Tolnai Népújság, 2015. február (26. évfolyam, 27-50. szám)

2015-02-17 / 40. szám

2 KÖRKÉP 2015. FEBRUÁR 17., KEDD Kertek alatt itt a tavasz HA AZ idei telet akarnám jel­lemezni, leginkább az eklek­tikus jelző illik rá. Merthogy felvonult benne a nyarat ki­véve minden évszak. Vol­tak Szibériát idéző mínuszok süppedős hóval, plusz tizen­öt fokos melegek ádvent ide­jén, és esős-nyúlós-keserves őszies hetek év elején. bár még javában tart a feb­ruár, valahogy mégis más minden. Az ég harsogóan kék a fehéres, távoli, por­celán kék helyett, szélvé­dett helyen a napnak, ahogy mondani szokás, már ere­je van, és még a levegő il­lata is más, mint mondjuk egy hónappal ezelőtt. Pe­dig nincs meleg, bőven el­bírjuk a télikabátot, a csiz­mát, a nyakunkban a sá­lat, és ha hosszabb időt töl­tünk gyaloglással, akkor a kesztyűt is nagyon jól esik még felhúzni. Ám a hideg­ben még csupaszon álló ró­zsabokron már centisek az új hajtások, és a fákon csak a tartós napsütésre és fagy­mentes éjszakákra várnak a rügyek. nincs mese, jön a tavasz, leg­alábbis az ígérete már itt van a levegőben. S nincs mit tagadni: már nagyon várjuk. Várjuk, hogy könnyű félcipő­re cseréljük a csizmát, leke­rüljön a vastag kabát, a sap­ka-sál meg menjen a szek­rénybe aludni a követke­ző télig. Élettel teli illatú, fé­nyes napokat szeretnénk, smaragdzöld fűvel, virágzó fákkal, barkával és arany­esővel. tudjuk, hogy nemsokára itt a tavasz, és most, ami­kor már szó szerint csak né­hány hétre vagyunk tőle, sokkal nehezebben várjuk, mint mondjuk december kö­zepén. Egyelőre azonban be kell érnünk az apró jelzések­kel, egy-két kellemesen lan­gyos kora délutáni órával, a nap szikrázó fényével, a fel­élénkült és egyre vidámabb madárdallal, amelyek bizton állítják: a kertek alatt itt van már a tavasz. Több mint száz csemete táncra perdült a tánházban, amit Cserenyecz Katalin vezetett. A kíséretről Kovács Lajos és a Tekerős Barátok gondoskodtak Bepillantást engedtek csengey-központ Megannyi színpadra termett, alkotókedvű ember Sokszínű intézmény a Csengey Dénes Kulturális Központ megannyi színpad­ra termett csoporttal, alkotó­kedvű emberrel. Ez derült ki a hétvégi Csengey Napokon, amit a Kultúrházak éjjel-nap­pal kezdeményezéshez csat­lakozva rendeztek. Vida Tünde Minden, az intézményre és an­nak kollektívájára, illetve az ott működő együttesekre, közössé­gekre épült. A péntektől vasár­napig tartó programfolyamban nyitott órák keretében bepillan­tást nyerhettek az érdeklődők a csoportok munkájába kezd­ve a táncegyüttesektől a Calia- netics-en át a Waldorf óvoda lét­rehozásán ügyködő közösségig. Nagy sikere volt a Cserenyecz Katalin által vezetett, Kovács Lajos és a Tekerős Barátok által kísért táncháznak, ahova a leg­apróbb gyerekeket várták, több mint százhúsz csemete perdült táncra. Ugyancsak jelentős ér­deklődés kísérte a Hefner Erika drámapedagógus vezette ama­tőr színjátszók önálló estjét, ahol öt darabot állítottak szín­padra. A házban működő tánc­csoportok nemcsak a hétközna­pi munkájukba engedtek bepil­lantást, hanem sorra egymás után színpadra is léptek. Elő­adásukat a Tini Tüsik dalokkal, zenével színesítették. A Színpa­di Kavalkád után is a zenéé volt a főszerep, egy több szempont­ból is a Csengey Dénes Kulturá­lis Központhoz köthető formá­ció, a Pistiest adott koncertet. A zenekar frontembere, Gyu­lai István kulturális szervező­ként a kollektíva tagja, ráadásul együttes itt debütált néhány hó­napja az Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesztiválon, amit azzal a lendü­lettel meg is nyertek. Az elsősor­ban elgondolkodtató, „ütős” szö­vegeiről ismert zenekar rajon­gótábora - mint a koncert is mu­tatta - szépen formálódik. Szabó-Rausch Ildikó szerve­zési vezető, kulturális szervező arról számolt be, hogy a mun­katársak munkáiból - hímzé­seiből, festményeiből, verseiből - rendezett kiállítást már nem, de az Atomfoltosok Foltvarró Klub gazdag tárlatát még meg­tekinthetik az érdeklődők. Megható, sikerrel záruló jótékony akció gesztus A széchenyisek ismét bebizonyították, hogy jó közösséget alkotnak bonyhád Hagyománnyá vált a Széchenyi iskolában, hogy Va- lentin-napon színes programot szervez a diákönkormányzat az órák közötti szünetekben. Né­hány nyolcadikos „ingyen öle­léssel” üdvözli az intézménybe lépőket; száz, az iskola terüle­tén elrejtett piros papírszívet ta­lálhatnak a diákok, amik cukor­kára válthatók be. Továbbá a fa­liújságon megjelenő kedves, sze­relmes és baráti üzenetet küld­hetnek egymásnak, s amelyik lány és fiú a legtöbbet kapta, egy gyertyafényes reggelin ve­A fiatalok egy emberként álltak a nemes kezdeményezés mellé hét részt. De mindig nagy sikert arat a barátok eskütétele is, akár­csak a közös fotókészítés. Szabó Béláné igazgatótól azt is megtud­tuk, idén első alkalommal csat­lakoztak a Szemem Fénye Ala­pítvány felhívásához, amellyel a pécsi Dóri Ház tevékenységét tá­mogatták. A gyerekek pirosba öl­töztek, pénzadományt helyeztek el az erre a célra kihelyezett per­selyben (136 905 forint jött ösz- sze), valamint egy nagy szív for­mát alkotva fejezték ki együttér­zésüket a Dóri Ház kis betegei iránt. ■ V. B. Segély helyett települési támogatás szekszárd Módosult a szo­ciális igazgatásról és szociá­lis ellátásokról szóló törvény, így március 1-től teljes mér­tékben átalakult a pénzbeli és természetbeni ellátások rend­szere. Az állam és az önkor­mányzat segélyezéssel kap­csolatos feladatai élesen el­válnak egymástól. A szociá­lis törvény csak a kötelező el­látásokra vonatkozó szabályo­kat tartalmazza majd. E körbe tartozik az időskorúak járadé­ka, a foglalkoztatást helyette­sítő támogatás, egészségkáro­sodási és gyermek felügyele­ti támogatás, az ápolási díj, az alanyi- és normatív közgyógy­ellátás, valamint az egészség- ügyi szolgáltatásra való jogo­sultság. Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve március 1-től egységesen települési tá­mogatás lesz. Ennek keretében az önkormányzatok az álta­luk támogatandónak ítélt, ren­deletükben szabályozott élet­helyzetekre nyújthatnak támo­gatást. ■ A települési támogatások mellett rendkívüli szociális támogatásra is lesz lehetőség A kötelező segélyek körén kívül további ellátások nyúj­tásáról és a jogosultsági felté­telekről az önkormányzat sza­badon dönthet. Szekszárd vá­ros közgyűlése legutóbbi ülé­sén alkotta meg helyi szociá­lis rendeletét. Ennek értelmé­ben a közgyűlés szociális rá­szorultságtól függően a jogo­sult részére települési támoga­tást adhat a lakhatáshoz kap­csolódó rendszeres kiadások viseléséhez, ápolási támoga­tást nyújthat a 18. életévét be­töltött tartósan beteg hozzá­tartozó ápolását, gondozását végző személynek, illetve tá­mogathatja a közlekedési ta­nulóbérletet. A rendes mellett rendkívüli szociális támoga­tásra is lesz lehetőség. Rend­kívüli települési támogatást igényelhetnek az arra jogosul­tak többek között az átmeneti­leg nehéz anyagi helyzetbe ke­rült személy vagy család ki­adásainak mérséklésére, eseti gyógyszerkiadás mérséklésé­re, vagy elhunyt személy elte­mettetésének költségeihez va­ló hozzájárulásra. ■ V. M. A Jagellók kora volt a bátaszéki verseny témája Szép költeményeket tolmácsoltak értékőrzés Szerelmes versekkel versenyeztek az irodalomszerető ifjak bátaszék A gimnázium név­adója, II. Géza király tisztele­tére rendezett programokat hagyományosan a szavalóver­seny nyitja. Utána követke­zett a művelődéstörténeti ver­seny, amelyre a környék álta­lános iskoláinak diákjait hív­ják meg. Jelentkeztek is szép számmal, sajnos éppen a bá- taszékiek maradtak ki, mivel mind a diákok, mind a felké­szítő tanárok között mondhat­ni dúlt az influenzajárvány. Jöttek Szekszárdról, a Dienes Valéria Általános Iskolából mindjárt két csapat is, de ott voltak a Garay Általános Isko­la és a Baka István Általános Iskola kisdiákjai is, a mórágyi­ak, a várdombiak és a szomszé­dos Baranyából a dunaszekcső- iek. A kiírók történelmi idősza­konként határozzák meg a te­matikát, az idén a Jagellók ko­ra, az 1490-től 1526-ig tartó időszak volt a téma. Első lett a Garay János Álta­lános Iskola csapata (Fábián Lu­ca, Mocsári Nóra és Besei-Tóth Anna, felkészítő tanárok: Re- inics Gábor és dr. Koncsákné Nemes Judit.) A második és a harmadik helyen a két, Dienes iskolát képviselő csoport oszto­zott. A versenyt Sümegi József, a II. Géza gimnázium igazgató­ja vezette, a zsűri tagjai pedig a gimnázium tanulói voltak. ■ Gy. M. bonyhád „Szeretni tehozzád szegődtem” - címmel szervezett Bálint-napi szavalóversenyt a Solymár Imre Városi Könyvtár. A 9-12. évfolyamos diákok ma­gyar költők szerelmes verseit tolmácsolták. Szívmelengető módon tették mindezt a közön­ség, valamint a Herczogné Sar­lós Éva és Simó Józsefné alkot­ta zsűri legnagyobb örömére. A csodálatos versek hallatán ne­héz volt rangsorolniuk. Végül úgy döntöttek, hogy Kalányos Melinda szavalata (Vörösmarty Mihály: Éj és csillag) nyerte el leginkább a tetszésüket, a kép­zeletbeli dobogó második foká­ra Bartholomaei Patrícia (József Attila: Mikor az utcán átment A magyar irodalom gyöngyszemeiből tallóztak a versenyzők a kedves) állhatott fel. Mind­két ifjú irodalomkedvelő a Pe­tőfi Sándor Evangélikus Gim­názium növendéke. Őket Biró Kristóf (Radnóti Miklós: Tétova óda) követte a rangsorban, aki­re a BÁI Arany János Gimnázi­um lehet büszke. Bella István: Szeretők című versének szép előadásáért pedig Csemez Bet­tina részesült különdíjban, aki ugyancsak a bonyhádi Arany János Gimnázium tanulója. A magyar irodalmat népsze­rűsítő kezdeményezéshez csat­lakozott 24 versenyző remek él­ményekkel - és a Nemzeti Kul­turális Alap jóvoltából - aján­dékokkal gazdagodva zárta a programot. ■ Vízin B. i i

Next

/
Oldalképek
Tartalom