Tolnai Népújság, 2014. január (25. évfolyam, 1-26. szám)

2014-01-10 / 8. szám

4 BONYHÁDI JÁRÁS 2014. JANUÁR 10., PÉNTEK HÍRSÁV Az olvasást népszerűsítik bonyhád A Solymár Imre Vá­rosi Könyvtár idén is meghir­dette az Olvasókirály elneve­zésű programját, amelyhez al­só- és felső tagozatos diákok csatlakozhatnak. A bibliotéka kezdeményezése egy éven át tart, az nyeri kategóriánként a versenyt, aki a megadott könyvek közül a legtöbbet el­olvassa, és erről számot is ad a konzultációk során. A min­den évben nagy népszerűség­nek örvendő kiíráshoz folya­matosan csatlakozhatnak az érdeklődők. ■ V. B. Az íróra emlékeznek a hétvégi programon bonyhád A mese- és versil­lusztrációs rajzpályázat díjki­osztó ünnepségével veszi kez­detét január 11-én a Wass Al- bert-napi programsorozat a művelődési központban. Ez­után koszorúzással egybekö­tött megemlékezést tartanak az író mellszobránál, ahol Po- tápi Árpád lános polgármes­ter, a térség fldeszes ország- gyűlési képviselője mond be­szédet. A rendezvény a Cso- bán-bállal zárul, amelyen a Csurgó Zenekar húzza a talp­alávalót. ■ V. B. * Minden hónapra jut látványosság bonyhád Bonyhádi mozaik címmel, gyönyörű naptár je­lent meg a városról. A Kirch- né Máté Réka által készített képek a település nevezetes­ségeiből adnak keresztmet­szetet. Többek között a Szé­kely Házat, a templomokat, a termálfürdőt, a Tűzoltó Múze­umot és a májusfát is megörö­kítette. A13 oldalas színes ki­adványt Farkas Eszter szer­kesztette. ■ V. B. Részlet a kiadványból Világszínvonalú a létesítmény NRHTMár 1440 hordónyi radioaktív hulladék került le végleges helyére Bátaapátiban Az előírtaknak megfelelően, biztonságosan működik a Bátaapátiban található Nemzeti Radioaktívhulladék­tároló (NRHT). A további bő­vítést követően a létesítmény nemcsak az atomerőmű mű­ködése, hanem annak lesze­relése során keletkező kis- és közepes aktivitású radioak­tív hulladék befogadására is alkalmas lesz. Vízin Balázs bátaapáti - A hosszú évekig tartó kutatási tevékenységnek, majd az összesen 68 milliárd forint értékű beruházásnak kö­szönhetően hazánk ma világ- színvonalú létesítménnyel ren­delkezik Bátaapátiban a paksi atomerőmű kis- és közepes akti­vitású radioaktív hulladékának biztonságos tárolására - nyilat­kozta dr. Kereki Ferenc. A Radio­aktív Hulladékokat Kezelő Kft. ügyvezető-igazgatója kifejtette, a felszín alatti létesítmény 2012. decemberi ünnepélyes átadása óta 160 konténernyi - összesen 1440 hordó - hulladék került a föld alá az NRHT technológiai épületéből. A további bővítést követően a tároló nemcsak az atomerőmű működése, hanem annak leszerelése során kelet­kező kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladék befogadásá­ra is alkalmas lesz. Az NRHT to­vábbépítésének megalapozása egy új tároló-koncepció és elhe­lyezési rendszer kidolgozását, és ezzel összefüggésben a létesíté­si engedély módosítását célozta.- Az volt a feladat, hogy olyan programot dolgozzunk ki, amely minél több, a már meglévőnél nagyobb kereszt­metszetű tárolókamra kialakí­tását teszi lehetővé a rendelke­zésre álló térrészben. Közben az eddiginél hatékonyabb tér- kihasználás lehetőségét is vizs­gálni kellett. Mindez együtt azt eredményezi, hogy keve­sebb tárolókamra kialakításá­ra lesz szükség, amivel anya­gi megtakarítás érhető el - tet­te világossá az ügyvezető-igaz­gató. A Radioaktív Hulladéko­kat Kezelő Kft. az MVM Pak­si Atomerőmű Zrt-vel közösen kezdte el azt a munkát, amely a fentiekben részletezett új jelle­Speciális targoncával szállítják le és helyezik el a betonkonténereket a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló föld alatti kamrájában gű tárolótér és újfajta csomago­lási koncepció kidolgozását cé­lozta. Ennek lényege, hogy a je­lenlegi vasbeton konténereket fémkonténerekre cserélik, eze­ket pedig a felszín alatti térben vasbeton medencékben helye­zik el. A közös munka eredmé­nyeként készült el az a szakbi­zottsági előterjesztés, amely az Országos Atomenergia Hivatal, a Magyar Villamos Művek Zrt. és az RHK Kft. közötti egyezte­tés után, 2042. december 20-án zöld utat kapott. Ezt követően 2013-ban, az előzetes biztonsági elemzé­sek és a megfelelő dokumentá­ció benyújtása után a megnö­A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló ismertsége településenként és összesítve Kérdés: Hallott már ön a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóról? veit keresztmetszetű kamra­koncepció megkapta a szüksé­ges engedélyeket. Ennek alap­ján elkezd hető a következő két !S1 . '>■ ..Ojílu;, kamra - az I-K3, illetve a I-K4 jelűek - térkiképzési munkája. Mindemellett az RHK Kft.-nek - a létesítési engedély módosí­tásával egy időben - a fémkon­téneres hulladék elhelyezéshez szükséges engedélyeket is be kell szereznie. Eseménydús időszaknak néznek elébe Idén nekilátnak a kutatómunkának DR. KEREKI Ferenc arra is ki­tért, hogy az RHK Kft. a létesí­tés következő ütemével párhu­zamosan egy vizsgálati vágat kialakítását tervezi, ahol a tá­rolóterek lezárásához szüksé­ges tömedékelési technológia kipróbálható, bemutatható. A munkálatok ütemtervében há­rom nagy értékű beruházási szerződés szükségességével számolnak. először A nyugati feltáró vá­gat és az új, 3. számú vizsgá­lati vágat, illetve az I-K3 és I-K4 jelű kamrák nyaktagjai­nak (bejáratának) kialakítá­sát, az előfúrások lemélyítését és a kapcsolódó vizsgálatok elvégzését kell megoldani. a második szerződésben az I-K3 és I-K4 jelű kamrák kiala­kítása a feladat. A harmadik szerződés keretében - miután a szükséges engedélyezési eljá­rások lezajlottak - az új táro­lókamrák vasbetonmedencéi­nek megépítésére, valamint a technológiai rendszer kibővíté­sére kerül majd sor - fűzte hozzá végül az ügyvezető-igaz­gató. az RHK kft. a nagy aktivitású hulladék elhelyezésével kap­csolatban a Nyugat-Mecsek- ben tervez kutatómunkákat. Az elképzelések szerint 2014- ben a kutatófúrások kialakítá­sára kerülhet sor - a Baranya megyei Boda mellett található agyagkő kiváló vízzáró tulaj­donsága szól a helyszín mel­lett. Az ügyvezető-igazgatótól megtudtuk: 12 mély- és 2 se­kélyfúrást végeznének el a kö­vetkező kutatási fázisban, a 14 fúrás összesített hossza pe­dig több mint 10 kilométer len­ne. A legmélyebb fúrások 1300-1600 méter mélyre hatol­nának le, a kőzet elemzéséhez a felszínen tervezett kutató­árok hossza pedig 1 kilométer hosszúságot tenne ki. ennek a programnak a végső célja, hogy a jelenlegi fázisban folyó munka eredményeként eljussanak a telephely kivá­lasztását előkészítő munkák megkezdéséig. A nagy aktivitá­sú hulladék elhelyezésére vo­natkozó program végrehajtá­sára még több évtized áll ren­delkezésre. Ártatlanul szenvedtek és robotoltak a Szovjetunióban elhurcoltak napja Sajnos ma már nagyon kevesen élnek azok közül, akiket keletre sodort az esztelen „forgószél” bonyhád - A mai napig ponto­san emlékszem minden ször­nyűségre, ahogy Tévéiről a szekszárdi börtönbe, onnan Ba­jára, majd a Szovjetunióba vit­tek bennünket - idézte fel la­punknak Pándi Tamásné a bonyhádi Petőfi Sándor Evan­gélikus Gimnáziumban, az „El­hurcoltak Napja” alkalmából tartott programon. Éva néni is azok közé tartozott, akiket má- lenkíj robotra köteleztek a szov­jetek. Mint mondta, ő két évig volt fogságban, nehéz fizikai munkát végeztettek vele, egy tüdőgyulladásnak „köszönhe­ti”, hogy két év elteltével haza jöhetett. - Amikor az évforduló­hoz közeledünk, az azt megelő­ző napokban mindig ezzel ál­modok - fűzte hozzá Éva néni.- Hálát adok a Jóistennek, hogy ilyen kollégáim, tanárok, elő­adók, emberek élnek közöttünk, akik nem engedik, hogy elfelejt­sük történelmünk nehéz nap­jait, és segítenek abban, hogy a málenkíj robothoz hasonló ször­nyűség lehetőség szerint többet ne forduljon elő - hangsúlyozta köszöntőjében Andorka Gábor, a házigazda intézmény igazgatója.- Német nemzetiségi család­ból származom, anyai nagyszü- leim átélték és szerencsére túl­élték ezeket a borzalmakat. Kis­gyermekként ők meséltek ne­kem az Oroszországban történ­tekről, de akkor még fogalmam Friesz Péter, mellette a Bonyhádi Német Kulturális Egyesület kórusa sem volt a dologról. Amikor meg­ismerkedtem a történelemmel, úgy döntöttem, ha lesz rá lehető­ségem, akkor nagyszüleim em­lékére részletesen is feldolgozom a témát - emelte ki Friesz Péter. A pécsváradi pedagógus, törté­nész úgy fogalmazott, minden olyan kezdeményezést dicsére­tesnek tart, amelynek az emlé­kezés a célja, mert voltak idők, amikor nem lehetett nyütan be­szélni a borzalmakról, amelyet ezek az emberek ártatlanul éltek át. - Az utolsó órában vagyunk, sajnos már nagyon kevés túlélő van, akit meg tudunk szólaltat­ni. Az a feladatunk, hogy az em­lékeket megőrizve átadjuk az in­formációkat az utánunk követ­kező generációnak - hívta fel a figyelmet Friesz Péter. A Bonyhádi Német Önkor­mányzat 2013-ban is pályázatot hirdetett diákoknak és felnőt­teknek, hogy készítsenek inter­jút az elhurcoltakkal. Az ered­ményeket Lohn Zsuzsanna, a Bonnharder Nachrichten című helyi lap szerkesztője ismertet­te a programon, a jutalmakat Köhlerné Koch Ilona, a Bonyhá­di Német Önkormányzat elnöke és Markovics Mihályné, a szer­vezet tagja adta át. A különdíjak mellett dobogós helyezéseket is kihirdettek: a diákoknál Elblin- ger Zsuzsanna, míg a felnőttek­nél Lohn Annamária nyert pá­lyamunkájával. ■ Vízin B. i T I

Next

/
Oldalképek
Tartalom