Tolnai Népújság, 2014. január (25. évfolyam, 1-26. szám)

2014-01-22 / 18. szám

2014. JANUÁR 22., SZERDA SZOLGÁLTATÁS ______ 11 Az emlékplakettet Jankovics Zoltán vette át a PAD nevében Csillagné Szánthó Polixénától, a humán bizottság elnökétől A PAD kapta a plakettet irodalom Sokrétű programmal emlékeztek meg Mészöly Miklósról PROGRAMOK MOZI SZEKSZÁRD: csodabogarak - Az elveszett hangyák völgye (francia animációs kalandfilm), 17 óra. A Wall Street farkasa (amerikai életrajzi dráma), 19 óra. A MAGYAR KULTÚRA NAPJA BÁTA MŰVELŐDÉSI HÁZ: vetítés a Sár­közi Életmód Fotókon című gyűj­temény anyagából, verses, zenés műsor, a bátai néptánc kultúra bemutatása, néphagyományőrzés napjainkban, 14 órától. BONYHÁD VÖLGYSÉGI MÚZEUM: Életek és utak - emlékezzünk a régiek­re - Kaczián János előadása, 16 óra. Művelődési Központ: Magyarul szól - válogatás a magyar irodalom klasszikusainak műveiből, valamint népköltészetünkből. Előadják a Vö­rösmarty Színjátszó Kör tagjai, a „Miniszinik” csoport népmese-fel­dolgozást ad elő, közreműködnek a Városi Zeneiskola növendékei, 17 óra. Solymár Imre Városi Könyvtár: Zenés kávéház - „A magyar nép­daltól a magyar slágerig” - Mayer Marianna és Rizner József zenés irodalmi előadása, közreműködnek a Perczel Mór Szakközépiskola kol­légiumának diákjai, 18 óra. DUNAFÖLDVÁR MŰVELŐDÉSI központ: Meskó Zsolt: Szerelmem, Sárdy - zenés napló egyfelvonásban, előadja Der- zsi György, 19 óra. ISMERETTERJESZTÉS SZÁLKA KÖZÖSSÉGI HÁZ: Tolna megye védett természeti területei - Varga Zsolt vetítéssel egybekötött előadá­sa, 17.30. CSÜTÖRTÖK MOZI szekszárd: Az év csatája (ameri­kai film), 17 óra. Jack Ryan: Árnyék­ügynök (amerikai akció-thriller), 19 óra. VÍZÁLLÁS A dunán tegnap reggel 11 órakor: Dunaföldvár -88 cm, Paks 49 cm, Dombori 77 cm, Árvízkapu 459 cm, Baja 196 cm. A sió Palánknál 188 cm. Tizenegyedik alkalommal tartották meg Szekszárdon a Mészöly Miklós emléknapot a városi önkormányzat és a Mészöly Miklós Egyesület rendezésében. Gyuricza Mihály A szekszárdi Művészetek Há­zában Szörényi László iroda­lomtörténész, a Mészöly Mik­lós Egyesület elnöke köszön­tötte tegnap a résztvevőket, vezette be a változatosnak és tartalmasnak ígérkező prog­ramot. Fogarassy Miklós­ról, az egyesület egykori tit­káráról Baranyai László író, az egyesület megbízott titká­ra mondott megemlékező sza­szekszárd Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap céljá­ról, működéséről, valamint az alaphoz benyújtható pályá­zatokról tartottak konferenci­át tegnap délután Szekszár­don, az Ökotárs Alapítvány, az Autonómia Alapítvány, a vakat, Szkárosi Endre Mé- szöly-díjas író pedig szemel­vényeket olvasott fel Fogaras­sy Miklós kiadatlan napló- jegyzeteiből. Mészöly Miklósról az író­ról, a mesterről és az ember­ről Nádas Péter íróval beszél­getett Szörényi László iroda­lomtörténész, felidézve szel­lemiségét, alakját. A pódium­beszélgetést Odor János, a me­gyei múzeum igazgatója mo­derálta. Nádas Péter többek között elmondta, először Jan- csó Miklós adta kezébe Mé­szöly 1957-es novelláskötetét. Recenziói elkerültek Mészöly­höz, aki azt írta neki, hogy hívja fel. Sokáig nem merte, aztán a 80-as évek közepéig elszakíthatatlanok lettek egy­Demokratikus Jogok Fejlesz­téséért Alapítvány, a Kárpá­tok Alapítvány - Magyaror­szág és a Tolna Megyei Civil Információs Centrum szer­vezésében. A rendezvényre a megyében működő civil szer­vezetek, alapítványok, és a té­mástól. Nádas beszélt Mészöly egyéniségéről, írói módszere­iről, alkatáról, gondolkodás- módjáról. Elmondta, többször volt náluk Szekszárdon is, jó volt látni otthon, a saját kör­nyezetében. Ez volt az ő váro­sa, nyelve, s ezt fordítások ré­vén eljuttatta a világba, ahol a könyvtárakban most is meg­van. Pécs Margit, az ünnep­ség moderátora elmondta, ed­dig mind a tíz alaklommal személy kapta a Mészöly Mik­lós Emlékplakettet, most pe­dig egy közösségnek adják át: A PAD Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesületnek. Hor­váth István polgármester ne­vében Csillagné Szánthó Po­lixéna adta át Jankovics Zol­tán elnöknek, s Dicső Zsolt al­mában érintett hivatalok kép­viselői kaptak meghívást. A Norvég Alapok pályázatai iránti érdeklődésre jellemző, hogy nemcsak Tolna megyei civil szervezetek vettek részt a konferencián, Bajáról és kör­nyékéről is érkeztek vendégek. elnök mondott köszönetét. A Jankovics József irodalomtör­ténész által elmondott laudá- ciót követően Borbély Szilárd író vette át az idei Mészöly Miklós-díjat Szörényi László­tól. Délután az író szülőházán lé­vő emléktáblát megkoszorúz­ták a város, az egyesület, a me­gye, a különböző intézmények képviselői. A koszorúzást követő beszél­gető, emlékező délutánon a Mé­szöly Miklós Emlékházban Szö­rényi László és Jankovics József alelnök beszélgetett a díjazot­takkal. A PAD irodalmi folyó­irat tematikus számát Dicső Zsolt és Jankovics Zoltán szer­kesztők mutatták be a jelenlé­vőknek. A Norvég Alap célja, hogy pályázatai révén segítse a ma­gyarországi civil társadalom fejlődését, és ezzel együtt erő­sítse a civilek részvételét a tár­sadalmi igazságosság, a de­mokrácia és a fenntartható fej­lődés alakításában ■ V. M. A civilek szerepét erősíti az alap pályázata megyén kívülről is érkeztek érdeklődők a tájékoztatóra OLVASTAM Tündérek miatt tiltakoznak a készülő út megzavarná a tájon élő tündérek és manók életét, emiatt hónapok óta (emberek) tiltakoznak Izlan- don egy beruházás ellen. Az út Reykjavik közelében szel­né át az Alftanes-félszigetet, ám mindaddig nem folytat­ják az építkezést, amíg a leg­felsőbb bíróság döntést nem hoz az ügyben. egy 1998-AS felmérés szerint az izlandiak 54,4 százaléka hisz a tündérek és manók lé­tezésében. Ám nemcsak e lé­nyek miatt aggódnak a til­takozók. Természetvédők is csatlakoztak hozzájuk, hogy együttes erővel akadályoz­zák meg a védett lávame­ző átszelését. Bár egyes la­pok hasábjain úgy véleked­nek, hogy a Láva barátai ne­vezetű társaság valószínűleg csak kihasználja a helybeli­ek babonásságát. részemről nem vonom két­ségbe sem a tündérek, sem a manók létezését, ha már az ott élők így gondolják, vi­szont tekintettel lehetnének arra is, hogy rendszeres, tö­meges kivonulásuk ugyan­úgy zavarja a különleges lé­nyek mindennapjait. Nyugdíjasoknak adják, kedvező áron szekszárd Nyugdíjas tagja­it és nagycsaládosokat vár január 27-én, hétfőn reggel 6-tól a Szekszárdi Nyugdíja­sok Területi Érdekszövetsége és a Tolna Megyei Vöröske­reszt Nyugdíjas Alapszerve­zete a Hunyadi utcai székház­ba. Füstöltárut lehet vásárol­ni, kedvező áron, de más élel­miszerféleség - száraztészta étolaj, őrölt paprika, tojás - is szerepel a kínálatban. Ez alkalommal az elmaradt tagdíjakat is lehet rendezni. ■ Gy. M. AZ OLVASÓ KÉRDEZ Az elsőrendű vádlott azt mondta, jelen sem volt ROVATUNKBAN SZAKÉRTŐINK se­gítségével olyan kérdésekre ke­ressük a választ, amelyeket sze­mélyesen nem tettek volna fel. Bármire kíváncsiak, fordulja­nak bizalommal Mauthner Ilo­nához, aki továbbítja a kérdést a megfelelő szakembernek. Elér­hetnek minket elektronikus úton az ilona.mauthner@axels. hu e-mail címen, hívhatnak a 0630/650-3020-as számon, il­letve küldhetnek levelet is a 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. címre. Jelige: Az olvasó kér­dez. OLVASÓINK KÖZÜL TÖBBEN IS KÉRTÉK, FOGLALJUK ÖSSZE A LEGFONTOSABB ADÓZÁSI VÁLTO­ZÁSOKAT. BARLAI KRISZTINA, A NAV RÉGIÓS IGAZGATÓSÁGÁNAK A SA JTÓSZÓVIVŐJ E VO LT SEG ÍTS É- GÜNKRE. az idén hatályba lépő törvé­nyek kedvezőbb irányba te­relik az adózást, valamint to­vábbi kedvezményeket, men­tességeket vezetnek be. íme a legfontosabbak: a minimálbér összege 101 500 forintra, míg a garantált bérminimum - amely a kö­zépfokú végzettségű, illetve szakképzettségű foglalkozta­tottat illeti meg - 118000 fo­rintra nőtt. A családi kedvezményre jo­gosult magánszemélyek a kedvezményt közösen érvé­nyesíthetik, a jogosultnak nem minősülő házastárssal, élettárssal viszont a megosz­tást alkalmazhatják. A bevallásban, illetve mun­káltatói adómegállapításban fel kell tüntetni a közös érvé­nyesítés vagy megosztás té­nyét. Ez évtől mindkét szü­lő jogosult a családi kedvez­ményre, ha a bíróság jogerő­sen ötven-ötven százalékban állapította meg a szülők fel­ügyeleti jogát. Ebben az eset­ben mindkét szülő a rá vonat­kozó összeg ötven százaléká­ig veheti igénybe a kedvez­ményt. Új elemként jelenik meg, hogy a munkáltatók adómen­tesen járulhatnak hozzá a munkavállalók hitelintézet­től vagy korábbi munkáltató­tól felvett lakáscélú hitelének törlesztéséhez. Évi 150 ezer forintra emelkedik az önkén­tes kölcsönös biztosító-pénz­tári befizetések utáni adóról szóló rendelkezés felső kor­látja. A lakóingatlannak nem mi­nősülő ingatlanon lévő vagyo­ni értékű jog a megszerzés évét követő tizenötödik évtől adómentesen értékesíthető. A hatodik évtől az évi 10-10 százalékos csökkentés is ér­vényesíthető. A tevékenységét az adóév egészében szüneteltető egyé­ni vállalkozó bevallási kötele­zettségének munkáltatói adó­megállapítás, egyszerűsített bevallás, illetve adónyilatko­zat formájában is eleget tehet. Házastársak közötti ajándé­kozás, illetve a házastársi va­gyonközösség megszüntetésé­vel bekövetkező vagyonszer­zés értékhatártól függetlenül illetékmentes. Életkortól függetlenül, min­den első lakásszerző tizenkét havi pótlékmentes részletfize­tést kérhet az illeték megfize­tésére. ► Folytatás az 1. oldalról G. Sándor a bíróságon azt val­lotta, unokatestvére vette rá, hogy részt vegyen az idős asz- szony kirablásában. Jóformán kényszerítette, mert elmondá­sa szerint, tiltakozásának is kö­ze volt ahhoz, hogy a nap folya­mán részegen összerekedtek. Előadása szerint a lakásban többször is felszólította a má­sikat, hogy hagyja abba az ál­dozat bántalmazását, mert baj lesz. Mint kiderült, unokatest­vérével hol jóban voltak, hol pe­dig haragban. Több kérdésben is szembesítették korábbi és a bíróság előtt tett vallomása el­lentmondásaival. Korábban azt állította, hozzá sem ért az áldo­zathoz. A bíróság előtt viszont elismerte, hogy ő vette ki az idős asszony fülbevalóit és fe­szítette le az ujjáról a gyűrűjét, írásban is beadta a bíróságnak saját verzióját a történtekről, amelyben éppúgy, mint a töb­bi vallomásában, igyekszik sa­ját szerepét kisebbíteni. G. Ferenc viszont ugyan­azt mondta, amit a rendőrsé­gen is, miszerint ott sem volt a bűnügy helyszínén, emel­lett a szembesítéskor is kitar­tott. Szerinte rokona irigység­ből vádolja. A bíróság a szakér­tők meghallgatása után a tár­gyalást elnapolta. ■ I. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom