Tolnai Népújság, 2013. május (24. évfolyam, 101-125. szám)

2013-05-02 / 101. szám

/ / • www.teol.hu 2013. május 2., csütörtök • XXIV. évfolyam, 101. szám. Ara: 150 Ft. Előfizetve: 103 Ft mm keresse A EOL.HU oldalon! £$[ DZSUDOSA ELEGEDETTEN RAG.y0GJ0N ivftjßm CSATLAKOZZON, HOGY NE .r.«« ...nÁ. AZ EKSZER, ELMARADJON LE SEMMIRŐL! JÖTT LE A TATAMIRÓL m«« AMIT VISEL ► 8. EGY PERCBEN Mire a levelek lehullanak Civil aláírásgyűjtés többnyire fák vé­delmében szokott kibontakozni, sem­mint ellenük... ► 4. oldal Az összetartozás jelképe májusfa Az ország legmagasabbja a bonyhádi központot díszítő Parázs vita alakult ki a trafikpályázat tisztasága körül IDŐJÁRÁS Fátyolfelhős, de meleg idő lesz ma, 29 fokos csúcshőmérsék­lettel. Este, de főként éjjel heves zivatarok is elő­fordulhatnak. ► 10. OLDAL Egységben A nagy szakszer­vezeti tömörülések több mint fele együtt ünnepelte május 1-jét, és je­lezte: egységes fel­lépést terveznek. ► 6. OLDAL Akárcsak a szervezésben, az új májusfa felállításában is sokan vállaltak szerepet. Az erdélyi Borszékről ho­zott 33 méteres szimbólum helyére kerülése koronázta meg a kiváló hangulatban telt bonyhádi majálist. Vízin Balázs Az angol mintát követi Matolcsy A vállalatok óriási érdeklődéssel fo­gadták az MNB június elsején induló hitelprogramját. ► 5. oldal Nem mindenhol sok a pollen Sok a parlagfűvel fertőzött terület. Az Északi-közép­hegység viszont az allergiások ha­zai Mekkája. ► 7. OLDAL PILLANATFELVÉTEL Ön számít az élelmiszerek árának emelkedésére? FORRÁS: TÉOL.HU BONYHÁD - Mindenki szur­koljon, hogy álljon a fa! - kért bíztatást a szép számú érdek­lődőktől tegnap kora délután a bonyhádi Szabadság téren Vendég Ödön. Az új május­fa beállítására összegyűlt kö­zönség örömmel teljesítette a program egyik főszervezőjé­nek kérését: hatalmas taps­sal bátorították a munkálatok­ban részt vevő lelkes önkén­teseket. Szükség is volt min­den segítségre, hiszen „nem adta meg magát” egykönnyen az erdélyi Borszékről szárma­zó, 33 méteres, gyönyörű fara­gásokkal díszített fa, amely a szervezők elmondása szerint jelenleg az ország legmaga­sabb májusfája. A közel más­fél óra alatt helyére kerülő szimbólum a Bajorországból öt évvel ezelőtt érkezőt váltot­ta fel Bonyhád központjában, ahol nagy volt a sürgés-forgás tegnap: fiatalok és idősebbek egyaránt jól érezték magukat a városi majálison. Néhányan nosztalgikusan gondolnak vissza a régi május 1-jékre. Vaszari Tibor úgy vé­li, korosztálya számára május 1-je kellemes emlékeket idéz: a nyár kezdetét, a felvonuláso­kat és persze a kihagyhatatlan ÜGYELETI ÚJSÁGÍRÓ: _________74/511-810 TE RJESZTÉS: _______06-40/510-810 HIRDETÉS: _________74/511-534 E-MAIL: tolnai.nepujsag8axel8.hu A völgységi városban élő nemzetiségek összetartozását szimbolizálja a hatalmas májusfa virsli evést, amelyhez a sör is a mai majálisok sokkal köze- mondott mindazoknak, akik nélkülözhetetlen volt. - Én lebb állnak hozzám - mond- munkájukkal, példás össze­nem szerettem a felvonuláso- ta Potápi Árpád János. A vá- fogással hozzájárultak a szer­kat, erőltetettnek tartottam, ros polgármestere köszönetét dai rendezvény sikeréhez. szekszárd Nagy port ka­vart helyi, és országos szin­ten egyaránt dr. Hadházy Ákos keddi bejelentése. A szekszárdi közgyűlés fide- szes képviselője egy inter­júban azt állította, hogy egy politikai egyeztetés végén - amelyen a jobboldali frakció tagjai vettek részt - Horváth [ István polgármester közzé­tette a dohány-kiskereske- | delmi trafikpályázaton in­dult személyek nevét és ar­ra kérte a megjelent tago­kat, hogy nézzék meg, ki az, akit ismernek, és ki az, aki a megfelelő jelölt lehet. Dr. Hadházy Ákos hozzátette, miután véleményezték a lis­tát, nem tudja, hogy mi lett az összesítéssel. ► 3. oldal Bonyhádon fogták el a szentendrei lövöldözőt bonyhád A Terrorelhárítá­si Központ (TEK) munka­társai május 1-jén 0 óra 20 perckor Bonyhádon elfog­ták M. József 50 éves szent­endrei lakost, aki megala­pozottan gyanúsítható az­zal, hogy 2013. április 26- án éjjel Szentendrén meglőt­te élettársát - áll a Police.hu közleményében. A rendőr­ség nagy erőkkel, a TEK be­vonásával kereste a férfit. Az ügyben további eljárást a Pest Megyei Rendőr-főkapi­tányság Vizsgálati Osztálya folytat. ■ V. B. SZÓVÁ TESSZÜK Először külföldön figyeltem fel a „pöty- työs” járdákra. A világosabb színű burkolaton sötét-, a sötétebb burkola­ton szürkés körök, hol sok, hol keve­sebb. Leginkább festékfoltra hasonlí­tott, de mégis más volt, nem tudtam rájönni, mi lehet az. Aztán figyelni kezdtem, és kiderült, hogy bizonyos helyeken nagy koncentrációban for­dulnak elő. Például a gyorséttermek előtt. S végre rájöttem mik azok a kis körök: földre dobott, leragadt, elszíne- ződött rágógumik. Most már nem kell külföldre menni, itthon is megtalál­hatja őket bárki. Például a megye- székhely központjában, és sajnos leg­nagyobb számban egy oktatási intéz­mény előtt. Erre mondják: no com­ment. (vm) Félszázan kaptak elismerést atomerőmű Az eredményes munka a biztonság alapja Továbbra is vitát gerjeszt a szoborcsoport ügye PAKS Elismerések tucatjait ad­ták át tegnap az atomerőmű hagyományos társasági majá­lisán. A karbantartás előkészí­tése, végrehajtása és irányítása terén végzett kiemelkedő mun­káért tíz dolgozó vehette át az Atomerőmű Kiváló Karbantar­tója Díjat, amelyet 2000-ben alapítottak. Huszonegyen kap­ták meg az Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője elismerést. Ezzel 2005-től jutalmazzák a váltó­műszakos illetve az üzemvitelt, üzemirányítást támogató mun­kakörben dolgozók teljesítmé­nyét. Eddig 165-en kapták meg ezt a díjat. Ezek mellett vezették be 2010-ben az Igazgatósági Ní­vódíjat is. ► 2. OLDAL Hamvas István és Zsoldos Ferenc a jutalmazottak egy részével dombóvár „A polgármester akadályozni próbálja a nem­zet főterének, a Kossuth tér­nek a rekonstrukcióját.” Ez áll a Fidesz dombóvári képvise­lőcsoportjának szerkesztősé­günkbe eljuttatott közleményé­ben. A szigeterdei Kossuth-szo- borcsoport sorsa a testület leg­utóbbi ülésén került elő ismét, amelyen Szabó Loránd polgár- mester előterjesztését elvetve, a jobboldal egy teljesen új hatá­rozatát fogadták el. A kiegészí­tésre szerintük azért volt szük­ség, hogy elkerüljék a polgár- mester hozzáállásból fakadó esetleges országos botrányt. A határozatban többek között rögzítik: a testület kinyilvá­nítja, sem most, sem a jövőben nem kezdeményez előzetes vi­tarendezési vagy jogorvosla­ti eljárást a már megkezdett, a rekonstrukció kivitelezőjét ke­reső közbeszerzési eljárásban. Továbbá megerősítették, az ön- kormányzat egyetért a Kossuth tér rekonstrukcióját megvalósí­tó Steindl Imre program célki­tűzéseivel. Szabó Loránd meg­támadta a határozatot és azt mondja, amit a Fidesz művel az nem más, mint vihar a biliben. Az viszont már régen eldön­tött tény, hogy a szoborcsoport­ról másolat készül a budapes­ti Kossuth tér képzőművészeti arculatának 1944 előtti vissza­állításához. ► 3. OLDAL

Next

/
Oldalképek
Tartalom