütemezett karbantartási tevékenységet is elvégzik. négy kamra alapterülete való­ban alig nagyobb egy átlagos portánál, nagyjából 30-szor 40 méteres. A vasszerkezetek tengere azonban jelzi, hogy itt nem átlagos épület nő ki a föld­ből. Gyöngyösi Csaba ezt meg­erősítette, speciális elváráso­kat támasztanak a tárolóépü­lettel szemben, egyebek mel­lett a földrengésállóság terén. Az építkezés talajcsere előzte meg, ezzel mindig egy lépés­sel előrébb járnak, hiszen nem volna ildomos közvetlenül az építmény mellett nyolcméte­res gödröket mélyíteni. Mi­helyt befejezik a vasbetonsze­relést, jöhet a betonozás, más­fél méter vastagságú réteg öle­li majd körbe a tárolóteret, de MOSTANÁIG NYOLCEZERNÉL több kiégett üzemanyag kazettát he­lyeztek el a létesítményben. Az elhasznált ßtöelemeket az át­szállítás előtt évekig pihentetik az erőmű reaktorcsarnokában lévő medencében. A KKAT épüle­tében a függőleges helyzetű, vas­tag falú, hermetikusan zárt acél­csövekben egyenként helyezik el az üzemanyag-rudakat, amelyek vastag betonfalakkal körülvett kamrákba kerülnek. A tárolócsö­vek között áramló levegő a termé­- mint a beruházási igazgató­tól megtudtuk - az alapozás sem volt hétköznapi, elég, ha a speciális kétrétegű szigetelés­re gondolunk. Gyöngyösi Csa­ba elmondta, hogy már a terve­zésnél is alkalmaztak külön­leges megoldásokat: a kivite­li terveket a szakági tervekkel digitálisan, három dimenzió­ban „ütköztették”. Hozzátette, a biztonság érdekében különös hangsúlyt helyeznek a műsza­ki ellenőrzésre, de nem csak az, hanem a hatósági kontroll is folyamatos. A tárolóbővítésre a közös ajánlattal jelentkező Pintér Művek és a Közgép Zrt. kapott megbízást, a beruházás bruttó nyolcmilliárd forintba kerül. szetes huzathatás révén gondos­kodik a megfelelő hűtésről. A tá­rolás száraz körülmények között történik. A passzív működési elv­ből adódóan elektromos vagy más jellegű műszaki hiba követ­keztében sem kell tartani a hűtés megszűnésétől. A kiégett kazet­ták legalább 50 éves tárolására kialakított kamrák egységei mo­dulárisan lehet bővíteni. A létesít­mény első három kamrából álló modulja és a kiszolgáló épület 1997-re épült meg. Jól szerepeltek a paksiak a bormustrán PAKS-ALMÁSFŰziTŐ A Paksi Présháztulajdonosok Egyesüle­tének két tagja is meghívást ka­pott, hogy borbíróként részt ve­gyen a 33. Nemzetközi Nyílt Borversenyen, Almásfüzitőn. Polgár Zoltán, az egyesület alel- nöke, és Fehér József paksi ter­melői borokat is vitt magával, hogy megméresse a mustrán. Ez volt a második alkalom, hogy nemzetközi porondon szerepel­tek a paksi borok, hiszen janu­árban, Temerinben már „be­mutatkoztak” Polgár Zoltán azt mondta, a hét paksi termelő 16 bormintája összesen 6 arany-, 8 ezüst-, és 2 bronzéremmel gaz­dagodott a rendezvényen, ahol 220 minta került az ítészek elé. A paksi vörösborok szere­peltek a legjobban, Mayer Ist­ván, Kovács Mihály és Till Fe­renc egy-egy, Fehér József há­rom aranyérmet szerzett. Pol­gár Zoltán azt mondta, az elmúlt év próbára tette a termelőket, a középmezőny szinte teljesen hi­ányzik, ahol jó volt az alapanyag és a kellő szakértelem is meg­volt hozzá, ott remek borok szü­lettek, de a gyengébb termésből nem lehetett kihozni az átlagos minőséget a megszokott mód­szerekkel. - A szakma vélemé­nye az, hogy többet kell laborál- tatni a borokat, mert olyan prob­lémák jelentkeznek, amilyenek átlagos évben nem szoktak elő­fordulni, kezelésük komoly hoz­záértést igényel. ■ V. T. A könyvtár tevékenységéről tájékozódtak A szekszárdi Rotary Club tag­jai szükségesnek tartják, hogy megismerjék szűkebb pátriánk közintézményeit is. A közelmúlt­ban már tájékozódtak a Wosins- ky Mór Múzeum és a Babits Mi­hály Kulturális Központ életéről, tevékenységéről. Azt megelőző­en már eljutottak a Nemzeti Le­véltár Tolna Megyei Levéltárába is. Legújabban Liebhauser János, az Illyés Gyula Megyei könyvtár igazgatója tájékoztatta a klubta­gokat a bibliotéka múltjáról, jele­néről, arról, milyen szerepet töl­tenek be a könyvtárak az embe­rek életében - mondta el dr. Do­bos Gyula, a Rotary Club Szek- szárd soros elnöke. ■ Gy. M. Biztonságos üzemeltetés és fejlesztés Nyolcezernél több kiégett kazetta ízelítőt adtak félkészültségükből kvízelítő A közönség is bekapcsolódott a humoros kérdések megválaszolásába bonyhád A ‘90-es évek nagy si­kerű televíziós vetélkedőjének: a Vágó István által vezetett Min­dent vagy semmit! mintájára zaj­lott egy remek hangulatú prog­ram nemrég a Solymár Imre Vá­rosi Könyvtárban. A kérdező ezúttal nem a „kvízprofesszor" volt, hanem Gruber László, a Pe­tőfi Sándor Evangélikus Gimná­zium pedagógusa, az intézmény Kvízklubjának vezetője - aki nem mellékesen már megannyi televíziós műsorban próbára tet­te tudását. Jóllehet, most nem ne­ki kellett bizonyítania felkészült­ségét, hanem annak a kilenc csa­patnak, akik csatlakoztak a bib­liotéka falain belül első alkalom­mal életre hívott Kvízelítőhöz. A selejtezőkkel kezdődött a program, a tematikus és a vil­lámkérdések során gyűjthettek pontot az együttesek, amiket összeadva alakult ki a sorrend, élen a legjobb négyessel, akik a fináléba jutottak. A döntőben csak úgy „szárnyalt” a Stein Ármin Krisztián-Vendég Bence duó, egészen az aranyéremig, őket az Illés Rebeka-Dóra And­rás páros követte a dobogón, megelőzve Wiandt Pétert és Tanner Martint, illetve Takács Nórát és Takács Péter Györgyöt. A közönségdíjat pedig dr. Kolta Lászlóné vehette át. A résztvevőknek Kult Imréné, a könyvtár igazgatója, valamint Filóné Ferencz Ibolya gratulált. Záporoztak a helyes megfejtések Bonyhád polgármestere - aki a közönség soraiból szintén be­kapcsolódott a kvízjátékba - re­ményét fejezte ki, hogy lesz foly­tatása a közösségteremtés szem­pontjából is fontos akciónak. Gruber László is ezen az ál­lásponton volt, majd arra emlé­keztetett, hogy intézményük­ben nagy hagyománya van az elmetorna ezen formájának. Megjegyezte, vannak olyan kvízklubos növedékei, akik már több tízezer kérdést meg­válaszolva, nagy rutinra tettek szert, és ezt a mindennapok so­rán is kamatoztathatják, mert­hogy ez az egyik fő célja a sza­badidős tevékenységnek. ■ Vízin B. HIRDETÉS Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. közleménye Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy Szekszárd, Keselyűsi utca (Nyamand puszta) villamosenergia-ellátásának kivitelezési munkálatai 2015. február 27-én (pénteken) befejeződtek. A villamos hálózat és berendezései véglegesen feszültség alá kerültek, az elkészült létesítmény érintése tilos és életveszélyes! Hálózat A TOLNA MEGYEI ONLINE

Next

/
Oldalképek
Tartalom