Tolnai Népújság, 2013. november (24. évfolyam, 255-279. szám)

2013-11-29 / 278. szám

HÍRSÁV Az operett és a szikvíz is hungarikum HUNGARiKUM lett Puskás Fe­renc életműve, Kassai Lajos lovasjíjász módszere, a gyu­lai kolbász, a szikvíz és az operett - döntött ópusztasze­ri ülésén a Magyar Hunga­rikum Bizottság. A Magyar Értéktárba került Mathiasz János szőlőnemesítő életmű­ve, a Herz és Pick téli szalá­mi, a badacsonyi kéknyelű, valamint a Zsolnay porcelán és kerámia - mondta Faze­kas Sándor vidékfejlesztési miniszter. ■ VG NAV: nem volt revizor Horváth András A nemzeti Adó- és Vámhiva­tal (NAV) visszautasítja volt munkatársa, Horváth And­rás vádjait és rágalmazás miatt feljelentést tett ellene - közölte Varga Árpád, az adóhatóság elnökhelyettese. Mint mondta, Horváth a kö­zép-magyarországi igazga­tóságon koordinációs felada­tokat végzett, nem vett részt ellenőrzésekben, mivel nem volt revizori képesítése. Úgy tudjuk, a NAV-ot feljelentő Horváth András a revizorok munkáját koordinálta, vagy­is az adóellenőrök felett állt a hivatali ranglétrán. ■ VG Ösztöndíjjal tartanák itthon az orvosokat A szakvizsga előtt álló fiatal orvosok itthon tartása érde­kében újra meghirdetik a re­zidensösztöndíjakat. Szócska Miklós egészségügyi állam­titkár bejelentette: a Marku- sovszky-, a Than Károly- és a Méhes Károly-ösztöndíj mel­lett új elemként meghirdetik a Gábor Aurél-ösztöndíjat, ezt tizenöt leendő sürgőssé­gi orvos veheti igénybe. Az ösztöndíjak havonta nettó 100, illetve 200 ezer forint juttatást jelentenek a fizeté­sen felül, amelyért cserébe vállalni kell, hogy a doktor nem fogad el hálapénzt, és a végzés után a képzéssel megegyező ideig a képzőhe­lyen marad állásban. ■ VG Tanulnak a közmunkások képzés Szakmát is szerezhetnek, de a fele az általánost fejezi be A közfoglalkoztatásra fordított források (a GDP százalékában) Dánia Észtország Szlovákia Ausztria Csehország Németország Finnország Szlovénia Franciaország Írország Belgium Magyarország FORRÁS: OECD Felzárkóztató képzést és szakképzést is biztosítanak az uniós forrásból finanszírozott program keretében Százezer ember vesz részt képzésben a téli közmunka­program keretében, az érintettek fele felzárkóztató képzést kap, így elvégezheti a nyolc általánost. A fenn­maradó tízezrek azonban hasznosítható betanításon esnek át, sőt, faipari és élel­miszer-ipari OKJ-s képzések, teherépkocsi-jogosítvány is van a programban. Braunmüller Lajos Kétszázezer ember vesz részt a november elején indult téli köz­foglalkoztatási programban, közülük százezren képzésben részesülnek. Az uniós forrás­ból finanszírozott program a legképzetlenebbeknek felzár­kózást, másoknak viszont hasz­nosítható szakmákat adhat. A képzési program keretében az alapkompetencia fejlesztését célzó képzésekben 48 ezren vesznek részt. Ezeken a tanfo­lyamokon az olyan alapkompe­tenciák fejlesztésére kerül sor, mint az olvasás, írásbeli, illetve szóbeli kommunikáció, szám­tan-mértan, ez megalapozhatja a későbbiekben további szak­mai képzésüket. A képzésben résztvevő képes a négy mate­matikai alapműveletre egész és tört számokkal, képes száza­lékot számolni. Képessé válik szöveghűen, érthetően olvasni, megérteni az olvasottakat - kö­zölte érdeklődésünkre a Nem­zetgazdasági Minisztérium. Áz említett képzésben résztve­vőket a helyi önkormányzatok foglalkoztatják. Négyezer főnek a rendszer abban segít, hogy megszerez­ze alapfokú iskolai végzettség megszerzésére irányuló kép­zés, vagyis ennyien a program keretein belül befejezhetik az általános iskolát. Az alap­„A felzárkóztató képzések­nek van értelme, ezek a progra­mok jó eséllyel javítják a ben­nük résztvevők munkaerőpiaci pozícióját” - nyilatkozta a Vi­lággazdaságnak Kordás László. A Közmunkások Szakszerveze­tének főtitkára lapunknak hoz­zátette: a közmunkások között kompetencia és a felzárkóztató képzéseket a Türr István Kép­ző és Kutató Intézet (TKKI) va­lósítja meg, ez összesen 52 ezer főt érint. Ebből 6 ezer fő roma, akik közösségfejlesztő képzés­ben vesznek részt az ORÖ szer­vezésében és foglalkoztatásá­ban. A romák tanfolyamba vo­nását 120 fő szervezi november 1-jétől az ORÖ keretein belül, a tanfolyamok januárban indul­nak, és áprilisig tartanak. Az OKJ-s képzéseket ajánlat­tételi felhívás alapján felnőtt­képző intézmények valósítják meg. Ezekben az esetekben a foglalkoztatók közt van az Or­szágos Vízügyi Főigazgatóság, vízgazdálkodási társulatok, a Magyar Közút, erdészetek, jelentős réteget tesznek ki azok, akiknek nincs mega nyolc álta­lános osztálya, itt a felzárkózta­tás sokat segíthet a továbblépés­ben. KORDÁS UGYANAKKOR kijelentet­te: kérdéses az a szisztéma, hogy kit mi alapján választa­nak ki az egyes képzésekre. nemzeti parkok, a MÁV, vala­mint helyi önkormányzatok. A program ezen része az, amely a munkaerőpiacon legin­kább hasznosítható. A felsorolt foglalkoztatóknál a résztvevők faipari gépkezelő, motorfű­rész-kezelő, zsaluzóács képesí­tést szerezhet. Van lehetőség az élelmiszeriparban is eladható képzést szerezni, ennek meg­felelően húsipari csontozó, va­lamint zöldség-és gyümölcsfel­dolgozó képesítés is szerezhető. Ugyanezek a foglalkoztatók be­tanító jellegű képzéseket is kí­nálnak, összesen 29 ezer főnek. Itt segéd gát- és csatornaőröket, betanított térkőburkolókat fog­lalkoztatnak majd. A Magyar Közút Nonpro­fit Zrt., valamint különböző nemzeti parkok, helyi önkor­mányzatok hatósági jellegű képzéseket is nyújtanak, igaz, csak ezer főnek. Ezek a képzé­sek azonban szintén könnyen hasznosítható tudást adnak, mezőgazdasági gépkezelőket, traktorvezetőket, C+E, vagyis tehergépkocsi + nehézpótkocsi kategóriás, és általános teher­gépkocsi-vezetőket tanítanak majd a programban. A szakszervezet is támogatja Logisztikai bázis épült az árvíz sújtotta területen támogatás A szendrői központból segíthetik a mentést egy katasztrófa esetén Átadták azt a 16 millió forint­ból épült árvízvédelmei köz­pontot, amely logisztikai bázis­ként és humanitárius segélye­zési-, valamint árvízvédelmi képzőhelyként működik majd a 2010-es árvizek során súlyos károkat szenvedett Szendrő vá­rosában. A Magyar Ökumenikus Se­gélyszervezet közreműködé­sével és a Provident Pénzügyi Zrt. 8 millió forintos támogatá­sával megvalósult beruházás­nak köszönhetően a központ egy esetleges jövőbeni árvíz vagy belvíz esetén alkalmas lesz a szükséges védelmi fel­szerelések tároló és elosztó helyszíneként működni. Az Árvízi és Humanitárius Logisztikai Központ az Öku­menikus Segélyszervezet új, szendrői Szociális és Fejlesztő Központjában kapott helyet. A jövőben a mikrotérség hátrá­nyos helyzetű, munkanélküli lakosainak munkaerő-piaci kompetencia-, és készségfej­lesztése zajlik majd itt európai uniós támogatással. A novem­ber 27-i ünnepélyes átadón részt vett Soltész Miklós szo­ciális és családügyért felelős államtitkár, Szaniszló János, Szendrő polgármestere, Lehel László a Segélyszervezet el­nök-igazgatója és Sulyok Lász­ló, a Provident Pénzügyi Zrt. divízióvezetője. Tizenhatmillió forintból valósult meg a szendrői bázis Szendrő - Felsőzsolcához és Edelényhez hasonlóan - súlyos károkat szenvedett a 2010 tava­szi-kora nyári árvizek során. A természeti csapásban összesen több mint kétszáz ház sérült meg különböző mértékben, és több százmillió forint kár kelet­kezett. Az épületkomplexum ré­szeként átadott árvízvédelmi központ egy ehhez hasonló katasztrófahelyzetben logiszti­kai bázisként üzemel majd, a segélyszervezet innen oszthat­ja ki a védekezéshez szükséges eszközöket, de humanitárius segélyezési- és árvízvédelmi képzéseknek is otthont ad. Sulyok László, a Provident Félmilliárdból készül az új egészségügyi nyilvántartás program Fél év, és minden szempontból működőképesnek kell lennie az egészségügyi humánerőforrás monitoring­rendszernek, amelyből elvileg minden információt meg lehet tudni az egészségügyi dolgo­zókról. A jogszabályok alapján már 2009 óta létező informá­ciós bázis fejlesztésére össze­sen félmilliárd forint uniós támogatást kapott még tavaly az Egészségügyi Engedélye­zési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) és a Gyógyszerészeti és az Egészségügyi Minőség­és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) konzorcium. A pénzből, mint Szűcs Krisz­tinától, a projekt szakmai veze­tőjétől megtudtuk, fejlesztik az adattárházat és egy új portált alakítanak ki. Az előbbi nem más, mint a dolgozók életkor, képzettség és munkavégzés helye szerinti nyilvántartása, amelynek folyamatosan nyo­mon követése „lehetőséget nyújt a beavatkozási pontok azonosításához”. A projekt legfontosabb célja, hogy a rendszerből ki lehessen nyer­ni azokat az információkat, hogy adott időszakban hányán léptek be az egészségügyi kép­zésbe, hányán szereztek szak- képesítést, s közülük hányán szerepelnek érvényes nyilván­tartással a működési nyilván­tartásban. Az adatbázis nem lesz nyil­vános, mert működtetésének célja „az elemzések megala­pozása” - mondta el a projekt­vezető. A tervezett honlapon az ágazati képzésekről, állás- lehetőségekről, tendenciákról tájékozódhatnak maguk az egészségügyi dolgozók. Eközben a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Szakdol­gozói Kamara hivatalból gyűjti és folyamatosan frissíti tagjai adatbázisát, amely gyakorlati­lag ugyanazokat az informá­ciókat tartalmazza, mint az adattárház. A két kamara hon­lapján ráadásul folyamatosan találhatók álláshirdetések és képzési tájékoztatók is. ■ H. É. Pénzügyi Zrt. divízióvezetője elmondta: „ A közelmúltbeli du­nai árvíz elleni sikeres védeke­zés egyértelműen megmutatta, hogy kizárólag a felkészülés és az összefogás segíthet a termé­szeti katasztrófák által okozott károk enyhítésében. Éppen ezért kötelességünknek tart­juk, hogy a rendelkezésre álló eszközeinkkel mi is tegyünk ezért: idén júniusban a kollé­gáink is kint voltak a dunai gátakon, rakták a zsákokat kisebb-nagyobb önszerveződő csoportokban, a most átadott árvízvédelmi központ esetében pedig 8 millió forinttal támo­gatjuk az árvíz elleni védeke­zés előkészületeit.” ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom