Tolnai Népújság, 2015. március (26. évfolyam, 51-76. szám)

2015-03-27 / 73. szám

4 2015. MÁRCIUS 27., PENTEK KÖRKÉP 2012-es cabernet a legjobb vörös borverseny A Vesztergombi Pince sauvignonja nyerte idén Szekszárdon a nagyaranyat Délelőttöt egészen kora délutánig nyolc bizottság vakteszttel osztályozta a benevezett kétszázhuszonöt mintát Kormányhivatalhoz keiül a MAK-tól a lakáscélú és a családi támogatás toina megye A családtámoga­tási és lakáscélú állami támoga­tásokkal összefüggő feladatok április 1-jétől a Magyar Állam- kincstár (MÁK) megyei igazga­tóságaitól a megyei kormányhi­vatalok hatáskörébe kerülnek, így például az anyasági támoga­tás, a családi pótlék, a gyermek- gondozási segély, a gyermek- gondozási támogatás, a nagy- családosok földgázár-kedvezmé­nye és a fogyatékossági támo­gatás, amely éves szinten csak­nem kétmillió embert érint. Az Országos Egészségbiztosítá­si Pénztár területi hivatalaitól a baleseti megtérítéssel, valamint a keresőképesség vizsgálatá­val kapcsolatos feladatok ugyan­csak a kormányhivatalok jogkö­rébe kerülnek. Dr. Horváth Kálmán megyei kormánymegbízott tájékoztatá­sa szerint az államigazgatás át­alakításának fő célja a hatéko­nyabb ügyintézés, az ügyfélba­rát közigazgatás megteremtése. A reform az ellátások szempont­jából nem jelent változást, a jut­tatásokat határidőben és válto­zatlan összeggel fizetik ki. Ked­vező az ügyfelek számára, hogy a családtámogatással összefüg­gő kérelmeket ezután nem csu­pán a megyeszékhelyen, hanem a lakóhelyükhöz közel, a járá­si hivataloknál, a kormányhiva­taloknál, a kormányablakokban és a települési ügysegédeknél is be lehet nyújtani. ■ B. L. Idén 225 mintát neveztek a Szekszárdi Hegyközség bor­versenyére. A legjobb vörös­bor a Vesztergombi Pince 2012-es cabernet sauvignon válogatása lett. Balázs László fi „Vér fog folyni” - festette le han­gulatot, és érzékeltette a verseny J presztízsét tegnap Sebestyén ; Csaba, a szervező bizottság elnö­ke a Szekszárdi Borvidék Hegy­községi Tanácsánk idei verse­nyén. A Babits Mihály Kulturá­lis Központban felkanyarodva az emeleten lévő Csatár teremhez, már érezhető volt a semmi más­sal össze nem hasonlítható inten­zív illat, ami jelezte, ezúttal nem humán erőforrás menedzserek tartanak meetinget a helyiség­ben, hanem a borvidék legneme­sebb borai versengenek egymás­sal. A teremben áhítatos csend, csak a felszolgálók sürögtek a kenyérfalatkákkal megpakolt tálcákkal és az ásványvizekkel. A versenyre idén 225 mintát neveztek a termelők. - Kilenc bort az előzsűrizés során kizár­tunk, mert nem voltak bírálható állapotban. A pontozók százpon­tos bírálati rendszer alapján osz­tályozták a nedűket - tájékozta­tott Sebestyén Csaba. - A nyolc bizottságból négy irányított: két zsűri a fehér és rozé borokat, egy a kadarkákat, egy pedig a bika­véreket mustrálta. A másik négy testület véletlenszerűen a többi vörösbort teszteké. Az öttagú bi­zottságok - élükön egy elnökkel - nem beszélhetnek egymással. Vakteszttel és anonim minták alapján mondanak véleményt az ítészek. Előbbi azt jelenti, hogy a bírálók csak a sorszámot, az évjáratot és a fajtát tudják. Sor­rendben kékfrankos, merlot, cu- vée és cabernet volt terítéken. A borászatok a legjobb boraikat is nevezték. Az évjáratokat tekint­ve vegyes a kép: zömében 2011- es és 2012-es borok voltak a ver­senyen.- Huszonöt borász gondol­ta úgy, hogy versenybe száll a Szekszárd Város Bora kitüntető címért (öt kadarka, nyolc kék­frankos és tizenkét bikavér). A választmány tagjaiból alakított szervező bizottság hívta meg a zsűri tagjait - jegyezte meg a borász. A szervező bizottság tagjai, Módos Ernő, Takler András, Bősz Adrián, Bodri István és Sebes­tyén Csaba, valamint Kelemen Erika hegybíró és Szikszai Péter a verseny napján csak a legjobb vörösbor díj nyertesét hozta nyil­vánosságra, ami a Vesztergombi Pince 2012-es cabernet sauvig­non válogatása lett. A többi ered­ményt az április 25-én tartandó Szent György-napi Borünnepen közli majd a Hegyközségi Tanács. A vörösborban van a legjobb antioxidáns kutatások igazolták világ­szerte, hogy a mértékletes bor­ivók élettartama hosszabb, mint a többi emberé, ezért a borfo­gyasztása mindennapi étkezé­sünknek részévé kellene váljon. Ahhoz viszont, hogy jótékony hatását javunkra fordítsuk, tud­nunk kell, mikor, miből és meny­nyit igyunk. Egy, maximum két deciliter minőségi vörösbor az a mennyiség, ami még pozitív ha­tással bír. Az ebéd közben vagy után elfogyasztott egy pohár bor elősegíti az emésztést, de üres gyomorral ez már nem ja­vallott. A vörösbor feloldja a szív- és érrendszer falára lera­kodott zsiradékot, meggátolja a rögképződést, ezért mérsékelt fogyasztása hozzájárul a trom­bózis, a szívinfarktus és más szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséhez. A vörös erőtelje­sebb antioxidáns hatással bír, mint a fehér. Ez a tulajdonsága a gyártási eljárásnak köszönhe­tő: a vörösbornál ugyanis fel­használják a héjat és a mago­kat is. Ennek köszönhetően 13-szor nagyobb mennyiségben található meg benne a polife- nol. A legjobb antioxidáns a ca­bernet sauvignon, majd a pinot noir, a zweigelt, a potugieser és a merlot következik a ható­anyag-tartalom szerinti sorban. Elmozdulás, biztató jelek beszámoló Rekordmértékű iparűzési adó Tamásiban HIRDETÉS A mozgás új dimenziója corvus-med kft. Professzionális művégtagok a szakértőktől tamási Az önkormányzat költ­ségvetésében szereplő adóterv teljesült tavaly Tamásiban. A 2014. évi adóügyi feladatok el­látásáról, az adóbevételek tel­jesítéséről szóló beszámolót a szerdai testületi ülésen tár­gyalták és fogadták el a képvi­selők. A múlt évben is jelentős bevételkiesést jelentett, hogy a gépjárműadó 40 százaléka marad csak az önkormányzat­nál, 60 százaléka a közpon­ti költségvetésbe kerül. Tavaly az előző évihez képest 74 mil­lió forinttal több iparűzési adót könyvelhetett el a város, mint 2013-ban, a többi adónemből származó bevétel jelentős vál­tozást nem mutatott. Előbbit mindenképpen kedvező elmoz­dulásként és az elkövetkező évekre is bíztató jelként tekin­tik Tamásiban. Összesen a he­lyi vállalkozások közel 441 mil­lió forintot fizettek be, ez pedig minden korábbinál magasabb összeg. A tényleges gépjármű­adó bevétel, csekély mértékben ugyan, de kevesebb volt, mint a tervezett, és ugyanez igaz az idegenforgalmi adóra is. Ezzel együtt tény, hogy a vendégéj­szakák után befizetett pénz valamivel több volt, mint két évvel ezelőtt. Összességében megállapítható, hogy az előző évekre jellemző gazdasági ne­hézségek hatásai, mely a vállal­kozások egy részénél az árbe­vétel csökkenésével, illetve fi­zetési nehézségekkel járt, egy­re kevésbé érzékelhetőek a tel­jesülő adóbevételek vonatkozá­sában. A 2015-ös adóév legfonto­sabb feladatai Tamásiban a jog­szabályi változásból eredő fel­adatok maradéktalan teljesíté­se, az egyre növekvő elváráso­kat tartalmazó adóbevételi terv teljesítése. Az adóhatóságnak törekedni kell a hátralékok to­vábbi csökkentésére is. ■ B. K. Szépen ejtették a szavakat verseny Németül bizonyítottak a fiatalok a könyvtárban bonyhád Német nyelvű szépki­ejtési versenyt szervezett az ál­talános iskola negyedik, illet­ve ötödik-hatodik osztályos di­ákjainak a Solymár Imre Váro­si Könyvtár. A Bonyhádi Német Önkormányzat támogatásával létrejött eseményre 41 gyer­mek jelentkezett, a völgységi város mellett Cikóról, Tévéiről és Hidasról. A negyedikeseknél Kerner Vivien, Stein Felix, Herner Kit­ti lett a sorrend, míg az 5-6. évfolyamosoknál Mándity Lu­ca, Kemény Laura és Réti Dó- minik ért el dobogós helyezést - összegezte Matisz Nóra, az f eseményt szervező bibliotéka § könyvtárosa. ■ Vízin B. A legjobb negyedikesek: Herner Kitti (balról), Kerner Vivien és Stein Felix Csóka Csaba, a CORVUS-MED Kft. ügyvezetője elmondta, ma a végtag-amputációk 80 százaléka érbetegség és cu­korbetegség, 14 százaléka bal­eset, 6 százaléka pedig egyéb ok miatt következik be. A leg­több esetben odafigyeléssel, az egészséges életmódra va­ló áttéréssel, illetve a cukor- betegség karbantartásával megelőzhetők lennének ezek a műtétek. Az alsó végtag egyik legfontosabb szerepe a járóképesség, az állás stabi­litásának biztosítása, amely amputáció során megszűnik, azonban a protézis képes megfelelően pótolni ezeket a kiesett funkciókat.- A láb-, lábfej-szilikon- pótlások segítségével funk­cionálisan és kozmetikai szempontból is pótolható. A lábszár, térd és comb magas­ságában végzett csonkolás esetén sajnos már nem tud ér­vényesülni a láb megmaradó részének támasztó funkció­ja, így a lábszárnak, illetve a combnak kell átvennie ezt a szerepet. A csonk egy speci­ális műgyanta- vagy szilikon­megoldással készült protézis tokhoz illeszkedik. A protézis feladata, hogy funkcionáli­san és esztétikailag is pótolja a végtagot. Ezek a protézisek különböző aktivitást biztosí­tó lábfejekkel, combprotézis esetén térdízületekkel is sze­relhetők. Szollár Zsolt szakmai ve­zető elmondta, az alsóvég- tag-protézis egyik klasszikus esete a lábszárpótlás. A proté­Megtanítják a pácienseknek használni az új művégtagokat zis szerkezete igen összetett, a műgyanta kialakítású tokot a lábfejjel speciális adapte­rek révén egy cső köti össze. A lábfej ebben az esetben is lehet fix vagy mozgó boka­szerkezettel ellátott. A comb­protézisek alacsonyabb ak­tivitási szint esetében is ösz- szetett felépítésűek, kétféle térdízülettel választhatók. Ezeknek a művégtagoknak inkább terhelhetőnek, stra­pabírónak kell lenniük, mint dinamikusnak. Az aktivitási szint fejlődését ezek a meg­oldások sem zárják ki, hiszen a moduláris rendszernek kö­szönhetően ebben az esetben is lehetőség van dinamikus alkatrészek használatára, mint a szénszálas lábfej, a szi- likonliner vagy a pneumati­kus térdízületek. A protézis csonkhoz való il­leszkedését segítik a linerek. Ezek a csonk és a tok közötti részt töltik ki, így biztosítják a csonk és a tok közötti biz­tonságos, elmozdulásmentes kapcsolatot és a megfelelő ké­nyelmet. Ma már érszűküle- tes és cukorbeteg páciensek számára is elérhető a maga­sabb aktivitás elérését segítő linerek használata. A linerek a hagyományos poliformbetétes tokhoz ké­pest fokozottabb komfortérze­tet biztosítanak. A liner egy gélhez hasonló állagú, rugal­mas, szilikon vagy technogél anyag, külső része szövet bo­rítású. Belül teljesen szilikon vagy gél borítású, így szinte a csonkra tapad. A liner végén egy úgynevezett illesztőcsap található, amely a rögzítést és a pozicionálást segíti elő. A technogél és szilikonline- rek a rögzítésen kívül nyo­máselosztó feladatot is ellát­nak. A linerek használhatók lábszár-, térdexartikuláció- és combprotézisek esetén is. Családias környezetben, professzionális termékekkel, ingyenes parkolási lehetőség­gel várjuk volt és leendő ügy­feleinket. CORVUS-MED KFT. 7633 PÉCS, ENDRESZ GYÖRGY U. 26. TELEFON: 72/251-145 Honlap: www.corvusmedkft.hu t

Next

/
Oldalképek
Tartalom