Tolnai Népújság, 2015. március (26. évfolyam, 51-76. szám)

2015-03-20 / 67. szám

5 2015. MÁRCIUS 20., PÉNTEK KÖRKÉP mm* g r'ffl 3MSMS8II agngfösggfögfö^fö H8 Szekszárdon is itthon van séf Sandro szerint érdemes új ízkombinációkkal barátkozni Alessandro Arena 24 évvel ezelőtt érkezett hozzánk, jó részt kalandvágyból. Szekszárdon nyitott éttermet, és itt alapított családot is Avignon és a Loire völgye is feltárul a Frankóién napon Frankofón napot tart ma a szek­szárdi Garay János Gimnázi­um az Esélyt Tolnának Alapít­vány közreműködésével. Az in­tézmény kiemelten kezeli a fran­cia nyelv tanítását, s a franko­fón kultúra megismertetését - mondta el Heilmann Józsefné igazgató. A diákok cserekapcso­lat keretében több alkalommal jártak Franciaországban. A ren­dezvényt a frankofónia nemzet­közi ünnepe alkalmából iskola­rádiós megemlékezés nyitja. Ez­után a díszteremben Auth Petra, a PTE francia szakos hallgató­ja tart előadást Erasmus ösztön­díjjal Avignonban, a pápák vá­rosában címmel. A 12. C osztály tanulói Bretagne tartományról osztanak meg érdekességeket, majd a Loire völgyi kastélyokról hallgathatnak meg élménybe­számolót az érdeklődők. Végeze­tül csoportok vetélkednek meg egymással, bizonyságot adva a francia kultúrában való jártas­ságukról. ■ Sz. Á. A Honismereti Napot idén Bátaszéken tartják bátaszék - A honismereti moz­galom ismertségének és társa­dalmi hatásának növelése ér­dekében a megyei honismere­ti egyesületekből álló Honisme­reti Szövetség 2007. február 27- i elnökségi ülésén elhatározta: egyik legkiválóbb szellemi elő­dünknek tekintett Bél Mátyás születésnapját, március 24-ét a Honismeret Napjává nyilvánítja. Idén Bátaszék ad otthont a már­cius 23-ai megemlékezésünk­nek - mondta dr. Gesztesi Enikő. A Tolna Megyei Egyed An­tal Honismereti Egyesület el­nöke részletezte: a helyi gim­náziumban 14 órakor kezdődő program során (a köszöntőket követően) Zentai András és Sü­megi József tart előadást. Előb­bi „A polihisztor Bél Mátyás”, míg Sümegi József „Báta és a Garaiak” címmel. Ezt kővető­en a gimnázium három diák­ja - Farkas Tamás, Kis Róbert, Bálint Szabolcs - „Az Európai Unió bővítési politikája” téma­körben osztja meg gondolatait a hallgatósággal. ■ V. B. Sandrót, az olaszt az ország úgy ismeri, mint a séfet, aki Csiszár Jenővel autóz­ta, és főzte végig Itáliát. Alessandro Arénát ugyan­akkor Szekszárdon sokan olyan ismerősként, esetleg barátként tartják számon, akinek a főztje nemcsak a képernyőn mutat jól. Budavári Kata Nem nézi a konkurenciát, hi­szen Olaszországban gyakran egymás szomszédságában áll­nak a jó és még jobb éttermek. Alessandro Arena azt vallja, mindenkinek a saját útján kell haladnia. Az ő útja most éppen visszakanyarodik Szekszárdra, több időt tölt itt, mint az elmúlt Alessandro arena 24 évvel ez­előtt érkezett hozzánk, nem túl­zás azt állítani, hogy jórészt ka­landvágyból. Faenzából szárma­zik, egy 65 ezres olasz kisváros­ból, ahol a kerámiakészítésnek szép és régi hagyománya van. Állítása szerint amikor az 1990- es években nekünk kinyílta vi­lág, mi is érdekessé váltunk. Üz­évben. Eddig egy program job­bára Budapesthez kötötte, hi­szen mint az olasz gasztronó­mia talán legjelesebb magyar képviselőjét gyakran hívják szakértőnek, executive vagy vezető séfnek, hogy segítsen egy-egy éttermet felfuttatni, il­letve valóban autentikussá ten­ni az adott hely olasz konyhá­ját. Most éppen Budán vár rá egy ilyen feladat, de dolgozott Kijevben, és volt, hogy kanadai ajánlatot utasított vissza, mint kiderült szerencsére.- Vigyázni kell arra, hogy ho­va lépsz - mondja szakmájával kapcsolatban. Akárcsak más iparágakban, úgy itt is előfordul, hogy a nagy pénz ígérete önma­gában nem elég, sőt, időnként gyanús is lehet. Sandro ugyan­akkor a konyhában csak rész­ben biztonsági játékos, szem­lét/ szempontból is. Alessandro először egy barátja révén Pécsre, majd Szekszárdra került. Itt ala­pított családot, és a hagyomá­nyok tovább élnek úgy is, hogy mindkét fiú neve „A” betűvel kez­dődik: Abel 23, Ármin 18 éves. Sandro elmondta, itthon érzi ma­gát Szekszárdon, de persze hazá­jában is, és mindig olasz marad. ben velünk, szekszárdi vendé­gekkel. - Nem szeretnék a Bel­la Napodban fúziós konyhát csi­nálni, de frissíteni kell egy kicsit az éttermet, és új életet kell le­helni a régi tradíciókba. Az ét­lapon maradnak a kedvelt fogá­sok, és lesznek változtatások is. Minden héten tudnék 6-7 újdon­sággal szolgálni, de a tapaszta­lat az, hogy a vendégek kilenc­ven százaléka nem vevő ezekre. Hiába finom a nyers hal, és esz- szük Olaszországban, a magya­rok döntő többségét nem lehet rávenni arra, hogy megkóstol­ja. Vagy: a báránycombot itt roz­maringgal, krumplival nagyon is el tudják képzelni, de cukki­nivel, mentával nem, holott na­gyon finom - mondja Alessand­ro Arena. Azt is hozzáteszi, ma is imád főzni, és ha kigondol egy ételt, már érzi is a szájában a za­sandro ma még többet dolgozik, mint mondjuk tizenöt évvel ez­előtt. Azt is elmondta: élvezte a forgatásokat, de nem lehet egy­szerre a szakmát és a tévézést is csinálni. Most úgy látja, az ő útja alapvetően nem a tévé-műsorok világa, bár nem esett nehezére a Sandro, az olasz felvételein folya­matosan beszélni, és bírta a há­matát. A magyar konyhával kap­csolatban megjegyezte: a töltött paprikával nem tud kibékülni, az ő ízlésének túl édes. Viszont a töltött káposzta szerinte is na­gyon finom. - A jó séfnek köte­lező kóstolni, ismerni az ízeket. Szerencsére sok helyre eljutot­tam, Európában szinte minden­hova, de Amerikában, a Karib térségben is volt szerencsém ta­pasztalatokat gyűjteni. Olaszor­szágban 20 régió, 110 megye, a gasztronómiában nagy különb­ségek és elképzelhetetlen szá­mú étel van. Szekszárdon a ma­gyar ízekhez legközelebb álló fo­gásokat igyekeztem kiválogatni, tehát nem az olasz konyha ma­gyarításáról van szó. Ez az irány marad, mint ahogy az az alapelv is, hogy csak a legjobb alapanya­gokból lehet igazán jót főzni - ál­lítja Sandro. romhetes fárasztó forgatást, ami­kor Csiszár Jenővel és egy nagy stábbal dolgoztak reggeltől estig. Most a szekszárdi étteremre és az új, budai projektre koncentrál, de bármilyen felkérés is érkezzen, azt kész átgondolni. Nyugdíjas­ként pedig - bár ez még nagyon, nagyon messze van - az olasz tengerparton ejtőzik majd. A felvidékre repült a hallgatóság a mesék szárnyán bonyhád Az értékekben gazdag felvidéki hagyományok megőr­zése, tovább adása volt a célja a Solymár Imre Városi Könyvtár­ban zajlott mesemondó verseny­nek. A Bonyhádi Felvidékiek Egyesülete, valamint a biblioté­ka közös programjához 14 álta­lános iskolás csatlakozott, akik Aparhantról, Bonyhádról, Dom­bóvárról, Kakasdról és Lány­csókról érkeztek, hogy össze­mérjék tudásukat a negyedik alkalommal életre hívott esemé­nyen. De még mielőtt a fiata­lok bemutatták volna a produk­cióikat - amelyeket a Herczog- né Sarlós Éva, Steib Györgyné és Lóczi Lászlóné alkotta zsű­ri értékelt -, a felvidéki egyesü­let kórusa egy szívmelengető dalcsokorral kedveskedett a je­lenlévőknek. A hagyományőr­zőket, és az utánuk következő szereplőket is nagy tapssal ju­talmazta a közönség, akik meg­annyi szép történetet kísérhet­tek figyelemmel a verseny so­rán. Ebből adódóan fel volt ad­va a lecke a zsűrinek a helyezé­sek eldöntését illetően, akik vé­gül úgy határoztak, hogy az al­sósok mezőnyében Mayer Petra állhatott fel a képzeletbeli dobo­gó legfelső fokára, őt Matkovics Milán követte a rangsorban. Az 5-6. osztályosok versenyé­ben Antal Fanni bizonyult a leg­jobbnak, megelőzve Bakonyi Dórát és Győrfi Vivient. Külön- díjban ketten részesültek: Sinkó Zalán Szilárd és Varga Kincső.- Legyen szó énekről, tánc­ról, vagy éppen a meséről, a leg­fontosabb, hogy a fiatal generá­ció megszeresse és megőrizze szellemi, tárgyi örökségünket- összegezte Kolozsiné Gergely Cecília szervező. ■ V. B. A sorszámhúzás izgalmai Kalandvágy - múlt, jelen, jövő és a gyerekek Nem lehet egyszerre főzni és tévézni HIRDETÉS Megoldhatatlannak tűnik a problémája? Magánrendelést indított dr. Kovács Attila pszichiáter főorvos Szinte alig van olyan család, akiket nem érint az időskori szellemi ha­nyatlás. A betegség akár több éven át tartó végkimenetelét végignézni nagy megpróbáltatás a hozzátarto­zóknak. Sajnos tartja magát a tévhit, hogy az időskori feledékenység az életkor természetes velejárója. Pedig a leg­több esetben súlyos betegség kezde­tét jelenti. Az idejétmúlt hozzáállás következményeként a betegek nagy része a leépülés középsúlyos vagy súlyos stádiumában kerül kezelés­be, amikor a terápia már csak a pszi­chés és magatartászavarokra korlá­tozódhat.- Korai felismerés esetén viszont a leromlás gyógyszeres kezeléssel lassítható, a súlyos stádium évekkel elodázható - közölte dr. Kovács Atti­la pszichiáter főorvos, aki nemrég el­indította pécsi magánrendelését egy modern, tömegközlekedéssel és autó­val egyaránt jól megközelíthető (par­koló) egészségközpontban. Kiemelte: a szellemi leépülés tü­neteivel járó szindrómák 20 száza­léka visszafordítható, ha alapos ki­vizsgálással a kiváltó ok megtalálha­tó és kezelhetőnek bizonyul. Az idős­kori feledékenység mellett előfordul a személyiségváltozás, a visszahú­zódás, a vádaskodás, az éjszakai za- vartság, az elbolyongás, a hozzátarto­zók, helyek, tárgyak fel nem ismeré­se. E problémákat eredményesen le­het kezelni, ami akár tünetmentessé­get is jelenthet. TUDJA, HOGY: • A levertség, a kedvetlenség, az ingerlékenység vagy az alvás­zavar - életkortól függetlenül - kezelést igénylő betegség tünete lehet? • A sokakat érintő pánikzavar szá­mos testi betegség tüneteit utánoz­hatja, azonban a súlyos tünetek el­lenére eredményesen kezelhető? Számos élethelyzet van, amikor a család mentálisan beteg tagjának sorsáról kell a hozzátartozóknak ko­moly, meghatározó döntést hozniuk.- Ebben tanácsot és alternatívákat tudok adni, igyekszem azok mérlege­lésében segíteni. Sokan nem értenek egyet a saját, vagy hozzátartozójuk diagnózisával, kezelésével. A másod­leletezés azonban minden beteg joga, és a „több szem többet lát” bölcsessé­ge a gyógyulás nagyobb esélyét je­lenti. Segíthetek Önnek, ha elfoglalt, kevés az ideje, vagy külföldről ritkán jut haza, és szeretné gyorsan, meg­nyugtatóan rendezni saját vagy hoz­zátartozója problémáját! MENTALSPECTRA KFT. DR. KOVÁCS ATTILA PSZICHIÁTER SZAKORVOS TELEFON: +36 30/615-3155 www.mentalspectra.hu MENTALSPECTRA@GMAIL.COM Európa-bajnokság és ballontalálkozo is lesz őcsényben van a megye egyik közismert füves repülőtere, sok évtized óta repülőnapok, ver­senyek és más rendezvények helyszíne. Hosszú pereskedés után a repülőtér 163 hektáros területe az önkormányzaté lett, ■akár csak a főépület és a han­gár. Megvásárolták all faházat is, ezekért március végéig kifi­zetnek 30 millió forintot. Június végére a repülőklub tulajdoná­ban lévő hangár és két faház ki­vételével az önkormányzaté lesz az egész objektum. A repülőtér­re majd költeni is kell, rendbe teszik az infrastruktúrát, de be­vételre is számítanak. Kisrepü- lők, vitorlázó gépek, hőlégballo- nosok, siklóernyősök, sárkány­repülők vehetik igénybe. Júni­us 8-ától 15-ig itt rendezik meg a vitorlázórepülők Európa-baj- nokságát. Már sokan érdeklőd­nek Norvégiából, Svédország­ból, Németországból, Francia- országból, de még Japánból is. Az Őcsényi Repülőklub Sport­egyesület a rendező, de az inf­rastruktúrát az önkormányzat biztosítja. Ugyancsak a repülő­térhez kapcsolódó esemény a tíz év szünet után októberben tar­tandó hőlégballon-találkozó. Ed­dig mintegy tucatnyi csapat ne­vezett, főként Európából, de le­het, hogy az Egyesült Államok­ból is érkeznek résztvevők - mondta el érdeklődésünkre Fü- löp János polgármester. ■ Gy. M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom