Tolnai Népújság, 2015. február (26. évfolyam, 27-50. szám)

2015-02-04 / 29. szám

4 KÖRKÉP 2015. FEBRUÁR 4„ SZERDA Továbbra sem lehetséges a távdiagnosztikai ellátás Elköszöntek a főjegyzőtől kovács péter A szakmai és a civil életben is megbecsülés övezi Idén is keresi az önkormányzat a település gondos gazdáit tamási Továbbra sem áll ren­delkezésre Tamásiban a ren­delőintézet felújítását és mű­szerfejlesztését biztosító pá­lyázat részét képező, utólagos kép digitalizálást biztosítani képes foszforlemezes kiolvasó. Ezért a telemedicinális, távdi­agnosztikai ellátás egyelőre nem valósult meg. Porga Fe­renc polgármester elmondta, ez is szóba került a legutóbbi testületi ülésen. A probléma megoldásához szükséges pénz azonban egyelőre sem a dom­bóvári kórháznak, sem a vá­ros önkormányzatának nem áll rendelkezésére. A tárgyi feltételek egyéb­ként a szakmai minimum kö­vetelményeknek megfelelően biztosítottak a rendelőintézet­ben. ■ B. K. Rímekbe faragott érzések bonyhád A Solymár Imre Vá­rosi Könyvtár égisze alatt mű­ködő Napsugár Szabadidőklub - a Magyar Kultúra Napja al­kalmából - verses délutánra hívta a Lengyeli Irodalmi Kör tagjait. A közönség Jakab Zol­tán, Miilei Lajos és Tóth Tí­mea gyönyörű költeményeiből ismerhetett meg néhányat a jó hangulatú, kellemes program során. A szabadidőklub ha­vonta kínál tartalmas, kultu­rális kikapcsolódást biztosító ingyenes rendezvényt az ér­deklődők számára. ■ V. B. A költészet volt a téma A legutóbbi képviselő-tes­tületi ülésen köszöntek el a város vezetői Kovács Péter címzetes főjegyzőtől, aki tavaly december 31-gyel vonult nyugállományba. A tanácskozáson elhangzott: a hivatalvezető elévülhetetlen érdemeket szerzett pályája során. Vízin Balázs Kovács Péter jegyzői kineve­zését pályázat útján 1990. no­vember 26-án kapta a Bony­hádi Polgármesteri Hivatalba. Ettől kezdve nyugdíjba vonu­lásáig - azaz 2014. december 31-ig - látta el a hivatalveze­tői feladatokat a völgységi vá­rosban. A jegyzői pályázatában cél­kitűzései közé tartozott a jól felkészült igazgatási appará­tus kialakítása, a jogszabályi előírásoknak megfelelő, ma­gas színvonalú ügyintézés megvalósítása, a pártsemle­ges, szakmai munka feltéte­leinek megteremtése, a kép­viselő-testület és a bizottsá­gok zavartalan működésének biztosítása, valamint a dönté­sek szakszerű, pontos végre­hajtása. A polgármesteri hivatal mun­kájába előbb körjegyzőségként, 2013. január 1-től pedig kö­zös önkormányzati hivatalként csatlakozott még 8 település, így ma Bonyhád mellett Bony- hádvarasd, Grábóc, Izmény, Kisdorog, Kismányok, Kisvej- ke, Mőcsény és Váralja önkor­mányzati igazgatási ügyeit is ellátja a hivatal. A közös önkor­mányzati hivatal kialakításá­Kovács Péter 1990 óta dolgozott jegyzőként Bonyhádon ban és működtetésében elévül­hetetlen érdemeket szerzett Ko­vács Péter. Szintén meghatározó sze­repe volt a Völgységi Önkor­mányzatok Többcélú, majd 2014-ben átalakuló társulásá­ban, illetve a szociális intéz­ményfenntartó társulás létre­hozásában és működtetésében. A 2013-ban felálló járási rend­szer kialakításában is minden szakmai segítséget megadott, mind a kormányhivatal, mind a polgármesteri hivatal vezetői, munkatársai számára. Neki, és a felkészült apparátusnak is köszönhetően az országban másodikként, de Tolna megyé­ben elsőként jött létre a Bony­hádi Járási Hivatal. Jegyzői munkáját szak­mai körökben is elismerték. A Közigazgatási Hivatalban, majd a kormányhivatalban az alap és szakvizsgára való fel­készítő tanfolyamokon oktató­ként és vizsgáztatóként is szá­mítanak rá. Az elmúlt 24 év­ben végzett szakmai munká­ját támasztják alá elismerései is: 1994. március 15-én a Ma­gyar Köztársasági Arany Ér­demkereszt kitüntetésben ré­szesült. 2002. július 1-jén - a képviselő-testület kezdemé­nyezésére - a Magyar Köztár­saság miniszterelnöke címze­tes főjegyzői címet adományo­zott számára. 2014. szeptem­ber 1-jén, a Megyenapon, a Tolna Megye Kiváló Köztiszt­viselője elismerést vehette át a megyei közgyűléstől. A főjegyző munkájára - a szakmai felkészültségen és gyakorlaton túl - jellemző volt az empatikus hozzáállás, a vá­ros és az itt élők iránti tisztelet, a jobbító szándék. Köszönetét mondott minden munkatársának Szívügye a sport BONYHÁD ÉRDEKEIT tartotta szem előtt a civil életben is, szív­ügye a sport. Nagyon sokat tett és tesz ma is a kosárlabdázá­sért: aktívan részt vesz a Bony­hádi Kosárlabda Sportegyesület munkájában. Az NBI/B-ben sze­replő csapat sikereinek háttéré­ben az ő munkája is benne van. A Bonyhádi Völgység Labdarúgó Clubot is segítette; korábban el­nökségi tagként sok futballista pályáját egyengette a városban.- először is azon három pol­gármesternek szeretném meg­köszönni a munkáját, akikkel együtt dolgozhattam pályám során. Név szerint Oroszki Ist­vánnak, Potápi Árpád János­nak és Filóné Ferencz Ibolyá­nak. DE TERMÉSZETESEN a képvise- lő-testületeknek, a hivatali dolgozóknak és mindenkinek, akivel az elmúlt évtizedekben kapcsolatban álltam, köszö­nettel tartozom - mondta meghatódva a testületi ülésen Kovács Péter. A szakember 1972-ben Veszprémben, a Ta­nácsakadémia Oktatási Inté­zetében tett képesítő szakvizs­gát, majd 1982-ben az Állam- igazgatási Főiskolán folytatta tanulmányait, ahol igazgatász- szervezői végzettséget szer­zett. míg a közigazgatási szakvizs­gáját 2000-ben tette le. Elismerő szavak- kovács Péter Bonyhád köztisz­teletben álló személyisége, akit szakmai munkája és civil tevé­kenységei révén is elismernek- hangsúlyozta Filóné Ferencz Ibolya. A város polgármestere úgy fogalmazott beszédében: kö­szönettel tartozik jegyzőnek az önkormányzat; azt kívánjuk, hogy nyugdíjas éveit családja körében, boldogan töltse, a helyi sportéletet pedig továbbra is ilyen lelkesen támogassa. tolna Idén is meghirdeti a „Gondos gazda - virágos por­ta” környezetszépítő versenyt a tolnai önkormányzat. A je­lentkezők 2015-ben is családi ház, illetve társasház kategó­riában adhatják be pályázatu­kat. Mindkét kategóriában az első három helyezett 50, 30, il­letve 20 ezer forintos díjat kap, a „Gondos gazda - virágos por­ta 2015.” tábla mellé. Változás, hogy a pályázatokat idén valamivel korábban, már­cius 1. és április 30. közötti idő­szakban lehet beadni. A szem­lebizottság pedig nem nyáron, hanem még májusban végzi a zsűrizéseket. Az eredményhir­detésre idén is a szeptemberi testületi ülésen kerül sor. A tolnai képviselők meg­választották a szemlebizott­ság tagjait is, akik a követke­zők: Pirgi József alpolgármes­ter, Straubinger Ferenc képvise­lő, Béres István főépítész, Reiter Antalné, a Városszépítő Alapít­vány elnöke, Rózsa Sándor ker­tészeti szakértő. ■ S. K. Bátyus bálba invitálják atagtórsakat szekszárd Klubdélutánra várja minden hónap első csütörtökén tagjait a látássérültek megyei egyesülete. Ebben a hónapban, február 5-én, 13 órára Farsangi bátyus bálba hívják a tagtársa­kat és kísérőiket. A program vi­dám vetélkedővel kezdődik, utá­na farsangi fánkkal, teával, üdí­tő itallal, szendvicsekkel, a ba­tyukban hozott finomságokkal és borral kínálják a résztvevő­ket. Lesz még táncverseny, ma­gyar nóta program és természe­tesen nem marad el a közked­velt tombolasorsolás sem. A jó hangulatot vélhetően tovább fo­kozza Mayer Gábor szintetizá­tor zenéje, amely egyben a tán­cos mulatság kezdetét is jelen­ti. A farsangi rendezvényt köve­tően ruha- és egyéb adományok közül választhatnak a résztve­vők. Legközelebb március 5-én lesz klubdéiután, ezen az össze­jövetelen a hölgyeket köszöntik majd a közelgő nőnap tiszteleté­re. ■ V. M. Negyedszer is itt a „Ne légy birka!” Dunaföldváron is vannak őstehetségek szólít egy hang Miskolc mellől is érkezett nevező a musicalversenyre Negyedik alkalommal hirde­ti meg az Ifjúsági Unió Szek­szárd a „Ne légy birka!” elne­vezésű ingyenes vetélkedősoro­zatát. A megmérettetésen a Tol­na megyében működő középis­kolák 9-12. évfolyamos osztá­lyai vehetnek részt. A szervezők szándéka, hogy izgalmas, kalan­dot ígérő feladatokon keresztül a résztvevők aktív közvetítői le­gyenek a környezettudatos élet­vitelnek, és e témára közvetlen környezetük figyelmét is ráirá­nyítsák. A tervezett feladatokat úgy alakították, hogy megoldá­suk kellemes és hasznos időtöl­tést nyújtson, és a résztvevők­nek lehetőséget teremtsen kre­ativitásuk, alkotókedvük meg­mutatására. Az 5+1 fordulós já­tékra mindenképpen érdemes benevezni, mert az első helye­zett csapat 200 ezer forint, a má­sodik 100 ezer, a harmadik pe­dig 50 ezer forint hozzájárulást nyer az osztálykiránduláshoz. Az első forduló feladata osztály­póló tervezése saját lógóval és szlogennel, önállóan választott környezetvédelmi témakörben. A verseny döntő fordulójába jutó legjobb hét osztály minden tag­ját megjutalmazzák a szervezők az első fordulóban beküldött terv alapján elkészült pólókkal. Nevezési és az első forduló be­adási határideje február 6. Továb­bi információ, illetve nevezés: www.nelegybirka.hu ■ V. M. dunaföldvár Először rendez­tek a gimnáziumban működő Zsigec Musical csoport vezetői - Telekiné Rábai Melinda és Te­leki Károly - musical tehetség­kutatót, de bizonyára nem utol­jára, mert - ahogy Melinda fo­galmazott - fantasztikus volt. A pedagógus azt mondta, népdal­éneklési versenyt már régóta hirdetnek, de olyan sokan éne­kelnek Dunaföldváron, hogy úgy gondolták, más műfajban is fontos lenne felkutatni a te­hetségeket. Sem kor, sem távol­ság miatt nem akartak kizárni senkit, ezért korhatár nélkül, országos szinten meghirdették a versenyt, amelyet Szólít egy hang címre kereszteltek. 7 és 35 A dunaföldvári Mendi Milán arany minősítést kapott év közöttiek jelentkeztek - ösz- szesen huszonegyen -, a legtá­volabbi versenyző Miskolc mel­lől érkezett. Nem hiába utazott ilyen sokat a tízesztendős Ke- retfálvi Bence, kiemelt arany minősítést, sőt különdíjat is ka­pott a Légy jó mindhalálig pro­fi módon előadott részletéért. Szintén kiemelt arannyal jutal­mazták a hétéves, dunaföldvá­ri Klementisz Kittit, akiről már egy korábbi népdaléneklési ver­senyen is megállapította a zsű­ri, hogy őstehetség, mondta el Telekiné Rábai Melinda. A há­rom arany minősítésből kettő szintén helyben maradt, Mendi Milán és Horváth Viktória érde­melte ki. ■ V. T.

Next

/
Oldalképek
Tartalom