Tolnai Népújság, 2014. január (25. évfolyam, 1-26. szám)

2014-01-17 / 14. szám

2014. JANUÁR 17., PÉNTEK 4 BONYHÁDI JÁRÁS HÍRSÁV A Donnál elesettekre emlékeztek bonyhád A hetvenegy évvel ezelőtti doni katasztrófára emlékezve Tóth Bence tar­tott előadást a Solymár Imre Városi Könyvtárban. A tör­ténelem szakos pedagógus vetített fotókkal, térképek­kel szemléltette a 2. magyar hadsereget ért tragédiát. A közel másfél órás előadást megelőzően Nagy László ka­tonai felszereléseket tartal­mazó gyűjteményéből nyílt kiállítás, amely a hónap vé­géig tekinthető meg. ■ V. B. Havi ötezerrel támogatják őket bonyhádvarasd A maximáli­san adható összeggel, vagyis havi ötezer forinttal támogat­ja a község a felsőfokú intéz­ményekbe járó bonyhádva- rasdi hallgatókat, erről a leg­utóbbi képviselő-testületi ülé­sen döntöttek a település ve­zetői. Csaba Józsefné polgár- mester hozzáfűzte, ezúttal négy fiatalt tudtak ily' módon segíteni. ■ V. B. Felújítások az óvodában KisvEJKE Több munkálat kez­dődött az oviban. Höfler Jó­zseftől megtudtuk, a Bony­hádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda társulás részeként működő intézményben aka­dálymentes feljárót alakíta­nak ki, új járólapok kerülnek a folyosóra, a radiátorokra pe­dig burkolatokat helyeznek. Kisvejke első embere meg­jegyezte, folyamatban van a közel egymilliós beruházás, amely a társulás fejlesztési keretéből valósul meg. ■ V. B. Szívhez szóló volt a műsor lengyel A 250 évvel ezelőtt történt madéfalvi vérengzés áldozatainak emlékére gyer­tyát gyújtottak a megjelen­tek a lengyeli óvodamúze­um udvarán lévő kopjafánál. A programon Lőrinczné Dá­vid Mária, a helyi középisko­la diákjai és Fábián Ferenc- né működött közre. Az ese­ményen Matis Géza plébá­nos megáldotta a néprajzi- és óvodatörténeti múzeumot, valamint az udvaron lévő fa­ragott emlékfát. ■ V. B. Bányai Károly polgármester kiemelte, a csodálatos faragásokkal díszített épület számos rendezvénynek ad helyet évente Együtt, egymásért építették KAKASDi faluház Két évtizeddel ezelőtt vált valóra a község álma Húsz éve működik a világ­hírű építész, Makovecz Imre tervezte gyönyörű kakasdi faluház. Vízin Balázs Ennek apropóján jubileumi programsorozatot indított a köz­ség, amelynek első állomása ösz- szekapcsolódott a település ha­gyományos évzáró rendezvé­nyével. Varga János táncpedagó­gus vezetésével lelkes fiatalok ér­keztek a Faluházhoz, amikor a településen jártunk. Látszott raj­tuk, alig várják, hogy színpadra léphessenek. - Valóra vált édes­apám és Makovecz Imre elképze­lése: egy olyan közösségi tér jött létre, amelyben minden korosz­tály, népcsoport, kultúra otthon­ra lelt, ezzel is erősítve a Kakas­don élők összetartását - hangsú­lyozta Bányai Károly az épület­re pillantva. A község első embe­re azt mondta, örömmel fogadta, hogy a jubileumi ünnepség nyi­tányaként Bányai Jánosról nevez­ték el a Faluház dísztermét. Mint fogalmazott, édesapja irányításá­val - aki akkoriban Kakasd ve­zetője volt - nagyon sokan vállal­tak példás szerepet az egyedülál­ló építmény megvalósításában. A képviselő-testület, a Faluház, a Sebestyén Ádám Székely Tár­sulat és a Könyvtári Szolgáltató Hely közös szervezésében meg­valósított szívmelengető progra­mon az emléktábla leleplezése után, a hagyományőrző társulat évzáró műsora előtt kitüntették Szilágyi Tamást és Sebestyén La­jost, akiknek elévülhetetlen ér­demeik vannak a létesítmény kialakításában. Makovecz Imre elismerését is kiérdemelte Máig segíti, támogatja szeretett faluját szilágyi tamás 1940. novem­ber 23-án született Budapes­ten. Tabódon nevelkedett, álta­lános- és középiskolai tanulmá­nyait is itt végezte. A kőműves mesterség mindig is nagyon vonzotta, amelyet legendásan magas színvonalon végzett nyugdíjazásáig. ÉLETÚTJÁBAN AZ 1964-es év meghatározó volt: sorkatona­ként Kakasára irányították a pécsi laktanyából, hogy a jár­vány miatt a faluban rendvé­delmi feladatokat lásson el egységével. Ekkor találkozott Palkó Teréziával, akivel házas­ságot kötött, amelynek már 49 éve. Tabódon kezdték meg kö­zös életüket, Kakasára 1969- ben települtek le. SZILÁGYI TAMÁS 1992-től kisipa­rosként folytatta szakmáját, Bányai János felkérésére 1988- tól csak az épülő Faluház kivi­telezésén dolgozott. SZAKMAI HOZZÁÉRTÉSÉTMako- vecz Imre is elismerte, tisztel­ték és szerették egymást. 2000- ben, negyvenkét év munkavi­szony után - amelyből tizenkét évet a Faluház építésével, utó­munkálataival töltött - vonult nyugállományba. Tevékeny éle­tében családjának 5 házat is épített. LEGENDÁK születtek akarate­rejéről: a magas létrákon való munkavégzésre csak ő vállal­kozott, amely ámulatba ejtette a szemlélődőket. Három gyer­meke és nyolc unokája van. A nagypapa szakmai szeretetét egy unoka viszi tovább, aki je­lenleg az építészeti egyetemen tanul. Sebestyén Lajos 1943. szep­tember 4-én született Szabad­kán. Festő-mázoló szakmát ta­nult, majd leérettségizett. A napi munka mellett építőipari üzemmérnöki oklevelet szer­zett. 1960-tól szakmunkás­ként, majd részlegvezetőként, később fő építésvezetőként dol­gozott. 1979-TŐL NYUGDÍJAZÁSÁIG a Bonyhádi Polgármesteri Hiva­talban főmérnök és osztályve­zető munkakörben dolgozott. Tevékenységét számos kitünte­téssel ismerték el: 1983-ban „Társadalmi munkáért”Mi­niszteri Oklevelet, 1989-ben Honvédelmi Emlékérmet vehe­tett át, 1993-ban Belügyminisz­teri Dicséretben részesült, 1997-ben pedig a Magyar Köz­társaság Bronz Érdemkereszt­jét kapta meg. Feleségével 50 évvel ezelőtt mondták ki a bol­dogító igent, három gyerme­kük született. mindig \s fontos volt számára lakóhelye, Kakasd épített kör­nyezetének fejlesztése, illetve a hagyományőrzés és a társadal­mi események segítése, patro- nálása. A Faluház építésének műszaki ellenőreként jó mun­kakapcsolatot ápolt Bányai Já­nossal és Makovecz Imrével. A híres építész emlékére a völgy- ségi település az országban el­sőként állított márványtáblát 2011-ben Makovecz Imrének, amelyben nagy szerepet vállalt Sebestyén Lajos. Ugyancsak az ő nevéhez fűződik Fetzer Fe­renc és Wágner Péter kiváló ka­kasdi tanárok emléktáblájá­nak avatása is. PROMÓCIÓ Szubjektív, ki, mikor és miért gyújt rá egészségmegőrzés Segítséget nyújtanak a dohányzásról való leszokáshoz bonyhád - A program gerince a viselkedésalapú tanácsadás - összegezte a bonyhádi Egészség- fejlesztési Irodában (EFI) janu­ár 13-án elindult, a dohányzás­ról való leszokást támogató kez­deményezést Balázs Noémi. Az egészségfejlesztő szakpszicholó­gus kifejtette, komplex függőség­nek kell tekinteni a dohányzást; nincs két egyforma ember, szub­jektív, ki, mikor és miért gyújt rá. Azt mondta, egy folyamatra igye­keznek felkészíteni a tanácsadá­son résztvevőket, első lépésben mindenkinek meg kell ismernie, mi az az automatizmus, ami ná­la a rágyújtáshoz vezet. Ha ez tu­datosult bennük, akkor arra vi­lágítanak rá, milyen technikák­Több csoportot indítanak a szervezők, a részletekről a bonyhádi kórház területén működő EFI-ben vagy a 74/550-976-os számon lehet érdeklődni kai tudják kizökkenteni magu­kat. - Ez a rákészülés zajlik kö­zösen, de legalább ilyen fontos lesz a két találkozás közötti ott­honi munka - hangsúlyozta a szakpszichológus. Balázs Noémi hozzáfűzte, a program közepé­hez érve mindenkit arra kérnek: tűzzenek ki egy dátumot, ami­kor leteszik a cigit. Ha ez megtör­tént, utána azzal foglalkoznak, miként lehet kezelni az esetleges megvonási tüneteket, érzelmi fe­szültségeket. Azért előnyös a cso­portos foglalkozás, mert a részt­vevők lelki támaszai egymás­nak, személyes tapasztalatok­kal látják el a többieket. A Bony­hádi Kórház és Rendelőintézet a TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0055 kódjelű pályázati kiírás kere­tében 124 millió 644 ezer 647 forint vissza nem térítendő eu­rópai uniós támogatást nyert el az egészségfejlesztés térségi szervezésére, megvalósítására. A 100 százalékos támogatási intenzitású, „Többszintű egész­ség- és életminőség fejleszté­se a Völgységben” című prog­ram megvalósítása 2013. júni­us 1. és 2014. november 30. kö­zött zajlik, a dohányzásról va­ló leszokást támogató program- sorozat is ennek részeként jött létre. ■ Vízin B. «•Rt*ti f.y.JK.JI U,»ookj«9 Együttműködésen alapuló közös és sikeres jövőkép bonyhád A Petőfi Sándor Evan­gélikus Gimnázium, valamint a Pannon Egyetem a műszaki és természettudományos kép­zéseik fejlesztését szolgáló fel­adataik közös megvalósítására, tehetséggondozási tevékenység folytatása céljából együttmű­ködési megállapodást kötött, amelyet az intézmények veze­tői január 14-én ünnepélyes keretek között írtak alá. Az intézmények együttműkö­dése sokéves múltra tekint visz- sza, a megállapodás aláírása a kapcsolat megújítására és ki- szélesítésére szolgál. A koope­ráció célja a szakmai együttmű­ködés a tehetséggondozás terü­letén, amely rendszeres kapcso­lattartással, ismeretterjesztés­sel, rendezvények szervezésé­vel, közös fejlesztések megva­lósításával, pályázatok benyúj­tásával, a két szervezet kiváló szakmai potenciáljának hasz­nosításával valósulhat meg, ki­emelten matematikai, fizikai és informatikai témákban.- A Pannon Egyetem fő fel­adatának tekinti, hogy hallga­tóit sikeres szakmai pályára készítse fel. Ehhez többek kö­zött erős tudományos háttér és élenjáró technológiák fejlesz­tésében való részvétel szüksé­ges - hangsúlyozta dr. Fried- ler Ferenc, a veszprémi intéz­mény rektora. Andorka Gábor, a házigazda Petőfi Gimnázium igazgatója kiemelte: ez a közös együttmunkálkodás nem jöhe­tett volna létre a nagyszerű ta­náregyéniségek, az egymás iránti kölcsönös bizalom és az intézmények jövőbe vetett si­keres elképzelései nélkül. A program zárásaként dr. Friedler Ferenc és Andorka Gábor ellátta kézjegyével az együttműködésükről szóló do­kumentumot. ■ V. B. Megkötötték a megállapodást Eredményes tehetséggondozás ANDORKA GÁBORTÓL azt ÍS megtudtuk, hogy az elmúlt években már számos diák sike­reit alapozták meg az együtt­működő felek, hiszen a Pan­non Egyetem Műszaki Infor­matikai Kara által alapított és működtetett, országos hatókö­rű Erdős Pál Matematikai Te­hetséggondozó Iskola munká­jában a kezdetektől részt vesz­nek a Petőfi Gimnázium taná­rai is. az 1806-ban alapított völgysé- gi intézményben nagy hagyo­mánya van a tehetséggondo­zásnak. A matematika-fizika területén az utóbbi huszonöt évben nyolcvannál több tanuló került országos versenyeken az első 10 közé, de kiemelkedő a né­met nyelvi oktatás és a diákok sportteljesítménye is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom