Tolnai Népújság, 2014. július (25. évfolyam, 151-177. szám)

2014-07-12 / 161. szám

2014. JÚLIUS 12., SZOMBAT 3 MEGYEI TÜKÖR Sok „régi motoros” újra versenybe száll polgármesterek A több ciklus után megüresedő székekért várhatóan kemény harc indul Sok településen lesznek a korábbi évekből, évtizedekből ismerős nevek a szavazatszámláláskor Azokon a településeken, ahol a több ciklus óta regnáló pol­gármester nem indul az őszi önkormányzati választáson, várhatóan kemény küzde­lem kezdődik a város első embere címért. Minden bi­zonnyal erre lehet számítani Bátaszéken és Pakson is. Munkatársainktól Bognár Jenő, Bátaszék polgár- mestere 27 éve településveze­tő. Az őszi önkormányzati vá­lasztáson már nem indul. - Örü­lök, hogy működésem alatt Bá- taszéket városi rangra emelték, és annak is, hogy mindvégig ki­tűnő képviselőkkel dolgozhat­tam együtt - mondta Bognár Je­nő. Azt sem titkolta, egy telepü­lés vezetése szolgálat, mely állan­dó készenlétet igényel, a munka hétfőtől hétfőig tart. így egyelő­re ideje sincs belegondolni abba, mit csinál majd, ha nem lesz már polgármester. Az biztos, tisztes­séggel szeretné átadni a felada­tokat utódjának. A megürese­dett székért ringbe száll dr. Pus­kás Imre is, a megyei közgyűlés elnöke, akit a nemzeti kulturá­lis örökség védelméért felelős he­lyettes államtitkárnak neveztek ugyan ki, de szeretné megméret­tetni magát az őszi önkormány­zati választáson. Lapunknak ko­rábban azt mondta, ha elnyeri a választók bizalmát, lemond ál­lamtitkári megbízatásáról is. Bo- zsolik Róbert biztosan ellenfele lesz. Ő a 2010-es önkormányzati választásokon független polgár­mester-jelöltként indult, ól sza­vazattal maradt alul a végelszá­molásnál a kormánypártok ál­tal támogatott jelölttel szemben. - Az elmúlt időszakban sokak­kal - időssel, fiatallal, sportoló­val, vállalkozóval, alkalmazottal, egyházi vezetővel, intézményve­zetővel - beszéltem városunk je­lenéről, jövőjéről, ezen belül az én esetleges szerepemről. Kö­szönöm a véleményüket, kritiká­jukat, mellyel arra ösztönöztek, hogy induljak az októberi önkor­mányzati választásokon polgár­mester-jelöltként. Függetlenként jelöltetem magam. Megválasztá­som esetén nem akarok pártér­deket, politikai ideológiát, gaz­dasági érdekcsoportot képvisel­ni, de együtt kívánok működni mindazokkal, akik az itt élők ér­dekében akarnak tenni - hang­súlyozta Bozsolik Róbert. Várhatóan búcsúzik a polgár- mesteri széktől Hajdú János, aki tizenkét éve vezeti Paksot, 24 éve tagja a testületnek. Már január­ban jelezte egy interjúban, hogy szeretné befolyásolni a választás eredményét, de nem az ő szemé­lye a fontos. - A mindenkori tét annál sokkal nagyobb! Paksnak tapasztalt, kiszámítható vezető­re van szüksége. A városvezetés nem a tanulás, meg a kísérletezés terepe - mondta akkor. Később meg is nevezte azt, akit legalkal­masabbnak tart erre a posztra. Azt mondta, hogy a Paksi Atom­erőmű korábbi vezérigazgatóját, Süli Jánost tartja rátermettnek, mert „felkészült, a vezetésben ta­pasztalt iparági szakember”. Sü­li János több hónapon át tartó ta- láJgatásnak vetetett véget, ami­kor június 10-én bejelentette in­dulási szándékát. Azt mondta ak­kor, hogy a Kereszténydemokra­ta Néppárt és a Néppárt jelöltje­ként indul, ám mint fogalmazott, nem a Fidesz ellenében. A Kis­gazda Polgári Egyesület megyei és országos vezetése még aznap elhatárolódott Süli Jánostól, és újraindul az őszi helyhatósági választáson Kiss József, Bölcske független polgármestere, aki las­san három évtizede áll a képvise­lő-testület élén. A polgármester a képviselő-testület tagjait is az új­raindulásra kérte, mert az évek óta következetesen betartott fejlő­dési ütem folytonosságot igényel. Kiss József úgy fogalmazott, a falu érdekében tenni és dolgozni nem csak mindannyiuk érdeke, de egyben kötelessége is. csikóstőttősönaA ciklusát töl­ti polgármesterként Pintér Szi­lárd. De nemcsak az ő személye változatlan, hanem a képvise­lő-testület összetétele is. A kezde­tekhez képest csupán annyi mó­dosult, hogy 2010-ben már nem nyolc, hanem öt tagú grémium állt össze, de mindegyikük az elő­ző testületből került ki. Pintér Szi­lárd elmondta, idén az öt képvise­lő közül négy ismét megméreti magát. Azt is kiemelte, az elmúlt években remek együttműködést alakítottak ki a német nemzetisé­gi önkormányzattal, idén pedig azt közölte, hogy a Fidesz jelölt­jét támogatja. Süli János egyéb­ként a Madocsa és Vidéke Kis­gazda Polgári Egyesület egyik alapítója és két éve elnöke. lúni- us 10-én a párt paksi szervezeté­roma nemzetiségi önkormányzat alakulhat. A régi motorosok közé tartozik Brunner Dezső, Várong polgár- mestere, aki idén éppen 20 éve áll a falu élén. Azt meséli, régeb­ben úgy gondolta, hogy ennyi év után átadja majd a stafétabotot, most mégis az újraindulás mel­lett döntött. A településen sok idős emberéi, eddig nem jelent­kezettolyan agilis fiatal, aki foly­tatná az elkezdett munkát - in­dokol Brunner Dezső, aki ezúttal isßggetlen jelöltként indul. még nem hozta meg döntését az újbóli indulással kapcsolatban Szűcs György, Aparhantfügget­len polgármestere, aki úgy nyilat­kozott, ennek a felelősségteljes döntésnek a meghozatala előtt alaposan át kell gondolnia, hogy 24 év után megvan-e az ehhez a poszthoz szükséges energiája és egészsége. Ez azonban még odébb van, jelenleg az aktuális beruházásokkal és pályázatok­kal kell foglalkoznia, de a dön­tést időben meg fogja hozni. nek jelölő közgyűlésén hivatalo­san megszületett a döntés arról, hogy a Fidesz Kozmáim György többszörös világbajnok, olimpi­kon kenust indítja a városvezetői székért. A párt azóta már a pol­Hogy kik a jobbik polgármester és önkormányzati képviselő jelölt­jei, csak augusztus elején derül ki. A párt az egész országra vo­natkozóan, egységesen közli a névsort, tudtuk meg Szabó Ba­lázstól, a szekszárdi alapszerve­zet elnökétől.- A megye minden városában lesz polgármester jelöltje az MSZP-ne/c saját, vagy támogatott konstrukcióban. Emellett törek­szünk minden községben képvise­lő-jelöltet is indítani. Az egyes te­lepüléseket illetően jelenleg is folynak a tárgyalások - tudtuk meg Harangozó Tamástól, a párt megyei elnökétől. A cél a válto­zás, ennek jegyében minden civil szervezettel, vagy párttal tárgyal­nak, amely érdekelt ebben. az lm p 4 városban saját polgár­mester-jelöltet indít, a többit illető­en még folynak a tárgyalások Dömötömé Solymár Orsika, a párt megyei elnöke elmondta, az idei helyhatósági választáson sokkal több LMP-s jelölt indul pol­gármester-, vagy képviselő-jelölt­gármester-jelölttel egyetértésben kiválasztott képviselőjelöltjeit is bemutatta. A Természetesen Dombóvár nevű civil szervezet jelöltjeként, de széles körű politikai támoga­ként, mint az előző ciklusban. Várják azon szervezetek jelentke­zését, amelyek nyitottak az esetle­ges közös jelölt indítására.- Folyamatban vannak az egyez­tetések a jelöltek személyét illető­en, a napokban hozzuk nyilvá­nosságra az eredményt - adott helyzetjelentést a demokratikus koalícióvá kapcsolatban Papp Zoltán, a tolnai Il-es számú vá­lasztókerületének elnöke.-Ahogy Orbán Viktor miniszterel­nök azEP választás estéjén mon­dott beszédében hangsúlyozta: három a magyar igazság, abból kettő már megvan. Októberben arra készülünk, hogy a harmadi­kat is behúzzuk - nyilatkozta la­punknak Potápi Árpád János, a Fidesz Tolna megyei elnöke. Ér­deklődésünkre elmondta, Bonyhá- don Filóné Ferencz Ibolya, Dom­bóváron Vida Tamás, Szekszár- don Ács Rezső, Tolnán Appelshof- fer Ágnes, Bátaszéken dr. Puskás Imre, Tamásiban Porga Ferenc, Pakson Kozmann György, míg Dunafóldváron Jákli Mihály indul tást is élvezve vág neki az önkor­mányzati választásoknak Szabó Loránd, Dombóvár jelenlegi pol­gármestere. 2002, 2006 és 2010 után ez a 4. alkalom, hogy ver­senybe száll a városvezetői tiszt­ségért. Már legutóbb is független indulóként mérette meg magát a szocialisták támogatásával. Mint mondta, az MSZP ezúttal is felso­rakozott mögé a DK-val együtt, illetve folyamatban vannak az egyeztetések az Együtt-PM-mel és a liberálisokkal. Újraindul a választáson Csősz- né Kacz Edit, Simontornya füg­getlen polgármestere is, aki 1994-től önkormányzati kép­viselő, polgármesterré 2002- ben választották. Mint mondja, nagyszabású beruházások zaj­lanak jelenleg is, és további fej­lesztésekre pályáznak, a siker­hez szükséges a folytonosság. Négy-öt jelöltre, szoros ver­senyre számít Dunaföldvár je­lenlegi polgármestere, Horváth Zsolt. - Természetesen megmé­rettetem magam újra, független polgármester-jelöltként indulok, és abban bízom, hogy értékelik azt a kétéves munkát, amit pol­gármesterként végeztem - hang­súlyozta. a Fidesz-KDNP színeiben. Gyön- kön Katz Gyulát támogatják, Nagymányokon pedig még egyez­tetnek Kari Bélával, a város jelen­legi független vezetőjével a kam­pányt illetően. Bár hozzátette, Kari Bélával eddig is jó kapcsolat­ban álltak. A kérdésre, Tamási­ban miért nem a jelenleg regnáló, a Fidesz-KDNP színeiben sikert arató Ribányi Józsefet indítják 2014-ben azt válaszolta: - Tehet­séges politikus, aki nagy tapasz­talatokkal rendelkezik a terület- fejlesztésben, pályázatírásban. Hosszas dilemma után úgy hatá­roztunk, hogy a megyei önkor­mányzatlistáján 2. helyen indít­juk, így a közgyűlés alelnökeként kamatoztathatná tudását. ZajákRita a párbeszéd Ma­gyarországért szekszárdi ön­kormányzati képviselője elmond­ta, az Együtt-PM a lehető legszéle­sebb körű együttműködésre tö­rekszik a városban, de nem min­den áron. A tárgyalások még foly­nak, így a jelöltek személyéről egyelőre nem beszélhetett Sok helyen a folytonosságra összpontosítanak Konkrét polgármesterjelölteket egyelőre csak a Fidesz nevezett meg HIRDETÉS SZAMOS NAPOK a Tisza Cipőboltban é ? MINDEN g M <o <5 . 3 számos 1» TISZA CIPŐBOLTj A MAGYAR CIPÓK BOLTJÁÉ Szekszárd, Rákóczi u. 13. Tel : 74/510-134 V Nyitva: H-P 9-17 Szombat: 8-12 óráitp info@uniotisza.hu Cipó, | szandál ^ Javuló gazdasági eredmények Tolnában érték Többet termeltek és forgalmaztak a megyében működő vállalkozások tolná megye Március végén 37 900 gazdasági szervezetet tartot­tak nyilván Tolna megyei szék­hellyel a Központi Statisztikai Hi­vatal legfrissebb adatai szerint. Az országos állomány 2,1 szá­zalékát jelentő megyei gazdasá­gi szervezetek 91 százaléka vál­lalkozás. A vállalkozások száma 0,6 százalékkal, az összes gazda­sági szervezet 7,5 százalékát ki­tevő nonprofit szervezeteké pe­dig 1 százalékkal bővült. A vál­lalkozások döntő hányada, szám szerint 26900 önálló vállalkozás, a tavalyihoz képest az év első ne­gyedében 1,5 emelkedett a szá­muk. A társas vállalkozások ese­tében éppen fordított a trend, itt 2,7 százalékos csökkenés állt be. A leggyakoribb társas gazdálko­dási formák közül a korlátolt fe­lelősségű társaságok száma stag­nált, a betéti társaságoké 8,2 szá­zalékkal csökkent, a szövetkeze­ti kör viszont közel 8 százalékkal bővült. Március végén 543 szervezet állt felszá­molás vagy végel­számolás alatt. Az év első három hónapjában 416 megszűnést és 590 alakulást re­gisztráltak a gazdaság szerveze­tek esetében. Az I. negyedévben tovább bő­vült az ipar teljesítménye, a leg­alább 5 főt foglalkoztató vállalko­zások megyében működő telepe­inek termelési volumene 3,2 szá­zalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit. Az év első há­rom hónapjában produkált 100,5 milliárd forint ipari bruttó terme­lési érték egy lakosra vetítve 441 ezer forintot jelen­tett, ez az országos átlag 69 százaléka. A megyei ipart alko­tó nemzetgazdasági ágak közül a terme­lési érték 56 százalékát előállí­tó, kizárólag belföldre értékesítő energiaszektor termelési volume­ne 6,9 százalékkal visszaesett, a feldolgozóiparban 16 százalékos növekedés volt, az ág értékesíté­sének mindkét irányba történő bővülése következtében. A jelen­tősebb feldolgozóipari ágazatok­ban, egy kivételével a kétszám­jegyű növekedés volt a jellemző. Az építőipari termelés volu­mene az I. negyedévben 85 szá­zalékkal nőtt az egy évvel ko­rábbihoz képest. Az első 3 hó­napban előállított 4,5 milliárd forintos érték 58 százalékát ki­tevő épületépítés teljesítménye háromnegyedével emelkedett, a 42 százalékot képviselő egyéb építményeké kétszeresére nőtt. A döntően egyéb építmények, kisebb részben épületek kivite­lezésére vonatkozó megrendelé­seknek köszönhetően, a negyed­év folyamán megkötött szerző­dések volumene több mint két­szerese volt az egy évvel koráb­binak. ■ V. M. ■ Az építőipari ter­melés az első ne­gyedévben 85 százalékkal nőtt 1 P I « < I

Next

/
Oldalképek
Tartalom