Tolnai Népújság, 2014. január (25. évfolyam, 1-26. szám)

2014-01-25 / 21. szám

2 KORKÉP 2014. JANUÁR 25., SZOMBAT JEGYZET Tombol a hópánik TALÁN VELÜNK lehet a baj: az eddigi téli tavasz annyira elszoktatott bennünket a hó, a hideg gondolatától, hogy most már az első hópihéktől is kirázza az embert a hideg. PERSZE MINDERRE mások ÍS rátesznek jó pár lapáttal: a bulvárhíradókban csaknem jégkorszakról beszélnek, a hivatásos védekezők pedig a közmunkások, önkéntes tűzoltók bevetése mellett a hadsereg mozgósításának lehetőségét is megpendítet­ték. Meg az irányító törzsek is felálltak, Pintér Sándor belügyminiszter pedig már talán a „küldés” gombon tartja az ujját, hogy elindítsa a megnyugtatásra szánt sms-ét a népnek. A köztévé is megszakítja az adását, hogy a roppant idegesítő szi­rénahang után a feszült arcú hírolvasó a képünkbe mond­ja, vigyázat, itt a tél. tombol A hópánik. nem mondom, hogy nem kél el az óvatosság, a figyelem, mert hát tavaly márciusban is mi volt, ugye, de azért ez a siránkozás így kicsit talán túlzás. MERT (LEGALÁBBIS EGYELŐRE) nem történt semmi rend­kívüli.. Esett pár centi hó, meg esni fog még jó néhány, és az is lehet, hogy éjjel mí­nusz tíz fok is lesz. Vagy még kevesebb. A Dunán is megjelenhetnek majd a jég­táblák, sőt, fújhat a szél is. De mindez, így január vége felé aligha meglepő, sőt, ez a normális. viszont azért biztosan lesz­nek, akik Orbán Viktorra fogják ezt is, meg olyanok is, akik Gyurcsány Ferenc visszatérése előszelének vi­zionálják a hófúvást, vagy az energiaszolgáltatók (meg a bankok) bosszújának a rezsicsökkentéséért. Hadd fűtsön, világítson jó sokat a magyar, ha már ilyen olcsó minden. szóval, tényleg nem az idő­járással, hanem velünk van a baj. Hőszigetelés - ellenzőkkel kisebbség Nem szavazták meg a felújítást, mégis fizetniük kell? Az olvasást népszerűsíti a programmal a bibliotéka A hőszigetelés még része a rendes gazdálkodásnak, így nem kell társasházi minősített többség a beruházás elvégzéséhez DÉL-DUNÁNTúLHőszigetelésre nyert egy társasház pályá­zatot, amit nem támogatott minden lakó, ennek ellené­re ők is fizethetik majd a. hitel után a törlesztést. Per indult. Hajdú Zs. Öröm vagy üröm, amikor kide­rül* hogy egy pécsi társasház pályázati támogatást nyert az épület energetikai felújítására, a hőszigetelés elkészítésére? Olvasónk számára, aki pa­naszos levelével megkereste szerkesztőségünket, minden­képpen utóbbi. Mint írja, ő a pályázat megnyerésének áldo­zata és attól tart, hogy annak ellenére is be kell fizetnie a beruházás költségének rá jutó részét, hogy nem szavazta meg a lakógyűlésen ezt a felújítási munkát, ugyanakkor nem érti, hogy miért nincs szükség eb­ben az esetben egyhangú sza­vazásra. Lapunk kérdésére Tímár György építész, a beruházás projektmenedzsere elmondta, több panelpályázat is volt már, viszont első alkalommal jelent meg - tavaly augusztusban - olyan, amely a téglából épült társasházak hőszigetelésére vonatkozott, azonban ezekre is hasonló szabályok érvénye­sek. Ebben az esetben a tör­vény szerint nincs szükség minősített többségre a pályá­zat, illetve a beruházás meg­indításához.- Az érintett 48 lakásos épü­let esetében mindössze négy lakó volt, aki nem támogatta a pályázat beadását. A pályázat­bírálóknak beadott dokumen­tumokhoz kötelezően csatolni kellett a társasházi közgyűlés szavazati arányait is, amelyből látszik, hogy mekkora a beru­házás támogatottsága. Ennek ismeretében határozott úgy a bizottság, hogy támogatja a be­ruházást, 17,7 millió forinttal, amelynek az összköltsége 35,5 millió forint. Amennyiben száz- százalékos támogatás kellett volna a beruházáshoz, úgy nem is fogadták volna el a pályázatot - mondta Tímár György. Nincs szükség százszázalékos támogatottságra A bíróságon is megtámadták a beruházást LEVÉLÍRÓNK szerint nem érvé­nyes a szerződés, ha a pályá­zatot, a beruházást nem sza­vazták meg egyhangúlag a tu­lajdonosok. Nos, nincs szük­ség a százszázalékos egyetér­tésre, mert a társasházi tör­vény szerint csak a „rendes gazdálkodás” körét meghala­dó kiadás esetén lenne erre szükség, összeghatártól függet­lenül. A hőszigetelés, a hom­lokzat-, illetve födémfelújítás pedig a rendes gazdálkodás körébe tartozik. A társasházi törvény értelmező rendelkezése szerint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások az állagvédelmet meghaladó, a fenntartás körébe nem tartozó olyan munkálatokkal össze­függő kiadások, amelyek az alapító okirat szerint közös tu­lajdonban lévő épület, épület­rész bővítésével, átalakításá­val vagy közös tulajdonba ke­rülő új épület, épületrész, illet­ve épületberendezés létesítésé­vel járnak. A napkollektoros rendszer kialakítása - új esz­köz beszerelése - például már meghaladja a rendes gazdál­kodás körét, itt kell a százszá­zalékos támogatottság. a felújítást nem támogató lakók a bíróságra is adtak be keresetet, itt próbálják meg igazukat bebizonyítani, illetve megakadályozni a beruhá­zást. A minap lakógyűlést tar­tottak, amelyen név szerint voksoltak a hitelfelvétellel kapcsolatban, 44 támogató és 4 ellenző voks mellett megsza­vazták a hitelfelvételt, vala­mint felhatalmazták a közös képviselőt a vállalkozói szer­ződés megkötésére és a banki hitellel kapcsolatos ügyek in­tézésére. Ezek után rövidesen benyújtja a társasház a támo­gatási szerződés megkötésére vonatkozó kérelmét. A támo­gatással kapcsolatban az ál­lam és a társasház köt szerző­dést, illetve még ezt megelő­zően a társasház a vállalkozó­val szerződik. A támogatás összegét a társasház kapja meg, majd a vállalkozási díjat a társasház fizeti ki a kivitele­zőnek. Amennyiben a beruhá­zást ellenző lakók miatt nem valósulna meg a hőszigetelési beruházás, úgy a társasház elesik a már megítélt több mint 17 millió forintos állami támogatástól. bonyhád A nagymányoki II. Rá­kóczi Ferenc Általános Iskola 3. osztályos növendéke: Sziebert Réka végzett az élen a Solymár Imre Városi Könyvtár Olvasó­király elnevezésű programsoro­zatán, a hercegi címet a Bony­hádi Általános Iskola Széchenyi István Tagintézményének 4. évfolyamos diákja: Lőrincz Bar­nabás szerezte meg, míg Geisz Titanilla - aki ugyancsak a Széchenyi iskola büszkesége - harmadikként zárt. - 2007-ben indítottuk a versenyt, amelynek legfőbb célja az olvasás nép­szerűsítése a fiatalok körében - világított rá Matisz Nóra. A bonyhádi bibüotéka munkatársa kifejtette, azóta minden évben meghirdetik a népszerű prog- ) ramot, amely a Magyar Kultúra napján indul és december 20-án zárul. A tanulók a bonyhádi gyermekkönyvtárban nevezhet­nek az erre a célra elkülönített polcról választott első könyv felmondásával. Bármikor be le­het kapcsolódni a sorozatba, a könyvtárosok egyszerű kérdése­ket tesznek fel az olvasott kötet­ről, ezek helyes megválaszolása után a versenyző kartonjára fel­írják az elolvasott könyv címét. A könyveket mindenki saját tempójában olvashatja, külön határidőt nem szabnak. Az első 3 helyezettet jutalmazzák. A kö­tetek alsós és felsős kategóriák­ba vannak csoportosítva, ennek megfelelő jelzéssel ellátva. - Az új könyvek már várják olvasói­kat, szeretnénk ha idén is sokan beneveznének. A legjobbakat értékes jutalmak várják és már az első 4 könyv elolvasása után j ajándék jár! - hívta fel a figyel- ! met Matisz Nóra. ■ Vízin B. Az első három helyezett Az első kettő felvétel ingyenes, a többi jóval drágább készpénz Bizonyos esetekben még mindig jobban megéri kártyával fizetni; újra a postás hozhatja a nyugdíjat dél-dunántúl Az ingyenes készpénzfelvételre vonatkozó igényt első körben január 20- ig, lehetett leadni a bankoknál. Általában az ügyfelek 35-40 százaléka élt a lehetőséggel - legalábbis több pénzintézet saját bevallása szerint. Az űr­lapok nagy részét személyesen adták le a számlatulajdonosok, de sokan választották az inter­netes megoldást is. Bár akik ezt megtették, feb­ruárban már kétszer ingyen vehetnek ki pénzt, mégis jól teszik, ha odafigyelnek a tranz­akciókra. Néhány bank ugyan­is már jelezte, hogy megszüntet több, korábban ingyenes pénz- felvételt biztosító számlacsoma­got, különböző kedvezménye­ket, a harmadik (és a további) felvétek díját pedig megemelik, így, ha valaki kettőnél többször vagy 150 ezer forintnál többet szeretne kivenni a bankszám­lájáról, az már akár több száz vagy ezer forintba is kerülhet majd. Mire érdemes figyelni? Nem javasolt például túl kevés pénzt kivenni, és ha mindenképpen rászorulunk harmadszorra is a készpénzfelvételre, célszerű a saját bank automatáját felkeres­ni. Ha kénytelenek lennénk 150 ezer forintnál nagyobb összeget felvenni a bankkártyáról, in­kább utaljuk az összeget. (Utób­bi általában néhány száz forint.) Mivel a legtöbb banknál a kártyás fizetés (például bolt­ban való vásárlás esetén) még mindig ingyenes, sokkal job­ban megéri ennek használata, szemben a készpénz használa­tával. A bankkártya ráadásul biztonságosabb, túl sok kész­pénzt tartani ugyanis a táská­ban vagy a szekrény alján nem tanácsos. Aki szeretné, ha ismét a postás hozná (ingyen) a nyug­díját, jelezze levélben a nyugdíj- folyósító igazgatóságnak, szere­peltetve benne a megszüntetni kívánt bankszámlaszámot. Amennyiben az igazgatóságtól 1 megérkezik a határozat, ismét £ a posta kézbesíti majd a nyug- Érdemes megtervezni, hogy milyen részletekben vesszük fel a pénzünket díjat. ■ K. E. I. „A pénzért jöttem” nem városi legenda: néhá­nyon egészen furcsán, ponto­sabban szó szerint értelmezték az ingyenes pénzfelvétel lehe­tőségét. Több helyről is meg­erősítették, hogy egy-egy ügy­fél azzal állított be a számláját vezető (vagy nem is vezető) bankjába, hogy jött az ingyen felvehető 150 ezer forintjáért. Nekik a pénzintézetek munka­társai magyarázták el, hogy csak a felvétel ingyenes, a bank senkinek sem ad 150 ezer forintot, ha az illetőnek nincs ekkora összeg a kártyá­ján, vagyis nem jár neki „aján­dékba” a pénz. i ! t

Next

/
Oldalképek
Tartalom