Tolnai Népújság, 2013. augusztus (24. évfolyam,178-203. szám)

2013-08-01 / 178. szám

Tolnai Népúj sá 2013. augusztus 1., csütörtök • XXIV. évfolyam, 178. szám. Ára: 160 Ft. Előfizetve: 112 Ft 4 ^ WWW.TEOL.HU KERESSE A TEOL.HU OLDALON! ASZÁLY SÚJTJA, ÉS MOLY GYÖTRI MOLNÁR PÉTER úgy .......................... w M w REPKEDEn A KAPUBAN, MÁ SFÉL MILLIARD FORINTBÓL ÉPÜLT A DRÓTKERÍTÉS. www.teol.hu A KUKORICÁT TOLNÁBAN IS ► 4. OLDAL MINT SUPERMAN ►12. OLDAL EGY PERCBEN Lefelé vezet az e-útdíj Időszerű volt a használat alapú útdíj bevezetése, de a mértéke és a pontat­lan rendszer nem tartható. ► 4. oldal IDŐJÁRÁS W' Derült idő lesz, kevés felhővel, jelentős eső nél­kül. Időnként kis­sé élénk északi szél fúj. A hőmér­séklet délután 30 fok körül ala­kul. ► 10. OLDAL Homályos egyeni nyugdíjszámlák Több mint egy- milliárdot fordít a kormány a nyug­díj-nyilvántartás informatikai fej­lesztésére. ► 5. OLDAL Vajon miért gyengül a forint? A forint szerdán zsinórban a hetedik napja gyengült az euróval szemben, és elérte a 300-as szintet. ► 6. oldal Alig napoztam, / ,i a / ■ Érdemes elolvasni a gyógyszerekhez mellékelt tájékoz­tatót: mert egyes szerek fényérzé­kenységet okoz­nak. ► 9. OLDAL ÚJSÁGÍRÓ: ___________74/511-510 TER JESZTÉS: ________04-40/510-510 HIRDE TÉS: __________74/511-584 E-M AIL: tohud-iiepniwgfltieUJni PILLANATFELVÉTEL Önnek okozott gondot az új autóbusz-menetrend? Igen, jeleztem is a Volánnak. FORRÍS: TEOL.HU SZÓVÁ TESSZÜK Ilyenkor, nyáron a legszebb a termé­szet Minden harsogóan zöld, életteli és erőteljes, még ebben a hőségben is. Sőt, olykor szinte túlságosan is élettelinek tűnik a vegetáció. A megyeszékhely egyik legpozitívabb tulajdonsága, hogy sok benne a zöld terület és a járdákat szegélyező fa. A probléma ott kezdődik, amikor ez utóbbi fák gondozás híján kissé túlburjánzónak. Egyes járdasza­kaszokon az ember önkéntelenül rázen­dítene a Bújj, bújj zöld ág kezdetű gyer­mekdalra, mert a fák ágai mélyen be­lógnak a járdára, és majdhogynem la­poskúszásban kell közlekedni alattuk. Egyetértek a természet védelmével, de nem hiszem, hogy nagy kárt okozna, ha ezeket a csintalan ágakat lemetsze­nék az arra illetékesek, (vm) Többet kaphatnak a szülők népesedés Rugalmas családtámogatási formákat vezethetnek be Ideiglenesen áruinat harminckét üzlet dohányterméket A családi adókedvezmény kiterjesztését követően vár­hatóan ősszel dönt a kor­mány a rugalmas gyed bevezetéséről. Máté Balázs A kormány által fontolóra vett rugalmas gyed bevezetése azt jelenti, hogy azok a szülők is megkapják a három évre járó támogatás teljes összegét, akik előbb mennek vissza dolgozni. Ennek előfeltétele az lesz, hogy a támogatást kapó szülőnek nyilatkoznia kell, mikor kíván újból munkába állni. Ez utób­bit segítendő a kormány fontol­gatja azt is, hogy a háromgyer­mekes édesanyák esetében le­hetővé tennék a teljes költség- mentes foglalkoztatást a legki­sebb gyerek nyolcéves koráig. Információink szerint a gyermekvállalást ösztönözni hivatott intézkedéscsomag ré­szeként átalakulhat a szociál­politikai támogatás rendsze­re: a gyermekek számától füg­gően elérhetné az 5,6 millió fo­rintot is, s felmerült az anya­sági támogatás felemelése is. Utóbbi gyermekenként 228 ezer forintra emelkedhet, ha módosítják az erről szóló tör­vényt. ► 2. OLDAL ■ A rugalmas gyed lendíthet a gyermekvállalási kedven? Szavazzon hírportálunkon g,*— ma 16 óráig: TEOL.hu s/ A szavazás eredményét hol­napi számunkban közöljük. Aki úgy dönt, akár egy év alatt felveheti a gyed és a gyes teljes összegét, ha utána visszamegy dolgozni (illusztráció) tolna megye A Nemzeti Do­hánykereskedelmi Nonpro­fit (NDN) Zrt. a dohányter­mékkel ellátatlan települése­ken dohánytermék-kiskeres­kedelmi jogosultság gyakor­lására jelölt ki olyan szemé­lyeket, akik az adott települé­sen korábban is ezzel foglal­koztak. Az NDN honlapján lé­vő összesítő táblázat szerint megyénkben 32 kijelölés tör­tént. Az érintettek ideiglene­sen gyakorolhatják tevékeny­ségüket, az adott településre ismételten kiírt, új, eredmé­nyes pályázat alapján megkö­tendő koncessziós szerződés aláírásáig. ► 3. oldal Megkapták a kompenzációt a nyugdíjas orvosok SZEKSZÁRD Még július 23-án átutalták az első jövedelem-ki­egészítést a Balassa János me­gyei kórház nyugdíj helyett to­vábbfoglalkoztatást választó egészségügyi dolgozóinak. Dr. Muth Lajos, a megyei kórház főigazgató főorvosa elmond­ta, 16 munkatársa érintett eb­ben. Mint ismeretes, március­ban döntött arról a kormány, hogy a nyugdíj mellett tovább­foglalkoztatott egészségügyi- seket kompenzálják annak ér­dekében, hogy az alkalma­zottat ne érje anyagi veszte­ség a törvénymódosítás miatt, amely július 1-től megszűntet­te a nyugdíj és a bér együttes folyósítását. ■ V. M. WKKBBSSB8MBKBBSM mmmmmmnmmmmm Ingyen jutottak ingatlanhoz törvényesen Családi ház, utak, telkek az államtól A betörés felfedezése előtt elfogták már őket TOLNA MEGYE Hosszabb ideje kihasználatlan épületek, üre­sen álló belterületi telkek ke­rülhetnek államiból önkor­mányzati tulajdonba. A listát a törvény melléklete tartalmaz­za. E szerint a megyéből 17 te­lepülés 53 ingatlant szerezhet meg térítésmentesen, ha az előírt feltételeknek megfelel­nek. Ezek többsége azonban út, utca, a megye több pontján is hajdan volt állami gazdasá­gok, majorság területén. Báta- szék azonban egy örökös híján állami tulajdonba került csalá­di házat kapott, amelyből vagy szükséglakás lesz, vagy nagy- családosok költözhetnek be a felújítás után. ► 3. oldal Bognár Jenő bátaszéki polgármester az államtól ingyen kapott háznál Paks Rekord gyorsaságú el­fogást produkáltak a paksi rendőrök: órákkal a bűncse­lekmény felfedezése előtt elő­állították egy betörés feltéte­lezett tetteseit, tájékoztatott Steinbach Zsolt, a megyei fő- kapitányság sajtóreferense. A paksi járőrök kedden nem sokkal délelőtt igazol­tatták egy gépkocsi utasait, akik azonban gyanúsan vi­selkedtek, láthatólag el akar­ták kerülni a rendőrségi in­tézkedést. Mint kiderült, az autót egy másik rendőrkapi­tányság betöréses lopással kapcsolatban körözi. De ez még csak a kezdet volt: a gép­kocsi és az utasok ruházatá­nak átvizsgálása során betö­réshez is használható szer­számok, arany és ezüst ék­szerek, ruhaneműk kerültek elő. A rendőrök a kocsi három budapesti utasát, a 28 éves H. Brigittát, a 46 éves D. Lászlót és az 53 éves J. Gábort előál­lították. A történtek után több órá­val, délután érkezett bejelen­tés az ügyeletre, hogy betör­tek egy paksi lakásba, ahon­nan ékszereket, ruhanemű­ket loptak el. A betörés sértett­je később felismerte az ellen­őrzött autóból lefoglalt holmik között a sajátjait. A két férfit és a nőt a paksi rendőrök őri­zetbe vették. ■ Ihárosi I. i I

Next

/
Oldalképek
Tartalom