Tolnai Népújság, 2014. február (25. évfolyam, 27-50. szám)

2014-02-20 / 43. szám

Új buszt tudott vásárolni a programnak köszönhetően 4 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁS 2014. FEBRUÁR 20., CSÜTÖRTÖK A vásárló a szakértelemben bízik függöny világ kft. Alkalmazkodik a változó kereslethez és kínálathoz Herbert Ivett, a szekszárdi Függöny Világ Kft. cégvezetője szerint érdemes széles választékot tartani az üzletben bonyhád A Magyar Nemzeti Bank által életre hívott Növeke­dési Hitelprogram 2. ütemének köszönhetően egy új buszt tu­dott vásárolni Alföldi Zoltán. A személyszállítással foglalkozó bonyhádi vállalkozó a korsze­rű járművet a hetente két alka­lommal indított Harkány-Stutt- gart járatába állította be. La­punknak elmondta, fontosnak tartja, hogy a kor elvárásainak mindenben megfelelő buszai le­gyenek, ezért is örül különösen a kedvező hitellehetőségnek, amelyet a Hungária Takarék segítségével vehetett igénybe. Alföldi Zoltántól azt is meg­tudtuk, Tolna megyében ő ala­pított elsőként személyszállító kisvállalkozást 1989-ben. Az­óta lehetőségeihez mérten fo­lyamatosan fejleszt. Közel húsz buszból álló járműparkja, illet­ve szerelőműhelye van saját te­lephelyén. Az elmúlt két és fél évtized alatt számos együtt­működést alakított ki, többek között iskolákkal, utazási iro­dákkal, civü szervezetekkel, sportegyesületekkel áll kap­csolatban, és külföldre is rend­szeresen járnak buszai.- A személyszállítás felelős­ségteljes, megtisztelő, komoly hivatás, örülök, hogy ezt vá­lasztottam - emlékezett visz- sza a 2008-ban az Év Vállalko- zója-díjjal kitüntetett Alföldi Zoltán. Majd megjegyezte, ma­napság nem egyszerű talpon maradni: az üzemanyagárak és az egyéb költségek draszti­kus emelkedése szinteellehe- tetleníti a vállalkozókat. Eh­hez társul még az éles piaci verseny, ami miatt nem lehet árat emelni, holott a minősé­gi szolgáltatás biztosításához elengedhetetlen lenne - tette hozzá. ■ V. B. Alföldi Zoltán vállalkozó A Függöny Világ Kft. 2008 óta működik, maga a szek­szárdi Gardénia üzlet viszont már húszéves. Az utóbbi években a cégnek alkalmaz­kodnia kellett a megváltozott kereslethez és kínálathoz. Budavári Kata Lehet interneten nézelődni, de a vásárlók döntő többsége még úgy van vele, hogy látni, tapinta­ni szeretné az anyagot. És jó né­ven veszi, ha hasznos tanácsokat kap, és meg is varrják neki az üz­letben a függönyt. A szekszárdi Függöny Világ Kft. ezért is tudott talpon maradni az utóbbi évek­ben. A nem túl hatalmas alap- területű helyiségben elképesz­tő mennyiségű minta található. Herbert Ivett, cégvezető szerint ma nem is működhetnének más­ként. Amikor az üzlet húsz éve megnyitott, még minden ilyen jellegű kereskedésben végekben álltak az anyagok, most azonban olyan óriási a választék, hogy le­hetetlenség lenne mindegyikből készletet tartani. Igaz, két évti­zede nem is volt ennyi gyártó és nagykereskedés. Magyar textilt már egyáltalán nem forgalmaz­nak az üzletek, a könnyűipar­nak ez az ága teljesen megszűnt. Az is valami, hogy az egyik pécsi cég nagy raktárt épített, és a ter­vek szerint készáruk előállításá­val is foglalkozik majd. A Füg­göny Világ, akárcsak több más hazai kiskereskedő, elsősorban Törökországból származó függö­nyöket árul, egyszerűen azért, mert náluk tudják a legolcsób­ban és jó minőségben előállítani ezeket a textileket. Herbert Ivett elmondta, nem panaszkodhatnak, de tény, hogy mielőtt a gazdasági válság be­herbert ivett tizenkét éve dol­gozik a szekszárdi Gardénia, majd Függöny Világ üzletében. Ez idő alatt nem volt náluk mi­nőségi reklamáció. A magukkal szemben támasztott elvárások­ból ezután sem kívánnak leadni a cég munkatársai. A vezető szerint, bár a többség nem a leg­drágább árut választja, mindig van egy-két olyan vevő, aki ezt keresi. Vásárlóik között vissza­ütött, többen már odáig jutot­tak, hogy tavaszra és őszre, illet­ve az ünnepekre más-más gar­nitúra függönyt és dekort vásá­roltak. Ma már ez luxus, az em­berek ezerszer meggondolják, mit és mennyiért vesznek. Az is tény, hogy nem, vagy alig épül­nek társasházak, aki pedig csa­ládi ház építésébe fog, mire odá­ig jut, hogy a függönyt vagy a lámpát kell beszerezni, alig van pénze. A jó minőségű függöny méteréért egyébként 2500-3000 forintot kell kiadni, a határ pe­dig, ha nem is csillagos ég, de a 15000-20000 forintos kategó­ria. Ezeket ritkán keresik, és az a tapasztalat, hogy miután füg­gönyt nem minden nap vásárol­nak az emberek, nincsenek tisz­tában az árakkal. A Függöny Vi­lág Kft. ezzel együtt tavaly ti­térő kuncsaft is akad szép számmal. A visszajelzések sze­rint a minőség mellett sokat szá­mít a vásárlókhoz való hozzáál­lás, a szakmai tapasztalat és hozzáértés. A helyszíni felmé­rést nemcsak feltétlenül azok kérik, akik nagyobb munkával tervezik megbízni a céget, ha­nem azok is, akik bizonytala­nok vagy korábban elrontottak valamit. zenöt százalékkal növelte a for­galmát az előző évhez képest, és ahogy .Herbert Ivett fogalmazott: nagyon szép munkáik voltak. A megbízók között panzió, étte­rem és irodaház is volt. Az üzlet munkatársai ugyanis vállalják a helyszíni felmérést, tanácsadást, illetve a már elkészült lakástex­tilek felhelyezését is. Pedig nem egy olyan vevőjük van, aki tud varrni, és mégis inkább a szak­emberre bízza a függönykészí­tést. Mint kiderül azért, mert ez a munka csak látszólag egysze­rű, és mindig lehet-valami újat tanulni ebben a szakmákban. Herbert Ivették ősszel és ta­vasszal nemcsak az új kollekció­kat nézik meg a nagy kiállításo­kon, hanem szakmai tapasztalat cseréken vesznek részt, előadá­sokat hallgatnak, és az új tech­nikák mellett ilyenkor marke­ting módszerekkel is ismerked­nek. Karnis fronton mindig van valami újdonság, a függönyök esetében pedig sűrűn változik a trend. Az utóbbi időszakban a roló-, a lap- és a ringlis függö­nyök varrását kellett elsajátíta­niuk, és meg kellett ismerkedni­ük például az úgynevezett blac­kout függönyökkel, melyekbe fe­kete szálat szőnek. Ezek a texti­lek, még az ekrü színű is, redőny helyett használható, hiszen telje­sen fényzáró, és a hőt is megfog­ja. Télen a fűtéssel, nyáron a hűté­sen spórolhat, aki ezeket a ráadá­sul mutatós darabokat választ­ja. A cég vezetője szerint vásár­lás előtt érdemes szem előtt tar­tani a praktikus szempontokat, így például gondolni kell arra is, hogy a függönyt időnként le kell szedni, és ki kell mosni. Ezeknek az anyagoknak a többségét vasal­ni kell, de vannak olyan model­lek, amelyeket enélkül is vissza lehet tenni a helyükre. Az eladott termékek megoszlása Nem adnak le a minőségből, nem volt reklamáció A kiválasztásnál ügyelni kell arra, hova szánjuk A FÜGGÖNYÖKKEL, Vagy más dekor-anyagokkal gyorsan és viszonylag olcsón változtatha­tunk egy-egy helyiség képén, hangulatán. Néhány jó taná­csot azonban ezen a téren is érdemes megfogadni. A füg­göny kiválasztásakor vegyük figyelembe, melyik helyiségbe kerülnek, illetve milyen a szo­bák hangulata, adottsága. A harsány, nagymintás függö­nyök nem illenek mindenhová és az sem szép, ha a függöny nem elegendő, ha nem kellően redőzött. Az is nagyon fontos, hogy a függöny esztétikai muta­tói mellett lássa is el a felada­tát, például a sötétítő függö­nyön valóban ne lehessen belát­ni. Még valami: az utcafronti ablakoknak vagy egyforma, vagy egymással harmonizáló legyen a függönyözése. Függönyök származási helye Berendezkedtek a minőségi kínálatra szelénia kft. Folyamatosan fejlődik az idén ötéves völgységi vállalkozás Jelentősen visszaestek a beruházási mutatók bonyhád - Egyre erősebbek az arra irányuló jelek, hogy túl van a bútorgyártási és -értéke­sítési szektor a válság előidézte mélyponton, stagnálás és eny­he emelkedés figyelhető meg - összegezte Nagy András. A bútorértékesítéssel foglalkozó bonyhádi Szelénia Kft. ügyve­zető igazgatója kifejtette, cégü­ket is megviselte a gazdasági visszaesés, azonban üzletpoli­tikájuk kiállta az idők próbáját. Sőt, további fejlesztéseket ter­veznek. Nagy András emlékez­tetett, amikor 2009 nyarán lét­rehozták vállalkozásukat még csak 400 négyzetméteren mű­ködtek, mára több helyiségben, összesen 1000 négyzetméteres területen kínálnak 99 százalék­ban magyar gyártók készítette bútorokat vásárlóik megelége­désére. Saját járműveiknek kö­szönhetően a szállítást is gyor­san és pontosan meg tudják ol­dani. Az ügyvezető igazgató a jövő­re vonatkozó elképzeléseik kö­zül a minőségi szolgáltatás to­vább fejlesztését emelte ki el­sődleges célként. Nagy And­rás arra is kitért, hogy tovább szeretnék bővíteni alapterüle­tüket, és egy új üzlet nyitása is tervben van más városban. Mindezek mellett arra töreked­nek, hogy vásárlóik a lehető leg­kedvezőbb áron jussanak kivá­ló termékekhez. ■ Vízin B. Számos bútor közül válogathatnak az érdeklődők Bonyhádon dél-dunántúl A beruházási tel­jesítmények 2012-ben országo­san is mérséklődtek az egy év­vel korábbihoz viszonyítva, a Dél-Dunántúlon azonban na­gyon jelentősen visszaestek - olvasható a Központi Statiszti­kai Hivatal (KSH) jelentésében. Az összefoglaló arra is kitért, az év során megvalósult beruhá­zások teljesítményértéke a régi­óban - előzetes adatok alapján - 244,6 milliárd forintot tett ki, a hasonló gazdálkodói kör or­szágos beruházásértékének a 6,4 százalékát. A Dél-Dunántúl egy lakosá­ra 2012-ben 263,6 ezer forint beruházásérték jutott, amely nem érte el az országos átlag héttizedét. Az összes fejlesztés népességarányos összege en­nél alacsonyabb a régiók közül csupán Észak-Magyarországon volt, miközben a megelőző év­ben a középső helyen állt a ré­giók rangsorában. A régió me­gyéi közül a legmagasabb Tol­na megye fajlagos beruházás­értéke volt, az országos átlag 86 százalékával, míg a legsze­rényebb invesztíciót végrehaj­tó Somogy megye az 55 száza­lékos aránnyal az országos me­gyerangsorban is csupán Nóg- rádot előzte meg. Mindhárom megye több hellyel hátrébb so­rolódott az egy évvel korábbi­hoz képest a megyék országos rangsorában. ■ V. B. i i á *

Next

/
Oldalképek
Tartalom