Tolnai Népújság, 2015. február (26. évfolyam, 27-50. szám)

2015-02-12 / 36. szám

4 2015. FEBRUÁR 12., CSÜTÖRTÖK KÖRKÉP nevelés Fontos feladat a szeretet és a stabil, elfogadó háttér biztosítása Májusra kiderül, ki a legokosabb gyerek a faluban györköny A művelődési ház ke­resi a legokosabb általános isko­lást. Nem elírás, nem az okos­ság, hanem a környezettuda­tos szemlélet a lényeg. Kéthe­tente kapnak új feladatot a gye­rekek, akiknek elsősorban nem lexikális tudásra, hanem utá­na járásra lesz szükségük, ha jól szeretnének teljesíteni. Az új kezdeményezéssel a termé­szet mellett a könyvtár iránt is szeretnék felkelteni az érdeklő­dést, azaz olyan feladatokat vá­lasztottak, amelyekre a választ megtalálják a tékában a ver­senyzők. Május végéig tart a tu­dáspróba, amelynek legjobbjai- ra értékes ajándékok várnak. Nemcsak gyerekeknek, ha­nem minden korosztálynak szolgál kikapcsolódási lehető­séggel az intézmény, húzta alá Kuti Imréné. A következő hetek változatos programjai közül az intézmény vezetője kiemelte a svábbált, a pingpong versenyt, illetve az első sakk-bajnoksá­got, amit Sterczer János györkö- nyi sakkozó emlékére rendez­nek. ■ V. T. Meseíró pályázatot írt ki Dombóvár Város Könyvtára dombóvár A Meseírás Napja és a Gyermekkönyvek Nemzetközi Napja alkalmából meseíró pályá­zatot hirdetett Dombóvár Város Könyvtára általános iskolások és kisgimnazísták részére, legfel­jebb 14 éves korig. A pályamű­ként beadott mese témája szaba­don választható, a terjedelme pe­dig legfeljebb három A/4-es ol­dal lehet. Minden jelentkező egy mesét adhat be. A kiírók azt ké­rik, hogy a pályázó nevét, e-mail címét, iskoláját, osztályát és élet­korát egy lezárt borítékban mel­lékleje, a borítékra pedig jeligét írjon. Nevezési díj nincs. A pályaművek leadhatóak személyesen Dombóvár Város Könyvtárában, vagy elküld- hetőek postán a 7200 Dombó­vár, Hunyadi tér 25. címre, va­lamint elektronikusan a me- seiras@gmail.com e-mall cím­re. A beadási határidő március 9., 18 óra, az eredményhirdetés pedig április 8-án, 14 órakor lesz. A meséket szakmai zsűri bírálja el. ■ H. E. Nemcsak a pedagógusoktól, a családtól is minden eddigi tapasztalattól eltérő nevelé­si módszereket követel a Z generáció. A mai szülőknek nincs könnyű dolguk. Venter Marianna- Olyan generációról, olyan gye­rekekről van szó, akiknek rend­kívül jó az intellektusa. Soha ennyi okos gyerek nem volt, mint manapság. Ezeknek a gye­rekeknek rendkívül jó a prob­léma megoldásuk, sőt, valójá­ban megoldandó problémákban gondolkodnak. Tehát ha a szü­lő együttműködést akar, akkor ne parancsként, hanem problé­maként közelítsen a megoldan­dó feladathoz - mondja dr. Pais Ella Regina, a Pécsi Tudomány- egyetem pszichológusa. A Z generáció tagjai éppen emiatt a gyakorlatias gondolko­dás miatt rosszul tűrik az elmé­letet, nem szeretik a hosszú szö­vegeket. Figyelem megosztási készségeik kitűnőek, de éppen a megosztottság miatt rövidebb ideig tudnak figyelni, nagyjából tíz percig lehet lekötni őket. A sok pozitívum mellett megfigyel­hető náluk egyfajta környezettől való elidegenedés, ami már ke­vésbé jó dolog. Ennek oka a vir­tuális közösségi tagság. Nincs ez­zel semmi probléma mindaddig, amíg kontrollálni tudja a szü­lő. A gyereknek kétféle identitá­sa van: egy a virtuális térben, és egy a valóságban. S míg az előb­biben bárki, bármi lehet, az utób­biban a család, az iskola, egyszó­val a való világ elvárásai, köve­telményei várják. A virtuális térben megkap minden el­ismerést, amire vá­gyik, a való világ­ban azonban már nem biztos, hogy olyan könnye­dén megszerezheti ezt. Ebből kö­vetkezik, hogy nehézséget okoz számukra megfelelni a környe­zet elvásásainak, emiatt sok ku­darc érheti őket. A kudarcok eredményeként pedig rendkívül nehezen motiválhatóak, sem ju­talomra, sem büntetésre nem ér­zékenyek. Elvük: majd csak tör­ténik valami, megoldódik a pilla­Z GENERÁCIÓNAK a 1996 és 2010 között születetteket neve­zik. Hívják őket net generáció­nak, digitális őslakosoknak és bedrótozott nemzedéknek is. A generáció tagjaira jellemző, hogy a korábbiakhoz képest a legidősebb átlagéletkorú anyák gyermekei, kis családba születnek, létszámuk is kicsi. natnyi helyzet. A legkisebb ellen­állás irányába haladnak, a mini- malizmusra törekednek, és lehe­tőleg kerülik a konfliktusokat.- Nagy a szülők felelőssé­ge a Z generációs gyerekek ne­velésében - mondja dr. Pais El­la Regina. - Bármennyire ne­héz is, a lehető leg­nagyobb szabadsá­got kell biztosíta­ni a számukra eb­ben a mai, veszé­lyekkel teli világ­ban. Egyensúlyt kell teremteni a szülői ambíciók és a gyerek va­lós igényei, képességei között. A mérce gyakran túl magas, ez pe­dig egyenesen utat mutat a ku­darchelyzetek irányába. Ugyan­akkor, mint már szó volt róla, ez a generáció igen rosszul tű­ri a kudarcot, nem tudja kezel­ni. Hogy megjutalmazza magát, vagy a virtuális világ felé fordul, Ugyanakkor ők részesülnek a legtöbb oktatásban, és várható életkoruk is a leghosszabb. Jel­lemzőik: nagyon fontos szá­mukra a személyes szabadság, társas életüket folyamatosan megosztják a nyilvánossággal, elődeiknél sokkal gyorsabb rit­musban élnek, nem a szavak és érzelmek jellemzik őket, vagy olyan közösségeket keres, amelytől pozitív visszaigazolást kap. Ezek a közösségek azonban nagy veszélyeket rejthetnek ma­gukban. A látszólag feloldhatat­lan helyzetben a kulcsténye­ző az érzelem. Úgy gondolom, a mai gyerekek életéből valójában az érzelmi kötelék hiányzik. A szülőknek muszáj több időt for­dítaniuk a gyerekekre, nem elég az az átlagos hét perc, amelyet egy 2012-es kutatás szerint na­ponta ténylegesen a gyerekük­re fordítanak. A szülő legyen tá­masz, kapaszkodó, a család pe­dig olyan háttér, amelyben ön­magát adhatja, teljesítheti ki. A cél az, hogy ezeket a kapaszko­dókat ne a családon kívül keres­se, főleg ne olyan közösségben, amely újabb bajokat generálhat. Szeretet, bizalom, elfogadás, tö­rődés. Ha ezek megvannak, minden probléma megoldható. nem félnek a változástól, mert ebbe születtek, ebbe szoktak bele, kevésbé lojális fogyasz­tók, inkább magukban bíznak, mint a környezetükben, in­kább okosak, mint bölcsek, bátrak és kezdeményezőek, ke­vésbé hajlandóak a szabálykö­vetésre, profi elektronikus szerkezet-kezelők. ■ A szülőknek mu­száj több időt for­dítaniuk a gyere­kekre A legek korosztályára nem alkalmazhatóak az eddigi nevelési tapasztalatok A költészetben rejlő szépséget, értéket hirdetik bonyhád A napokban a Soly­már Imre Városi Könyvtárban mutatkozott be a Lengyeli Iro­dalmi Kör. Ebből az alkalom­ból beszélgettünk Tóth Tíme­ával, a szervezet egyik lelkes tagjával, hogy mit jelent ma­napság egy fiatal számára az irodalom, a költészet szeretete.- Két éve csatlakoztam hoz­zájuk, olyan emberek között lehetek, akiket igaz barátaim­nak tekinthetek, irodalomsze­rető emberek - mondta a bony­hádi amatőr költő. Hozzátette, nemcsak egymás verseit hall­gatják meg, hanem más alko­tók tollából származó költemé­nyek között is tallóznak. És a zene is fontos egy irodalmi kö­zösség életében, hiszen szerve­sen kötődik a költészethez, ih­letet ad számukra.- Nekem azért is fontos a lengyeli körhöz tartozni, mert kötődésem van magához a kis faluhoz is. Régi családi emlé­kek fűznek oda, és a kis erdő „szívem rejtekhelye”, nincse­nek véletlenek - vélekedett Tí­mea. ■ Az önkifejezés egyik szép formáján keresztül, a versekkel közvetítenek értéket Mint fogalmazott: a versírás benne él, harcol, lüktet. El sem tudja képzelni a napjait az iro­dalom nélkül. - Ki kell írnom a bennem rejlő gondolatokat, amikor az érzések, érzelmek magával ragadnak, legyen az fájdalom, szerelem, termé­szet iránti rajongás. Ezek nem megfogható dolgok, sokszor az embert „elragadják" a Földtől - világított rá Tímea. Aki azt is megosztotta velünk, hogy a verseket nemcsak maguknak írják, hanem mindenkihez szól, egy csepp belőlük, a többi embernek lélekemelő ajándék­nak szánják.- Szeretek átadni magamból egy „kis darabkát” másoknak. Mi, a költemények kedvelői „tápláljuk a szerelmet, közve­títjük a halált, tolmácsoljuk a | bánatot és az örömet”. Mond- | hatni: tisztán látjuk a termé- | szét értékeit, s ezt igyekszünk úgy átadni a befogadó számá­ra, hogy törékeny szépsége ne | szenvedjen csorbát a versben. Úgy érzem, ezt szeretném folytatni - biztosított a bony- I hádi lány. ■ V. B. Megújul a község honlapja virtuális látogatás Elérhetőek maradnak a környezeti adatok Ismerte a környék élővilágát évforduló Tanulmánykötetet adtak ki Pillich Ferenc emlékére gerjen Teljesen új kép fogadja mindazokat, akik virtuálisan Gerjenbe látogatnak, megújult a község honlapja. Romhányi Károly polgármester azt mond­ta, nemcsak a megjelenése új a weboldalnak, hanem a struktú­rája is. Újdonság, hogy mobilesz­közökre is alkalmassá tették. Sokrétű célközönséget szeretné­nek mind teljesebben kiszolgál­ni, hiszen a honlap szól a gerje- nleknek, akik minden fontos in­formációt, szolgáltatást megta­lálhatnak rajta, de megcélozza azokat is, akik esetleg messzire szakadtak szülőfalujuktól, gyer­mekkoruk színhelyétől, ők a honlap segítségével nosztalgiáz­hatnak, nyomon követhetik az Romhányi Károly polgármester eseményeket. Mivel Gerjenben szinte egymást érik a rendezvé­nyek, azokat is szeretnék elérni, akik programok iránt érdeklőd­nek, remélve, hogy kedvet kap­nak valamelyikhez, és ténylege­sen felkeresik a falut. Romhányi Károly kiemelte, hogy honlapjuknak az atomerő­művel kapcsolatos kommuni­kációban is szerepe volt és ma­rad is. Az érdeklődők a megújult weboldalon Is nyomon követhe­tik a Gerjenbe telepített mérő­eszközök által rögzített adato­kat, így például a háttérsugárzá­si értékeket. X sugárzást 2003 óta mérik a községben, de mini meteorológiai állomás Is műkö­dik a hivatalnál. ■ Vida T. siMONTORNYA Pillich Ferencre, a város néhai gyógyszerészére, az elismert rovargyűjtőre em­lékeztek a hétvégén Simontor- nyán. Tisztelői előbb várostör­téneti sétára indultak a kutató nyomában, megtekintették Pil­lich Ferenc emléktábláját a pa­tika falán, portréját a polgár- mesteri hivatalban, illetve a ne­ki szentelt kiállítást a Helytör­ténet Házában. Ezt követően a Várban bemutatták a Simon- tornya ízeltlábúi - In memóri­ám Pillich Ferenc című kötetet, amely a kutató 1914-ben megje­lent nagyszabású munkájának állít emléket. A százéves évfor­duló kapcsán a Magyar Biodi- verzitás-kutató Társaság tagjai, Tóthné Unghy Ilona helytörténész mintegy ötvenen egy éven ke­resztül tanulmányozták ismét a Pillich Ferenc által korábban vizsgált területet. Ennek ered­ménye lett a széles körű zooló­giái felmérést összegző kötet. A könyvbemutatón Tóthné Unghy Ilona helytörténész Pil­lich Ferenc életéről beszélt, Ko­vács Tibor, a biodiverzitás-kuta- tó társaság elnöke pedig szak­mai előadást tartott a nemcsak szakmabeliekből álló érdeklő­dőknek. Pillich Ferenc a szabadidejét és saját pénzét szánta az élővi­lág kutatására. De nemcsak Si- montornyát és környékét járta be, hiszen még az Alpokban is vizsgálódott. ■ H. E. » Z generációnak a 1996 és 2010 között születetteket nevezik. Elődeiknél sokkal gyorsabb ritmusban élnek, és fontos számukra a személyes szabadság SzUőt próbáló generáció

Next

/
Oldalképek
Tartalom