Tolnai Népújság, 2014. január (25. évfolyam, 1-26. szám)

2014-01-27 / 22. szám

2014. JANUÁR 27., HÉTFŐ MEGYEI TŰKOR 3 Számottevő változást remélnek büdzsé Jobb, de főleg tartható költségvetésben bíznak a településvezetők Nagy kihívást jelentett a tele­püléseknek az alulfinanszí­rozottságból adódó nehézsé­geken úrrá lenni 2013-ban. Az általunk megkérdezett polgármesterek azt remélik, hogy idén finomodik és kö­zelebb kerül a realitáshoz a támogatási rendszer. Vízin Balázs Tolna megye - Már megjelent egy-két adat, de összességében még nem látjuk a 2014-es költ­ségvetést és az önkormányza­tokat érintő változásokat - vá­laszolta kérdésünkre Kelemen Ferenc. Izmény polgármestere leszögezte, annyi azonban bizo­nyos, hogy a közös önkormány­zati hivatal felé fizetendő hoz­zájárulást már nem a tagtele­pülések fogják átutalni időará­nyosan a gesztor önkormány­zatnak, hanem azt rögtön az ál­lamtól kapják a központok. Ez azért említésre méltó a község első embere szerint, mert ez egy olyan forrás volt, amelyet ideiglenesen át lehetett csopor­tosítani, ha például valamit sür­gősen ki kellett fizetniük. Bár hangsúlyozta, még nem ismeri a sarokszámokat, ettől függetlenül aggodalmát fejezte ki Kelemen Ferenc az idei költ­ségvetést illetően, amely rossz érzés tovább erősödik benne, ha a 2013-as büdzsére gondol vissza. - Tavaly 9,5 millió fo­rinttal kevesebb állami támo­gatást kaptunk, mint 2012- ben, amely alapjaiban megha­tározta a céljainkat és a lehető­ségeinket. Őszintén remélem, hogy idén jobb lesz a helyzet, mert ilyen alulfinanszírozott­ság mellett „művészet” fenn­tartani egy települést - jegyez­te meg keserűen a polgármes­ter. Világossá tette, a feszes, fil­lére pontosan kiszámolt költ­ségvetés mellett csak úgy tud­tak 2013-ban is egyről a kettő­re jutni, hogy önerőből oldották még a faluban élőket szolgáló felújításokat, kisebb munkákat.- Az önkormányzati feladat­finanszírozási rendszer finomí­tására, egy új támogatási-fej­lesztési rendszerre, a települé­sek gazdálkodásában szerepet vállaló személyek felelősségé­nek szabályozására, valamint zamosan lényegében megszűn­tek az önkormányzati rendszer adósságterhei, ugyanakkor si­került új fejlesztéseket indíta­ni, a korábbiakat pedig befe­jezni. Közölte, a feladatfinan­szírozási rendszert tovább kí­vánják finomítani, az idei évtől több területen, így például már a gyermekétkeztetésben is fel­adatfinanszírozást vezetnek be a korábbi normatív alapú támo­gatás helyett. Arról is beszélt, hogy 2014-től a korábbi „önhiki” (önhibáján kívül hátrányos helyzetben lé­vő önkormányzatok támogatá­sa) helyett bevezetik a „mükit”, az önkormányzatok működő- képességének megőrzését szol­gáló hasonló támogatást. Utalt arra, hogy 2014-re erre a célra 38,6 milliárd forintot különítet­tek el a költségvetésben. Emlé­keztetett arra is, hogy az önkor­mányzati hitelfelvételhez már kormányengedély szükséges. Elmondta, 2012-ben 75 „ügyle­tet” (egy önkormányzat többet is kérelmezhetett) engedélyez­tek összesen 57,1 milliárd forint értékben, míg tavaly 86-ot, 19,4 milliárd forint értékben. Érzékeny kérdésnek nevezte az adósságkonszolidációból ki­maradt 1167 település helyze­tét. Hangsúlyozta, 2014-től négy éven át évente 10 milliárd forin­tot különítenek el „kárpótlás­ként” a korábban jól gazdálkodó, el nem adósodott önkormányza­tok számára a költségvetésben. Hozzáfűzte: még nem döntöt­tek arról, milyen formában kap­ják majd meg az említett önkor­mányzatok ezeket az alapvetően fejlesztési célú forrásokat. Tállai András azt mondta, meg kell akadályozni, hogy az önkormányzatok újra eladósod­janak, ugyanakkor arról is be­szélt, szükség van újabb fej­lesztésekre is. Ezzel összefüg­gésben kifejtette, erősíteni sze­retnék az önkormányzati gaz­dálkodásáért való személyi fe­lelősségi rendszert. Úgy fogal­mazott, olyan érzékeny szabá­lyozás szükséges, ahol a meg­választott vezetőknek is érez­niük kell felelősségüket, hogy ne hozzanak olyan felelőtlen döntéseket, amelyekkel évtize­dekre eladósíthatják az önkor­mányzatukat - olvasható a Bel­ügyminisztérium honlapján megjelent közleményben. Bizakodva vág neki az idei évnek az önkormányzat- amikor tavaly ilyenkor azzal szembesültünk, hogy 4,3 millió forintot kapunk az államtól a község működtetésére, először szóhoz sem jutottunk, majd megállapítottuk, hogy a kötele­ző feladatok tükrében ennyi pénzből nem lehet fenntartani a települést! - emlékezett vissza Simon László. Kismányok pol­gármestere részletezte, csak úgy tudták megőrizni a működéské­pességüket, hogy nem fizették ki ebből a pénzből a rájuk eső közös hivatali hozzájárulást Bonyhádnak. Simon László hangsúlyozta, az év második felében végül kiegyenlíthették tartozásukat, annak a belügy­minisztériumi pályázatnak kö­szönhetően, amelyen valamen­nyivel több mint négymillió fo­rintot nyertek. Továbbá ebből rendezték - az ugyancsak bony­hádi központtal működtetett ­1,5 milliós óvodatársulási hoz­zájárulásukat is, ezáltal.tiszta lappal zárta az önkormányzat a 2013-as évet. Simon László bizakodó az idei évet illetően. Azt mondta, isme­retei szerint - mindent egybevet­ve - közel 10 millió forintból gaz­dálkodhat 2014-ben a település, amely nagyságrendileg több a tavalyi büdzséhez képest. Ki­emelte, ha valóban ebben a for­mában realizálódik a még terve­zés alatt álló költségvetésük, ak­kor könnyebb évnek néznek elé­be. - Akárcsak az eddigiekben, a képviselő-testület tagjaival a jövőben is mindent megteszünk annak érdekében, hogy fenntart­suk és fejlesszük a települést - szögezte le Simon László. A szándék dicséretes- A szándék, hogy „kárpótolja” a kormány az adósságkonszolidá­cióból kimaradt településeket mindenképpen dicséretes, vi­szont az erre a célra elkülönített forrás elenyésző ahhoz képest, amennyit hitelkiváltásra költött és még az is kérdéses, mikor és milyen célra lehet majd felhasz­nálni ezt a pénzt - nyilatkozta dr. Ferencz Márton, Cikó polgár- mestere. A völgységi község is azok közé tartozott, akik inkább lemondtak fejlesztésekről, mint­hogy hitelből finanszírozzák azo­kat. - Jó egy éve már annak, hogy a Belügyminisztérium állás- foglalást kért tőlünk azzal kap­csolatban, milyen kompenzációt tartanánk célra vezetőnek. Leír­tuk és elküldtük a javaslatain­kat, de ez idáig nem érkezett vá­lasz - zárta a polgármester. Cseréprakás csapatmunkában. Az izményiek úgy spórolnak, hogy amit lehet, önerőből valósítanak meg több forrásra van szüksége az önkormányzati szférának a jö­vőben - erről a Belügyminisz­térium önkormányzati állam­titkára beszélt a napokban Bu­dapesten. Tállai András az Or­szágos Önkormányzati és Köz- igazgatási Konferencián a Du­na Palotában az elmúlt négy év eredményeiről, valamint elkép­zeléseikről számolt be önkor­mányzati és kormányzati tiszt­viselők előtt. Arra hívta fel a fi­gyelmet, hogy a finanszírozási rendszer átalakításával párhu­Nagy érdeklődés kísérte a beszámolót Paks Kováts Balázs az ESZI alapítóigazgatója, a Pak­si Atomerőmű látogató­központjának alapítója, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugalmazott mérnö­ke vendégeskedett a Paksi Városi Nyugdíjasklubban. Nagy érdeklődés által kísér­ve ezúttal nem atomenergiá­val kapcsolatos előadást tar­tott, hanem az athéni olim­piával kapcsolatos élménye­it osztotta meg a hallgató­sággal. ■ V. T. Szabadi Mihály író várja az olvasókat györköny Az önkormány­zati hivatal házasságkötő termében tartanak kedden író-olvasó találkozót a ma­gyar kultúra napja alkalmá­ból. A délután 4 órakor kez­dődő összejövetelen Szaba­di Mihály népművelő, .kore­ográfus, etnográfus mutat­ja be könyveit. A szokatlan helyszín oka az, hogy a mű­velődési házban felújítások folynak. ■ V. T. A szűrés lesz a képzés témája szekszárd A daganatos megbetegedések szűrése lesz a témája a megyei kór­ház soron következő onko­lógiai továbbképzésének ja­nuár 28-án. A Balassa Já­nos megyei kórház onko­lógiai osztálya és a Multi­diszciplináris Onko-team szervezésében zajló akkre­ditált képzés célja, hogy a résztvevők áttekintést kap­janak a daganatos betegsé­gek epidemiológiájáról, kor­szerű diagnosztikájáról, va­lamint a komplex kezelések legújabb nemzetközi szintű eredményeiről, lehetőségei­ről. ■ V. M. A hónap végéig látható a tarlat bonyhád Január 30-ig te­kinthető meg a bonyhá­di Solymár Imre Városi Könyvtárban a Magyar ka­tonai felszerelések elne­vezésű tárlat. A térségben egyedülállónak számító ki­állítás az 1941-42-es idő­szak eredeti hadi felszerelé­seit mutatja be. ■ V. B. Három csodaszép csöppség, két boldog, büszke szülő öröm a köbön Öt hónaposak lettek a bonyhádi Tamis házaspár bájos, mosolygós gyermekei: Attila, Péter és Ádám bonyhád Fáy Lakótelep 23. III. emelet 3-as ajtó. Látszólag sem­mi különös nincs a címben, de a számmisztikát tekintve még­iscsak van: ebben a szép lakás­ban él szüleivel Attila, Péter és Ádám - a Tamis házaspár bá­jos hármas ikrei. Három rövid csengetés után nyitott ajtót Gá­bor, a büszke édesapa, aki ud­variasan beinvitálta a vendé­geket. A nagyszoba felé vettük az irányt, ahol felesége, Kin­ga várt bennünket, no és per­sze a három mosolygós baba. - Szeretettel gratulálunk, jó erőt, egészséget kívánunk a család­nak! - mondta Potápi Árpád Já­nos polgármester, aki Filóné Fe­rencz Ibolya alpolgármesterrel és Varga Zsófia sajtóreferenssel érkezett a fiatal párhoz. Miután a városvezető átadta az ajándé­kokat Kingával a konyhába in­dultunk beszélgetni.- Január 18-án voltak öt hó­naposak, nagyon vártuk őket!- mesélte az édesanya. Rögtön hozzáfűzte, lombikbébi prog­ramnak köszönhetően került áldott állapotba, Péter szüle­tett meg elsőként, majd Attila és Ádám. Úgy fogalmazott, az utolsó hét kivételével jól bírta a terhességet, de az a semmihez sem hasonlítható érzés, mint amikor megpillantotta három csemetéjét, minden nehézséget feledtetett vele. Kinga azt sem titkolta, hogy nem egyszerűek a Sokan támogatják őket. Gábor Is rengeteg segítséget kap a munkahelyén mindennapok három csöppség­gel. Az első időszakban, ami­kor három óránként ettek, ak­kor édesanyám, az ikertestvé­rem és a barátok segítettek so­kat, nélkülük nem is tudtuk vol­na megoldani a dolgot, mostan­ság pedig egy dadus jár fel hoz­zánk - jegyezte meg az anyu­ka. Majd arra is kitért, hogy a közösségi portálokon tartják a kapcsolatot azokkal a magyar- országi szülőkkel, akik ugyan­csak hármas ikreknek adtak életet. Sok hasznos tapasztalat­ra, információra tesznek szert egy-egy beszélgétés során. Amikor már részletezte volna, hogy pontosan mire gondolt, Pétiké hangos sírással jelezte a túlsó szobából, hogy anyuká­ja túl sok ideig van távol tőle. Si­etett is vissza Kinga, hogy vál­lára vegye gyermekét, a kéksze­mű ifjú ettől azonnal elmoso­lyodott. Attila és Ádám is boldo­gan kapálózott édesapjuk karja­iban, és közben minket kémlel­tek, majd kisvártatva egymás­ra néztek a testvérek. - Ádám a legnyugodtabb, Attila és Peti egy kicsit hisztisebb, de így sze­retjük őket! - pillantottak a bol­dog szülők az izgő-mozgó cse­metékre. A fiatalok szemláto­mást remekül érezték magukat a társaságban, akárcsak Kinga és Gábor, akiknek - mondhat­ni - háromszoros öröm ült ki az arcára. ■ Vizin B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom