Tolnai Népújság, 2014. február (25. évfolyam, 27-50. szám)

2014-02-04 / 29. szám

2014. FEBRUAR 4., KEDD SZOLGALTATAS 11 PROGRAMOK Kedd MOZI szekszárdi Vágyak szerel­mesei (amerikai vígjáték), 17 óra. Herkules legendá­ja (amerikai akciófilm), 19 óra. KIÁLLÍTÁS BONYHÁD MŰVELŐDÉSI KÖZ­PONT: Mozaik-világ - Brau- erné Pálfi Andrea kiállítá­sát Kovács Ferenc festőmű­vész nyitja meg, közremű­ködik Brauer Izabella fuvo­lán, 17 óra. A tárlat február 28-ig látogatható. BONYHÁD SOLYMÁR IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR, TÉKA GA léria: Cs. Mayer Katalin „Tündérkerti pillanatok” című fotó kiállítását Tere- csényi Katalin nyitja meg, 18 óra. NÉPSZERŰ TUDOMÁNY DUNAFÖLDVÁR MŰVELŐDÉ­SI ház: „Meg is mosakod­jál!" - dr. Juhász Katalin, a Magyar Tudományos Aka­démia Néprajztudományi Intézetének tudományos főmunkatársa tart előadást, 18 óra. ISMERETTERJESZTÉS BONYHÁD SOLYMÁR IMRE városi könyvtár: Versek, fotók - Baka István költé­szete. Elblinger Ferenc ve­títéses irodalmi előadása, 18.30. Szerda MOZI szekszárdi Vágyak szerel­mesei (amerikai vígjáték), 17 óra. Herkules legendája (amerikai akciófilm), 19 óra. Tradicionális sváb zenere mulattak jó hangulat Reggel hétkor zárták a kaput a bálozók mögött a rendezvényen PAKS Töretlen a népszerűsége, a svábbálnak, nem véletlen’ hát, hogy minden évben megren­dezik a Dunakömlődi Faluház­ban. Féhr György a paksi német önkormányzat elnöke elárulta, idén megint reggelig mulattak, a kapukat ő maga zárta a bálo­zók mögött reggel hétkor. Hosz- szú időre nyúlnak vissza a bál történetének gyökerei. A német önkormányzat 1998-ban ala­kult, attól kezdve minden év­ben meghirdeti a mulatságot. Azt már előzőleg a Roger Schil­ling Fúvószenekar rendezte éve­ken át. Az együttes elmaradha­tatlan közreműködője a prog­ramnak, tagjainak köszönhető, hogy tradicionális svábzenére le­A képen a Herman Emil által vezetett hagyományőrző tánccsoport hét táncolni a svábbálban. Féhr György szavaiból kiderült, ez bi­zony nem igaz minden e néven meghirdetett programra. Ez volt az oka, hogy tavaly a Magyar Te­levízió is készített egy összefog­lalót a rendezvényről. Ezt idén is a jól bevált recept szerint ren­dezték. A tavaly alakult, Herman Emil által vezetett hagyomány- őrző német tánccsoport mellett a német nyelvet és táncot tanuló paksi diákok adtak műsort. Féhr György azt mondta, a jövőben a gyerekekre a német nemzetiségi napon számítanak majd, mert a báli fellépés időpontja késői szá­mukra. Ezt a programot idén is a Siller Fesztivál keretében tartják majd májusban. ■ V. T. Fel tucat megyei intézmény csatlakozott népszerűsítő program A cél, hogy növeljék a múzeumok látogatottságát A dél-dunántúli régió 35 múze­uma, kiállítóhelye, köztük féltu­catnyi Tolna megyei intézmény csatlakozott a február elsején útjára bocsátott múzeumnép­szerűsítő programhoz. A Moza­ik Múzeumtúra egy, az Örök­ség Kultúrpolitikai Intézet ál­tal megvalósított nagyszabású program, aminek célja, hogy nö­velje a múzeumok és kiállítóhe­lyek látogatottságát. Ennek érde­kében ötvözik a kultúraközvetí­tés klasszikus és újabb trende­ket követő eszköztárát, felhasz­nálják a marketing más terüle­teken már bevált módszereit. A résztvevő múzeumokat repre­zentatív kiadvány mutatja be, az intézményekben a Mozaik Mú­zeumtúra arculati elemeivel el­látott megállító táblákat helyez­nek ki. A program egyik leghang­súlyosabb eleme egy matrica­gyűjtő játék. A kijelölt terjesz­tési pontokon lehet beszerezni a gyűjtőfüzeteket és a múzeu­mokról készült külső fotókat ábrázoló matricákat. A mellé­jük passzoló belső fotókkal el­látott matricák limitált pél­dányban készültek. Azokhoz a belépőjegy megvásárlását, va­lamint a gyűjtőfüzet felmuta­tását követően kizárólag a mú­zeumokban lehet majd hozzá­jutni ingyenesen. A tolnai me­gyeszékhelyen két intézmény: a Wosinsky Mór Múzeum és a Ba­bits Mihály Emlékház csatlako­zott a kezdeményezéshez. Pak­son szintén két múzeumban le­het gyarapítani a matricákat és az ismereteket: az Atomener­getikai Múzeumban és a Pak­si Képtárban. Részt vesz még a Mozaik Múzeumtúrában az ozo­rai és a simontornyai vár, vala­mint a sárszentlőrinci Lázár Ervin Emlékház is. - Még nem tudunk róla sokat, mi is várjuk a hatásait - fogalmazott Prosek Zoltán, a Paksi Képtár vezetője a múzeumtúráról. Hozzátette, a minisztérium jelölte ki a részt­vevő múzeumokat. Az, hogy a Paksi Képtár az egyik, újabb le­hetőség a látogatók érdeklődé­sének felkeltésére. ■ V. T. Vendégként jött, könnyen ment A helyszínre érkező rendőrö­ket is meglepte az az eset, amely két egyetemistával történt meg Angliában. Pon­tosabban annak körülmé­nyei, merthogy mint kide­rült, nem szokványos betö­réshez riasztották őket. AZ ALBÉRLŐK közül csak Adam tartózkodott otthon, éppen a teraszon volt, ami­kor a besurranó megérke­zett. Mire visszament a szó- , bába, azt látta, hogy egy ide­gen fickó ül a kanapén és fil­met néz. Köszönt neki, a be­törő udvariasan viszonoz­ta a megszólítást - szemláto­mást otthonosan érezte ma­gát - ezért Adam nem fordí­tott különösebb figyelmet a dologra, arra gondolt: bizto­san a lakótársa cimborája és bement a konyhába. néhány perc elteltével ar­ra lett figyelmes, hogy nem hallja a televízió monoton zaját. Kinézett a konyhá­ból és nem látott semmit. A szó szoros értelmében, mert a „kedves vendég” kipakol­ta a szobát, csak egy cédulát hagyott maga után: Ez köny- nyen ment! felirattal. Hallasproblemalc ebből baj lehet interjú Molnár Dóra hallásspecialistával HIRDETÉS Nagyon fontos, hogy amennyi­ben a halláscsökkenés tünete­it észleljük magunkon, azonnal forduljuk hallásspecialistához, aki megvizsgálja hallásunk ak­tuális állapotát. így időben ész­lelhetjük, ha baj van. A hallás- vizsgálat gyors és fájdalommen­tes, mégis érdemes rá felkészül­ni - mondta el lapunknak Mol­nár Dóra, a szekszárdi Amplifon Hallásközpont vezetője. Sokszor esik szó a hallásvizsgála­tok fontosságáról, de arról keve­set tudunk, hogy kell-e valamilyen előkészületeket tennünk a vizsgá­latok előtt? A fül külön kitisztítása erre az alkalomra felesleges. A napi ru­tinszerű ápolás, mint a fülkagy­ló és a fül mögötti terület meg- mosása, a hallójárat bemenet ki­törlése bőségesen elég. A halló­járatot piszkálni, fültisztító pál­cikával benyúlni általában és a vizsgálat előtt is tilos! Sok­szor pont ezzel az eljárással hi­úsulhat meg a vizsgálatot, mert annyira betolhatjuk a fülzsírt, hogy első alkalommal eltávolít- hatatlanná válik. Mi tegyen az, aki már járt hallás- vizsgálaton, és tudja is, hogy nincs minden rendben a hallásával, de nem használ hallókészüléket? Ha jártunk már korábban vizsgálaton, a leleteket vigyük magunkkal. Amennyiben átes­tünk bármilyen fülbetegségen, fülfolyáson, esetleg fülműtéten, annak a dokumentációjáról se feledkezzünk meg. A rendsze­resen szedett gyógyszerek listá­ja sem mellékes, hiszen a társ­INGYENES, TELJES KÖRŰ HALLÁSVIZSGÁLAT w < ü JM betegségek sokszor rávilágíta­nak az elváltozás okára. A hallásproblémák elsősorban az idős embereket érintik. Milyen egyéb következményekkel járhat egy nem kezelt hallásprobléma? Fontos, hogy a hallás állapo­tának pontos felmerésével biz­tosan tisztázni tudjuk, hogy pél­dául az idős embereknél gya­korta előforduló passzivitás mö­gött esetleg időskori depresszió, vagy csak egy egyszerű időskori nagyothallás húzódik meg, ami­nek a megoldása igen egyszerű. A passzivitást a családtagok, is­merősök észlelik, és számtalan esetben ők hozzák el a hallás- vizsgálatokra szüleiket, nagy- szüleiket. Ami az idős emberek­nek sokszor elszigeteltség érze­tét okozza, az gyakran a hallás­problémákra vezethető vissza. Miért nehezebb felismernünk a hallásproblémát, mint mondjuk a látásunkét? Nap, mint nap találkozom az­zal a tipikus esettel, amikor a hallásvizsgálatra jelentkező sze­mély azt mondja, hogy ’ó, nekem nincs hallásproblémám, nem vagyok én süket, hiszen hallom, amit mondnak nekem. Csak a gyerekeim unszolására jöttem el a hallásvizsgálatra’. Sajnos ez azonban nem minden esetben igaz. Még a közepes fokú hallás­vesztésben szenvedő személy is értheti azt, amit csendes környe­zetben, a tőle két-három méter­re levő egyén mond. Ez azonban nem egy általános élethelyzet. Milyen további kellemetlensége­ket, veszélyeket okozhat még eze­ken kívül? A halláscsökkenés negatí­van befolyásolja az ember hely­zetfelismerési készségét, re­akcióit, gyakran gondot okoz a biztonságos közlekedésben, vagy akadályozza a biztonsá­gos munkavégzést. Számos kel­lemetlenség, kisebb-nagyobb baleset megelőzhető lenne, ha a hallással kapcsolatos problé­mákat időben kezelni tudnánk. Ezért mindenkinek javasolom, hogy jelentkezzen be Szek- szárdra, a Széchenyi utca 48- 52. szám alatt található Ampli­fon Hallásközpontba ingyenes hallásvizsgálatra a 06 (74) 509- 301-es telefonszámon! KIVÉTELES LEHETŐSÉGET KÍNÁLUNKTOLNA MEGYEI LAKOSOK SZÁMÁRA ■ Ingyenes, teljes körű hallásvizsgálat ■ Várakozás nélkül, előre egyeztetett időpontban ■ Ingyenes hallókészülék kipróbálási lehetőség I • 3 év ingyenes hallókészülék garancia, hazánkban egyedülálló módon ! Jelentkezzen be a 06-74 509-301-es telefonszámon, és vegyen részt az ingyenes hallásvizsgálaton 2014. február 3-tól 28-ig az Amplifon Hallásközpontban! Amplifon Hallásközpont Szekszárd, Széchenyi utca 48-52. amplifon.hu A hirdetés nem minősül ajánlatnak, nem teljeskörű. A részletekért érdeklődjön az Amplifon Halláskózpontokban amplifon A hallásspecialista

Next

/
Oldalképek
Tartalom