Tolnai Népújság, 2013. november (24. évfolyam, 255-279. szám)

2013-11-02 / 255. szám

Tolnai Népújság 2013. november 2., szombat • XXIV. évfolyam, 255. szám. Ára: 160 Ft. Előfizetve: 112 Ft ^ WWW.TEOL.HU * SSiSSÄT* ELŐKERÜLT EGY HARMIKCCENTIS KÉT HETET ADTAK A GAZDAK » íés$H a miniszternek ► w»w,6o,»u TOR IS A VEREKEDESNEL ► 3. OLDAL KIVÁLÓ SZEZONT ZÁRT IDÉN A BALATON EGY PERCBEN Máris aratnak a vírusok Járványról egyelőre nincs szó, de az évszaknál enyhébb időjárás dacára már sokan „náthásak”. ► 2. oldal IDŐJÁRÁS Mérsékelten fel­hős, enyhe idő lesz, jelentős eső nélkül, élénk dé- lies széllel. A hő­mérséklet kora délután 18 fok körül alakul. ►14. OLDAL Szállást, ételt kaphatnak Szekszárdon, Pakson és Dombóváron is felkészültek a hajléktalanok téli ellátására. ► 3. OLDAL Egy igazi úttörő megoldás Paks élen jár az energiatakarékos meg­oldások alkalmazásában. Igaz ez a köz- világítás korszerűsítésére is. ► 4. oldal Harsány sikert aratott Harsányi Mária kosárlabdaedzőt vastapssal jutal­mazta a közönség az Önarckép - Ér­tékkel című műsor végén. ► 12. oldal ÚJSÁGÍRÓ: 74/511-810 TERJESZTÉS ______06-40/510-510 HI RDETÉS ______ 74/511-534 E-MAIL: tolnainepujsag@a3tel8.hn PILLANATFELVÉTEL Űn vállalna alkalmi munkát, ha nem lenne munkahelye? Alkalmi munkát sem találtait Igen, már vállaltam is az élet bármit váll Nem, mert jgyei Iném FORRÁS: TEOL.HU SZÓVÁ TESSZÜK Jé, cica! felkiáltással a gyerekek már éppen megrohamozták volna a földön heverő jószágot. Szerencsére még idő­ben sikerült útjukat állni. A macska ugyanis gyanúsan fel voltßjodva, és ezt néhány méter távolságról látni le­hetett. Szegény párának persze pont egy játszótéren kellett kilehelni a lel­két, hogy ezzel tegye még izgalmasab­bá a terepet. Egy másik, szintén a ki­csiknek kialakított téren törött üveg vonzotta a gyerekeket úgy, mint a mágnes. Tény, hogy szépen csillogtak a napfényben. Az üveg darabok a ku­kába kerültek, szerencsére más érde­kesség is akadt itt, így végül a kicsik jól szórakoztak. Az viszont tuti, hogy palack nem magától jött a játszótérre meghalni, (bk) 9 770865 603067 1 3 2 5 5 Sok dologra nem futja vásárlóerő Megyénk a rangsor második felében foglal helyet Sokan akciókat, kuponokat kihasználva vásárolnak ruhaneműt is. Lakásfelújításra, háztartási gép vásárlására még kevésbé futja Lakásfelújításra, háztartá­si gép vásárlásra, üdülésre már nem futja. A magyar la­kosság vásárlóereje nem éri el az unió átlagának negy­ven százalékát sem. Az eu­rópai országok ranglistáját Liechtenstein vezeti, máso­dik Svájc, harmadik Norvé­gia. A GfK felmérése alapján Magyarország a harminc- egyedik helyen áll, ezt a po­zícióját már két éve szilárdan tartva. Országon belül a leg­nagyobb vásárlóerővel a fő­városban élők rendelkeznek, őket követik a Komárom-Esz- tergom-, Fejér- és Pest me­gyében élők. Tolna megye a rangsor második felében fog­lal helyet, együtt Baranya-, Zala-, Csongrád-, Jász-Nagy- kun-Szolnok- és Nógrád me­gyével. ► 3. OLDAL Többet tudunk a nukleáris energiáról felmérések szerint Tovább nőtt a hazai lakosság atomenergia iránti bizalma Paks A felnőtt magyar lakos­ság több mint háromnegye­de egyetért a paksi atomerő­mű működésével. Egy most készült országos reprezenta­tív felmérés szerint jelentősen nőtt azoknak az aránya, akik HIRDETÉS tudják, hogy az atomenergia használata nem terheli a kör­nyezetét. A húsz éve rendsze­resen felmérést készítő TNS Hoffman idei adatai szerint a múlt évhez képest markánsan változott a közvélemény az atomerőmű környezetre gya­korolt hatásáról. A korábbi fel­mérésekhez képest 11 száza­lékkal többen vannak azok, akik tudják, hogy a nukle­áris-alapú energiatermelés nem jár üvegházhatású gázok kibocsátásával, azaz nem ter­heli a környezetét. Az idei fel­mérés szerint tovább erősö­dött az állampolgárok bizal­ma az MVM Paksi Atomerő­mű Zrt. biztonságosságával kapcsolatban. ► 5. oldal '/ I « OLDAL Szolgálati halottaikra emlékeztek a főkapitányságon szekszárd Szolgálattelje­sítés közben elhunyt Tolna megyei rendőrök tiszteleté­re tartottak megemlékezést csütörtökön a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányságon. A rendezvényen dr. Soczó László, megyei rendőrfőka­pitány, dr. Pálos Miklós, a megyei önkormányzat alel- nöke, Ács Rezső, Szekszárd alpolgármestere, valamint az elhunytak hozzátartozói koszorúztak és gyújtottak gyertyát. Az emléktábla tizenegy szolgálatteljesítés közben el­hunyt nevét örökíti meg. ■ I. I. Nincsen arányban a kötelezettség és a lehetőség kéty Gödrei Zoltán szavai­ból pontosan kiderült, milyen nehézségekkel küzd manap­ság egy kis település. Az alul­finanszírozottság gúzsba köti a község mindennapjait, jövő­re vonatkozó terveit. A fullasz- tóan szorító köteléket lelkese­désükkel, tenni akarásukkal igyekeznek feloldani. Az ön- kormányzatokat érintő felada­talapú támogatási rendszer kö­vetkeztében jóval kisebb lett a község mozgástere, fejleszté­sekre pedig abszolút nem jut forrás. Erről is olvashatnak la­punk mai számában, amely a kétyi önkormányzat jóvoltából minden helyi háztartásba el­jut. ► 4. OLDAL C4ll\ra ŐSZI AKCIÓ! 16 MB-os INTERNETSZOLGÁLTATÁS már havi 2350R -lói! KOMBI csomagban két év hűségidóval. Az akció 2013.08.19-től visszavonásig érvényes lakossági előfizetői körében, hűségnyilatkozat vállalása eseten. Az Őszi akcióban való részvétel feltétele ÚJ, széfessávú internet szerződés kötése A belépési és aktiválási díj OFt, amennyiben a szolgáltatás extra beruházás nélkül kiépíthető. A további akciós csomagokban a Tarr V-f szolgáltatásokra beváltható egyszeri, azonnali díjkedvezmény NET 5M esetén lOOOFt, NET 30M esetén 3000FL NET AOM esetén 5000Ft. A feltüntetett havidíjak és egyszeri ‘‘^2 ,i3» díjkedvezmények bruttó árak, az áfát tartalmazzák. A további akciókról és a díjkedvezmény W*i beváltásának menetéről érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon, vagy a 1223-as telefonszámon! A tájékoztatás nem teljes körű. További információ: [ * mOO WWW.TARR.hu\br Itt tartanák a fiatalokat közgyűlés Újra feloszthatják a háziorvosi körzeteket szekszárd Meg kell vizsgál­nia a közgyűlésnek a háziorvo­si körzetek újrafelosztásának lehetőségét. Ez annak kapcsán vetődött fel a csütörtöki önkor­mányzati ülésen, hogy sikerte­lenül zárul a IX. számú felnőtt háziorvosi körzetre (Wigand tér) kiírt pályázat. A város­atyák a fentin kívül közel húsz napirendi pontot tárgyaltak és szavaztak meg. Képviselői kér­dés érkezett a Béla tér forgalmi rendjével kapcsolatban, misze­rint nem elegendőek a kihelye­zett táblák, jelzések. A város­üzemeltetési igazgatóság ille­tékese válaszában elmondta, hogy ebben az ügyben hama­rosan intézkedni fognak. Dr. Hadházy Ákos függet­len képviselő Ács Rezső gaz­dasági alpolgármesterhez in­tézett interpellációt. A megye- székhely csökkenő lélekszá- mára hivatkozva azt kérdezte, milyen intézkedéseket tesz az önkormányzat a munkahely- teremtésre, és ezen keresztül ■ Hamarosan egyértelmű lesz a szekszárdi Béla király tér forgalmi rendje a munkaképes korú lakosság helyben tartására. Mivel az el­vándorlás mind a helyi vállal­kozók, mind az önkormányzat számára bevételkiesést jelent. Válaszában Ács Rezső hang­súlyozta, hogy az elvándorlás nem lokális probléma. Az ön- kormányzat a maga korlátozott lehetőségeivel mindent meg­tesz a fiatalok helyben tarta­tásáért. Ezt a célt szolgálta pél­dául az önkormányzati cégek visszavásárlása, amelyek így helyi munkaerőt foglalkoztat­nak. A kitörési pontnak számí­tó turizmus területén is történ­tek előrelépések, többek között a fürdő beruházás kapcsán, és az atomerőmű tervezett bőví­tése kapcsán is lesznek a vá­rosnak lehetőségei. A közgyű­lés elfogadta az interpelláció­ra adott választ, dr. Hadházy Ákos nem. ■ Venter M. t

Next

/
Oldalképek
Tartalom