Tolnai Népújság, 2014. október (25. évfolyam, 229-254. szám)

2014-10-22 / 247. szám

2014. OKTÓBER 22., SZERDA 3 MEGYEI TÜKÖR Megalakult az új közgyűlés megyei önkormányzat A területfejlesztés a tizenöt fős testület feladata A megyei közgyűlés új elnöke, Fehérvári Tamás (jobbról) szerint értelmes, jó szándékú képviselők kerültek a testületbe, és lesz pénz fejlesztésre Nemzetközi szakértőket várnak vizsgálatra az atomerőműbe PAKS Az atomerőmű külön ké­résére egy nemzetközi vizsgá­lócsoport érkezik Paksra. Be­vett szokás az atomerőművek­nél, hogy rendszeresen aláve­tik magukat különféle szerve­zetek ellenőrzésének, hogy füg­getlen szakemberek mondja­nak véleményt az ottani gyakor­latról, a biztonság szintjéről. Az OSART vizsgálatot, amely ok­tóber 26-án kezdődik és három hétig tart, a Nemzetközi Atom­energia Ügynökség koordinálja, az eredményt minden esetben a tagország kormánya kapja meg. A gyakorlat az, hogy a vizsgá­lati dokumentációban foglaltak alapján intézkedési tervet készí­tenek, hogy a megjelölt területe­ken javulást érjenek el. Hamvas István, az MVM Pak­si Atomerőmű Zrt. vezérigaz­gatója azt mondta, nem csak a problémákat, hanem a példá­ul szolgáló gyakorlatokat is azo­nosítják. Hozzátette, nemcsak ennek az intézkedési tervnek a megvalósítása eredményez ja­vulást, hanem már a.vizsgálat- ra való felkészülés, hiszen ak­kor alaposan, minden területre kiterjedően önvizsgálatot végez­nek, így maguk is feltárnak ja­vítási lehetőséget. A vezérigaz­gató szerint azért fontosak ezek a vizsgálatok, mert független szakértők minősítik az atomerő­mű biztonságát, ami hitelesebb az önértékelésnél. ■ V. T. Tizenhét éves fiú furikázott az autóval IZMÉNY Kihasználta egy 17 éves izményi fiatalember, hogy a tu­lajdonos bent hagyta az udvaron leállított személygépkocsijában az indítókulcsot. Egy helybé­li férfi tett feljelentést, hogy ok­tóber 18-án éjszaka az édesapja házának udvaráról valaki elvitte az autót, azt az engedélye nélkül használta, majd eredeti helyére vissza is vitte. A rendőrök kide­rítették, hogy a bűncselekményt egy 17 éves helyi fiú követte el. A bonyhádi rendőrök a fiatalem­ber ellen jármű önkényes elvéte­le bűntett megalapozott gyanú­ja miatt indítottak eljárást. A fiú beismerte tettét. ■ 1.1. Fehérvári Tamást választotta elnökének a kedden meg­alakult megyei közgyűlés, az alelnök Ribányi József lett. Ihárosi Ibolya szekszárd Megalakult kedden délelőtt a Tolna Megyei Önkor­mányzat Közgyűlése. Az alaku­ló ülést az elnök megválasztásá­ig Tóthi Jánosé korelnök vezette. Rövid köszöntőjében gratulált minden képviselőnek a mandá­tum megszerzéséhez, megkö­szönve a választók bizalmát. Mint mondta, ebben az emel­kedett pillanatban és ebben a gyönyörű épületben óhatatla­nul Szenti István király gondo­latai jutottak eszébe: „Légy tü­relmes mindenkihez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azok­hoz, akik nem férnek a hatalom­hoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy szelíd, hogy sose harcolj az igaz­ság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalá­zattal ne illess.” A választások eredményeiről napirend előtt Fusz György, a te­rületi választási bizottság elnö­ke számolt be. Kétszázötvenegy szavazókor jegyzőkönyvét ala­pul véve az összesített jegyző­könyv alapján állapították meg a megyei listás választás ered­ményét, amely október 16-án 16 órakor jogerőre is emelkedett. Az 5 százalékos mandátumszer­zési határ 3878 szavazat volt. Nyolc mandátumot szerzett a Fidesz-KDNP, hármat a Jobbik, kettőt az MSZP és egyet-egyet a DK és a Néppárt. A megyei köz­gyűlés tagjai: dr. Égi Csaba, Fe­hérvári Tamás, Kapitány Zsolt József, Kerecsényi Márton, Ko­vács János, Pirgi József, Ribá­nyi József és Széles András a Fidesz-KDNP színeiben, Ben- cze János, Horváth Zoltán és Ür- mös M. Attila jobbikos képvise­lők, valamint Gulyás Tibor és Tóthi Jánosné (MSZP), Süli Já­nos (Néppárt) és Szabó Loránd fehérvári tamás 1956-ban született Dombóváron, gé­pész-műszaki tanár, 1998 és 2010 között országgyűlési képvi­selő, a dombóvári munkaügyi kirendeltség, majd a járási hiva­tal vezetője. Több ciklusban volt helyi képviselő, megyei közgyű­lési tag. Volt a Fidesz helyi és megyei szervezetének is elnöke. Öt gyermek édesapja. Kérdé­sünkre elmondta, a közgyűlés­nek egy jelentős feladata ma­(DK). A választási bizottság el­nöke megköszönte a megyében működő választási és szavazat- számláló bizottságoknak és iro­dáknak a munkát, majd a bizott­ság nevében sok sikert kívánt a képviselőknek a megye javára kifejtendő munkájukhoz. Ezt követően átadta a képviselők­nek a megbízólevelet, és a testü­leti tagok letették az esküt. A szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása után ki­derült, egy jelölés érkezett a köz­gyűlés elnökének a személyére. Fehérvári Tamás (Fidesz-KDNP) a jelölést vállalta, majd titkosan, 11 szavazattal megválasztották a közgyűlés elnökének. Négy sza­vazat érvénytelen volt. Az új köz­gyűlési elnök az eskütételt kö­radt, a területfejlesztés, amely mögé rengeteg pénzt is tesz az állam saját és uniós forrásból. A következő hétéves uniós költ­ségvetési ciklusban 24 milliárd forint már biztosan a megyébe kerül. A megyei fejlesztési terv­ben már ki is jelölték a célokat, elképzeléseket, településekre le­bontva. Mint mondta, az is el­hangzott, hogy ezenfelül is jut még pénz a megyébe, ha lesz­nek megfelelő pályázatok, prog­vetően megköszönte a bizalmat, majd elfoglalta helyét. Ugyancsak egy jelölés érke­zett az alelnök személyére. Ri­bányi Józsefet (Fidesz-KDNP) ugyancsak 11 szavazattal vá­lasztották meg a megyei köz­gyűlés alelnökének. Ribányi Jó­zsef 2006 és 2014 között Tamási fideszes polgármestere volt. Az alelnök eskütételét követő­en döntött a testület a közgyűlés tisztségviselőnek a javadalma­zásáról. E szerint az elnök bruttó 673.090 forintban és 100.963 fo­rint költségtérítésben részesül. Az alelnöknek bruttó 560 ezer forintot és 84 ezer forint költség- térítést szavazott meg a testület, a jogszabályi előírásoknak meg­felelően. ramok, amelyekkel a pénz le is hívható. Ha a pénz többségét munkahelyteremtésre fordítják, a ciklus végére elérhető, hogy minden településen otthon érez­zék magukat az emberek, s ne kelljen sokat utazniuk a munka­helyükre meg vissza, mondta az új elnök. Hozzátette még, hogy a mérlegeléshez megvan a testü­letben a képesség, hiszen értel­mes, jó szándékú képviselők ke­rültek a megyei közgyűlésbe. Tolnában is lehet állami földre pályázni tolna megye Újabb földbérle­ti pályázatokat hirdetett meg a Nemzeti Földalapkezelő Bács-Kiskun, Komárom-Esz- tergom, Nógrád, Tolna és Za­la megyékben (és Borsodban is van egyetlen egy kiírás). Ezek között ritka a 10 hektár­nál nagyobb és 20 aranykoro­nánál értékesebb földrészlet. A földbérleti díj aranykoro­nánként 1250 forint. Pályázni nettó 40 ezer forintos regiszt­rációs díj ellenében lehet. Az elbírálás során a családi gaz­daságok és az állattartók él­veznek előnyt. ■ M. I. Elkezdték a területalapú kifizetését TOLNA MEGYE Október 16-tól 177,4 milliárd forint kifizeté­se kezdődött meg. A területa­lapú támogatás (SAPS) előle­geként hektáronként 35.351 forintot várhatnak a gazdák, míg a különleges tejtámoga­tás előlegeként 4,47 forint ér­kezik tejkilogrammonként. Az agrártárca a sürgető őszi munkák finanszírozási igé­nyével indokolta a döntést az uniónál. ■ M. I. Sporttal telt a tanulók napja BONYHÁD Remek hangulat­ban telt a BÁI Széchenyi Ist­ván Tagintézmény sportnap­ja, amelyet hagyományterem­tő szándékkal hívott életre a testnevelés tagozatos általá­nos iskola. Az alsósokat zum- ba, tájékozódási futás, kö- lyök-atlétika, labdaszerzés és játékos sportversenyek vár­ták. A felsősöket pedig tájé­kozódási futás, trx, akadály- pálya, vízilabda, kerékpáros program, foci, erőpróba és kosárlabda. ■ V. B. Nagy élmény a közös mozgás Huszonnégymilliárd forint biztosan a megyébe kerül az új elnök szerint Könyv a több mint kétszáz éves kapcsolatról SZEKSZÁRD Bánátból bánatba címmel írt könyvet dr. Balázs Kovács Sándor, a szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum főmuzeológusa és Gutái István, a paksi könyvtár nyugalmazott igazgatója. A kötet a Sárköz és a temesközi Végvár több, mint kétszáz évre visszanyúló roko­ni kapcsolatairól szól. A könyvet tegnap a megyei múzeumban mutatta be dr. Korsós Zoltán, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatója, aki ma­ga is leszármazottja az egyik Te­mesközbe költözött, majd száz esztendő múltán visszajött csa­ládnak. Egyébként Decs és Vég­vár testvértelepülési kapcsolatot alakított ki. ■ Gy. M. HIRDETÉS KUKORICA FELVÁSÁRLÁS A Goldkern Kft. kedvező feltételekkel vásárol kukoricát, napraforgót és egyéb gabona termékeket telephelyen vagy beszállítva egyaránt. Tel.: Simon Attila, 30/4747-414 j A félénél tart a betakarítás kukorica Hiányoznak az állattartók, akik vásárolnának Tolna megyében idén is vala­mivel több, mint száztízezer hektáron vetettek kukoricát a gazdák. Ennek a mennyiségnek a betakarítása jelenleg a felénél tart. Sokat segített a munkála­tokban az elmúlt napok száraz, meleg időjárása. Bőséges ter­mésre számítanak, ugyanakkor a felvásárlási ár évek óta nem látott alacsony áron mozog. A nyár elején még abban bíztak a termelők, hogy a tavalyihoz ha­sonló összeget, ötvenezer forint körül kapnak a termény tonná­jáért. A kajdacsi Kovács Béla csalá­di gazdálkodó elmondta, a saját kukoricájuk 60 százalékát taka­rították be eddig. Sajnos a csö­vek víztartalma 5-6 százalékkal magasabb mint egy átlagos év­ben, és ez jelentős plusz kiadást jelent, hiszen megnőnek a szárí­tási költségek. Jelenleg a felvá­sárlók 33 és 35 ezer forint közöt­ti árat fizetnek a tengeri tonná­jáért, ez 10 ezer forinttal marad el a tavalyi legalacsonyabb ár­tól. Nem is beszélve a két évvel ezelőtti évről, amikor 60 ezer fo­rint körül alakult a felvásárlási ár. Az is szomorú - mondta Ko­vács Béla -, hogy a ráfordítá­si költségek, a vetőmag, műtrá­gya, növényvédő szerek, gázolaj ára évről évre növekedtek, a ter­ményárak meg csökkentek. Hiá­ba tehát a bőséges termés - Tol­na megyében hektáronként át­lagban 8 tonnával számolnak -, a gazdálkodóknak már az is eredménynek számít, ha nem fi­zetnek rá a termelésre. Damm János kereskedő, az Agrimpex Kft. egyik vezetője szerint azért olcsó a kukorica idén, mert mind az uniós, mind a világpiac tele van vele. Min­denhol sok termett, így a több­letet ők is értékesíteni akarják. Az útdíj kevésbé játszik szere­pet az olcsó árakban, bár a Ti­szántúlon éppen a szállítási költségek (a dunai kikötőtől va­ló távolság) miatt még alacso­nyabbak az árak. A kereskedő elismerte, az ideális felvásárlá­si ár valóban 50 ezer forint kö­rül lenne. ■ M. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom