Tolnai Népújság, 2014. január (25. évfolyam, 1-26. szám)

2014-01-21 / 17. szám

2014. JANUÁR 21, KEDD SZOLGÁLTATÁS PROGRAMOK Kedd MOZI szekszárd Csodabogarak - Az elveszett hangyák völgye (francia animációs kaland­film), 17 óra. A Wall Street farkasa (amerikai életrajzi dráma), 19 óra. MÉSZÖLY MIKLÓS-EMLÉKNAP szekszárd Mészöly Miklós emléktáblájának megkoszo­rúzása az író szülőházánál (Bezerédj utca 2.): közremű­ködik Németh Judit, a 2013. évi Mészöly Miklós-emlék- plakett kitüntetettje, 13.45. Beszélgető, emlékező dél­után az Irodalom Háza Mé­szöly Miklós Emlékházban (Babits utca 15.), 15.30. ISMERETTERJESZTÉS szekszárd Garay gimnázi­um: a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesü­let „A kedvenc témám” című sorozat előadása: Népesség­cserék Tolna megyében - dr. László Péter nyugalmazott pedagógus előadása, 15 óra. Szerda MOZI szekszárd Csodabogarak - Az elveszett hangyák völgye (francia animációs kaland­film), 17 óra. A Wall Street farkasa (amerikai életrajzi dráma), 19 óra. A MAGYAR KULTÚRA NAPJA bonyhád Völgységi Múzeum: Életek és utak - emlékez­zünk a régiekre - Kaczián Já­nos előadása, 16 óra. Solymár Imre Városi Könyvtár: Zenés kávéház - „A magyar népdal­tól a magyar slágerig” - May­er Marianna és Rizner József zenés irodalmi előadása, köz­reműködnek a Perczel Mór Szakközépiskola kollégiumá­nak diákjai, 18 óra. báta Művelődési ház: vetítés a Sárközi Életmód Fotókon című gyűjtemény anyagából, verses, zenés műsor, a nép­tánc bemutatása, 14 órától. dunaföldvár Művelődési Központ: Meskó Zsolt: Sze­relmem, Sárdy - zenés napló egyfelvonásban, előadja Der- zsi György, 19 óra. Gyulai Miklós (balról), Szalma László, Andorka Gábor, Ónodi Szabolcs és Scheidler Géza a bonyhádi gimnáziumban zajlott egyeztetésen Elismert atlétikai műhely megállapodás Tovább erősödött az egyetem és a gimnázium kapcsolata Együttműködési meg­állapodást írt alá a bony­hádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara. A do­kumentum immár hivatalos keretek között is megerősíti a hosszú évek óta jól működő szakmai kapcsolatot. Vízin Balázs bonyhád A január 17-i ünne­pi eseményen részt vett Gyu­lai Miklós is, a Magyar Atléti­kai Szövetség (MASZ) elnöke, aki már a bonyhádi Atlétikai Centrum közel négy évvel ez­előtti avatásához is nagy öröm­mel csatlakozott.- A Bonyhád jellegű atlétikai bázisokat értékeljük, megbe­csüljük. Ónodi Szabolcs edző­nek köszönhetően évtizedekkel ezelőtt kezdődött a komoly atlé­tikai élet megalapozása, ő ké­sőbb, a gimnázium igazgatója­ként is nagy tettet hajtott végre az Atlétikai Centrum létrejöt­téért - mondta Gyulai Miklós. A szövetség elnöke hozzáfűzte, a MASZ életében 4 év után ko­moly változások történnek, 6-8 évben gondolkodnak előre. - így már azt is látjuk, hogy az év­tized végére itt Bonyhádon ko­moly bázisa lesz az atlétikának. A Testnevelési és Sporttudomá­nyi Kar, valamint a TFSE fontos erőt képvisel, célunk emellé vi­déki utánpótlás bázisok felfut­tatása, ezért is támogatjuk nagy örömmel a ma aláírandó megál­lapodást. Minden anyagi és eszközbe­li lehetőséget meg­adunk a bonyhádi egyesület további si­keres munkájához - szögezte le Gyulai Miklós. Szalma László, a Testnevelé­si és Sporttudományi Kar Atlé­tika Tanszékének vezetője rá­világított: valójában évek óta jó a kapcsolatuk a bonyhádi gim­- ezeknek a megállapodások­nak több hozadéka is van, egy­részt kapcsolatbővítést eredmé­nyeznek, másrészt szellemi többletet hoznak a mindenna­pokba - vélekedett Andorka Gábor. A Petőfi gimnázium igazgatója kifejtette, az együtt­működések révén egyetemi ok­tatók, doktoranduszok, tanárje­löltek érkeznek Bonyhádra, názium atlétika szakosztályá­val. Kiváló sportolók kerültek már eddig is hozzájuk a Völgy­ség fővárosából, név szerint is kiemelte Lohn Angélát és Diós Bencét. A tanszékvezető megfo­galmazása szerint a megállapo­dás szentesítésével hosszú távú közös munka veszi kezdetét. Ónodi Szabolcs igazi testne­velőhöz méltóan ar­ról szólt, hogy az ifjúság nevelésé­nek alapeszköze a sport. - Az atléti­ka mérhető, objek­tív, egyénre szabott. Nekünk, pedagógusoknak erkölcsi köte­lességünk, hogy ezzel a sport­ággal képességeik felső hatá­ráig eljuttassuk a fiatalokat. A '80-as évektől szoros kapcsola­akik hasznos információkkal látják el a növendékeket. A fia­talok pedig bekapcsolódhatnak az egyetemi munkába. Andor­ka Gábor emlékeztetett, a mos­tani megállapodás a második a sorban: január 14-én a Pannon Egyetemmel írtak alá szerző­dést, és a jövőben újabb intéz­ményekkel fűzik szorosabbra kapcsolatukat. tot ápolunk a Testnevelési Egye­temmel, mindig szeretettel fo­gadunk gyakorlati időszakra hallgatókat. A mai megállapo­dás aláírása óriási erkölcsi si­ker, és mutatja, hogy volt értel­me az elmúlt 30 év szakmai te­vékenységének - világított rá Ónodi Szabolcs. Scheidler Géza, az AC Bony­hád edzője kollégái nevében is felszólalt. - A bonyhádi gimná­ziumban jó körülmények kö­zött dolgozhatunk, de óriási a felelősségünk is, hogy meg­töltsük tartalommal az atléti­kai csarnokot, illetve a diákok szabadidejét. Örömmel mond­hatom, hogy a létesítmény es­ténként is tele van fiatalokkal. Szeretnénk, ha az egyetem­mel meglévő kapcsolatunk még élőbbé válna, diákjaink ismer­jék meg az ottani képzési lehe­tőségeket. Az pedig külön öröm számomra, hogy a két egyko­ri iskolám: a bonyhádi gimná­zium és a Testnevelési Egye­tem együttműködik - hangsú­lyozta Scheidler Géza. Kirchné Máté Réka is örömmel fogadta a megállapodást. Az AC Bony­hád elnöke lapunknak úgy nyi­latkozott, sportegyesületük éle­tében mérföldkőnek számít a szakmai munkát tovább erősí­tő együttműködés. ■ A jövőben újabb intézményekkel kötnek megálla­podást Az iskola és a diákok számára is fontos lépés Huhú, de jó kis kégli SZELLEMESEN HIRDETTE, de nem a kívánt hatást érte el az a pennsylvaniai lakástu­lajdonos, aki a viktoriánus korban épült házát kíván­ta eladni. Az ingatlan elő­nyeit taglaló felsorolásban nem esett szó tágas terek­ről, nyugodt környékről, vi­szont kiderült, hogy furcsa zajok szűrődnek fel a pin­céből, az ajtókon pedig va­laki, aki nem ebből a világ­ból való, rendszeresen dö­römböl. Jöttek is az érdeklő­dők, csakhogy nem vásárol­ni, hanem nézelődni, illet­ve esetenként szellemet ir­tani szerettek volna. A 35 éves eladó azt mondta, meg­próbálta poénra venni a dolgot, de rá kellett jönnie, hogy nem tett jót a marke­tingnek. NAGY-BRITANNIÁBAN, AHOL a szigetlakok harmada gon­dolja úgy, hogy szellemek márpedig léteznek - és tíz százalékuk találkozott is legalább eggyel -, az effajta épületből turista látványos­ságot, kísértetfogadót ala­kítanak ki. Ebből és a tör­téntekből okulva a pennsyl­vaniai tulajdonos kiadhat­ná kísértetiesnek bélyegzett házát, a bevételből pedig előbb-utóbb vehetne magá­nak jó fekvésű, tágas lakást. VÍZÁLLÁSOK A Dunán tegnap délelőtt 11 órakor: Dunaföldvár-84 cm, Paks 52 cm, Dombori 78 cm, Árvízkapu 459 cm, Baja 195 cm. A Sió Palánknál 190 cm. 1------------------------------------------------­|: TRAFFIPAX Idő Helyszín 8.00-10.00 61-es főút 74 kmsz+800m 10.00-12.00 Dombóvár, Gagarin u. 43. 12.00- 14.00 14.00- 16.00 Dombóvár, Népköztársaság u. 5. 16.00-16.00 Dombóvár, Gagarin u. 43. PROMÓCIÓ Rekordot döntött a részvétel teljesítménytúra Jubileumot ünnepeltek az indulók Filmkészítés és irodalom programok A magyar kultúra napját ünnepelték a könyvtárban szekszárd Rekordszámú részt­vevője volt a szombaton tartott idei Bartina Teljesítménytúrá­nak. A 15 kilométeres távon 614-en, 30 kilométeren 177-en, a maratoni 42 kilométeres útvo­nalon pedig 119-en indultak el. Majkut Milán, a szervező Ifjú­sági Unió Szekszárd részéről el­mondta, hogy 68 önkéntes segí­tette a túrázókat, zsíros kenyér­rel, teával, forralt borral kínál­ták őket. Az indulók egy-egy egyedi rajzolatú bronzjelvényt is kaptak emlékül. Sőt, mivel az idei a jubileumi 15. túra volt, külön díjazásban részesültek azok, akik igazoltan legalább tíz túrát teljesítettek a korábbi években. ■ H. E. A szekszárdi Baka István Általános Iskola elől indultak a túrázók Paks Babai István és Kövi Ger­gő voltak a Pákolitz István Váro­si Könyvtár legújabb, Szombat’s elnevezésű programjának, amit középiskolások szerveznek kö­zépiskolásoknak. Az intézmény­ben önkéntes munkát végző di­ákok ezzel igyekeznek becsábí­tani a könyvtárba saját korosz­tályukat. A vendégek a filmké­szítés kulisszatitkairól beszéltek hallatóságuknak. A könyvtár tegnap a magyar kultúra napja alkalmából Fűzfa Balázs iroda­lomtörténészt, az élményközpon­tú irodalomtanítás úttörőjét látta vendégül, aki rendkívüli iroda­lom órát tartott középiskolások­nak, majd Mentés másként című kötetét mutatta be. ■ Vida T. Fűzfa Balázs irodalomtörténész Mentés másként című kötetét mutatta be » BUDAVÁRI ' KATA

Next

/
Oldalképek
Tartalom